Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ quận Gò vấp – khóa VIII

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận – Khóa VIII đã họp vào ngày 05/01 và ngày . Hội nghị đã nghiên cứu và thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2003, phương hướng nhiệm vụ năm 2004; thông qua kiểm điểm cá nhân và góp ý đánh giá cán bộ (nửa nhiệm kỳ) đối với Bí thư và các Phó Bí thư.

Trên cơ sở thảo luận của Hội nghị, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Thành ủy kết luận hội nghị của đồng chí Bí thư Quận ủy.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Quận Đảng bộ Quyết nghị :

I – Thông qua về cơ bản nội dung các báo cáo trong hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy tu chỉnh và ban hành văn bản chính thức của hội nghị :

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2003 và phương hướng nhiệm vụ năm 2004 .

- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2003 và phương hướng nhiệm vụ năm 2004 .

- Kết quả kiểm điểm và đánh giá cán bộ (nửa nhiệm kỳ) đối với Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy .

II – Thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2004 với các nội dung sau :

1/ Về Kinh tế.

- Tốc độ tăng trưởng Kinh tế (GDP) tăng 15%, trong đó:

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,5%.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 15,4%.

- Thu chi ngân sách :

· Tổng thu ngân sách Nhà nước : 255,47 tỷ đồng (Chỉ tiêu phấn đấu : 269,314 tỷ đồng).

+ Tổng thu ngân sách Quận : 99,81 tỷ đồng.

+ Tổng chi ngân sách (thường xuyên) : 99,81 tỷ đồng.

2/ Về Văn hóa Xã hội.

- Giải quyết việc làm : 14000 lượt lao động.

- Giảm số hộ nghèo từ 2,79% còn 1% (theo tiêu chí của

Thành phố là 4 triệu/người/năm).

- Giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục và phấn đấu đạt

chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục.

- Xây dựng Gia đình Văn hóa, Khu phố Văn hóa :

· Gia đình Văn hóa : 75%.

· Khu phố Văn hóa : 40%.

- Người luyện tập TDTT thường xuyên : 21% dân số.

3/ Về Quốc phòng An ninh.

- Giảm phạm pháp hình sự : từ 10% trở lên

- Tỷ lệ khám phá án : từ 60% trở lên

(trong đó trọng án đạt 100%)

- Tỷ lệ dân quân tự vệ/ dân số đạt 2,9%

(trong đó dân quân đạt 2,3%)

4/ Về Xây dựng Chính quyền.

Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử HĐND các cấp.

5/ Về Xây dựng Đảng và Vận động quần chúng .

- Chi, Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh: từ 70% trở lên.

- Phát triển Đảng viên mới : từ 70 đảng viên trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng đạt từ 75% trở lên .

- Nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể ở cơ sở,

phấn đấu không còn chi Đoàn, chi Hội yếu kém.

III – Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng chương trình công tác, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII) với kết quả cao nhất.

IV – Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Quận, cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp, các đơn vị chủ động đề ra kế hoạch chương trình công tác cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2004 của Đảng bộ Quận.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Nơi nhận : T/M BCH ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP

- Thường trực Thành ủy Để thư

- Văn phòng Thành ủy báo

- Đ/c Lê Hữu Đức - UVTVTU cáo

- Các Quận ủy viên

- TT. HĐND - UBND

- Các Ban Đảng Để

- Các cơ sở Đảng thực

- MTTQ và các đoàn thể Quận hiện

- VPQU - VP UBND Quận. Nguyễn Kim Thanh

- Lưu.

Thông báo