Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 nghiêm túc kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010; đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và những giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Ðảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, đạt được những thành tựu quan trọng. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế của nước ta đối với quốc tế được nâng lên, đã tạo ra môi trường thuận lợi và những tiền đề tích cực hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về thúc đẩy phát triển kinh tế và thu ngân sách, đồng thời luôn có những quyết sách ứng phó kịp thời với những diễn biến của tình hình và đề ra những chính sách phù hợp của một thành phố trung tâm. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quận luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, ngoài ra thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các Ban Thành ủy, các sở, ngành, đoàn thể Thành phố.

Từ những kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (tháng 10/2008); Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp đã tập trung triển khai và tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống trong bối cảnh an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu đã được định hình; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; quá trình đô thị hóa của Quận bước đầu đạt kết quả tốt. đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành sát thực tế, hợp lòng dân; thái độ kiên quyết của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố niềm tin trong nhân dân, tăng thêm sự nhất trí trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tình hình khó khăn chung của cả nước trong thời gian qua có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân, điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; Quận đang trong tiến trình đô thị hóa, dân số tiếp tục tăng cơ học, hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa hoàn chỉnh... đã tạo nhiều áp lực trong nhiệm vụ quản lý của chính quyền.

Công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000 và các quy hoạch ngành chưa được thực hiện hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của Quận gây khó khăn trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, làm hạn chế nhu cầu sữa chữa, xây dựng nhà ở trong nhân dân.

Tư tưởng bức xúc, trăn trở của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chậm giải quyết đối với những sai phạm trước đây của một số cán bộ chủ chốt Quận về quản lý đất đai.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 - 2010

I – NHỮNG THÀNH TỰU:

Tuy có những khó khăn nhất định nhưng toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã đề ra. Kết quả như sau:

1/ Về kinh tế:

Đã phát huy các nguồn lực trong xã hội, các thành phần kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế đảm bảo chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Bình quân mức tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ là 13,89%.

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp: tốc độ phát triển giảm dần hàng năm, đạt bình quân 10,35% thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 16,5%/năm, chỉ số sụt giảm hàng năm ngoài yếu tố bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế còn có nguyên nhân phải di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm (trong đó có những ngành chiếm tỷ trọng giá trị sản xuất cao như: sản xuất gỗ, giấy, nhựa, cao su, chế biến lương thực thực phẩm…).

1.2. Sản xuất nông nghiệp: đất sản xuất nông nghiệp còn khoảng 82 ha phân tán, xen cài trong khu dân cư tại các phường 6, 8, 14, 15, 16 và 17. Ngành nghề truyền thống cây kiểng, hoa kiểng, bon sai…được duy trì, phát triển và đem lại giá trị kinh tế cao.

1.3. Thương mại - Dịch vụ: có mức tăng trưởng khá theo đúng hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản xuất tăng dần hàng năm, đến năm 2010 chiếm 48,7% (nghị quyết 45%). Quận đã từng bước thực hiện đề án đầu tư các trung tâm thương mại - dịch vụ, mạng lưới chợ, siêu thị theo quy hoạch được duyệt; sắp xếp các ngành kinh doanh dịch vụ; tiếp tục củng cố loại hình kinh tế hợp tác thương mại - dịch vụ; phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, tín dụng, tư vấn, giáo dục, y tế, dạy nghề, du lịch…

Tính đến năm 2010, tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất của quận là: công nghiệp - xây dựng chiếm 51,19%, thương mại - dịch vụ chiếm 48,7% và sản xuất nông nghiệp chiếm 0,11%.

1.4. Về thực hiện thu chi ngân sách:

Thu ngân sách tăng bình quân 21,08%/năm (Nghị quyết là 20%), vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Việc cân đối ngân sách có bước tiến bộ, tích cực hơn, tăng cường và khai thác các nguồn thu theo quy định, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên và nhất là vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm của Quận .

Công tác quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng chế độ chính sách, chủ động cân đối thu, chi và có tích lũy, đáp ứng được yêu cầu dành nguồn chi cho đầu tư phát triển cũng như các nhu cầu bổ sung chi thường xuyên khác. Chi ngân sách địa phương tăng bình quân hàng năm 19,16% (Nghị quyết là 20%); trong đó chi cho giáo dục đào tạo tăng bình quân 25,39%/năm, y tế tăng 27,08%/năm.

2. Phát triển và quản lý đô thị:

2.1. Về công tác quản lý đô thị - phát triển cơ sở hạ tầng:

Đến nay, bộ mặt đô thị của Quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, đang hình thành nhiều chung cư cao tầng; hệ thống giao thông được đầu tư bê tông-nhựa hóa; hầu hết các hộ dân sử dụng trực tiếp điện lưới quốc gia và phát triển mạng lưới nước sạch trên địa bàn đạt tỷ lệ 80% (so với đầu nhiệm kỳ là 25%), đã tập trung lãnh đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án của Thành phố và Quận. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn xã hội bình quân 7.143 tỷ đồng/năm.

Đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của quận và phường trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên theo quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực nhà đất; xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường, đảm bảo trật tự đô thị, giao thông, xây dựng đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

2.2. Công tác quy hoạch - quản lý quy hoạch:

Quận đã tập trung phối hợp các sở, ngành Thành phố để điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, đang triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp; quy hoạch chi tiết mạng lưới cấp nước (giai đoạn 1), quy hoạch thoát nước; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015; quy hoạch ngành thương mại - dịch vụ…; đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 được 10/16 phường (phường 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16), số đồ án còn lại đang chờ Thành phố thẩm định; đã tăng cường quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2.3. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên - môi trường:

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch được duyệt; hoàn thành việc rà soát, củng cố hồ sơ địa giới và hồ sơ mốc đo đạc địa chính; lập và cập nhật thường xuyên sổ bộ địa chính đáp ứng công tác kiểm kê, thống kê đất đai hàng năm theo quy định.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường; hoàn thành công tác di dời 73 doanh nghiệp theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố; tổ chức điều tra việc sử dụng giếng nước ngầm và lấy mẫu nước tại một số khu vực trên địa bàn; tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục cam kết bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện giải tỏa các nghĩa trang trên địa bàn và sử dụng đất vào mục đích phúc lợi công cộng; đầu tư xây dựng Nhà tang lễ - lưu hài cốt và đưa vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân; thành lập Hợp tác xã thu gom chất thải rắn đô thị Quyết Thắng góp phần chấn chỉnh hoạt động thu gom rác dân lập trên địa bàn.

