Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2015 được Đại hội bầu gồm 45 đồng chí; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 14 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận có thay đổi: 13 đồng chí được điều động, luân chuyển về Thành phố hoặc sang đơn vị khác (trong đó có 01 đồng chí Bí thư Quận ủy, 03 đồng chí Phó Bí thư, 06 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ) và 04 đồng chí nghỉ hưu (01 đồng chí Phó Bí thư thường trực).

Thành ủy điều động về quận 02 đồng chí, trong đó 01 đồng chí chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy và 01 đồng chí chỉ định tham gia Ban Chấp hành giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đề xuất Thành ủy chỉ định bổ sung 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (trong đó tăng thêm 02 đồng chí cán bộ trẻ); bầu bổ sung 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 03 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy và bầu 01 đồng chí Bí thư Quận ủy. Đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 43 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy 13 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy nhân sự có nhiều thay đổi nhưng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp đã kịp thời kiện toàn, bổ sung nguồn cán bộ, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X nghiêm túc kiểm điểm về sự lãnh, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

I- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN, BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

1. Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận

1.1. Về ưu điểm

1.1.1. Các giải pháp, việc đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác triển khai, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nghị quyết của Trung ương, Thành phố

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã chủ động xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động, kế hoạch, các nghị quyết chuyên đề, đề ra giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tổ chức quán triệt đến các chi, đảng bộ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch; hàng năm hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả tổ chức thực hiện.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý luận chính trị, hoạt động khoa giáo đúng định hướng; tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động, công tác nghiên cứu, thăm dò dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận đối với những vấn đề mới phát sinh của hệ thống chính trị và Nhân dân; nâng cao chất lượng của Trang thông tin điện tử, Tờ tin quận, Bản tin phường.

* Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nghị quyết của Trung ương, Thành phố

- Về lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế của quận hàng năm đạt mức tăng trưởng bình quân 10,79%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”. Thu ngân sách nhà nước nhiều năm liền vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Các chương trình, công trình mang tính đột phá phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội được thực hiện quyết liệt và cơ bản hoàn thành, góp phần phục vụ Nhân dân.

Tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả công tác chính sách và chăm lo an sinh xã hội; cơ bản hoàn thành trước 02 năm chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn III theo tiêu chí của Thành phố. Lĩnh vực y tế, văn hóa, thông tin tiếp tục đạt kết quả tích cực. Phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển và từng bước đi vào thực chất.

Quốc phòng và an ninh tiếp tục được tăng cường, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu hàng năm, bảo đảm chất lượng chính trị, học vấn và sức khỏe. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

- Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có chuyển biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả. Việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ quận.

Trong công tác tổ chức, cán bộ đã tập trung sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/QU của Quận ủy về công tác cán bộ, hoàn thành quy hoạch và vận hành theo quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đào tạo, sắp xếp, luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ đúng quy trình, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đã cơ bản khắc phục tình trạng “cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu”.

Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận; tăng cường kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, giám sát chuyên đề tại cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất; đồng thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tích cực, tiêu biểu.

Công tác vận động Nhân dân đạt nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện các chính sách, chăm lo an sinh xã hội. Lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.

1.1.2. Các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xử lý những vấn đề quan trọng, đột xuất phát sinh trong nhiệm kỳ

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các chương trình đột phá bằng 04 nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, về thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, về chỉnh trang đô thị. Việc thực hiện 04 nghị quyết chuyên đề của Quận ủy đã đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến cơ bản ở từng lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, tiếp cận vốn vay ưu đãi và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ công nhân, người lao động về đời sống, đảm bảo việc làm. Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đảm bảo an sinh xã hội, thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện Thông tri 12-TT/QU của Ban thường vụ Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận, các đoàn thể quận, phường đã chăm lo hộ nghèo, vận động các hộ có nhà cho thuê không tăng giá thuê phòng ở, thu tiền điện nước đúng quy định đối với công nhân lao động và sinh viên, học sinh…

Tập trung hoàn thành việc phủ kín quy hoạch xây dựng đô thị; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch sát với điều kiện thực tế ở địa phương, làm cơ sở quan trọng để xây dựng các kế hoạch và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận đúng định hướng; rà soát việc sử dụng đất công không hiệu quả của các đơn vị trú đóng trên địa bàn, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sắp xếp, thu hồi giao cho quận xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã giải pháp lãnh đạo đầu tư xây dựng nhiều trường học mới, xây dựng nhà văn hóa An Nhơn, nhà văn hóa phụ nữ, khởi công xây dựng bệnh viện quận…; vận động, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và Nhân dân, các đơn vị quân đội trú đóng trên địa bàn đóng góp vào quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng dịch vụ.

