Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Chỉ thị V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII tổ chức từ ngày 22 đến ngày và đã thành công tốt đẹp. Nhằm mục đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo đúng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII.

Nghị quyết Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2000 – 2005 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII đề ra. Do đó Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu:

1/ Các Chi Đảng bộ trực thuộc Quận ủy và các ban ngành, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức quán triệt văn kiện báo cáo chính trị của Đảng bộ quận đã được đại hội nhất trí thông qua, làm cơ sở để rà soát các nội dung lãnh đạo, tổ chức vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ sở, tạo sự nhất quán về phương hướng, mục tiêu, các giải pháp lớn của các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn quận.

2/ Ban Tuyên huấn Quận ủy có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phổ biến quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng và các đoàn thể.

3/ UBND quận, các Ban Đảng Quận ủy và các ngành đoàn thể có trách nhiệm tham gia các nhóm chuyên đề công tác theo từng lĩnh vực hoạt động ngay sau khi có sự phân công của Ban Chấp hành, nhằm tạo những chuyển động tích cực ngay trong năm 2001, năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần VIII.

4/ Các đồng chí ủy viên BCH quận Đảng bộ, bí thư, cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở, các nhóm chuyên đề có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này, định kỳ 6 tháng có sơ kết báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Quận ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T.M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN TÍNH

Thông báo