Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị TW6 (lần 2)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2) VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH

ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (2000 – 2005)

šš²››

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) là quá trình triển khai cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm đảm bảo nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, sẵn sàng trong mọi tình thế. Tăng cường rèn luyện đạo đức và nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên, đảm bảo cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường xây dựng Nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân, thúc đẩy mạnh hơn cải cách hành chính. Nêu cao tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong 5 năm qua đã tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả sau :

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (2) VÀ CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

1/ Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) và các quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy

Trên cơ sở nghiên cứu các kế hoạch và chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy; nghiên cứu các quy định, quy chế của Bộ Chính trị và các văn bản cụ thể hóa của Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm điểm tình hình và đề ra chương trình hành động triển khai từ trong Đảng đến quần chúng; đã thành lập Ban Chỉ Đạo Trung ương 6 (2) của Quận để giúp Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện. Ban Thường vụ Quận ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp triển khai, quán triệt các tài liệu, văn bản của Đảng cho cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ như Quyết định số 49; 50; 51 của Trung ương về phân cấp, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, Quyết định số 52 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên, các Quy định 53, 54, 55 của Trung ương về công tác đảng viên.

Quận ủy còn tổ chức cho các Chi, Đảng bộ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt Chỉ thị 15 – CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động xây dựng đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên; Quy định 428 của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Đặc biệt năm 2005, năm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quận ủy đã tăng cường chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian làm việc, hội họp, sử dụng điện, điện thoại, chi phí hành chính, khoán quỹ lương, bước đầu thực hiện có hiệu quả. Hàng năm gắn với việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên và việc đánh giá cán bộ công chức để kiểm tra; tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, khắc phục khuyết điểm, yếu kém và đề ra một số nội dung tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

2/ Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ Đạo 6 (2) Quận ủy

Để thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 6(2) theo hướng dẫn của Thành ủy, do đồng chí Bí thư Quận ủy làm Trưởng ban gồm 10 thành viên. Đã sáp nhập BCĐ chống tham nhũng vào Ban Chỉ Đạo 6(2), bổ sung 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND Quận là thành viên; đã ban hành quy chế hoạt động. Ban Chỉ Đạo 6(2) đã đề ra chương trình hoạt động và triển khai đến các Chi, Đảng bộ cơ sở.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ Đạo 6(2) Quận ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện một số việc như : tổ chức hội nghị kiểm điểm 2 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX); kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 04-CT/TU của Thành ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy về “Lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố”; kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, việc cải cách thủ tục hành chính, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc kê khai tài sản của cán bộ công chức. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện phối hợp các ngành chức năng tham mưu giải quyết những vụ việc tồn đọng, một số vụ việc mới phát sinh trên các lĩnh vực của Quận; qua giải quyết đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cán bộ có liên quan.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ        

1/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên

Quận ủy đã có chương trình hành động và kế hoạch thực hiện chương trình hành động về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và triển khai đến các Chi, Đảng bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn Quận. Tập trung những nội dung chủ yếu sau :

– Tổ chức học tập cương lĩnh, điều lệ Đảng trong toàn Quận, có 83,1% đảng viên tham gia.

– Tổ chức cho các Chi, Đảng bộ học tập 6 nội dung về quan điểm có tính nguyên tắc được nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 (2), có thảo luận liên hệ nhận thức và tình hình thực tế, nhằm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, ý chí hành động trong toàn Đảng bộ, có 100% tổ chức Đảng và 96% đảng viên tham gia học tập .

– Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các pháp lệnh cán bộ công chức; pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; luật khiếu nại tố cáo; quy chế dân chủ cơ sở; bổ sung hoàn chỉnh quy chế, quy trình, thủ tục giải quyết, xử lý công việc một cách cụ thể ở các cơ quan Nhà nước; công bố công khai cho dân biết để kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tiêu cực, nhằm tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu quả chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí (98% cán bộ đảng viên học tập).

– Thực hiện tốt và có nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng và chính quyền cùng cấp.

Quận ủy đã tăng cường việc giáo dục cán bộ đảng viên rèn luyện đạo đức lối sống theo Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Đã chỉ đạo thực hiện điểm ở 4 đơn vị (Phường 07, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Quản lý Đô thị); cán bộ đảng viên, công nhân viên của 04 đơn vị tự giác đăng ký nội dung 3 xây, 3 chống phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mình được phân công; đã sơ kết rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện đại trà trong toàn Quận.

