Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra mục tiêu: “Phát huy các nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị; tăng trưởng kinh tế hợp lý theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trong 5 năm qua, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X; được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các Sở ngành Thành phố, được sự đồng thuận của Nhân dân, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Gò Vấp đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh

1.1. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng dịch vụ - công nghiệp ([1]). Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 10,79%([2]), tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng([3]). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển loại hình sinh vật cảnh có giá trị kinh tế cao([4]). Quận đã từng bước tạo lập các yếu tố đảm bảo phát triển kinh tế; quan tâm triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất như: phối hợp tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng với lãi suất ưu đãi giữa các Ngân hàng thương mại - cổ phần với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn, tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp([5]), chủ động phối hợp triển khai chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, liên kết kinh doanh; đẩy mạnh phát triển các siêu thị, cửa hàng văn minh tiện lợi; duy trì tổ chức chợ hoa Tết, lễ hội sinh vật cảnh, hội chợ, phiên chợ bán hàng bình ổn thị trường.

1.2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao, bảo đảm cân đối chi ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 5,06%/năm([6]). Công tác quản lý thu, chi ngân sách đúng luật, đúng chế độ chính sách và hiệu quả; cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi, có tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; trình thành phố phương án sắp xếp xử lý, bán đấu giá tài sản nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội([7]).

1.3. Công tác quản lý đô thị đạt được nhiều kết quả, nhận thức và tầm nhìn quy hoạch ngày càng được nâng lên, quan tâm quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015; công tác quản lý sử dụng đất đạt được nhiều kết quả tích cực; cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất([8]).

Hoàn thành đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2020, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 của 16 phường. Tổ chức công bố, công khai và thực hiện quản lý quy hoạch đúng quy định; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại bộ phận “một cửa” Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và 16 phường để phục vụ Nhân dân; đồng thời rà soát, đánh giá để điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp thực tiễn. Hoàn thành bản đồ quy hoạch số nhà và thực hiện điều chỉnh, gắn biển số nhà trên địa bàn quận đạt 94,29%.

Công tác quản lý trật tự xây dựng có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý, kéo giảm tình trạng xây dựng không phép, sai phép. Công tác khắc phục sai sót tại các dự án phân lô xây dựng nhà ở riêng lẻ có chuyển biến, nhiều dự án đã được khắc phục hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch và thu hồi đất đầu tư xây dựng công viên, mảng xanh([9]); giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân.

Tập trung các dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X và đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp mở rộng một số công trình trụ sở cơ quan, công trình phúc lợi xã hội([10]).

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng, chất lượng công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được nâng lên, thường xuyên kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải; thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế. Tổ chức các đợt cao điểm thực hiện “Nếp sống văn minh - Mỹ quan đô thị”, xử lý ô nhiễm môi trường các tuyến rạch và các trường hợp vi phạm về môi trường; triển khai vận động cải táng các khu thổ mộ, nghĩa trang xen cài trong khu dân cư. Mạng lưới cấp nước sạch cơ bản được hoàn thiện, trên 98% hộ dân sử dụng nước sạch.

1.4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới giáo dục, các trường, lớp được phân bổ hợp lý, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành trên địa bàn quận. Vượt chỉ tiêu xây dựng trường từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa([11]). Tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng tốt hơn; triển khai thí điểm đề án nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi([12]). Chất lượng giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học tiếp tục được nâng lên; công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi được nhân rộng trong các trường và liên tục được thành phố công nhận là đơn vị dẫn đầu. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh được quan tâm thực hiện thường xuyên, kết hợp lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống vào quá trình dạy học các môn khoa học xã hội. Công tác bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; khuyến khích đội ngũ giáo viên tự học, tự rèn, đến nay 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn, 90% giáo viên đạt trên chuẩn.