1.2. Về khuyết điểm

1.2.1. Đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ quận vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm chậm khắc phục còn 9/31 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X chưa đạt.

Kinh tế tuy có phát triển nhưng chưa bền vững, công tác hậu kiểm và quản lý các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ văn hóa nhạy cảm còn nhiều hạn chế.

Hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch hoàn thành chậm, một số dự án trọng điểm chậm triển khai; quản lý đô thị còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lòng lề đường, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Việc xây dựng trường, lớp học chưa đáp ứng kịp nhu cầu, chưa giảm được sỉ số học sinh; thiếu giải pháp bền vững trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số nơi chưa đi vào thực chất. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Nhân dân chưa cao, số vụ phạm pháp hình sự còn nhiều.

Công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội còn hạn chế; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề hàng năm chưa lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, thiếu mô hình, giải pháp sáng tạo.

Việc phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm còn tình trạng nể nang, đánh giá chưa đúng thực chất; chất lượng sinh hoạt ở nhiều chi bộ chưa cao.

Việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở chưa chủ động tự kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; chương trình kiểm tra, giám sát chưa gắn với nhiệm vụ chính trị, thiếu chiều sâu; chưa giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dẫn đến phát sinh đơn thư gửi nhiều cấp, nhiều nơi.

Công tác dân vận của Đảng, của Chính quyền và công tác vận động Nhân dân của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chậm đổi mới; trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân còn lúng túng.

1.2.2. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Một số ít đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; chưa chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các nhóm công tác của Quận ủy.

Một số Ủy viên Ban chấp hành còn ít tham gia đóng góp đề xuất giải pháp, biện pháp lãnh đạo chung của Ban Chấp hành; lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ ở cơ sở còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc quy hoạch, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ trẻ.

2. Kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy và Bí thư Quận ủy

2.1. Kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy

2.1.1. Về ưu điểm

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu và chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra; cụ thể hóa các chương trình, công trình mang tính đột phá bằng các nghị quyết chuyên đề. Đầu tư nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát và vận động Nhân dân.

Ban thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, khắc phục cơ bản những hạn chế của Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; hoàn thành tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý quận đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình, kế hoạch hàng năm và đột xuất theo chuyên đề. Tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực có nhiều ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo công tác vận động Nhân dân, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đặc biệt lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác xã hội, qua đó đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức đảng, đảng viên với Nhân dân.

2.1.2. Về hạn chế, yếu kém

Ban Thường vụ Quận ủy nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động Nhân dân. Bên cạnh đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy còn có những khuyết điểm, hạn chế sau:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh còn có lúc chưa quyết liệt.

- Ban Thường vụ còn có lúc chưa sâu sát, chưa nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở. Vai trò phụ trách cơ sở của một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ còn hạn chế.

- Công tác đánh giá cán bộ của Ban thường vụ Quận ủy chưa sâu sát, còn nễ nang; vẫn còn trường hợp cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch, người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Kiểm điểm trách nhiệm của Thường trực Quận ủy

Tập thể Thường trực Quận ủy đã đề xuất xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy khóa X; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt thường kỳ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuẩn bị chu đáo các tài liệu, văn bản trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy phân công các nhóm Quận ủy viên theo các nhóm lĩnh vực và các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách các công trình, chương trình mang tính đột phá; phụ trách chi, đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, thành lập các đoàn công tác làm việc, thông qua chương trình công tác của các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quận và chi, đảng bộ cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ sở. Tăng cường chỉ đạo nắm tình hình, nhất là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc có liên quan đến đời sống của Nhân dân; ban hành Quy chế tạm thời Thường trực Quận ủy tiếp cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Thường trực Quận ủy đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái".

Lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy, các tổ chức đoàn thể của cơ quan Quận ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, điều hành có hiệu quả công tác tài chính của Đảng bộ quận; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, sử dụng hiệu quả tài sản và bảo vệ an toàn cơ quan Quận ủy.

Khuyết điểm: việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung một số hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận có lúc chưa đạt chất lượng cao, tiến độ còn chậm so với yêu cầu.

2.3. Kiểm điểm trách nhiệm của Bí thư Quận ủy

Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, phát huy tốt vai trò cá nhân của người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành đúng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, của Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và chịu trách nhiệm cá nhân về những yếu kém, tồn tại trên lĩnh vực mà cá nhân phụ trách.

Cùng với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Quận ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả. Quan tâm chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự quận hoàn thành tốt chỉ tiêu , nhiệm vụ hàng năm và đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính phối hợp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần cải cách tư pháp.

Khuyết điểm: chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa đề xuất các giải pháp hiệu quả thực hiện chỉ tiêu, chương trình công trình mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội; thiếu kiên quyết trong bố trí cán bộ, chưa chỉ đạo giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân của ưu điểm

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời, có chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy. Tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát huy được tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; rút kinh nghiệm những hạn chế của nhiệm kỳ trước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển và bảo vệ quận theo đúng mục tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra.

