Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

QUYẾT NGHỊ

I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong Báo cáo chính trị

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015, Đại hội khẳng định:

Năm năm qua, có những khó khăn tác động bất lợi, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đạt được những kết quả khá toàn diện.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của quận hàng năm tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu hàng năm, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Các chương trình, công trình mang tính đột phá được tập trung thực hiện quyết liệt và cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu phúc lợi xã hội. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và y tế được cả hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm, tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác quân sự - quốc phòng tiếp tục được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Công tác chính trị tư tưởng có chuyển biến; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản đạt yêu cầu. Tình hình tư tưởng trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ đạt hiệu quả, giải quyết được hạn chế đầu nhiệm kỳ về cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung thực hiện tốt các chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các đợt giám sát chuyên đề tại các cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tích cực, tiêu biểu; đồng thời chấn chỉnh tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết trong Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác dân vận của Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Phong trào của mặt trận - đoàn thể các cấp được triển khai rộng khắp và được đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả các chủ đề do Trung ương và Thành phố phát động.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, có 08 chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh chưa đạt. Công tác vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận hiến đất mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” chưa cao; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ; còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, số lượng trường, lớp xây mới chưa đáp ứng tỷ lệ học sinh học ngày 2 buổi. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn còn hạn chế; chương trình giảm nghèo chưa bền vững; hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... chưa cao; mô hình nhà văn hóa liên phường thiếu tính khả thi. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả chưa cao; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự chậm được nhân rộng, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn phức tạp; công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng chưa hiệu quả; một số vụ án dân sự phức tạp chậm được thi hành, gây bức xúc cho người được thi hành. Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; một số công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự là công bộc của dân.

Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Công tác tổ chức, cán bộ: một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, ngang tầm với vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, quy hoạch cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nơi, có lúc còn buông lỏng hoặc thực hiện hình thức, chưa đúng thực chất. Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm chưa thực hiện kịp thời nên còn hạn chế về tính phòng ngừa vi phạm trong đảng và giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Một số cấp ủy chi, đảng bộ chưa đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận; còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận của chính quyền. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thiếu sự phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; chậm khắc phục một số phong trào còn mang tính hành chính, hình thức.

Đạt được kết quả trên là do: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành Thành phố đã góp phần quan trọng cho quận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị của quận, nhất là những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên giữ vững đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết cấp trên, chương trình, công trình đột phá của quận, xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của quận. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nỗ lực vượt khó nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, quyết tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào của địa phương đúng mục đích, đối tượng, được xã hội và Nhân dân chia sẻ, đồng thuận hưởng ứng và tích cực tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở; tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực biến động rất phức tạp; suy giảm kinh tế, một số cơ chế, chính sách không ổn định, liên tục thay đổi đã gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tác động trực tiếp đến kinh tế - văn hóa - xã hội. Dân nhập cư và phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh dẫn đến quá tải kết cấu hạ tầng đô thị, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân chủ quan

Trong lãnh đạo, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết còn chủ quan, chưa phân tích, dự báo hết những khó khăn, thiếu tính khả thi. Công tác tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp còn có mặt hạn chế.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, có lúc chưa kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chưa có các biện pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phong trào đề ra.

Một số cấp ủy thiếu nhạy bén, chưa nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, của Nhân dân và doanh nghiệp. Một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số cán bộ, công chức chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Nhân dân.

Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua rút ra một số kinh nghiệm

Một là, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải hết sức coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chú trọng công tác phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, mạnh dạn trong công tác bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực. Sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, bí thư chi, đảng bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, có uy tín và là trung tâm đoàn kết đảng viên và tập hợp quần chúng.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt và quan tâm đến công tác điều hành chính sách; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ; chủ động đề xuất thành phố cho chủ trương, định hướng, tạo điều kiện cho quận tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Sâu sát cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Ba là, phải bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề, tình huống phức tạp phát sinh tại địa phương. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh; coi trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng, đảm bảo an sinh xã hội với phương châm “việc gì có lợi cho dân thì ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Bốn là, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; coi trọng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy và mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện và đề cao sự sáng tạo của Nhân dân, của các thành phần kinh tế, kịp thời phát hiện vấn đề mới, cách làm hay, mô hình hoạt động có kết quả, nhân rộng tạo thành phong trào hành động cách mạng.

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn; tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những khó khăn, phát hiện nhân tố tích cực, chấn chỉnh sai sót; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp trong cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - Công nghiệp”; huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”.

2.1. Nhiệm vụ chủ yếu: Đại hội thống nhất 20 chỉ tiêu chủ yếu và các công trình, chương trình trọng điểm:

Chỉ tiêu chủ yếu:

1. Giá trị sản xuất phấn đấu bình quân tăng 11% /năm; tỷ trọng thương mại - dịch vụ đến năm 2020 chiếm từ 70-71%.

2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh 7%/năm.

3. Đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đạt 24m2/người.

4. Đến năm 2020 có 100% hộ dân được cung cấp và sử dụng nước sạch.

5. Phấn đấu đến năm 2020, vận động cải táng, di dời trên 50% các khu thổ mộ ra khỏi khu dân cư.

6. Đến năm 2020, 16/16 phường được ghi nhận và ít nhất 8 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% khu phố (176/186) được công nhận Khu phố văn hóa.

7. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,4%.

8. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% trên tổng số hộ dân theo tiêu chí phấn đấu của Thành phố (dự kiến thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người/năm).

9. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,05%, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.

10. Duy trì kết quả 100% trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu ít nhất 50% các trạm y tế có từ 2 bác sĩ trở lên.

11. Phấn đấu đến năm 2020 Bảo hiểm y tế đạt 90%; Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 60% trên tổng số người trong độ tuổi lao động.

12. Đến năm 2020 tỷ lệ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở học 2 buổi/ngày đạt 60%.

13. Hàng năm, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

14. Phấn đấu hàng năm kềm chế phạm pháp hình sự dưới 06 vụ/10.000 người; tỷ lệ điều tra, khám phá án trên 70% ; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

15. Phấn đấu 90% tổ dân phố khá về an ninh trật tự; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

16. Phấn đấu bình quân hàng năm giảm trên 6% tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương).

17. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

18. Kết nạp 200 đảng viên/năm.

19. Phấn đấu 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 300 lao động trở lên đủ điều kiện có chi bộ và chi đoàn.

20. Đến năm 2020 tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%, tỷ lệ 90% - 95% hộ gia đình có phụ nữ tham gia tổ chức hội; tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 80% trong tổng số công nhân lao động đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chương trình, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Chương trình trọng điểm: Tiếp tục thực hiện 02 chương trình của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

1.1. Chương trình về công tác cán bộ.

1.2. Chương trình chỉnh trang đô thị.

2. Các công trình trọng điểm

2.1. Đầu tư hạ tầng Công viên Văn hóa cơ bản hoàn chỉnh và từng bước đưa vào sử dụng.

2.2. Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm trưng bày, mua bán, giao dịch, hội chợ sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa (phường 8).

2.3. Xây dựng mới 10 trường học, trong đó có 05 trường theo phương thức xã hội hóa.

2.4. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận.

2.5. Đầu tư xây dựng mới Nhà Thi đấu thể dục - thể thao đa năng.

2.6. Đầu tư mở rộng đoạn đường Phan Văn Trị (đoạn đường Cầu Hang trong đến đường Phạm Văn Đồng).

2.7. Đầu tư mở rộng đường Dương Quảng Hàm (đoạn đường Nguyễn Oanh đến đường Phạm Văn Đồng).

2.8. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã Sáu Gò Vấp đến giao lộ ngã Bảy Phạm Văn Đồng).

2.9. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Định (đoạn đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng).

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Về quản lý và phát triển kinh tế: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp , công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao , không gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nguồn thu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo cân đối các khoản thu - chi ngân sách.

(2) Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

(3) Về quản lý, phát triển đô thị bền vững: Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh.

(4) Phát triển giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, y tế và thể dục thể thao: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần Nhân dân; phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao; đẩy mạnh công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

(5) Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

(6) Về đảm bảo quốc phòng và an ninh; cải cách tư pháp: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quận. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội.

(7) Về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

(8) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ, phát triển quận; chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển quận:

1. Nhóm giải pháp về kinh tế: Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao trong cơ cấu sản phẩm nhóm ngành công nghiệp. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, năng suất lao động cao, giá trị gia tăng lớn. Phát huy sức mạnh của các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn khoa học công nghệ để phát triển thị trường. Đầu tư nông nghiệp đô thị, tiếp tục chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển hoa lan, cây kiểng, bon sai, sinh vật cảnh theo hướng sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật, đưa vào hoạt động trung tâm trưng bày, giao dịch sản phẩm sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa (giai đoạn 2). Sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các công trình đầu tư từ ngân sách; chuẩn bị chu đáo các dự án, công trình. Thực hiện các giải pháp tạo vốn để đầu tư các công trình phúc lợi, Tiếp tục rà soát, thu hồi các cơ sở, địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã giao cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, sử dụng không hiệu quả để bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng hoặc khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn.

2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt mục tiêu chương trình cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả; công khai minh bạch các trình tự, thủ tục giải quyết hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định của Nhà nước là khâu đột phá trong cải cách hành chính. Tăng cường công tác tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; công khai minh bạch, cung cấp, công bố thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân đến Nhân dân; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường.

3. Nhóm giải pháp nguồn nhân lực của hệ thống chính trị: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/QU ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Quận ủy về công tác cán bộ. Công tác quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, liên tục, vững chắc theo phương châm “mở” và “động”. Xây dựng quy trình về đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, trong đó chú trọng khâu đánh giá cán bộ đảm bảo đúng thực chất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy đủ về số lượng và chất lượng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, kiểm tra công vụ, chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phòng ngừa vi phạm.

4. Nhóm giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và của Mặt trận – các đoàn thể: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên nhằm tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội và quy định về việc mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu kết nạp đảng và tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ thực tiễn một số kinh nghiệm của khóa X, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy ưu điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi, đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp khóa XI gồm 43 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X gồm 11 đồng chí đại biểu chính thức và ….. đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra, các Ban đảng Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V- Giao Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống .

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ XI

Thông báo