Hoạt động văn hóa - thông tin và thể thao được đầu tư phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các điểm sáng văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp, công sở văn minh sạch đẹp an toàn được quan tâm thực hiện, đạt chuẩn về văn hóa đúng thực chất ([13]); từng bước xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Công tác tuyên truyền, cổ động đã có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến mang lại hiệu quả tích cực, tạo mỹ quan, văn minh đô thị. Hoạt động của Tờ tin quận và Bản tin phường với hình thức, nội dung phong phú, chuyển tải được các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa được quan tâm([14]). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội có nhiều nét khởi sắc, chất lượng ngày càng phong phú theo định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thường xuyên được duy trì, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm và hạn chế các loại tệ nạn xã hội. Hoàn thành quy hoạch quảng cáo ngoài trời; quy hoạch karaoke, vũ trường và đề án quy hoạch cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

Hoạt động thể dục, thể thao đã chú trọng phát triển, quan tâm công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu ở các môn thể thao. Tập trung phát triển các môn thể thao phong trào; tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao. Tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động([15]).

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách, an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Tiếp tục phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vận động quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn. Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá đạt được kết quả khả quan, năm 2013 đã cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn III theo tiêu chí của thành phố([16]), vận động vượt chỉ tiêu quỹ giảm nghèo (10,6 tỷ/ 10 tỷ đồng). Quận ủy đã ban hành Thông tri 12-TT/QU ngày 17 tháng 4 năm 2012 về tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác xã hội; cả hệ thống chính trị có nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo về việc làm, học nghề, xây dựng, sửa chữa nhà, miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế... Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động lồng ghép vào các chương trình an sinh xã hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường, bồi dưỡng về y đức và nghiệp vụ, xây dựng đề án đào tạo nhân lực và đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế phường([17]). Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế ngoài công lập; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; công tác phòng chống dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời giám sát chặt chẽ, khống chế, không để bùng phát thành dịch. Hoạt động về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến, duy trì tổng tỷ suất sinh hợp lý, thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh nhằm phát hiện những dị tật ở thai nhi; triển khai thí điểm Mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

1.5. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác quân sự - quốc phòng địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị, trình độ học vấn. Lực lượng vũ trang quận luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng phối hợp tác chiến trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ theo chỉ đạo của cấp trên; quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cơ quan quân sự quận và phường.

Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đạt số lượng và chất lượng theo tổ chức biên chế; đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học quân sự cơ sở cho Ban Chỉ huy quân sự phường giai đoạn 2011-2015 đạt tỷ lệ 68,75%; đào tạo sỹ quan dự bị, huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt kế hoạch được giao. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng hàng năm theo quy định; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đảm bảo đúng chế độ, đối tượng quy định. Đặc biệt, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/QU ngày 24 tháng 9 năm 2012 về chuyên đề xây dựng hình ảnh đẹp trong lực lượng dân quân đã mang lại kết quả tích cực.

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo hệ thống chính trị luôn chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp đúng quy định pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về trật tự xã hội được quan tâm, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới phương thức phát động và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm”, xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nhất là những địa bàn phức tạp, giáp ranh([18]); chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Quận ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/QU ngày 20 tháng 10 năm 2010 về lãnh đạo thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận, với các giải pháp đồng bộ và đã đạt được những kết quả thiết thực, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, số vụ tai nạn giao thông giảm([19]).

1.6. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong thực hiện công tác cải cách tư pháp. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới về hình thức và nội dung thu hút nhiều đối tượng tham gia, ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ phận quần chúng nhân dân có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cơ quan tư pháp phối hợp trong hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật; hoạt động thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực, từng bước giải quyết tình trạng vụ việc tồn đọng; tổ chức thực hiện có kết quả thí điểm chế định thừa phát lại và hoạt động của phòng công chứng tư. Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện làm việc các cơ quan tư pháp, đảm bảo đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận

2.1. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu đạt kết quả và có chuyển biến.

Đảng bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đã tác động tích cực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ.

Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh đã được tập trung thực hiện quyết liệt và có sự chuyển biến rõ rệt; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đạt kết quả nhiều dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc được nhiều công trình, dự án, vụ việc còn gặp khó khăn, phức tạp, kéo dài([20]). Những vụ việc cụ thể, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được các cơ quan, đơn vị nhanh chóng giải quyết; đến nay những việc bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cơ bản được giải quyết. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, giúp các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục nhanh các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và hạn chế phát sinh khuyết điểm mới.

Các tổ chức đảng, đảng viên đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và thể hiện bằng hành động thiết thực trong việc sửa chữa ngay những hạn chế, khuyết điểm, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình; chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ được quan tâm và nâng chất; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sửa đổi phong cách, lề lối làm việc, thái độ vô cảm với công việc, nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí….

2.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, kịp thời quán triệt và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy đến cơ sở. Phương pháp tuyên truyền vận động đã có sự đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; công tác nắm bắt dư luận xã hội được cấp ủy đảng quan tâm, kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cơ bản khắc phục biểu hiện thiếu tính xây dựng trong kỷ luật phát ngôn của một số ít cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có kết quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “3 xây, 3 chống” và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì báo cáo thời sự định kỳ về tình hình trong nước và quốc tế, giúp cán bộ đảng viên và Nhân dân nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch của Quận ủy về phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao nhận thức chính trị và tinh thần cảnh giác để “tự bảo vệ”, chống sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm, tư tưởng thù địch dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

2.3. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản khắc phục tình trạng “cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu”. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, năng động, sáng tạo, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Cấp ủy chi bộ kịp thời nắm được tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng, củng cố, kiện toàn chi bộ và các tổ chức đoàn thể; xây dựng đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, nêu cao ý thức kỷ luật phát ngôn của đảng viên. Từng loại hình chi bộ đã tổ chức sinh hoạt có trọng tâm hơn, cơ bản khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, phát huy tinh thần, đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong sinh hoạt Đảng; thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình; đảng viên nâng cao tính gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, tham gia công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Nghị quyết chi bộ sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở. Củng cố và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ công tác Chỉ thị 10-CT/TU, thành lập nhiều chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập([21]).

Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo hướng trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thực hiện quy hoạch “mở và động”; thường xuyên hướng dẫn, rà soát bổ sung nguồn quy hoạch, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mạnh dạn sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ trẻ, ưu tiên cán bộ nữ về cơ sở ([22])… Hầu hết cán bộ chủ chốt thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, tận tụy với công việc và gắn bó mật thiết với Nhân dân; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến, đúng thực chất ([23]).

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng ở những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên; vượt chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm([24]) với chất lượng, số lượng ngày càng cao và cơ cấu tương đối phù hợp. Tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường([25]) gắn với thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương; nhiều cán bộ đã thể hiện tốt năng lực, uy tín, một số cán bộ trẻ có bước trưởng thành nhanh, đã khẳng định năng lực của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được tín nhiệm bố trí ở vị trí cao hơn.Việc tăng thêm chức danh lãnh đạo chính quyền quận, phường đã được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình; cán bộ được chọn bố trí chức danh tăng thêm đã bảo đảm tiêu chuẩn, có năng lực, trình độ và triển vọng, đảm đương tốt nhiệm vụ mới được phân công, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình trọng điểm, vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, ổn định đời sống Nhân dân.

Cấp ủy từ quận đến cơ sở thường xuyên kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cùng cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi, đảng bộ; giữ gìn phẩm chất, lối sống và những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa các vi phạm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Công tác giám sát của các cấp ủy đảng ngày càng đi vào nề nếp hơn, thực hiện công tác giám sát thường xuyên theo phạm vi, lĩnh vực được phân công; tăng cường giám sát chuyên đề các tổ chức đảng, đảng viên với nội dung sát thực tế địa phương, đơn vị. Qua công tác giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng quy chế, nắm vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo; đảng viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tạo sự đoàn kết nhất trí cao.

Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra coi trọng, làm tốt công tác tư tưởng với người tố cáo, đảng viên bị tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời có sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các ban ngành liên quan đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền, kết luận đúng sai rõ ràng đã xử lý kịp thời nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm. Xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật đảng đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, không oan sai đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng công tác xây dựng Đảng.

2.5. Công tác dân vận đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ chủ chốt và đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Thường xuyên củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân; lãnh, chỉ đạo cấp ủy chi, đảng bộ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các quyết định của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện tốt công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kết hợp đồng bộ, thống nhất giữa chính quyền với mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào ở khu dân cư, đóng góp xây dựng hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”([26]). Phát huy dân chủ ở các loại hình cơ sở qua hội nghị nhân dân quận, phường, khu phố, tổ dân phố, hội nghị cán bộ công chức, người lao động và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, chú trọng các hình thức dân chủ trực tiếp để Nhân dân, công chức, viên chức, người lao động tham gia vào công tác quản lý nhà nước, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và sự tín nhiệm của Nhân dân, tăng cường đi cơ sở; nắm tình hình dư luận xã hội, thường xuyên tiếp và giải quyết kịp thời nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện luân chuyển cán bộ công tác đảng, chính quyền sang công tác mặt trận, đoàn thể và ngược lại để bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Hàng năm duy trì tuyên dương điển hình dân vận khéo ([27]).

3. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, công tác xây dựng văn bản có chứa tính quy phạm pháp luật được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và mang tính khả thi cao, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản; đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát văn bản, đăng công báo theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính tại nhà theo yêu cầu người dân góp phần giảm tải bộ phận một cửa và tạo thuận lợi cho người dân; thông báo công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng trên Website của quận để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; thực hiện thư và tiếp xúc xin lỗi trong giải quyết hồ sơ hành chính trễ hẹn, sai sót…; tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng chương trình phần mềm trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…. góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác cải cách hành chính, từng bước phát huy hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan hành chính nhà nước, nhận được sự đồng tình của Nhân dân.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân còn bức xúc, có phản ảnh, khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và thời gian quy định; phối hợp các Sở ngành thành phố cơ bản giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên và đột xuất qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đạt được kết quả tích cực; thực hiện kê khai và công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ theo quy định; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc và các hội quần chúng; quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động đúng quy định pháp luật.

4. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận, các đoàn thể tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy dân chủ thông qua thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể, thực hiện có kết quả quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc, xây dựng mối quan hệ với chức sắc, chức việc, động viên đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quận “Giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các mô hình tập hợp quần chúng, từng bước khắc phục các hoạt động, phong trào mang tính hành chính, hình thức. Nội dung phong trào hướng về cơ sở, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng, sở thích của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, qua phong trào thi đua tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, những nhân tố tích cực để bổ sung, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc: Phát huy tốt vai trò hiệp thương, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các mô hình “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”, vận động quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”. Công tác giám sát của mặt trận đã giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân. Phối hợp với Tổ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị của cử tri và giám sát các ngành, cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của Nhân dân.

Phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở thông qua hội nghị nhân dân Tổ dân phố, hội nghị nhân dân quận, phường định kỳ 2 lần/ năm, hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; thực hiện tốt việc giám sát đầu tư cộng đồng, Thanh tra nhân dân…

Liên đoàn lao động tích cực thực hiện tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức công đoàn các cấp luôn được củng cố, kiện toàn về tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; tập trung vận động, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước([28]), góp phần quan trọng trong thực hiện xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của công nhân lao động, không để xảy ra đình công, lãn công, ngừng việc tập thể trái pháp luật; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống công nhân lao động([29]). Thông qua hoạt động phong trào đã phát hiện bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú bổ sung nguồn cán bộ công đoàn và giới thiệu cho các tổ chức đảng.