- Được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và sự hỗ trợ của các sở, ngành thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, kiến nghị của quận. Chủ động phát huy các nguồn lực xã hội để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận.

3.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở có nhiều thay đổi nên cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có lúc chỉ đạo chưa thật quyết liệt, thiếu theo dõi, đôn đốc nên kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chưa ngang tầm với tiềm năng phát triển của quận, không đảm bảo tiến độ đã đề ra.

- Một số Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ chưa quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở từng lĩnh vực, cơ sở được phân công phụ trách.

II- VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Về ưu diểm

1.1. Về đổi mới phương thức lãnh đạo

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy thành những giải pháp cụ thể; định kỳ có tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tăng cường tổ chức giao ban chuyên đề với đối tượng, nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, qua đó nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, có giải pháp giải quyết hiệu quả vấn đề.

Phân công các đồng chí Quận ủy viên tham gia các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát của Quận ủy; đồng thời có kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát Quận ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cá nhân cấp ủy viên, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

1.2. Về đổi mới phong cách và lề lối làm việc

Xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp làm việc và mối quan hệ công tác của tập thể và cá nhân Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn bảo đảm thực hiện đúng quy chế.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, kỷ luật của Đảng, cùng gia đình chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào ở nơi cư trú.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy tiếp tục đổi mới việc tổ chức hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả, giảm tần suất, thời gian hội họp; từng bước cải tiến thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia các nhóm chuyên đề, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở, các chương trình, công trình trọng điểm.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy vai trò cá nhân phụ trách ngành, lĩnh vực được phân công; thường xuyên tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo để khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm. Chủ động, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm tình hình, giải quyết những kiến nghị của cơ sở.

2. Về hạn chế, yếu kém

Trong lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có lúc chưa thực hiện đúng các yêu cầu về chuẩn bị nội dung, tài liệu, chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành, lịch công tác của Ban Thường vụ Quận ủy.

Thực hiện quy chế về phân công nhiệm vụ, phụ trách các chương trình, lĩnh vực công tác của các nhóm Quận ủy viên chưa thường xuyên; chưa phát huy hết vai trò của từng Ủy viên Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực.

Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ còn ít đi cơ sở, chưa nắm sát tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề, khó khăn phát sinh.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân ưu điểm

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của tập thể và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm nỗ lực phấn đấu để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đảm bảo sự ổn định, lãnh đạo xuyên suốt, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân phụ trách; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

- Tập trung lãnh đạo những công việc trọng tâm, trọng điểm bằng chương trình, kế hoạch, xác định thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể, theo dõi đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

3.2. Nguyên nhân khuyết điểm

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có lúc chưa dự báo đúng tình hình; chậm đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tạo sự đột phá, đẩy nhanh các chương trình, công trình trọng điểm, chỉ tiêu đã đề ra.

- Vai trò tham mưu, phối hợp, phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của một số đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có lúc còn chủ quan, thiếu chủ động, chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

III- MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NHIỆM KỲ MỚI

Từ những đánh giá về nguyên nhân ưu, khuyết điểm trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X có một số kinh nghiệm và đề ra những nội dung khắc phục để Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực hiện:

1. Một số kinh nghiệm

Một là, nắm vững và quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với đặc điểm tình hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ địa phương.

Hai là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và có tinh thần trách nhiệm với công việc; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ; phát huy tính chủ động tham mưu, tham gia của cán bộ vào quá trình cụ thể hóa nghị quyết và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ba là, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chung; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải phát huy dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm từng cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp ủy viên và các tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

2. Một số nội dung khắc phục

- Tiếp tục rà soát và tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm giải quyết những vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện những chương trình, công trình trọng điểm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vụ việc, vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thực chất và sâu rộng; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; thực hiện tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với ngành, lĩnh vực, cơ sở được phân công phụ trách.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, kịp thời giải quyết kiến nghị, vấn đề khó khăn phát sinh.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tạo nguồn quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ của quận có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trên từng lĩnh vực; trong đó chú trọng đến cán bộ, công chức trẻ từ khâu tuyển dụng; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ công chức.

- Tiếp tục phát huy vai trò các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trong lãnh đạo, đề xuất, bố trí cán bộ tại đơn vị, địa bàn phụ trách. Thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện đúng thực chất, công khai, minh bạch trong đánh giá, nhận xét và bổ nhiệm cán bộ.

- Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và trong việc chấp hành quy định về “những điều đảng viên không được làm”; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Từ những ưu, khuyết điểm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 và báo cáo với Đại hội.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA X

Thông báo