Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X diễn ra trong các ngày 30/7, 04/8 và 05/8/2010.

QUYẾT NGHỊ

I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015.

Đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010, Đại hội khẳng định:

1/ Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân 13,89% (Nghị quyết 15%) chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng Thương mại – Dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản xuất chiếm 48,7% (Nghị quyết đề ra là 45%); các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển (doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng hơn 220 % và kinh tế hộ tăng hơn 200%); dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ cao cấp thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân (tín dụng, ngân hàng, phương tiện thông tin, nghe nhìn, đi lại…), ngành nghề truyền thống hoa kiểng được duy trì và đem lại giá trị kinh tế cao; thu – chi ngân sách nhà nước và địa phương đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách và có tích lũy, đáp ứng yêu cầu nguồn chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, trong đó chi cho giáo dục tăng bình quân 25,39% và y tế tăng 27,08%.

2/ Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội tiếp tục được đầu tư, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn xã hội bình quân 7.143 tỷ đồng/năm, đã và đang xây dựng mới 7 trường phổ thông (Nghị quyết là 6 trường), nhiều chung cư cao tầng được hình thành và vượt chỉ tiêu xây dựng căn hộ phục vụ tái định cư (8 dự án kêu gọi đầu tư 5.400 căn, Nghị quyết là 2.000 căn); có 91,37% hẻm đã được bê tông hóa; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 80% (đầu nhiệm kỳ là 25%). Đã khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực nhà đất, trật tự đô thị, môi trường đô thị từng bước được cải thiện (đã di dời 73 doanh nghiệp và 152 cơ sở gây ô nhiễm).

3/ An sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, bình quân hàng năm giới thiệu việc làm cho 16.735 lượt người (Nghị quyết là 15.000); năm 2008 đã cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm, hiện tiếp tục thực hiện theo tiêu chí mới của Thành phố (thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm); chất lượng giáo dục được giữ vững, luôn ở nhóm đầu của Thành phố, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra về nâng cao mặt bằng dân trí tương đương lớp 11; công tác chăm lo diện gia đình chính sách, người có công và chăm lo sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có chuyển biến tốt hơn; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

4/ Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nhiều chuyển biến, lực lượng bảo vệ dân phố được thành lập, đã cơ bản xóa các địa bàn trọng điểm; tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự giảm, công tác khám phá án có nhiều tiến bộ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết là 70%), công tác diễn tập phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu được tăng cường; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

5/ Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Công tác chính trị tư tưởng luôn được quan tâm nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” được hưởng ứng tích cực từ trong nội bộ Đảng đến nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; nhiều loại hình hoạt động phong phú, sôi nổi, nhiều gương điển hình tập thể và cá nhân được biểu dương đã có sức lan tỏa sâu rộng từ quận đến cơ sở. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung hàng đầu và có chuyển biến tốt hơn; đã sáp nhập để thành lập các Đảng bộ cơ quan (Đảng – Đoàn thể, chính quyền, Doanh nghiệp tư nhân) giảm đầu mối trực thuộc Quận ủy từ 77 còn 33 chi, đảng bộ; bình quân hàng năm có 59,75% cơ sở Đảng đạt trong sạch – vững mạnh (Nghị quyết là 75%), đến nay không còn cơ sở Đảng yếu kém; 99,48% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (Nghị quyết trên 98%). Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu (bình quân 147/100 đảng viên/năm); công tác giám sát, kiểm tra được tăng cường, góp phần tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cơ sở và ngăn ngừa sai phạm. Công tác vận động nhân dân thông qua các phong trào hành động cách mạng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác dân vận của chính quyền, của lực lượng vũ trang và thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy tốt hơn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền tiếp tục được phát huy; bộ máy tổ chức hành chính được sắp xếp tinh gọn theo mô hình chung của Thành phố; công tác chia tách các phường và khu phố, tổ dân phố được thực hiện phù hợp với yêu cầu quản lý; đã thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp Quận, Phường và triển khai thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại 6/16 Phường; công tác cải cách hành chánh tiếp tục có chuyển biến tích cực theo mô hình “Một cửa liên thông” và giảm thủ tục hành chánh theo đề án 30 của Chính Phủ; tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ thực thi công vụ tốt hơn; đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý; đã tổ chức thi tuyển công chức phường và thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo được dư luận rộng rãi đồng tình ủng hộ.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội nhân dân đa dạng, phong phú tác động tích cực trong các phong trào chung của Quận và cơ sở; công tác giám sát và phản biện xã hội có được tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy, đoàn kết lương – giáo được tăng cường, đồng bào các tôn giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo.