Hội Nông dân tập trung vận động hội viên thực hiện Nghị quyết 12-NQ/QU của Quận ủy ngày 16 tháng 7 năm 2007 về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề truyền thống về cây, hoa kiểng phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị và sinh vật cảnh của Thành phố, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định sản xuất, cơ bản không còn chăn nuôi gia súc, gia cầm xen cài trong khu dân cư góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường, cuộc sống các hộ nông dân ngày càng cải thiện, không còn hộ trong chương trình giảm nghèo; từng bước sắp xếp tổ chức hội cơ sở và cán bộ hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi: thực hiện quan điểm “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển thanh niên Gò Vấp giai đoạn 2011 - 2020, thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội và Đội nhất là địa bàn dân cư, trường học; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đoàn, Hội phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên với đất nước và xã hội, gia đình và bản thân, từng bước thay đổi nhận thức, lối sống thực dụng trong thanh niên nhất là với học sinh, sinh viên, công nhân lao động; bồi dưỡng nhân tố tích cực kết nạp vào tổ chức Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng([30]), bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho địa phương, đơn vị.

Hội Liên hiệp phụ nữ: luôn quan tâm kiện toàn tổ chức hội, rà soát, đánh giá thực chất số lượng, chất lượng hội viên([31]), khắc phục tình trạng “hội viên đông nhưng chưa mạnh”. Luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chất lượng hoạt động hội ngày càng được nâng cao; các mô hình hoạt động có hiệu quả đã tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động hội.

Hội Cựu chiến binh: công tác tổ chức, cán bộ hội đã ổn định và đi vào nề nếp; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; hội viên cựu chiến binh tham gia công tác đảng, đoàn thể với tỷ lệ cao, với nhiều chức danh đã thể hiện vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện xây dựng, phát triển mô hình “3 chi” chi bộ, chi hội Cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên. Hoạt động hội đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đã thể hiện rõ tính gương mẫu, nêu gương trong chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng “Quốc phòng toàn dân”, chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ: thường xuyên được củng cố, kiện toàn và ổn định về tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ hội được nâng cao, hoạt động hội thực hiện có hiệu quả chức năng xã hội nhân đạo, từ thiện với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chăm lo, trợ cấp thường xuyên người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thực hiện vận động hiến máu nhân đạo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao và đảm bảo chất lượng; vận động các cơ sở tôn giáo, người hảo tâm duy trì hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo.

Các Hội quần chúng được tăng cường lãnh đạo, quản lý và định hướng hoạt động đúng với mục đích, tôn chỉ Điều lệ, chương trình công tác hội; các tổ chức hội phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, sở thích và phù hợp với nghề nghiệp của từng giới; tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, hội viên góp phần tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Các chương trình, công trình mang tính đột phá nhiệm kỳ 2010 - 2015

5.1. Chương trình đột phá về công tác cán bộ.

Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy về công tác cán bộ đã được quan tâm, lãnh đạo triển khai thực hiện; tập trung công tác quy hoạch với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, có kế hoạch luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, hệ thống chính trị; chất lượng cấp ủy viên ở các cấp được nâng cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ về các mặt của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đã tạo nguồn và đáp ứng cơ bản nhu cầu công tác cán bộ của quận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có đủ nguồn cán bộ có thể bố trí trong nhiệm kỳ tới từ 30% đến 40% số cán bộ lãnh đạo các ban Quận ủy, phòng ban chính quyền, mặt trận, các đoàn thể quận và cán bộ chủ chốt 16 phường.

5.2. Chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững, phục vụ an sinh xã hội và nhu cầu thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn quận; huy động các nguồn lực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội theo quy hoạch phát triển đô thị, phát huy tối đa hiệu quả khi đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân.

5.3. Chương trình giảm ùn tắc giao thông đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp giữ gìn trật tự giao thông trong giờ cao điểm, có cơ chế chính sách cho các lực lượng tham gia; phương án điều chỉnh biển báo, phân luồng, lắp đặt dải phân cách, mở rộng nút giao thông; việc phân luồng giao thông cùng với việc phối hợp lực lượng tham gia hướng dẫn, điều hòa giao thông thời gian qua đã giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, không xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài; ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực.

