Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ V (1980 – 1981)

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ V được Đại hội bầu ra gồm 33đ/c (không có dự khuyết), trong đó có 6 đ/c nữ (18,18%); 09 đ/c mới tham gia Quận ủy lần đầu (27,27%). Ban Thường vụ Quận ủy có 11 đ/c. Trong thời gian nhiệm kỳ, đã cử 2 ñ/c/c đi học trường NAQ II, 3 đ/c được chuyển công tác về thành phố (có 1 đ/c còn sinh hoạt Đảng tại Quận), nên đến cuối nhiệm kỳ còn 29 đ/c (trong đó Ban Thường vụ Quận ủy còn 9 đ/c): khối Đảng 6 đ/c (20,68%), khối chính quyền 12 đ/c (41,37%), khối Nội chính 4 đ/c (13,79%), khối dân vận 3 đ/c (10%) và khối Phường 4 đ/c (13,79%).

Hơn 2 năm qua trong bối cảnh chung của cả nước và thành phố, BCH Quận Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V theo các quan điểm đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, và các Nghị quyết tiếp sau của BCH. TW, của BCT và của Thành ủy. Trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trình bày trước Đại hội, đã nêu những mặt làm được, chưa làm được và thực trạng tình hình hiện nay, trong đó trách nhiệm trước hết thuộc về BCH Đảng bộ Quận. Theo tinh thần thông tri 92/TT-TU ngày 11/6/1991 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng vòng 2, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, BCH Đảng bộ xin tự kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình nhiệm kỳ V với những ưu khuyết điểm trên 3 mặt trận sau đây:

I. LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT, KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỦA BCH CẤP TRÊN:

1. Về năng lực lãnh đạo kinh tế:

BCH Đảng bộ có thể hiện rõ nét quyết tâm biến các quan điểm đổi mới của Đảng về kinh tế vào cuộc sống, làm cho các thành phần kinh tế phát triển trong nền sản xuất hàng hóa chuyển sang hạch toán kinh tế. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp phải những khó khăn ngày càng gay gắt, Ban thường vụ và UBND Quận đã nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về vốn, thuế, điện, quán triệt trong toàn Đảng bộ về đẩy mạnh sản xuất, phát huy tính tự chủ của cơ sở, khuyến khích các các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất từ các nguồn, nhất là thu hút lực lượng ngoài quốc doanh và nước ngoài bằng các biện pháp như: đơn giản hóa các thủ tục hành chánh, tăng cường nhân sự cho một số đơn vị trọng điểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiên quyết giải tán một số đơn vị lỗ lã kéo dài… So nhiệm kỳ trước có tạo được sự chuyển biến đến tận cơ sở Đảng trong tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện (nhất là ở Phường) đã góp phần làm cho GTTSL CN. TTCN từ năm 1990 về sau này ngày càng tăng lên (tuy vẫn không đạt chỉ tiêu do Đại hội đề ra). Tốc độ phát triển kinh tế ngoài quốc doanh có tăng nhanh, đạt hiệu quả cao, góp phần giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động, và triển vọng phát triển còn nhiều. Nhiệm vụ đô thị hóa là mũi đột phá mở ra thời kỳ đầu cho việc xây dựng và phát triển, đã tổ chức chỉ đạo thực hiện bằng những biện pháp sáng tạo nên đã đạt nhiều thành quả ban đầu. Phát triển cơ sở hạ tầng có được quan tâm hơn, nhất là có sự chủ động của cơ sở trong nhiều phương thức tự lực kinh phí hay nhân dân cùng đóng góp, trong thời gian qua về đường sá, điện, nước có được nâng cấp một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn tập trung xây dựng được các tụ điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: (Phường 5, 12, 17) và khu thương nghiệp Ngã Năm – Tân Sơn Nhất, đã làm cho bộ mặt của Quận có nhiều thay đổi đáng kể. Nông nghiệp của Quận có được chú trọng giải quyết những khó khăn lớn, đã phát triển ổn định hơn và ngày càng phù hợp với thị trường (cây rau, bông kiểng, đàn bò sữa…) Góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân, nhất là từ khi có chính sách khoán, đời sống người nông dân có khá hơn.