Về hạn chế, yếu kém:

1/ Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Quận; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách còn thấp; điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/2000 còn chậm; chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (hộ gia đình, khu phố, phường văn hóa...) còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

2/ Về xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thiếu đồng bộ. Công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, chậm khắc phục tình trạng cán bộ “vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu”; công tác giám sát, kiểm tra của một số cấp ủy còn hạn chế, chưa chủ động thực hiện tự kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng.

3/ Về công tác vận động nhân dân: Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên còn thấp; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể vẫn còn lúng túng, nhất là ở cơ sở.

4/ Về lãnh đạo, chỉ đạo: Có lúc, có nơi thiếu tập trung, chưa kịp thời dự báo những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, thiếu những giải pháp quyết liệt để xử lý, còn hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, hài lòng với kết quả đạt được, chưa chủ động phát huy nội lực khắc phục khó khăn; sự phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán và quyết tâm chưa cao.

Nguyên nhân:

1/ Nguyên nhân thành tựu:

Được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các Sở, Ngành Thành phố trong việc trực tiếp giải quyết các kiến nghị của Quận.

Tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động cụ thể; tăng cường lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tích cực đi cơ sở, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay tại địa phương, đơn vị.

Kiên trì tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khắc phục nhanh những tồn tại, yếu kém; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Biết vận dụng và phát huy sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị trên nền tảng thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

Chậm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết phường có ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí dân cư.

Trong lãnh đạo điều hành có lúc thiếu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; năng lực và vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của một số ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế.

Chưa phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng chưa cao, chưa thật sự đi vào chiều sâu, đúng thực chất.

Một số kinh nghiệm:

1/ Bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

2/ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển Quận.

3/ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đề cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và cá nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

4/ Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp 5 năm 2010 – 2015:

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 là:

Phát huy các nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội, gắn với chỉnh trang đô thị; tăng trưởng kinh tế hợp lý theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhiệm vụ chủ yếu:

1/ Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư chiều sâu về công nghệ và thiết bị tiên tiến, sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

2/ Công khai, triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường.

3/ Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội, ưu tiên các chương trình, công trình đột phá.

4/ Đẩy mạnh các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

5/ Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm củng cố vững chắc quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

6/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ quận đến cơ sở; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Các chỉ tiêu:

* Về kinh tế:

1/ Giá trị sản xuất tăng bình quân 12% / năm.

2/ Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 7–8 % / năm.

3/ Dịch vụ tăng bình quân 17 – 18% / năm.

4/ Đến năm 2015 tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản xuất chiếm 60% .

5/ Thu ngân sách tăng bình quân 15% / năm.

* Về xây dựng cơ bản :

6/ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách tăng 15% so với nhiệm kỳ IX (2005–2010).

7/ Huy động bình quân 25 tỷ đồng/năm.

* Về Văn hóa – xã hội :

8/ Huy động 80 - 85% trẻ em trong độ tuổi vào Mầm non.

9/ Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi vào Tiểu học.

10/ Huy động 98% trẻ em trong độ tuổi vào Trung học cơ sở.

11/ Học sinh học ngày 2 buổi : 70%.

12/ Đạt từ 1 đến 2 phường văn hóa.

13/ Đạt 60% Khu phố văn hóa.

14/ Đạt 5/5 chợ văn minh thương nghiệp.

15/ Đạt 35% số người luyện tập thể thao thường xuyên.

16/ Mỗi trường phổ thông có 1 câu lạc bộ thể dục thể thao.

17/ Học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 90% .

18/ Giảm tỷ lệ thất nghiệp: 0,25%/năm; đến năm 2015 tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 2,7%.

19/ Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: trên 95%.