5.4. Chương trình chỉnh trang đô thị bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 16 phường và quy hoạch ngành được xây dựng, bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo, chỉnh trang đô thị. Các dự án đầu tư xây dựng gắn với chỉnh trang đô thị theo quy hoạch đã được duyệt, bảo đảm các quy chuẩn về kiến trúc, mật độ, môi trường, mỹ quan đô thị; phát huy dân chủ cơ sở, vận động, huy động sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân cùng với Nhà nước đầu tư cải thiện giao thông nội bộ, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị khang trang; tăng thêm mảng xanh và khả năng tự thấm nước mưa để giảm ngập và bổ sung cho nguồn nước ngầm, hạn chế ô nhiễm và tiếng ồn trên đường phố, cơ bản giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay như ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, nước sạch cho dân sinh; từng bước thực hiện ngầm hóa đường dây và đồng bộ với kết cấu hạ tầng kỹ thuật các dự án, tạo cảnh quan môi trường khu vực.

* ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Về kinh tế - văn hóa - xã hội: giá trị sản xuất các ngành kinh tế của quận hàng năm tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu hàng năm, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Các chương trình, công trình mang tính đột phá được tập trung thực hiện quyết liệt và cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu phúc lợi xã hội. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và y tế được cả hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm, tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác quân sự - quốc phòng tiếp tục được tăng cường, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước tiếp tục được đầu tư. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên; lãnh đạo quận đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc từ cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Công tác chính trị tư tưởng có chuyển biến; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản đạt yêu cầu. Tình hình tư tưởng trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ đạt hiệu quả, giải quyết được hạn chế đầu nhiệm kỳ về cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung thực hiện tốt các chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các đợt giám sát chuyên đề tại các cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tích cực, tiêu biểu; đồng thời chấn chỉnh tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết trong Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác dân vận của Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Phong trào của mặt trận - đoàn thể các cấp được triển khai rộng khắp và được đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả các chủ đề do Trung ương và Thành phố phát động.

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, có 08 chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh chưa đạt ([32]). Công tác vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận hiến đất mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” chưa cao; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ; còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, số lượng trường, lớp xây mới chưa đáp ứng tỷ lệ học sinh học ngày 2 buổi. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn còn hạn chế; chương trình giảm nghèo chưa bền vững; hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... chưa cao; mô hình nhà văn hóa liên phường thiếu tính khả thi. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả chưa cao; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự chậm được nhân rộng, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn phức tạp; công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng chưa hiệu quả; một số vụ án dân sự phức tạp chậm được thi hành, gây bức xúc cho người được thi hành. Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; một số công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự là công bộc của dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, công tác tuyên truyền miệng chưa phát huy hiệu quả; bản tin phường, quận chậm phát hành đến người dân; công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa đạt yêu cầu.

Công tác tổ chức, cán bộ: một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, ngang tầm với vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn có trường hợp kết quả chưa đúng thực chất. Quy hoạch cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nơi, có lúc còn buông lỏng hoặc thực hiện hình thức, chưa đúng thực chất. Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm chưa thực hiện kịp thời nên còn hạn chế về tính phòng ngừa vi phạm trong đảng và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Một số cấp ủy chi, đảng bộ chưa đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận; còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thiếu sự phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; chậm khắc phục một số phong trào còn mang tính hành chính, hình thức.

III- NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân kết quả đạt được

1.1. Nguyên nhân khách quan

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành Thành phố đã góp phần quan trọng cho quận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị của quận, nhất là những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển.

1.2. Nguyên nhân chủ quan

Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên giữ vững đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết cấp trên, chương trình, công trình đột phá của quận, xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của quận. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nỗ lực vượt khó nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, quyết tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào của địa phương đúng mục đích, đối tượng, được xã hội và Nhân dân chia sẻ, đồng thuận hưởng ứng và tích cực tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở; tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Nguyên nhân hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực biến động rất phức tạp; suy giảm kinh tế, một số cơ chế, chính sách không ổn định, liên tục thay đổi đã gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tác động trực tiếp đến kinh tế - văn hóa - xã hội. Dân nhập cư và phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh dẫn đến quá tải kết cấu hạ tầng đô thị, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Trong lãnh đạo, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết còn chủ quan, chưa phân tích, dự báo hết những khó khăn, thiếu tính khả thi. Công tác tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp còn có mặt hạn chế.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, có lúc chưa kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chưa có các biện pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phong trào đề ra.