Khuyết điểm trong chỉ đạo kinh tế của BCH Đảng bộ đã thể hiện ở chỗ còn rất lúng túng trong chủ động lãnh đạo ngăn ngừa và khắc phục những mặt yếu kém trong quản lý kinh tế đối với các đơn vị kinh tế, còn tính đối phó với tình hình; chậm xử lý để hậu quả thua lỗ kéo dài (kể cả thiếu bồi dưỡng năng lực quản lý sản xuất kinh doanh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại cơ sở, từ đó không theo kịp yêu cầu, tình hình mới..) nhất là trong kinh tế quốc doanh. BCH chưa tập trung đều sức để vận động, xây dựng phát triển các thế mạnh và mặt hàng chính của Quận, chưa bấm đúng trọng tâm chỉ đạo và thu hút sản xuất ngoài quốc doanh, còn tính tự phát triển nhiều hơn, nhiệm vụ đô thị hóa còn nhẹ tập trung sức cho chương trình xây dựng nhà ở phục vụ CBCNV và nhân dân lao động nghèo, trong quản lý xây dựng chưa chặt chẽ dẫn đến một số công trình xây dựng cơ bản chất lượng kém, gây phản ứng mạnh trong dư luận, kể cả vấn đề xây dựng nhà ở, trong khu vực quân sự vào năm đầu thực hiện Nghị quyết (sẽ có phần chuyên đề trong bản kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy về vấn đề quản lý các đơn vị kinh tế và quản lý vốn xây dựng).

2. Về năng lực lãnh đạo văn hóa – xã hội:

BCH Đảng bộ có nhiều biện pháp tích cực để lãnh đạo giải quyết các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm cho người lao động trong tình hình sản xuất của các thành phần kinh tế còn gặp nhiều khó khăn: dành tỷ lệ ngân sách nhiều hơn cho công tác văn hóa giáo dục và xã hội; chăm lo tốt hơn sức khỏe cho nhân dân, mức hưởng thụ văn hóa của quần chúng có được nâng lên.

Phong trào “dạy và học” trong ngành giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, giữ vững được chất lượng; đời sống giáo viên được quan tâm đúng mức hơn.

Có chú trọng nhiều hơn những năm trước trong chăm lo diện chính sách, phương pháp vận động được tập trung hơn như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, phân phối nhà ở thương binh nặng khó khăn. Bằng nguồn thu của Quận, chủ động trong thực hiện kịp thời các khoản chi ủy quyền đối với diện chính sách.

Do tình hình khó khăn chung, mặc dù có nỗ lực nhưng khả năng ngân sách có hạn nên trong chăm lo đời sống diện chính sách, giải quyết việc làm chưa cao (khâu đào tạo tay nghề bị buông lỏng trong một thời gian dài) đời sống CBCNV, HCSN – hưu trí còn nhiều khó khăn kéo dài mà trong suốt nhiệm kỳ chưa có biện pháp hiệu quả để chăm lo tốt hơn.

Công tác quản lý hoạt động thương nghiệp dịch vụ và các loại hình hoạt động văn hóa ngoài xã hội còn bị động, mang tính đối phó hơn là chủ động trong biện pháp quản lý và giáo dục về pháp luật. Công tác quản lý hoạt động video gia đình còn nhiều lúng túng.

3. Về năng lực lãnh đạo công tác nội chính:

Có tập trung nhiều hơn cho công tác nội chính, trước tình hình chính trị có nhiều diễn biến phức tạp và kinh tế ngày càng sút giảm. Các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng chuyên chính vô sản được tăng cường, công tác phục vụ và bảo vệ pháp luật được thực thi nghiêm minh, có được đề cao hơn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư được duy trì và phát huy hơn. Hoạt động quân sự địa phương có chuyển biến tích cực, phong trào “quốc phòng toàn dân”được hưởng ứng mạnh mẽ hơn, xây dựng và phát triển tốt lực lượng dân quân tự vệ, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận khá ổn định. Công tác vận động gọi thanh niên nhập ngũ trong những năm qua luôn đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

Khuyết điểm của BCH là chỉ đạo công tác giáo dục luật pháp chưa toàn diện (ngay cả tính kỷ cương, chấp hành pháp luật trong một số cán bộ đảng viên cũng còn lỏng lẻo, công tác phòng ngừa và tấn công tội phạm còn có lúc thiếu chủ động và đồng bộ trong phối hợp; một số vụ án còn kết thúc chậm (nhất là kinh tế do tình hình phức tạp của từng vụ việc), công tác thi hành án còn chậm, mà nguyên nhân do năng lực cán bộ nghiệp vụ chưa theo kịp yêu cầu, thiếu được bồi dưỡng.

4. Về năng lực lãnh đạo công tác vận động quần chúng:

Ưu điểm của BCH Đảng bộ là có tư tưởng chỉ đạo tập trung hướng theo Nghị quyết 8B tạo được nhận thức từ cơ sở với phương châm tự giải quyết và chăm lo tại cơ sở, thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố nhân sự BCH các đoàn thể, TT. UBMT Tổ quốc Quận. Ðã triển khai sâu rộng và có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 8B/TW (khóa VI), NQ.25 của BCT về tăng cường sự đổi mới của Đảng về công tác thanh niên, bước đầu tạo được ý thức chuyển biến ở một số lĩnh vực công tác chính quyền, kinh tế, nội chính trong chỉnh đốn lề lối làm việc, trong xây dựng lực lượng và phối hợp hành động. Trong nhận thức cũng như trong việc làm, Quận ủy và UBND Quận luôn thể hiện sự tôn trọng vai trò của các tổ chức quần chúng, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, BCH cho rằng trước hết là do công sức của các tổ chức quần chúng.

