Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX

01/ Đ/c  Nguyễn Hữu Nhân                   TUV/Bí thư Quận ủy                            

02/ Đ/c Trần Văn Khuyên                                 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

03/ Đ/c Trương Văn Non                                  PBT/CT-UBND Quận

04/ Đ/c Hồ Văn Phú                              UVTV/Trưởng Ban Tổ Chức

05/ Đ/c Cù Thị Hoa                                           UVTV/Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

06/ Đ/c Đỗ Văn Tánh                            UVTV/Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy

07/ Đ/c Nguyễn Kim Hiếu                                 UVTV/Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

08/ Đ/c Phạm Thị Thanh Tú                 UVTV/PCT-UBND Quận

09/ Đ/c                UVTV/PCT-HĐND Quận

10/ Đ/c Huỳnh Trí Thạnh                                  UVTV/Trưởng Công an Quận

11/ Đ/c Nguyễn Văn Chiện                   UVTV/Chỉ huy trưởng BCH QS Quận

12/ Đ/c Trương Đăng Hùng                  Phó Chủ tịch UBND Quận

13/ Đ/c Nguyễn Hồng                           Phó Chủ tịch UBND Quận

14/ Đ/cTrần Công Châu                                    Chánh Văn Phòng Quận ủy

15/ Đ/c Trương Văn Tươi                                 Chánh Văn phòng HĐND/UBND

16/ Đ/c Võ Văn Bỏ                                            Trưởng Phòng Nội vụ

17/ Đ/c Nguyễn Phương Đông              Phó nhiệm UBKT Quận ủy

18/ Đ/c Đoàn Hòai Lý                           GĐ/Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị

19/ Đ/c /Mặt Trận Tổ Quốc Quận

20/ Đ/c Phạm Ngọc Đoàn                                 CT/Liên Đoàn Lao Động

21/ 21/ 22/ Đ/c Hoàng Hiếu                   Viện Trưởng Viện Kiểm Sát

22/ 24/ Đ/c Nguyễn Thị Ninh                 Chánh án Toà án Quận                      

23/ Đ/c Trần Anh Tuấn                         Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường

24/ Đ/c Lê Thị Tại                                             Trưởng Phòng Giáo Dục

25/ Đ/c Vũ Văn Định                             Trưởng Ban Bồi thường GPMB

26/ Đ/c Lâm Hồng Thúy Nga                Trưởng Chi cục Thuế

27/ Đ/c Trần Công Đức                         Phó GĐ Trung tâm Văn hóa

28/ Đ/c Phạm Thị Lệ                            Phó Chủ nhiệm UBDSGĐ và TE

29/ 31/ Đ/c Nguyễn Thế Gia                  Trưởng phòng Y Tế

30/ Đ/c Nguyễn Thế Vinh                                 Bí thư Đảng ủy Phường 03

31/ Đc Thân Trọng Minh                                   Bí thư Đảng ủy Phường 04

32/ Đ/c Nguyễn Trí Dũng                                  Bí thư Đảng ủy phường 08

33/ Đ/c Đoàn Thanh Hùng                    Bí thư Đảng ủy Phường 09

34/ Đ/c Nguyễn Hoàng                  Bí thư Đảng ủy Phường 10

35/ Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến                Bí thư Đảng ủy Phường 11

36/ Đ/c Nguyễn Quốc Ân                                  Bí thư Đảng ủy Phường 13

37Đ/c Phạm Tấn Rạng                         Bí thư Đảng ủy phường 14

38/ Đ/c Nguyễn Hoàng Dũng                Bí thư Đảng ủy Phường 15

DANH SÁCH BAN CHẤP ĐẢNG BỘ QUẬN  KHÓA VIII

1. Đ/c Nguyễn Văn Tính,                         Bí Thư Quận ủy

2. Đ/c Nguyễn Văn Trí,                            Phó Bí Thư Thường trực.

3. Đ/c Trần Kim Long,                             Phó Bí Thư/Chủ tịch UBND Quận

4. Đ/c Phạm Thị Thanh Tú,                     /UBND Quận

5. Đ/c Nguyễn Kim Hiếu,                         UVTV/Trưởng Ban Tuyên Huấn

6. Đ/c Đỗ Văn Tánh,                                UVTV/ Trưởng Ban Dân Vận

7. Đ/c Nguyễn Hoàn Kiếm,                      UVTV/Trưởng Công an Quận

8. Đ/c Trần Văn Tứ,                                 UVTV/Chỉ huy trưởng BCHQS Quận

