Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ quận Gò vấp–khóa VIII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp Hành Đảng bộ Quận – Khóa VIII đã họp vào ngày . Hội nghị đã thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2003 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2003.

Trên cơ sở thảo luận của Hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy.

Hội nghị lần thứ  14 Ban Chấp hành Quận Đảng bộ quyết nghị  :

            I – Thông qua về cơ bản nội dung các báo cáo trong Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy tu chỉnh và ban hành văn bản chính thức của hội nghị :

-          Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh –           quốc phòng 9 tháng năm 2003 và nhiệm vụ quý 4/2003 .

-          Báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng 9 tháng năm 2003 và nhiệm vụ quý 4/2003 .

II – Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm sau :

  1. Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII), cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2003. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như:


xóa hộ nghèo, phổ cập giáo dục bậc trung học, phòng chống  tội phạm, ma túy, mại dâm; đảm bảo an ninh, trật tự phục vụSEA Games 22; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2004; hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra trong năm 2003.

  1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong đảng viên,     các đoàn thể và nhân dân, tạo một không khí thi đua học tập,      quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội. Phát động trong toàn Đảng bộ đợt tu dưỡng rèn luyện đảng viên.
  2. Tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
  3. Kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị      của Trung ương, Thành ủy và một số chỉ đạo Quận ủy .

II – Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 - 2005), căn cứ vào chủ trương chỉ đạo của trên và tình hình thực tế của Quận (đến năm 2005):

1.       Giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm: từ 10% trở lên.

2.       Tỷ lệ khám phá án hình sự hàng năm: từ 60% trở lên.

3.       Xây dựng chi Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh: 70%.

IV – Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp, các đơn vị chủ động đề ra kế hoạch chương trình công tác cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2003 của Đảng bộ Quận.

           

        * Nơi nhận :                                                           T/M BCH ĐẢNG BỘ QUẬN

-          Thường trực Thành ủy                 Để                                        THƯ

-          Văn phòng Thành ủy                   b/c

-          TT. HĐND - UBND                

-          Các đ/c Quận ủy viên                   Để

-          Các Ban Đảng                              thực

-          Các cơ sở Đảng                            hiện                            

-          MTTQ và các đoàn thể Quận                                               

-          VPQU - VP UBND Quận.                                           Nguyễn Kim Thanh      

Lưu.

Thông báo