20/ Đến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.

21/ Phấn đấu vận động quỹ giảm nghèo đạt trên 10 tỷ đồng.

22/ Phấn đấu 100% Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia.

23/ Có 10 bác sĩ / 10.000 dân.

* Về quốc phòng – an ninh:

24/ Hoàn thành chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm.

25/ Giảm phạm pháp hình sự: 3%/năm.

26/ Tỷ lệ khám phá án hình sự: 70%/năm.

27/ Giảm tai nạn giao thông: 10%/năm.

* Về xây dựng Đảng :

28/ Trên 98% Đảng viên đủ tư cách.

29/ Trên 70% Chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; không có cơ sở yếu kém.

30/ Kết nạp 150 đảng viên/năm.

31/ Đến năm 2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trên 30%; đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định.

Các chương trình, công trình mang tính đột phá nhiệm kỳ 2010 – 2015:

* Chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội :

1/ Chọn nhà đầu tư, hoàn chỉnh qui hoạch đô thị Ấp Doi.

2/ Xây dựng mới Bệnh viện Quận.

3/ Xây dựng mới 10 - 15 trường học (trong đó có ít nhất 5 trường từ nguồn vốn xã hội hóa).

4/ Xây dựng 1.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp.

5/ Đưa Công viên Làng hoa Gò Vấp đi vào hoạt động.

6/ Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Công viên Văn hóa Gò Vấp.

* Chương trình giảm ùn tắc giao thông: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp giữ gìn giao thông trong giờ cao điểm, có cơ chế chính sách cho các lực lượng tham gia.

* Chương trình chỉnh trang đô thị:

1/ Xóa 2 điểm ngập nước tại góc đường Lê Lợi – Nguyễn Văn Bảo và Ngã ba Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ.

2/ Đến năm 2015, mỗi phường mở rộng 2 hẻm có hiện trạng dưới 2m theo quy hoạch.

3/ Đầu tư chỉnh trang vỉa hè và trồng cây xanh trên các trục đường chính.

* Chương trình đột phá về công tác cán bộ: xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu chuẩn hóa, qui trình hóa công tác cán bộ.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển Quận:

1/ Nhóm giải pháp về kinh tế: Thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là đối với các cơ sở sản xuất mới không gây ô nhiễm và ít thâm dụng lao động; các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Ưu tiên phát triển dịch vụ cao cấp trên các trục đường chính; công khai quy hoạch và những dự án lớn, các chương trình, công trình mang tính đột phá để tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư. Sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các công trình đầu tư từ ngân sách; chuẩn bị chu đáo các dự án, công trình kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin. Thực hiện các giải pháp tạo vốn để đầu tư các công trình phúc lợi, đề xuất Thành phố cho phép Quận bán đấu giá các nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đang sử dụng không đúng mục đích, hiệu quả thấp nhằm tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời đẩy mạnh phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với các công trình phúc lợi xã hội.

2/ Nhóm giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền: chuẩn bị chu đáo và công khai các dự án phúc lợi xã hội để nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin, thuận lợi trong chọn lựa; khuyến khích xã hội hóa mạnh mẽ các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao phù hợp với định hướng phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách mà trọng tâm là giảm thủ tục hành chánh và bố trí cán bộ, viên chức đủ phẩm chất và năng lực theo yêu cầu công việc; áp dụng và kịp thời điều chỉnh nội dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ quận đến phường.

3/ Nhóm giải pháp nguồn nhân lực của hệ thống chính trị: xây dựng và thực hiện đúng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh; dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

Hàng năm có kế hoạch rà soát bổ sung qui hoạch cán bộ chủ chốt, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về công tác cán bộ.

4/ Nhóm giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Chính quyền và hoạt động của Mặt trận – các đoàn thể:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Chính quyền và hoạt động của Mặt trận, Đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể phải bố trí thời gian tiếp công dân và tăng cường đi cơ sở, giải quyết kịp thời các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân phải hết sức tránh”.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò vấp khóa IX.

III- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi, đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp khóa X nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 45 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Đảng Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V- Giao Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống .

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng trong thời kỳ mới./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ X

Thông báo