3/ Tập trung chỉ đạo thực hiện 5 công trình kinh tế xã hội mang tính đòn bẩy, cơ bản hoàn thành các chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010 đề ra.

3.1. Công trình xây dựng Công viên Làng Hoa: Cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch. Việc chuyển chức năng từ Trung tâm Làng hoa Gò Vấp thành Công viên Làng hoa Gò Vấp đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận và giao cho Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp quản lý, đầu tư xây dựng; đã tiến hành khởi công trong tháng 07/2010.

3.2. Chương trình bê tông hóa 100% hẻm và mở rộng ít nhất 20% hẻm có hiện trạng dưới 2m: Quận ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/QU về thực hiện công trình nhà nước và nhân dân cùng làm xi măng hoá 100% hẻm đến năm 2008, mở rộng 20% hẻm có hiện trạng dưới 2m; đã đầu tư 293 hẻm với tổng kinh phí thực hiện là 112,72 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách là 87,71 tỷ đồng, vận động nhân dân 25,01 tỷ đồng, đến nay có 1.081/1.182 hẻm đã được bê tông hóa (đạt 91,45%) .

3.3. Chương trình xây dựng hệ thống chung cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2006 - 2010: thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Quận đã chủ động kêu gọi đầu tư, thỏa thuận quy hoạch 08 dự án, đến nay đã khởi công 06 dự án. Khi hoàn thành 08 dự án, có khả năng bố trí chỗ ở cho hơn 5.400 hộ.

3.4. Dự án Công viên Văn hóa: Đã thu hồi gần 100% diện tích đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500. Hiện nay, một số hạng mục của dự án đã được đưa vào sử dụng, gồm: trụ sở Ban Quản lý Dự án, sân nền, nhà xe, cầu vào trụ sở, bờ kè rạch Ông Tổng và một phần tường bao, trồng cây xanh. Tiếp tục triển khai đầu tư một số hạng mục theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

3.5. Chương trình xây dựng mới ít nhất 6 trường phổ thông: Đã xây dựng mới, đưa vào sử dụng 05 trường: tiểu học Lương Thế Vinh, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền, Hoàng Văn Thụ và Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo; đang xây dựng 02 trường: Trung học cơ sở phường 13, Trung học cơ sở phường 12; ngoài ra Quận đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng 06 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học và 03 trường Trung học cơ sở.

4/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc phát triển kinh tế gắn với tập trung phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội được chú trọng; chất lượng sống của nhân dân được nâng lên; truyền thống văn hóa tốt đẹp, lòng nhân ái, nghĩa tình được giữ gìn và phát huy, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đều có bước phát triển.

4.1. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã từng bước đi vào thực chất, 100% khu phố có đủ điều kiện đều đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, năm 2009 công nhận 63/186 khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 33% (Nghị quyết là 70%), 02 phường (phường 1 và 7) đăng ký xây dựng phường văn hóa. Cơ sở vật chất thể dục thể thao được xã hội quan tâm đầu tư, phát triển, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 30%.

4.2. Đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ đối với diện chính sách có công và xã hội, chăm lo xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Đến cuối năm 2008 đã cơ bản hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 2 (theo tiêu chí thu nhập bình quân dưới 6 triệu/người/năm). Hiện nay Quận đang tập trung thực hiện theo tiêu chí mới của Thành phố, toàn Quận có 6.780 hộ (4,86%) với mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm. Bình quân hàng năm Quận giới thiệu giải quyết việc làm cho 16.735 lượt người (Nghị quyết là 15.000 lượt người). Đầu tư thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, cơ bản đã xóa các điểm mua bán ma túy, kịp thời phát hiện, đưa người nghiện vào cơ sở giáo dục, chữa bệnh.

4.3. Giáo dục - đào tạo được nâng chất: Cơ sở vật chất trường học được đầu tư; đội ngũ giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, kết quả từng năm học tiếp tục giữ vững thành tích đào tạo; tiếp tục dẫn đầu Thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra về nâng cao mặt bằng dân trí tương đương lớp 11; duy trì kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục bậc trung học; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và tăng cường quản lý các trường ngoài công lập, nhất là ngành học mầm non.

Đào tạo dạy nghề bình quân hàng năm trên 3.000 học viên, trong đó 15% tay nghề bậc 3/7, góp phần cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn; đặc biệt là đã nâng cấp trường kỹ thuật công nghệ Quang Trung thành trường Trung cấp nghề Quang Trung.

4.4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, cơ bản đạt được mục tiêu nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh, đã sắp xếp, chia tách Trung tâm Y tế Quận thành Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Quận nhằm phát triển mạng lưới y tế cộng đồng, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị; phát triển y tế học đường; mở rộng đối tượng bảo hiểm y tế tự nguyện và các đối tượng ưu tiên chăm sóc sức khỏe. Các cơ sở y tế đã được đầu tư nâng cấp và trang bị các loại phương tiện, máy móc hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng, tỷ lệ dân số tự nhiên giảm 0,03%/năm (Nghị quyết là 0,05%).

5/ Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

5.1. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, có quy chế phối hợp hoạt động giữa các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoàn chỉnh phương án tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt của quận, chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo. Hàng năm tổ chức diễn tập, kịp thời rút kinh nghiệm và hoàn thiện các phương án, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Công tác quân sự địa phương luôn được chú trọng, củng cố, xây dựng cả về số lượng và chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,43%, dân quân đạt 1,01% so với dân số và thường xuyên được bổ sung; Đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 17,97%, dân quân đạt 14,82%; đoàn viên trong lực lượng tự vệ đạt 66,64%, đoàn viên trong dân quân đạt 76,21%... Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đúng luật định, luôn đạt chỉ tiêu, đảm bảo về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

5.2. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Kế hoạch số 06-KH/TU của Thành ủy về chủ động nắm tình hình phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, quan tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu kiện của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm được quan tâm đặc biệt, hàng năm Quận ủy ban hành Thông tri chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dựa vào dân tích cực chuyển hóa địa bàn trọng điểm theo Nghị quyết số 24-NQ/QU của Quận ủy; kịp thời thành lập lực lượng bảo vệ dân phố đi vào hoạt động có hiệu quả. Công an - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó đã thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu 3 giảm, kéo giảm phạm pháp hình sự bình quân 9,85%/năm, điều tra khám phá án hình sự đạt 71,05%/năm (Nghị quyết là 60%); tai nạn giao thông được kéo giảm 11,82%/năm (Nghị quyết là 25%).