Khuyến điểm BCH là chưa cụ thể hóa phương thức đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức quần chúng, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn thể chưa được quan tâm về đời sống, bồi dưỡng nhận thức, kể cả kinh phí dành cho cũng eo hẹp, nên hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chậm được nâng lên, chưa quy tụ được đông đảo quần chúng vào tổ chức, cán bộ làm công tác vận động quần chúng có biểu hiện mệt mỏi, thiếu an tâm. Quận ủy thiếu bộ phận tham mưu, chỉ đạo trong một thời gian dài (Ban Dân vận Quận). Những khuyết điểm trên cộng với tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn dẫn đến hậu quả là phong trào hành động Cách mạng quần chúng ở cơ sở (nhất là Phường) hoạt động yếu. Đó cũng là 1 nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phối hợp chưa đồng bộ trong gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương.

5. Về năng lực lãnh đạo chính quyền và công tác xây dựng Đảng:

Trong lãnh đạo chính quyền, BCH đã chú trọng đến việc lãnh đạo bằng Nghị quyết, bằng kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện để phát triển vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước. Có đề cao vai trò của đảng viên là đại biểu HĐND trong tham gia xây dựng các kế hoạch kinh tế xã hội và giám sát hoạt động của chính quyền trong tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. BCH Đảng bộ đã biết kế thừa các kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và biết vận dụng các quan điểm đổi mới, trong lĩnh vực chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, có tập trung sức trong chỉ đạo các đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng theo từng thời điểm chính trị, Nghị quyết 11 của thường vụ Thành ủy về củng cố cơ sở Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã làm chuyển biến một bước các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó, trong nhiệm kỳ qua đã được sự nhất trí trong Đảng bộ về chính trị, tư tưởng mặc dù tình hình chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến bất lợi cho hệ thống XHCN. Trong công tác tổ chức cán bộ, đã mạnh dạn tinh giảm biên chế, giảm bớt đầu mối trung gian, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực vào vị trí chủ chốt, đồng thời kiên quyết đối với những trường hợp đảng viên thoái hóa, biến chất, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Khuyết điểm của Ban Chấp hành trong công tác xây dựng Đảng chính quyền là:

- Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng chỉ dừng lại ở bước truyền đạt các quan điểm đổi mới. Việc tổ chức thảo luận, tranh luận để nâng cao nhận thức, để thực hiện đúng, chưa được thường xuyên và có chất lượng. Công tác thông tin thiếu kịp thời và chưa chủ động gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước và tình hình tại Quận để có định hướng đúng đắn.

- Chưa sử dụng tốt vũ khí tự phê bình và phê bình từ BCH chi bộ cơ sở, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, nhất là các đơn vị kinh tế; còn lúng túng trong định ra nội dung sinh hoạt; thiếu bồi dưỡng giáo dục đảng viên nâng cao phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với quần chúng.

- Số cán bộ vi phạm kỷ luật và bị tai tiếng có nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước, có mặt nghiêm trọng hơn, một số vụ tiêu cực chậm thanh, kiểm tra và kết luận, còn lúng túng trong cách xử lý ảnh hưởng lòng tin của cán bộ đảng viên và quần chúng.

- Công tác tổ chức cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu trong quy hoạch đào tạo, để hụt hẫng trong một thời gian dài; còn thiếu cán bộ có năng lực đảm đương nhiệm vụ ở một số đơn vị trọng điểm.

- Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng chưa được tập trung chất lượng đảng viên mới chưa cao. (Trong nhiệm kỳ 08/80 trường hợp đảng viên dự bị không được xét chuyển Đảng chính thức).

II. NHỮNG CÁCH LÃNH ÐẠO, TÍNH CHIẾN ÐẤU TINH THẦN TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH

Trong nhiệm kỳ qua, BCH và Ban Thường vụ Quận ủy đã hoạt động theo đúng quy chế, sinh hoạt đúng định kỳ và tương đối đông đủ. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, đa số các Quận ủy viên đã tích cực đóng góp ý kiến, không khí dân chủ và công khai được phát huy.

Quan hệ chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy đối với UBND Quận đảm bảo thường xuyên thông qua các hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy và thông qua các đ/c Quận ủy viên là đại biểu HÐND Quận (TT. UBND Quận đều là ủy viên Thường vụ Quận ủy); các đ/c trong TTQU đã tham dự giao ban hàng tuần với TT. UBND Quận do vậy có được sự thống nhất cao trong chủ trương. Tuy nhiên công tác giám sát kiểm tra chưa toàn diện và xuyên suốt.

