Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Nghị quyết Đại hội

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010

Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX đã tiến hành từ ngày 15/11/2005 đến ngày 17/11/2005, với 196 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 5.000 đảng viên toàn Đảng bộ, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghiên cứu, nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ VIII, bản tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng, dự thảo Điều lệ Đảng ( bổ sung, sửa đổi ) và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố; trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đã được tổng hợp và kết quả phiếu biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ IX ( 2005 –2010) đã được công bố.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ IX

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua những nội dung quan trọng của báo cáo chính trị và một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ IX ( 2005-2010 ) đã biểu quyết bằng phiếu và được công bố kết quả tại Đại hội.

2/ Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX căn cứ vào kết quả thảo luận; kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.

3/ Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp; đồng thời tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Thông báo