Một số cấp ủy thiếu nhạy bén, chưa nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, của Nhân dân và doanh nghiệp. Một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số cán bộ, công chức chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Nhân dân.

3. Một số kinh nghiệm

Một là, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải hết sức coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chú trọng công tác phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, mạnh dạn trong công tác bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực. Sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, bí thư chi, đảng bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, có uy tín và là trung tâm đoàn kết đảng viên và tập hợp quần chúng.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt và quan tâm đến công tác điều hành chính sách; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ; chủ động đề xuất thành phố cho chủ trương, định hướng, tạo điều kiện cho quận tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Sâu sát cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Ba là, phải bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề, tình huống phức tạp phát sinh tại địa phương. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh; coi trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng, đảm bảo an sinh xã hội với phương châm “việc gì có lợi cho dân thì ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Bốn là, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; coi trọng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy và mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện và đề cao sự sáng tạo của Nhân dân, của các thành phần kinh tế, kịp thời phát hiện vấn đề mới, cách làm hay, mô hình hoạt động có kết quả, nhân rộng tạo thành phong trào hành động cách mạng.

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn; tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những khó khăn, phát hiện nhân tố tích cực, chấn chỉnh sai sót; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Trong 5 năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới phục hồi theo hướng tích cực; bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị quốc tế và khu vực, tình hình biển Đông, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của cả nước, thành phố có nhiều mặt thuận lợi và phát triển; đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức về yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thực hiện mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những khó khăn, thách thức mới.

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình, công trình, dự án trọng điểm có tác động tích cực đến sự phát triển của quận Gò Vấp. Quận tiếp tục phát triển và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số cơ học còn cao, dự báo đến năm 2020 Quận có khoảng 700.000 dân, tiếp tục tạo áp lực quá tải trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, gây khó khăn nhất định trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh, an ninh và an toàn xã hội trên địa bàn quận.

A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp trong cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - Công nghiệp”; huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”.

B- CÁC CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

I- Về kinh tế - đô thị

1. Giá trị sản xuất phấn đấu bình quân tăng 11% /năm; tỷ trọng thương mại - dịch vụ đến năm 2020 chiếm từ 70-71%.

2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh 7%/năm.

3. Đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đạt 24m2/người.

4. Đến năm 2020 có 100% hộ dân được cung cấp và sử dụng nước sạch.

5. Phấn đấu đến năm 2020, vận động cải táng, di dời trên 50% các khu thổ mộ ra khỏi khu dân cư.

II- Về văn hóa - xã hội

6. Đến năm 2020, 16/16 phường được ghi nhận và ít nhất 8 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% khu phố (176/186) được công nhận Khu phố văn hóa.

7. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,4%.

8. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% trên tổng số hộ dân theo tiêu chí phấn đấu của Thành phố (dự kiến thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người/năm).

9. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,05%, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.

10. Duy trì kết quả 100% trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu ít nhất 50% các trạm y tế có từ 2 bác sĩ trở lên.

11. Phấn đấu đến năm 2020 Bảo hiểm y tế đạt 90%; Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 60% trên tổng số người trong độ tuổi lao động.

12. Đến năm 2020 tỷ lệ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở học 2 buổi/ngày đạt 60%.

