Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận gò vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 - 2005

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 – 2005 với 175 đại biểu chính thức, thay mặt cho 3.282 đảng viên toàn Đảng bộ Quận, được tiến hành từ ngày 22.11.2000 đến ngày 24.11.2000, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Sau khi nghe trình bày và nghiên cứu Báo cáo chính trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ VII (1996 – 2000) và phương hướng nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ VIII (2000 – 2005); Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ khoá VII; kết quả thực hiện NQTW5, NQTW6 (lần 2) của Ban Thường vụ Quận ủy khóa VII; các bản tổng hợp góp ý kiến các văn kiện chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ quận.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đã được tổng hợp và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Báo cáo chính trị được trình bày trước đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 – 2005.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII nhiệm kỳ 1996 – 2000 trình bày trước Đại hội. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VIII tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung tu chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 – 2005 và các bản tổng hợp góp ý kiến các văn kiện chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ quận.

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2000 – 2005 với các nội dung và chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 12%

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 15%

- Tỷ trọng thương mại dịch vụ trong GDP 20%

- Kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng 15%

- Kim ngạch nhập khẩu hàng năm tăng 10%

- Tổng mức luân chuyển hàng hoá hàng năm tăng 15%

- Tổng mức đầu tư, ngân sách của quận cho xây dựng cơ sở vật chất hàng năm 15%

* Về Văn hoá – Xã hội:

- Giải quyết việc làm cho người lao động hàng năm 12.000 lao động

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến cuối nhiệm kỳ 1,10%

- Mặt bằng dân trí cuối nhiệm kỳ là 10

- Xây dựng GĐVH, KPVH đến cuối nhiệm kỳ đạt

+ Gia đình văn hoá 70%

+ Khu phố văn hoá 40%

- Người luyện tập TDTT thường xuyên hàng năm đạt 20%

* Về an ninh quốc phòng:

- Giảm phạm pháp hình sự 20%

- Tỷ lệ phá án hàng năm đạt 70%

- Tỷ lệ dân quân tự vệ/ dân số đạt 3%

- Giao quân hàng năm đạt 100%

* Về xây dựng Đảng:

- Chi Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 80%

- Phát triển đảng viên mới hàng năm đạt 50 đảng viên

- Tất cả cán bộ chủ chốt của quận dưới 45 tuổi đều đạt trình độ Đại học

* Tập trung triển khai tổ chức thực hiện 10 công trình:

1. Công viên Văn hoá

2. Khu sản xuất công nghiệp tập trung tại phường 12

3. Trung tâm Thương mại ngã 6 Gò Vấp

4. Tuyến đê bao sông Vàm Thuật

5. Đường Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Lượng (mở rộng)

6. Xi măng hoá, nhựa hoá đường hẻm các phường

- 90% - 100%: 6 phường 1, 3, 4, 5, 7, 10

- 50% - 60%: 6 phường 11, 12, 13, 15, 16, 17

7. Ba trường đạt tiêu chuẩn quốc gia

8. Trung tâm: Thể dục Thể thao, Văn hoá (xây dựng, mở rộng)

9. Nhà Thiếu nhi

10. Cụm dân cư mới (phường 15 - phường 17)

Điều 3: Giao cho Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ (2000 – 2005) có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ (2000 – 2005).

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thông báo