Tuy nhiên qua triển khai, học tập cũng còn một số hạn chế sau :

– Một số tổ chức cơ sở Đảng thiếu biện pháp, hình thức tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nội bộ Đảng và nhân dân.

– Một số ít Đảng viên thiếu tinh thần học tập rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, thiếu rèn luyện phấn đấu dẫn đến vi phạm tư cách và đạo đức của người đảng viên.

– Công tác kiểm tra và chế độ tự phê bình và phê bình ở một số cơ sở Đảng chưa được quan tâm đúng mức .

2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của UBND Thành phố giai đoạn 2001-2005, quận Gò Vấp đã có chương trình thực hiện cải cách hành chính và đã đạt được một số kết quả :

– Thực hiện quy trình cơ chế một cửa một dấu, dần hoàn thiện về quy trình cải tiến thủ tục hành chính giai đoạn 2001-2005, thực hiện trang bị hệ thống máy xếp hàng tự động đưa vào sử dụng, đã vận hành thuận lợi được nhân dân hoan nghênh và đồng tình.

– Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận xây dựng đề án quy hoạch quận trên một số lĩnh vực : địa chính nhà đất, giao thông, kinh tế, văn hóa, giáo dục ... Đây là cơ sở pháp lý để tăng cường công tác quản lý Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế – xã hội quận trong những năm tới. Đến nay đã rà soát điều chỉnh xong quy hoạch 1/2000 về sử dụng đất đai, giao thông 12/12 phường, trình Thành phố thẩm định.

– Công tác rà soát văn bản được thực hiện nghiêm. Các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, quyết định hành chính của cấp trên được tổ chức thực hiện tốt, tỷ lệ thực hiện Quyết định hành chính cấp Quận đạt 96,07%; cấp Thành phố đạt 84,50%; các cơ quan ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng và mang tính khả thi cao. Giải quyết khiếu nại tố cáo : hòa giải thành ở cơ sở đạt trên 80%; cấp quận hòa giải thành trên 85%; đã giải quyết đơn theo thẩm quyền đạt 93,32% và 3,11% đơn gởi các đơn vị khác giải quyết theo thẩm quyền.

– Các phòng ban được củng cố, sắp xếp nhân sự; xây dựng hoàn chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của UBND quận, phường, các cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng nhiệm vụ chồng chéo giữa các cơ quan hành chính Nhà nước.

– Thực hiện kết nối mạng từ trung tâm xử lý và lưu trữ thông tin đối với các phòng, ban và 12 phường, khởi tạo hệ thống cơ sở dữ liệu về tài liệu văn bản, ứng dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm trong quản lý và khai thác tài liệu, góp phần giải quyết nhanh chóng yêu cầu của công dân. Tỷ lệ giải quyết các giấy tờ hành chính của dân ở cấp quận đạt 99,27%.

– Qua cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ công chức, đã chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, cán bộ tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến nay cán bộ công chức chủ chốt đa số đã có trình độ đại học hoặc đang học đại học.

 Nhìn chung tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm được phân công của cán bộ công chức có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện được tính dân chủ, công bằng và công khai trong tiếp công dân, hạn chế thấp nhất các hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền đối với nhân dân; quy trình giải quyết hồ sơ ngày càng đơn giản, rõ ràng, đảm bảo quy định pháp luật.

3/ Công tác kiểm tra, thanh tra xử lý những vụ việc tiêu cực,  nổi cộm

– Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên có kế hoạch kiểm tra và đề nghị thanh tra những đơn vị và cá nhân có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư, tố cáo tiêu cực, tham nhũng.

– Vụ xây dựng sai phép, buông lỏng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nhà đất ở Phường 12; thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ để cán bộ sai phạm ở Phòng Quản lý Đô thị Quận; thiếu trách nhiệm trong quản lý các vụ án từ năm 1991 – 1999 của Viện Kiểm sát Nhân dân Quận. Qua kiểm điểm đã xử lý kỷ luật 09 cán bộ, đảng viên.