5.3. Hoạt động tư pháp:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Trung ương và Chỉ thị 08 - CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; củng cố Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hạn chế được tình hình vi phạm luật trong cán bộ và nhân dân.

Quận tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị, một số yếu kém trong công tác tư pháp được khắc phục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được nâng lên, kịp thời đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của các đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án… Công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các khiếu nại tố cáo từng bước được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời theo pháp luật quy định, chưa phát hiện có oan sai; giảm tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Với quan điểm phòng ngừa là chính, công tác thanh tra, đấu tranh, chống tiêu cực được tiến hành thường xuyên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản trên địa bàn, góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực trong quản lý nhà nước ở Quận và cơ sở.

6/ Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từng bước được đổi mới và hoàn thiện.

6.1. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh:

6.1.1. Công tác chính trị tư tưởng:

6.1.1.1. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định, lòng tin được nâng lên, nhất trí cao quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhất là các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như: giá cả, ùn tắt giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình biên giới, biển đảo…

6.1.1.2. Công tác chính trị tư tưởng được tập trung hơn; kịp thời triển khai, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận; xây dựng, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Quận ủy, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân thông qua việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan qua các kênh thông tin đại chúng (Tờ tin, Website Gò Vấp…), các lớp học chính trị, báo cáo thời sự theo chuyên đề…

6.1.1.3. Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Quận đã khơi dậy phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hầu hết các chi, đảng bộ đã gắn nội dung của cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân qua đó đã xây dựng và rèn luyện ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đoàn thể đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, cùng với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”…. Việc phát hiện và biểu dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động ở cơ sở đang ngày càng nhân rộng và xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình có sức thuyết phục, được đông đảo quần chúng quan tâm, ủng hộ và noi theo, các cấp ủy Đảng đã kịp thời tuyên dương gương điển hình ngay tại cơ sở.

6.1.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực nhằm xây dựng Đảng bộ Quận trong sạch vững mạnh.

6.1.2.1. Công tác tổ chức: thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động; nhận thức về nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng ngày càng chuyển biến rõ nét. Có nhiều biện pháp chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng từ 77 chi, đảng bộ còn 33 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; theo đó đã thành lập Đảng bộ các khối Đảng - Đoàn thể, khối Chính quyền, khối Doanh nghiệp Tư nhân…, đặc biệt đã mạnh dạn thí điểm thành lập mô hình Đảng bộ bộ phận của khu phố, chi bộ tổ dân phố. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo thực hiện theo đúng qui trình, hướng dẫn, bình quân hàng năm có 59,75% cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đạt trong sạch vững mạnh (Nghị quyết là 75%), đến nay không còn cơ sở đảng yếu kém.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nội dung sinh hoạt được nhiều chi bộ quan tậm, cải tiến, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và những vấn đề bức xúc tại cơ quan, đơn vị, địa bàn... từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, đảm bảo được vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức chính trị trong đảng viên; phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

6.1.2.2. Công tác cán bộ: Tập trung lãnh đạo thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên về chủ trương, quy trình công tác cán bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất chính trị được tăng cường; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ diện Quận ủy quản lý (38,33%); kịp thời củng cố kiện toàn nhân sự các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Quận đến Phường, khu phố và tổ dân phố, củng cố bộ máy tham mưu cho cấp ủy. Thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân đã phát huy việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và Phường tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu, chất lượng cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận của chính quyền, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ, năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, nêu cao được tinh thần trách nhiệm, thái độ phong cách tận tình phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch các nội dung theo quy định Pháp lệnh 34/UB.TVQH và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đảm bảo việc lấy ý kiến của các đoàn thể trước khi thực hiện các dự án, các chương trình, kế hoạch và phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân quận, phường thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; dành thời gian tham dự các hội nghị định kỳ để thông tin kết quả, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực điều hành hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận và phường.

Công tác đánh giá nhận xét cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán bộ đã từng bước đi vào nề nếp, việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đúng theo quy trình hướng dẫn và chất lượng ngày càng cao.

Việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường được Quận chọn thí điểm thực hiện tại 6 phường (4, 7, 8, 10, 14, 15) đã đạt được một số kết quả nhất định như: đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, giải quyết công việc kịp thời và nhanh hơn, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; tổ chức bộ máy của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường được sắp xếp theo hướng đồng bộ, hoạt động hiệu quả; vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng cao, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

Tổ chức thi tuyển công chức, mạnh dạn bố trí, phân công lại cán bộ phường, công chức quận, đề bạt cán bộ trẻ ở các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm kịp thời thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy và cán bộ của các phường mới chia tách. Từng bước khắc phục khuynh hướng công tác cán bộ khép kín, cục bộ của từng ngành, từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

6.1.2.3. Công tác Đảng viên: Đảng bộ Quận hiện có 6.912 đảng viên (tính đến ngày 01/7/2010), trong đó: nữ 2.451 đồng chí; 70,50 % là đảng viên hưu trí, 29,49% đảng viên đương chức; bảo đảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên bình quân 147 đảng viên/năm (Nghị quyết là 100 đảng viên/năm); đến nay đã có 3.052/6.912 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng; thực hiện công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

6.1.2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: được tiến hành thường xuyên, đảm bảo công tác rà soát, kết luận về tiêu chuẩn lịch sử chính trị trong công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý.

6.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát: đã được các cấp ủy từ quận đến cơ sở quan tâm, hàng năm có chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát đối với từng tổ chức, lĩnh vực, cá nhân cấp ủy cùng cấp; Kiểm tra - giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

6.1.3.1. Công tác kiểm tra: lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên, Cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm kiểm tra các chi bộ trực thuộc việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào « Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư »; việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư trú. Qua kiểm tra đã giúp cho các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, lập lại trật tự kỷ cương, phòng ngừa các sai phạm từ khi mới có dấu hiệu.