9. Đ/c Nguyễn Thị Thảo,                         UVTV/ Trưởng Ban Tổ Chức

10. Đ/c /Quận hội Phụ nữ

11. Đ/c ,                Bí thư Đảng ủy phường 11

12. Đ/c Phạm Duy Dân,                           Bí thư Đảng ủy phường 10

13. Đ/c Đào Mạnh Duẩn,                         Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ

14. Đ/c Phạm Ngọc Đoàn,                       Chủ tịch Liên đoàn Lao động

15. Đ/c Nguyễn Thị Hà,                           Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

16. Đ/c Cù Thị Hoa,                                 Phó Ban Tổ chức Quận ủy

17. Đ/c Trần Thị Thu Hồng,                     Bí thư Đảng ủy phường 07

18. Đ/c Trần Văn Khuyên,                       Bí thư Quận Đoàn

19. Đ/c Võ Thị Kim Loan,                        Trưởng phòng Tài Chánh KH

20. Đ/c Đoàn Hoài Lý,                             GĐ. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

21. Đ/c Nguyễn Đức Sơn,                        Phó Chủ tịch UBND Quận

22. Đ/c Lê Thị Tại,                                   Trưởng phòng Gíao dục

23. Đ/c Phạm Sỹ Thiệu,                           Chủ tịch MTTQ Quận

24. Đ/c Lê Văn Thơm,                             Bí thư Đảng ủy phường 12

25. Đ/c Trần Kim Toản,                           Phó Chủ tịch HĐND Quận

26. Đ/c Phạm Minh Trí,                           Phó Chủ tịch UBND Quận

27. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết,                       Trưởng phòng LĐ-TB và XH

28. Đ/c Trần Văn Tư,                               Viện trưởng Viện Kiểm sát

29. Đ/c Trương Văn Tươi,                       Bí thư Đảng ủy phường 15

30. Đ/c Hồ Thụy Vũ,                                Chánh án Tòa án Quận

31. Đ/c Trần Xuân,                                Chánh Văn phòng Quận ủy

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA VII

1. Nguyễn Văn Tính                        Bí thư Quận ủy

2. Nguyễn Chí Thanh                      Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3. Trần Văn Điệu                            Phó Bí thư Quận ủy/Chủ tịch UBND Quận

4. Trần Thị Thanh Diệu                    UVTV/Phó Chủ tịch UBND Quận

5. Trương Văn Hai                         UVTV/Chỉ huy trưởng BCH QS Quận

6. Lê Huy Hoàng                            UVTV/Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

7. Nguyễn Hoàn Kiếm                    UVTV/Trưởng Công an Quận

8. Trần Kim Long                           UVTV/Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

9. Đỗ Văn Tánh                              UVTV/Phó Chủ tịch UBND Quận

10. Phạm Thị Thanh Tú                   UVTV/Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy

11. Nguyễn Kim Hiếu                     UVTV/Trưởng Ban Tuyên Huấn Quận ủy

12. Phạm Văn Nhơn                      Trưởng Chi cục Thuế

13. Trần Văn Tư                             Viện trưởng Viện Kiểm sát

14. Trần Kim Toản                          Phó Chủ tịch HĐND Quận

15. Phạm Minh Trí                          GĐ/Công ty Đồng Tâm

16. Nguyễn Văn Trí                        Trưởng phòng Tài chánh KH

17. Nguyễn Thị Tuyết                     Trưởng phòng LĐ-TBXH

18. Cù Thị Hoa                               Chủ tịch Quận hội Phụ nữ

19. Đoàn Hoài Lý                           Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quận

20. Nguyễn Quang Thanh               Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

21. Phạm Ngọc Đoàn                     Chủ tịch LĐLĐ Quận

22. Nguyễn Văn Tửu                      Bí thư Đảng ủy phường 05

23. Đoàn Mạnh Duẩn                      Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ

24. Võ Hùng                                  GĐ/Công ty Dịch vụ Tổng hợp

25. Nguyễn Văn Tiến                      Trưởng phòng Gíao dục

26. Hồ Thụy Vũ                              Chánh án Tòa án Quận

27. Nguyễn Thị Thảo                      Phó Ban Tổ chức Quận ủy

28. Lê Văn Thơm                           Bí thư Đảng ủy phường 12

29. Trần Xuân                                Chánh Văn phòng Quận ủy

30. Nguyễn Thị Phượng                 Trưởng phòng TCCQ

31. Vũ Văn Định                            Trưởng phòng kinh tế

32. Trương Văn Tươi                     Bí thư Đảng ủy phường 16

33. Trần Thị Thu Hồng                    Bí thư Đảng ủy phường 07

Thông báo