– Công tác thanh tra được tăng cường; trong 5 năm qua, đã thực hiện 41 cuộc trên các lĩnh vực : kinh tế 06 cuộc, hành chính 09 cuộc, xây dựng cơ bản 07 cuộc, quản lý sử dụng tài chính 14 cuộc, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở 05 cuộc. Qua thanh tra đã xử lý kỷ luật 05, buộc thôi việc 03; đề nghị thu hồi đất 82.550 m 2 và 2 tỷ 319 triệu đồng.

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến khoa học và có hiệu quả, có công khai lịch tiếp dân hàng tuần. Các đồng chí lãnh đạo thực hiện theo lịch tiếp công dân hàng tuần, kịp thời giải quyết những bức xúc của dân, khắc phục tình trạng xử lý đơn lòng vòng; những vụ khiếu kiện đông người hoặc có liên quan tôn giáo đều được Quận ủy quan tâm giải quyết. Cụ thể 5 năm qua đã tiếp 3.317 lượt công dân, giải quyết 11 đơn thư tố cáo, 911 thư khiếu nại; công tác thi hành án dân sự được nâng cao về chất lượng.

– Đã triển khai thực hiện kê khai nhà, đất, cơ sở kinh doanh trong cán bộ chủ chốt và cán bộ công chức toàn Quận. Đa số các đơn vị đã thực hiện, có 100% cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý đã kê khai xong, 86% cán bộ công chức của các đơn vị đã kê khai. Tuy nhiên mới chỉ dừng ở việc quản lý kê khai chưa nghiên cứu và xác minh.

– Đã triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về “Nghiêm cấm các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang sử dụng công quỹ để biếu, tặng cho cá nhân và tổ chức ngoài chính sách quy định”; “Nghiêm cấm cán bộ, công chức nhận tiền, quà biếu không đúng chế độ”.

– Trật tự kỷ cương, ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân được nâng lên, việc lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực nhà đất trong những năm gần đây (sau khi có Chỉ thị 06-CT/TU, 18/UBND Thành phố) đã có tiến bộ.

4/ Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm

Việc thực hiện những điều đảng viên không được làm được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm lãnh đạo, gắn với việc kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm và ngày càng có chất lượng hơn, đi sâu vào thực chất, tránh chạy theo thành tích đơn thuần. Kết quả cụ thể là số tổ chức Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tăng từ 73,77% (1999) lên 84,61% (2004); số tổ chức Chi, Đảng bộ yếu kém giảm từ 6,56% (1999) xuống còn 3,08% (2004).

Hàng năm, gắn chặt chẽ việc thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức trong đánh giá cán bộ công chức và chất lượng đảng viên luôn phù hợp, ít có sự chênh lệch giúp công tác bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ đúng hướng đạt hiệu quả cao, cán bộ phát huy hết khả năng, trình độ hoàn thành mọi công việc được giao.

Qua quá trình kiểm tra, trong 5 qua, các cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý 54 đảng viên vi phạm, chủ yếu về chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, lối sống đạo đức, chính sách pháp luật Nhà nước.

5/ Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong 5 năm qua được Quận ủy quan tâm chỉ đạo; Quận đã thành lập Ban Chỉ đạo  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Các nghị định như Nghị định 71/CP thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; Nghị định 79/CP thực hiện quy chế dân chủ ở phường và các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, Nghị định 07/CP thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp Nhà nước được các đơn vị, phường có kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở luôn được củng cố, đã duy trì giao ban định kỳ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, phát huy quyền làm chủ đúng kỷ cương, pháp luật đảm bảo cơ chế “ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” .

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo động lực thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương phát triển tốt. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua sản xuất được người lao động, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Kết quả cho thấy, Quận đã thành công trong chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học, cơ bản hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 1999 – 1003, cơ bản đưa hết đối tượng nghiện ma túy đã phát hiện vào các trung tâm cai nghiện; số lượng khu dân cư xuất sắc, khu phố văn hóa, khu phố 5 không, điểm sáng văn hóa được công nhận đều tăng lên, có chất lượng hơn. Các khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết tốt hơn, nhân dân đã biết gắn quyền lợi và nghĩa vụ, đã tự giác hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức trong việc thực hiện công trình xi măng hóa các hẻm trong khu dân cư; thực hiện khá tốt 3 công khai, 4 bình nghị trong tuyển quân, hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao quân NVQS; nhân dân ngày càng mạnh dạn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Mặt trận đoàn thể.

III - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1/ Trong 5 năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo được bước biến chuyển mới, Đảng bộ đã vận dụng một cách sáng tạo các nghị quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương; giữ vững được sự đoàn kết thống nhất, nâng cao được nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ngày càng tăng; các Chi, Đảng bộ cơ sở đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đội ngũ cán bộ đảng viên hầu hết có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định lập trường giai cấp, luôn khắc phục khó khăn, gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Kết quả đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách qua các đợt phân tích chất lượng hàng năm đạt từ 98,73% - 99,67% (năm 2004); công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đề ra (là 70 đảng viên/năm); đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa, được đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

2/ Các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, nhũng nhiễu, vi phạm quản lý quy hoạch, quản lý tài chính tại một số đơn vị trong Quận được chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh; chấn chỉnh kịp thời các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong quản lý và chấp hành chính sách pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi tiêu cực nên tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Quận từng bước được đẩy lùi và ngăn chặn

3/ Nguyên nhân yếu kém - bài học kinh nghiệm

– Một số chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước chưa điều chỉnh kịp để phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhất là trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về nhà, đất, còn kẽ hở để phát sinh tham nhũng và tiêu cực, lãng phí. Bên cạnh đó, do nhận thức không đầy đủ về công tác quản lý đô thị, để một thời gian dài tình trạng xây dựng sai phép, không phép diễn ra khá phổ biến.

– Vấn đề cơ bản là phải nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân, kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị; xử lý theo pháp luật những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; xây dựng hành vi sống và làm việc theo pháp luật. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên.

– Công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên cần cụ thể, sâu sát, chặt chẽ. Công tác kiểm tra chủ yếu vẫn là khi đã có vi phạm mới kiểm tra xử lý kỷ luật. Kiểm tra để có tác dụng ngăn ngừa còn ít.

*       *

*

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,

CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG NHIỆM KỲ 2005 – 2010

Trên cơ sở 10 nội dung và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) do Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) đề ra và tình hình của Quận, nội dung trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ 2005-2010 cần tập trung như sau :

1/ Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ Đạo 6 (2) Quận ủy, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhận thức rõ hơn về bản chất, nguồn gốc của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có biện pháp phòng chống đủ mạnh, có hiệu quả; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

2/ Tiếp tục nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong của Người, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn các năm, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng, yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc để phát huy trong cuộc chiến đấu chống tham nhũng, lãng phí, trì trệ, tiêu cực .

3/ Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở Đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, việc phân cấp của Thành phố đối với Quận, phường, nghiên cứu việc thực hiện các quy trình, thủ tục, có kiến nghị đề xuất, chỉnh sửa cho phù hợp, tránh phiền hà nhũng nhiễu dân; kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng nhà, đất, tài sản công, tài chánh, thực hiện khoán quỹ lương, khoán biên chế, khoán chi phí hành chính cho các đơn vị và tổ chức kiểm tra việc thực hiện.

4/ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, kết hợp việc thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với việc chấp hành Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

5/ Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc kê khai tài sản (nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh) của cán bộ, công chức, đánh giá tình hình kê khai, tiến hành kiểm tra, xác minh những trường hợp có nhiều dư luận hoặc không rõ nguồn gốc, để kết luận và xử lý.

6/ Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục thực hiện dân chủ hóa xã hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để thực hiện tốt sự giám sát của dân trong việc thực hiện quy chế công khai, nhất là công khai những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; phát động quần chúng tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy Đảng, chính quyền.

7/ Có biện pháp, chế độ khuyến khích, biểu dương những người có tinh thần mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, những người có khuyết điểm nhưng tự giác thành khẩn; xử lý nghiêm những trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị phát hiện nhưng thiếu thành khẩn, né tránh ...

8/ Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định về cán bộ như : đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức cán bộ … vận dụng thực hiện các chính sách pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN.

9/ Định kỳ có tổ chức hội nghị sơ tổng kết để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo đạt kết quả cao.

Thông báo