6.1.3.2. Công tác giám sát: giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng quy chế, phát huy vai trò lãnh đạo; các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát thực hiện đúng chức trách được phân công, nắm vững các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự đoàn kết nhất trí cao. Qua giám sát đã giúp các cấp ủy trực thuộc quan tâm nhiều đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, củng cố tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư, gắn với các phong trào thi đua, thúc đẩy việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Quận.

6.1.3.3. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi vi phạm, khách quan, công bằng; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng.

6.1.4. Công tác vận động nhân dân:

Quận ủy luôn chú trọng tăng cường công tác vận động nhân dân, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng các cấp, qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra theo từng khu vực… góp phần mở rộng dân chủ, đưa công tác thực hiện quy chế dân chủ đi vào thực chất, chủ động, sáng tạo hơn, tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời từng bước làm tốt công tác giám sát thực thi pháp luật và quản lý xã hội của chính quyền, tìm hiểu, động viên và đề xuất đến cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác dân vận của chính quyền, của ngành được cụ thể hóa bằng các chương trình phối hợp với mặt trận và các đoàn thể đã tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong đảng viên, cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sĩ như phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo”, “3 nên, 3 cần, 3 chống”, hoạt động giúp dân…, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân.

6.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền:

Có nhiều biện pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan khối chính quyền và đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân Quận, Phường; trong lãnh đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết của Đảng và yêu cầu của địa phương. Chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn Quận và Phường được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa liên thông” giữa các đơn vị liên quan thực hiện thống nhất bộ thủ tục hành chính do Thành phố ban hành gắn với khoán biên chế và chi phí hành chính; bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và dân chủ cơ sở được phát huy; tiếp tục triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 và thực hiện tốt việc phân công, phân cấp cho phường về xây dựng nhà, đất, thu, chi ngân sách… đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường tiếp dân, đi cơ sở, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến để nắm bắt thông tin, nguyện vọng của dân và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, từ đó phát huy được tiềm lực ở cơ sở; niềm tin của dân đối với Đảng và Chính quyền ngày càng tăng cao, củng cố và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và huy động được các nguồn lực trong dân để xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận. Thường xuyên chỉ đạo các ngành, các đơn vị thực hiện công tác rà soát đơn thư khiếu nại tồn đọng, tập trung giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng đối với những khiếu nại do quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định giải quyết khiếu nại không đúng pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận đã đề xuất và triển khai thành công việc chia tách địa giới hành chính từ 12 Phường thành 16 Phường; chia tách, sáp nhập khu phố, tổ dân phố; tổ chức thành công đề án thi tuyển cán bộ công chức; đề án xét chọn Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, sắp sếp tinh giản bộ máy theo hướng gọn nhẹ, phù hợp và đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, từ đó đã nâng cao năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác của từng cán bộ, công chức.

Thường xuyên quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cho cán bộ, công chức; thực hiện thanh tra công vụ, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai…; qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân góp phần hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nhiều hoạt động của các cấp, các ngành, các giới được tổ chức đa dạng, phong phú, tạo được khí thế phấn khởi thi đua và tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

6.3. Trên nền tảng phát huy dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Kịp thời triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo; về phụ nữ, thanh niên, công nhân, đội ngũ trí thức, nông nghiệp, nông dân, nông thôn… gắn với thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoạt động mặt trận - đoàn thể đi vào trọng tâm, tổ chức cơ sở thường xuyên được củng cố, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

6.3.1. Mặt trận Tổ quốc từ Quận đến khu phố được quan tâm củng cố, làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện giám sát có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì người nghèo” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hoạt động của các tổ chức thành viên mặt trận và các hội quần chúng tiếp tục được duy trì, ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá các hình thức tập hợp, hoạt động theo đúng qui định của tổ chức và pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến khích phát triển kinh tế, phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

6.3.2. Liên đoàn Lao động: tập trung củng cố, nâng chất hoạt động tổ chức công đoàn cơ sở, tỷ lệ công nhân tham gia vào tổ chức công đoàn đạt 75 - 80%, tỷ lệ “Công đoàn cơ sở vững mạnh” đạt 70%/năm; phát động các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ đến người lao động; công tác nắm bắt dư luận xã hội tại các doanh nghiệp được chú trọng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách giữa người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành Luật Lao động, Luật Công đoàn góp phần hạn chế và kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, đình công xảy ra tại các doanh nghiệp.

6.3.3. Hội Nông dân: phát huy tốt tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó vươn lên, chủ động học tập và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 -NQ/QU của Quận ủy về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn quận; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 77,31%.

6.3.4. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: có chuyển biến, khởi sắc trên các mặt hoạt động. Tổ chức Đoàn - Hội không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển, thể hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên, chăm lo công tác phụ trách Đội và tổ chức các hoạt động thiếu nhi, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 38,16%.

6.3.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tích cực củng cố và xây dựng tổ chức hội cơ sở; nắm chắc lực lượng nòng cốt; thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động chính trị, xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 67,14%.

6.3.6. Hội Cựu chiến binh: Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền; tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đến nay có 4.507 hội viên tham gia sinh hoạt hội.

6.3.7. Hội Chữ thập đỏ: Tổ chức Hội ở cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển; Hội đã huy động được nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo.

Nhiệm kỳ 2005 - 2010, trong bối cảnh Quận còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ và sự đồng thuận của nhân dân đã có nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần IX nhiệm kỳ 2005 - 2010, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, đời sống người dân không ngừng được nâng lên; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới, an ninh chính trị được tiếp tục giữ vững, giảm phạm pháp hình sự, khiếu kiện giảm hẳn, không để xảy ra điểm nóng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

Với tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, bên cạnh những kết quả đạt được tương đối toàn diện và mang tính tích cực, vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém, đó là:

1/ Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh:

Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương ứng so với tiềm năng và lợi thế trên địa bàn, đầu tư đổi mới trang thiết bị còn hạn chế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu; công tác điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/2000 tiến độ thực hiện chưa kịp thời; công tác quản lý đô thị và trật tự lòng lề đường còn nhiều bất cập, chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (hộ gia đình, khu phố, phường văn hóa...) còn hạn chế, công tác xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa đạt chuẩn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; chưa xây dựng được thiết chế văn hóa cơ sở; tuy có nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhưng tình hình chưa chuyển biến, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự giao thông, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường....Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập.