Quận ủy làm việc theo khối, các khối công tác tuy có sinh hoạt nhưng thiếu duy trì thường xuyên; khối dân vận không có ủy viên Thường vụ phụ trách, đ/c Bí thư Quận ủy đã kiêm nhiệm, có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động đoàn thể trong công tác vận động quần chúng.

Chưa phải tất cả các Quận ủy viên đã làm tốt chức trách của mình, một số đ/c thường ít tham gia ý kiến lãnh đạo chung, nặng công tác chuyên ngành nên ít có điều kiện phát huy tác dụng rộng, chưa phát huy chức năng của mình đối với công tác lãnh đạo toàn diện và chịu trách nhiệm chung đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành. Nguyên tác tập thể lãnh đạo được đề cao, nhưng vai trò cá nhân phụ trách ở một số đồng chí Quận ủy viên chưa cao. Tính dân chủ được phát huy mạnh mẽ nhưng sự tập trung trong một số trường hợp chưa cao.

III. PHẨM CHẤT, ÐẠO ÐỨC, Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT, ÐOÀN KẾT NỘI BỘ VÀ TƯ CÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCH

Ưu điểm của BCH là nhất trí cao với đường lối chủ trương của Ðảng, nhất trí với quan điểm đổi mới của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VI, kiên định mục tiêu XHCN, không dao động trước những diễn biến phức tạp về chính trị, nhất là các nước XHCN Ðông Âu và Liên Xô. Các ủy viên đều có thái độ tích cực trong cuộc đổi mới.

Ða số ủy viên BCH Ðảng bộ có ý thức rèn luyện đạo đức, giữ gìn được phẩm chất của người đảng viên cộng sản của một Quận ủy viên. Nhiều đ/c có ý thức học tập tốt, trong nhiệm kỳ có 5 đ/c được cử đi học trường Nguyễn Aùi Quốc II (3 tại chức, 2 tập trung). Nhiều đồng ý Quận ủy viên theo học các lớp đại học tại chức, nhằm mở rộng thêm các kiến thức của mình.

Khuyến điểm của BCH là không phải hầu hết các ủy viên đều chịu khó suy nghĩ để nắm bắt và vận dụng các quan điểm đổi mới kịp thời, sâu sắc và hệ thống. Một số đ/c có bị chi phối do đời sống kinh tế khó khăn. Ðấu tranh tự phê bình và phê bình trong BCH và Ban Thường vụ Quận ủy chưa được thực hiện thường xuyên, còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, do vậy tính đoàn kết trong Ban Thường vụ và BCH chưa thật vững chắn.

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp cả về chính trị lẫn kinh tế, cuộc đấu tranh giữa quan điểm cũ và mới còn đang giằng co quyết liệt, BCH Ðảng bộ Quận nhiệm kỳ V đã có nhiều nỗ lực tự rèn luyện, phấn đấu thực hành trọng trách do Ðại hội giao phó. Song BCH Quận Ðảng bộ tự thấy mình còn nhiều hạn chế,á chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Qua hoạt động của nhiệm kỳ, BCH Ðảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Với trách nhiệm thay mặt Ðảng bộ Quận lãnh đạo toàn diện, từng ủy viên BCH Ðảng bộ phải thật sự thấu suốt các quan điểm đổi mới trên các lĩnh vực, phải đấu tranh để các quan điểm ấy trở thành quan điểm chính thống và nhất quán trong nhận thức và định hướng hoạt động của BCH với tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội.

2. Trong điều kiện của Quận Gò Vấp thì vấn đề đoàn kết và gương mẫu trong nội bộ từ cơ sở đến BCH Ðảng bộ càng phải đặc biệt quan tâm xây dựng. Mức độ phát triển các mặt kinh tế, đời sống của Quận đều chịu sự chi phối ảnh hưởng lớn, có khi rất quyết định bởi yếu tố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Song phải đoàn kết trên cơ sở nguyên tác đường lối của Ðảng, Nghị quyết của Ðại hội, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng bè phái, cơ hội.

3. Phải xây dựng BCH Ðảng bộ có năng lực và phẩm chất để thật sự là một tổ chức vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, tiêu biểu về trí tuệ. Có như thế mới tạo được niềm tin, quy tụ được đảng viên và quần chúng, mới hoàn thiện được trọng trách đã được giao phó.

4. Công tác xây dựng Ðảng là vấn đề cơ bản, trọng tâm của công cuộc đổi mới. Do đó BCH Ðảng bộ phải thường xuyên chăm lo đổi mới phương thức nội dung xây dựng Ðảng cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Trên đây là những ưu khuyết điểm chính và những bài học cho các đồng chí Quận ủy viên nhiệm kỳ V và cũng là những vấn đề mà BCH Ðảng bộ nhiệm kỳ VI cần lưu ý trong hoạt động của mình.

                                      BCH ÐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ V

Thông báo