Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Danh sách Ủy ban kiểm tra quận uỷ khoá VI (Nhiệm kỳ 1991 – 1995)

. Trần Văn Điệu – TVQU/ Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

2. Nguyễn Văn Tửu - QUV/ Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

3. Nguyễn Thị Hà - Ủy viên UBKT Quận ủy.

4. Lê Huy Hoàng – UVTV/ Ủy viên UBKT Quận ủy.

5. Trần Thanh Tâm – QUV/ Ủy viên UBKT Quận ủy.

Thông báo