Công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tại một số phường có lúc chưa đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ đặt ra; công tác tuần tra phối hợp duy trì chưa thường xuyên; công tác quản lý địa bàn, nắm và cung cấp thông tin còn hạn chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa đi vào chiều sâu; hiệu quả phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, vai trò tự quản của nhân dân chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ đối tượng chưa được đẩy mạnh, chưa có biện pháp hiệu quả thiết thực.

2/ Về xây dựng Đảng:

Công tác chính trị tư tưởng thiếu đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu; chưa quan tâm tập hợp đầy đủ những ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau các đợt học nghị quyết; chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với một số ít cơ sở Đảng (khối cơ quan, ban ngành) sau triển khai học tập, quán triệt; chậm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, thiếu kiên quyết trong sắp xếp cán bộ còn yếu về năng lực. Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nhưng cơ cấu kết nạp đảng viên ở các khu vực chưa đồng đều nhất là trên địa bàn dân cư, trong trường học và trong các doanh nghiệp tư nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn yếu, chưa chủ động thực hiện tự giám sát, kiểm tra; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề có lúc, có nơi chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

3/ Về công tác vận động nhân dân: trong thực hiện một số nhiệm vụ, phong trào chưa có chiều sâu, chưa rộng rãi, chất lượng hoạt động các đoàn thể ở cơ sở nội dung chưa sâu, tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên còn thấp; Mặt trận và các đoàn thể chưa sát với từng gia đình, từng người nên công tác vận động chưa có sức thuyết phục cao; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” chưa thật sự “bám rễ” trong nhân dân, còn yếu tố phô trương hình thức, chạy theo thành tích; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể vẫn còn lúng túng, nhất là ở cơ sở.

4/ Về lãnh đạo, chỉ đạo: Có lúc thiếu tập trung, chưa kịp thời dự báo những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, thiếu những giải pháp quyết liệt để xử lý, còn hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, hài lòng với kết quả đạt được, chưa chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; công tác phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị làm chậm tiến độ chương trình, kế hoạch đã xác định

Trong tổ chức bộ máy có một số bộ phận quản lý và tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, trình độ cán bộ còn yếu, năng lực triển khai và tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách chậm, không đồng bộ, thiếu nhất quán và quyết tâm chưa cao.

III- NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1/ Nguyên nhân thành tựu:

Được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở, ngành Thành phố trong việc trực tiếp giải quyết các kiến nghị của Quận.

Sự đoàn kết và quyết tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX thành những nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động cụ thể, tăng cường lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tích cực đi cơ sở, giải quyết nhiều vấn đề có liên quan ngay tại địa phương, đơn vị.

Kiên trì tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khắc phục nhanh những tồn tại, yếu kém; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Biết vận dụng và phát huy sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị trên nền tảng thực hiện qui chế dân chủ cơ sở để phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để huy động, khai thác các nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX.

2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

Điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết phường, ngành, lĩnh vực thực hiện còn chậm, từ đó có ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí dân cư.

Trong lãnh đạo điều hành có lúc thiếu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; năng lực và vai trò tham mưu, điều hành của một số ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế. Chưa kịp thời dự báo những phát sinh trong thực tiễn, do đó thiếu những giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi, thiếu sự tập trung kiểm tra dẫn đến một số mặt công tác chưa đạt hiệu quả cao như: tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị …

Chưa huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng chưa cao, chưa thật sự đi vào chiều sâu, đúng thực chất. Công tác vận động đối với các đối tượng chậm tiến, lạc hậu của từng giới chưa rõ nét, công tác tổ chức - cán bộ chưa khắc phục được ngay tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu; công tác kiểm tra, giám sát kết quả chưa cao.

3/ Một số kinh nghiệm:

Từ những bài học kinh nghiệm đã tổng kết từ các Đại hội trước vẫn còn nguyên giá trị, trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết và những đánh giá về nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực trong 5 năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

3.1. Bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, trong từng lĩnh vực có phân công trách nhiệm rõ ràng. Bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận từ nội bộ đến nhân dân nhằm lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

3.2. Tích cực phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện quan điểm lấy dân làm gốc, để nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân; các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ, kế hoạch thực hiện của chính quyền ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; Điều đó đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ đảng viên phải đặt mình trong bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lắng nghe, đi sâu tìm hiểu, kịp thời giải quyết đúng pháp luật, giải thích thoả đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được các nguồn lực trong dân để xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương.

3.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và cá nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải trực tiếp, cụ thể, quyết liệt và sâu sát cơ sở, gần dân; công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên và toàn diện, từ đó mới giải quyết tốt các vướng mắc, khó khăn phát sinh tại cơ sở, kịp thời phát hiện những trì trệ, bất cập để điều chỉnh chủ trương, chính sách, giải pháp cho phù hợp với thực tế tình hình, hạn chế thiếu sót, tồn đọng kéo dài.

3.4. Quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ, cán bộ có vị trí đặc biệt quan trọng là nhân tố quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; khi bố trí cán bộ phải chú ý đến phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, đồng thời phải có biện pháp giúp đở cán bộ trẻ; quy hoạch cán bộ gắn với công tác đánh giá cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ có triển vọng; kiên quyết thay đổi những cán bộ kém năng lực, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm những cán bộ mắc sai phạm đã có tác dụng củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, ngăn chặn những hành vi tiêu cực và nhắc nhở đối với đội ngũ cán bộ để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.


PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN,

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN

( 2010 - 2015 )

* Dự báo tình hình trong những năm tới:

Cả nước tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Kinh tế nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế khu vực và thế giới. Môi trường chính trị ổn định, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển theo xu thế tăng trưởng nhanh với hiệu quả và sức cạnh tranh cao hơn; cơ cấu kinh tế Thành phố tiếp tục chuyển dịch theo định hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường sống và phát triển đô thị.

Quận Gò Vấp đang trong tiến trình đô thị hóa, dân số cơ học tiếp tục tăng (dự báo đến 2015 dân số Quận ở mức 610 ngàn dân); trong khi hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, các nguồn lực nội tại còn hạn chế… sẽ dẫn đến nhiều áp lực và khó khăn lớn cho quá trình xây dựng và phát triển Quận.

I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT GIAI ĐOẠN 2010-2015:

“Phát huy các nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị; tăng trưởng kinh tế hợp lý theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

II- CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN:

1/ Trên lĩnh vực kinh tế:

Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn; khuyến khích đầu tư đối với các ngành dịch vụ, các ngành sản xuất không gây ô nhiễm, có công nghệ, thiết bị tiên tiến và sản phẩm có sức cạnh tranh cao .

Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 12%, trong đó đến 2015:

+ Lĩnh vực nông nghiệp cơ bản tập trung phát triển cây hoa kiểng, định hướng mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, khẳng định được thế mạnh về nghề sản xuất hoa kiểng với đội ngũ nghệ nhân nhiều kinh nghiệm trong nuôi trồng và tạo dáng bonsai;

+ Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 7-8%/năm;

+ Lĩnh vực dịch vụ tăng bình quân 17-18%/năm.

+ Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu giá trị sản xuất chiếm 60%.

* Về ngân sách: thực hiện tốt các chỉ tiêu pháp lệnh về thu chi ngân sách được phân giao với mức cân đối thu, chi năm kế hoạch cao hơn năm tiền kế hoạch bình quân 15%. Thực hiện cân đối và điều hành hiệu qủa thu, chi ngân sách Quận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và có tích lũy cho chi đầu tư phát triển.

2/ Về công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên - Môi trường:

Quy hoạch và quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước ngầm. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Chấm dứt nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, kênh, rạch, ao, hồ; thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các phương pháp thích hợp, khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng bằng cách bố trí nơi vệ sinh, phương tiện đựng rác ở những nơi đông người qua lại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các dự án đầu tư hoặc chỉnh trang đô thị phải chú ý bố trí diện tích đất hợp lý cho các nhu cầu về cảnh quan môi trường và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho công tác bảo vệ môi trường. Ưu tiên hàng đầu việc trồng cây xanh dọc các tuyến phố, trong khu dân cư và các công viên, hình thành các thảm cây xanh trong đô thị và vành đai xanh xung quanh. Tiếp tục vận động thực hiện giải tỏa các nghĩa trang trong các khu dân cư, quản lý và khai thác hiệu quả nhà Tang lễ Gò Vấp. Giải quyết dứt điểm các cơ sở thu gom phế liệu gây ô nhiểm trên địa bàn.

3/ Về quản lý và phát triển đô thị bền vững:

3.1. Về quản lý đô thị:

Công khai và quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời thường xuyên có kế hoạch rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp hoặc không khả thi trong quá trình xây dựng và phát triển Quận.

Nâng cao năng lực công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng - giao thông trên địa bàn. Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch; yêu cầu các nhà đầu tư phải đảm bảo đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội khi xây dựng các khu dân cư, công trình mới; xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng; nhanh chóng hoàn thành khắc phục sai phạm của chủ đầu tư các dự án nhà ở lẻ trước đây.

3.2. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Tập trung tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Thành phố và tạo nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Quận, phấn đấu tổng mức đầu tư từ ngân sách tăng 15% so với nhiệm kỳ IX; huy động tối đa các nguồn vốn tập trung thực hiện các chương trình, công trình mang tính đột phá.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa (huy động bình quân 25 tỷ đồng/năm) để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

4/ Văn hóa - xã hội:

4.1. Giáo dục:

Thực hiện cơ bản các mục tiêu quy hoạch ngành giáo dục - đào tạo đến năm 2015; tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi vào các cấp học: 80-85% vào ngành học mầm non, 100% vào tiểu học và 98% vào trung học cơ sở, 70% học sinh học ngày 2 buổi. Xây dựng mới ít nhất 10 trường, tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị... phục vụ hoạt động giảng dạy và hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường.

Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh (về đạo đức, văn hóa, truyền thống cách mạng, lý tưởng hoài bão, thể chất…), duy trì kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

4.2. Văn hóa Thông tin và Thể dục thể thao:

Khơi dậy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng hộ gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng chợ văn minh thương nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 đạt được từ 01-02 phường văn hóa, 60% khu phố văn hóa, 5/5 chợ văn minh thương nghiệp, tích cực đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa, nhà văn hóa phường, liên phường.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với các loại hình phong phú, đa dạng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa trên địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, từ trường học đến các cơ quan, tổ chức và trong nhân dân. Đạt tỷ lệ 35% người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; các trường phổ thông có 01 Câu lạc bộ Thể dục Thể thao, 90% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

4.3. Đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Trung cấp nghề Quang Trung (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và chất lượng giáo viên) đảm bảo là một trong những đầu mối đào tạo dạy nghề và cung ứng lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp mỗi năm 0,25%, đến năm 2015 tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 2,7%.

4.4. Thực hiện các chính sách xã hội, các chương trình y tế bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Đẩy mạnh các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo về vật chất và tinh thần cho các đối tượng và gia đình chính sách, tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo… Nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên trên 95%.

Tập trung tổ chức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 (theo tiêu chí mới của Thành phố), phấn đấu đến năm 2014-2015 thực hiện hoàn thành cơ bản chương trình giảm hộ nghèo (thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm) còn 0,26% ; phấn đấu xây dựng quỹ “vì người nghèo” đạt trên 10 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh của ngành y tế Quận, các chương trình bảo hiểm y tế và chương trình khám và điều trị bệnh miễn phí cho diện dân nghèo, người già neo đơn và trẻ em dưới 06 tuổi. Phấn đấu 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia, 10 bác sĩ/10.000 dân.

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, trong đó tập trung cho lĩnh vực tệ nạn ma túy và mại dâm; Thực hiện tốt chương trình hồi gia tái hòa nhập cộng đồng và chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện,

Tập trung thực hiện chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội.

5/ Về quốc phòng-an ninh:

Xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, trình độ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị, đảm bảo cho mọi hoạt động.

Nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ; lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu hàng năm, với chất luợng chính trị ngày càng cao; chủ động phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình”, giữ vững khu vực phòng thủ, chỉ đạo công tác huấn luyện cơ bản, thiết thực, hiệu quả, an toàn cho các lực lượng; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội trú đóng trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong, tập trung đấu tranh làm thất bại mọi ý đồ, kể cả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề về an ninh, tổ chức diễn tập, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ khu vực, biểu tình, gây rối, phá hoại khủng bố trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 03 giảm, duy trì thường xuyên và có chiều sâu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phân công trách nhiệm từng ngành tiếp tục đấu tranh chuyển hóa địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức phối hợp các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tục tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm; kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân, đề ra các biện pháp, chính sách huy động các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia thực hiện nhằm làm chuyển biến tình hình trật tự giao thông, trật tự lề đường, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 08 - NQ/TW của Trung ương về cải cách tư pháp, đảm bảo tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối Tư pháp, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động Tư pháp nhất là trong lĩnh vực hình sự; tập trung đẩy mạnh thi hành án dân sự. Nâng cao chất lượng các phiên tòa, chất lượng bản án theo đúng qui định của pháp luật.

* Các chỉ tiêu:

- Giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự : 3%/năm.

- Tỷ lệ khám phá án hình sự : 70%/năm.

- Giảm tai nạn giao thông: 10%/năm.

III- NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN, PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

1/ Công tác xây dựng Đảng:

1.1. Về công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục triển khai, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tác động mạnh mẽ trong xã hội. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập và hành động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt tinh thần “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị ngay tại tổ dân phố, khu phố.

Nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, trước hết cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tin, bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc. Giáo dục, tuyên truyền làm cho mỗi người dân nhận rõ bộ mặt kẻ thù với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chủ động phòng ngừa; mỗi người dân phải có đủ kiến thức và kỹ năng để “tự bảo vệ”, chống sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm, tư tưởng thù địch dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân, có kế hoạch giải quyết kịp thời những vướng mắc, làm tăng tính thống nhất tư tưởng trong nội bộ Đảng, tính đồng thuận giữa Đảng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ .

1.2. Công tác tổ chức - cán bộ:

Nâng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình, nhất là Đảng bộ phường, chi bộ khu phố phải sát dân, gần dân, quan tâm giải quyết những bức xúc của dân; tiếp tục phát triển mô hình hoạt động của Đảng bộ các khối. Chú trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy Đảng, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với trách nhiệm cá nhân tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, trung thực, có năng lực, trình độ lý luận và thực tiễn, gần dân đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các phường, các ngành và các đoàn thể; bố trí cán bộ trẻ về cơ sở, rèn luyện trong thực tiễn. Xây dựng tiêu chí quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ khoa học và thực chất.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tiếp tục nghiên cứu các hình thức thi tuyển cán bộ đối với các chức danh; đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ nữ, nhất là đối với cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, năng lực thực sự được trọng dụng, bố trí vào cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp; mạnh dạn luân chuyển cán bộ, ưu tiên cán bộ trẻ có trình độ, năng lực ở quận về công tác tại cơ sở.

Chú trọng thực hiện công tác kết nạp đảng, nhất là khu vực địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, giáo viên, giáo dân và các giới. Nghiên cứu bổ sung công tác phân tích chất lượng đảng viên hàng năm cho phù hợp.

Chỉ tiêu : - Đảng viên đủ tư cách: trên 98%;

- Trên 70% chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; không có cơ sở yếu kém;

- Kết nạp đảng viên: trên 150 đảng viên/năm ;

- Đến năm 2015 tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trên 30%, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ theo qui định.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Giải quyết đơn thư tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự quy định; xem xét xử lý kỷ luật phải kiên quyết, nghiêm minh để răn đe và giáo dục; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

1.4. Công tác dân vận của Đảng:

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị xã hội, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; phối hợp đồng bộ, thống nhất ý chí và hành động giữa các ngành, các cấp trong cả hệ thống chính trị, chăm lo dân sinh, phát huy dân chủ thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; huy động tiềm lực trong nhân dân và khai thác các nguồn lực xã hội.

2/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:

Tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ kiến thức, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ .

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa liên thông” theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước.

Tập trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng và an toàn giao thông.

Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3/ Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân:

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung công tác tập hợp vào tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; khắc phục có hiệu quả tình trạng hoạt động mang tính hình thức, hành chính hóa, chuyển mọi hoạt động thiết thực, hiệu quả về cơ sở, tích cực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận. Phấn đấu các khu phố có tổ chức Đoàn, Hội; trên 75% cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức đạt và vượt chỉ tiêu của cấp trên đề ra hàng năm. Tăng cường giáo dục và quan tâm giúp đỡ quần chúng chậm tiến; phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể, khơi dậy động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, giám sát xây dựng chính quyền và tham gia phong trào hành động cách mạng; giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

3.1. Mặt trận Tổ quốc:

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của người dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ quận; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “vì người nghèo”. Kiện toàn tổ chức và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ quận đến phường.

Hướng dẫn tổ chức Hội đoàn quần chúng hoạt động theo qui định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức xây dựng đề án, kế hoạch nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội để nhà nước xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động…

3.2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp thanh niên Việt và phong trào thanh thiếu nhi Quận:

Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Đoàn thanh niên coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực; đấu tranh chống lối sống thực dụng, văn hóa lai căng trong thanh niên. Làm tốt công tác tập hợp, giáo dục, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

Nuôi dưỡng phong trào “Thanh niên tình nguyện”, thường xuyên phát động các phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Quận; nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, chất lượng đoàn viên, hội viên, thường xuyên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

3.3. Liên đoàn Lao động Quận:

Nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường về giai cấp công nhân cho đông đảo công nhân và người lao động; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, phát huy sáng tạo trong công tác, lao động, khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế kỹ thuật, tăng năng suất lao động; nắm vững Luật Lao động, Luật Công đoàn, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật, nêu cao tính tiên phong, tính kỷ luật của giai cấp.

Tích cực, sâu sát nắm rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng đi đôi với đảm bảo quyền lợi vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động; không lãn công, ngừng việc tập thể trái pháp luật; kịp thời tổ chức hội nghị nhân điển hình, tôn vinh người quản lý, cán bộ công nhân viên - người lao động giỏi, sáng tạo… quan tâm kết nạp Đảng trong công nhân lao động.

3.4. Hội Nông dân Quận: tiếp tục vận động và có giải pháp hỗ trợ nông dân thực hiện có hiệu quả về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát huy nghề truyền thống hoa kiểng, bonsai; gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và mục tiêu giảm hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2015 không còn hộ chăn nuôi gây ô nhiễm.

3.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: Thực hiện tốt Chương trình số 22-CTr/QU của Quận ủy; nâng cao chất lượng của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phấn đấu xây dựng Nhà văn hóa phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao trình độ học vấn, tạo việc làm; chăm sóc sức khỏe và đấu tranh chống bạo hành đối với phụ nữ.

3.6. Hội Cựu chiến binh Quận: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; làm tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho thế hệ trẻ; gương mẫu, nòng cốt trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.7. Hội Chữ Thập đỏ: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng xã hội nhân đạo - từ thiện; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm sóc các đối tượng nghèo, khuyết tật, những người kém may mắn, nạn nhân thảm họa, thiên tai…; xây dựng và củng cố mạng lưới tổ chức Hội từ quận đến cơ sở.

IV- CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH MANG TÍNH ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ 2010-2015:

1/ Chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:

1.1. Chọn nhà đầu tư, hoàn chỉnh qui hoạch đô thị Ấp Doi.

1.2. Xây dựng mới Bệnh viện Quận.

1.3. Xây dựng mới 10 - 15 trường học (trong đó có ít nhất 5 trường từ nguồn vốn xã hội hóa).

1.4. Xây dựng 1.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp.

1.5. Đưa công viên Làng hoa đi vào hoạt động.

1.6. Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Công viên Văn hóa Gò Vấp.

2/ Chương trình giảm ùn tắc giao thông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp giữ gìn trật tự giao thông trong giờ cao điểm, có cơ chế chính sách cho các lực lượng tham gia.

3/ Chương trình “chỉnh trang đô thị”:

3.1. Xóa 2 điểm ngập nước tại góc đường Lê Lợi - Nguyễn Văn Bảo và Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ.

3.2. Trong nhiệm kỳ mỗi phường mở rộng ít nhất 02 hẻm dưới 2m theo qui hoạch.

3.3. Đầu tư chỉnh trang vỉa hè và trồng cây xanh trên các trục đường chính.

4/ Chương trình đột phá về công tác cán bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu chuẩn hoá, qui trình hoá công tác cán bộ.


PHẦN THỨ BA

NHỮNG NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN QUẬN

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, để thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm sau:

1/ Nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội:

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đối với các dự án lớn, các công trình đột phá, phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, không dàn trải. Đối với các dự án, công trình khác, tùy khả năng nguồn vốn và nhu cầu về an sinh xã hội để ưu tiên bố trí vốn, với thời gian hoàn thành công việc cụ thể của dự án như: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án… đồng thời công bố công khai để nhân dân được biết cùng tham gia giám sát quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình.

Các trục đường chính sẽ phát triển theo hướng dịch vụ cao cấp; các tuyến đường hẻm phát triển dịch vụ trung bình (kinh tế hộ gia đình) để giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Thực hiện các giải pháp tạo vốn để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội từ việc sắp xếp, đề xuất thành phố cho phép bán đấu giá quỹ nhà công sản, đất công đang quản lý trên địa bàn đang sử dụng không đúng mục đích, công năng, hiệu quả thấp; bên cạnh đó, huy động nguồn lực trong nhân dân để thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với các công trình bê tông hóa hẻm, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà, khu dân cư, công viên, trên các trục đường chính…

2/ Nhóm giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền.

Công khai rộng rãi những dự án mang tính chất quyết định đến sự phát triển của Quận để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính thức, tìm kiếm cơ hội đầu tư theo quy hoạch đã duyệt.

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư giáo dục, đào tạo nghề, cơ sở y tế phù hợp với định hướng phát triển. Kêu gọi đầu tư phát triển các điểm sinh hoạt văn hóa vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao cho công nhân .

Tạo môi trường giao dịch ổn định có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào các dự án phát triển văn hóa xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao…

3/ Nhóm giải pháp nguồn nhân lực của hệ thống chính trị:

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án chương trình đột phá về công tác cán bộ, với những giải pháp chủ yếu sau:

Xây dựng và thực hiện đúng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

Hàng năm có kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt các ngành, cơ sở do Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ.

Dành một khoản kinh phí nhất định cho công tác đào tạo chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; ưu tiên chọn cán bộ trẻ có trình độ đại học, sau đại học trong quy hoạch cử đi học cao cấp chính trị tập trung; khuyến khích và có chế độ hỗ trợ cán bộ học cao học, nghiên cứu sinh đối với các ngành: xây dựng đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý văn hóa, giáo dục…

Tiếp tục thực hiện việc thi tuyển công chức, nghiên cứu hoàn thiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo lần đầu đối với cán bộ thuộc Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

4/ Nhóm giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và hoạt động của mặt trận - đoàn thể:

Tiếp tục cải tiến phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện chế độ định kỳ cấp ủy làm việc với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nêu cao trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy Đảng trong bộ máy chính quyền; cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp ủy; phát huy vai trò các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn để góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống các cơ quan nhà nước, xây dựng bộ máy hành chính đủ mạnh, kiện toàn các cơ quan khối kinh tế - kỹ thuật - tổng hợp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, đồng thời với việc phát huy tính năng động, sáng tạo có tính đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính quyền, mặt trận - đoàn thể cần phải dành thời gian tiếp, giải quyết kịp thời những bức xúc trong dân và tăng cường đi cơ sở qua đó để thấy rõ từ thực tế tâm trạng của nhân dân đối với những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, triển khai thực hiện đề án lấy ý kiến nhân dân đối với một số lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì kiên quyết tránh”.

*

* *

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, ý thức sâu sắc, trách nhiệm trước nhân dân. Kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Gò Vấp, phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, huy động mọi tiềm lực trên địa bàn, tranh thủ các nguồn lực của cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tiếp tục tạo nên sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng, chất lượng sống của nhân dân quận Gò Vấp phát triển toàn diện, ổn định và bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.

Thông báo