III- Về quốc phòng và an ninh

13. Hàng năm, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

14. Phấn đấu hàng năm kềm chế phạm pháp hình sự dưới 06 vụ/10.000 người; tỷ lệ điều tra, khám phá án trên 70% ; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

15. Phấn đấu 90% tổ dân phố khá về an ninh trật tự; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

16. Phấn đấu bình quân hàng năm giảm trên 6% tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương).

IV- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

17. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

18. Kết nạp 200 đảng viên/năm.

19. Phấn đấu 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 300 lao động trở lên đủ điều kiện có chi bộ và chi đoàn.

20. Đến năm 2020 tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%, tỷ lệ 90% - 95% hộ gia đình có phụ nữ tham gia tổ chức hội; tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 80% trong tổng số công nhân lao động đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

V- Chương trình, công trình trọng điểm

1. Chương trình trọng điểm: Tiếp tục thực hiện 02 chương trình của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

1.1. Chương trình về công tác cán bộ.

1.2. Chương trình chỉnh trang đô thị.

2. Các công trình trọng điểm

2.1. Đầu tư hạ tầng Công viên Văn hóa cơ bản hoàn chỉnh và từng bước đưa vào sử dụng.

2.2. Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm trưng bày, mua bán, giao dịch, hội chợ sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa (phường 8).

2.3. Xây dựng mới 10 trường học, trong đó có 05 trường theo phương thức xã hội hóa.

2.4. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận.

2.5. Đầu tư xây dựng mới Nhà Thi đấu thể dục - thể thao đa năng.

2.6. Đầu tư mở rộng đoạn đường Phan Văn Trị (đoạn đường Cầu Hang trong đến đường Phạm Văn Đồng).

2.7. Đầu tư mở rộng đường Dương Quảng Hàm (đoạn đường Nguyễn Oanh đến đường Phạm Văn Đồng).

2.8. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã Sáu Gò Vấp đến giao lộ ngã Bảy Phạm Văn Đồng).

2.9. Đầu tư mở rộng đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Định (đoạn đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng).

C- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRÊN CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I- Về quản lý và phát triển kinh tế

1. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp ([33]), công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao ([34]), không gây ô nhiễm môi trường.

Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, hài hòa với mục tiêu bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, mang tính bền vững, hiệu quả; nâng tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”.

Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao trong cơ cấu sản phẩm nhóm ngành công nghiệp. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, năng suất lao động cao, giá trị gia tăng lớn.

Phát huy sức mạnh của các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế, khắc phục những nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn khoa học công nghệ để phát triển thị trường.

Đầu tư nông nghiệp đô thị, tiếp tục chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển hoa lan, cây kiểng, bon sai, sinh vật cảnh theo hướng sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật, đưa vào hoạt động trung tâm trưng bày, giao dịch sản phẩm sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa (giai đoạn 2).

2. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nguồn thu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo cân đối các khoản thu - chi ngân sách.

Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước để có giải pháp tăng thu, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế, công tác đối thoại, công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý thu thuế; chống thất thu thuế, thu thuế nợ đọng. Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, ngay từ khâu xây dựng dự toán chi ngân sách của từng đơn vị, nhất là chi đầu tư công.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí, huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng của các đối tượng thụ hưởng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công nhằm đảm bảo chất lượng, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, thu hồi các cơ sở, địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã giao cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, sử dụng không hiệu quả để bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng hoặc khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn.

II- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng tiến độ; kiểm soát, hạn chế khai thác sử dụng tài nguyên nước nhất là nước ngầm để chống sụt lún, sạt lở.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tích cực tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông môi trường có nội dung và hình thức thích hợp cho từng nhóm đối tượng trong xã hội, nâng cao trách nhiệm của tổ chức và người dân tham gia bảo vệ môi trường. Phối hợp với cơ quan chuyên ngành đánh giá tình hình, tăng cường hoạt động bảo vệ, vệ sinh môi trường tại các tuyến kênh rạch. Phấn đấu 100% doanh nghiệp (lưu lượng nước thải 10m3/ngày trở lên) hoạt động có lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

Từng bước sắp xếp, phân bổ lại địa bàn thu gom rác hợp lý thông qua hình thức xã hội hóa và khuyến khích chuyển đổi phương tiện, thiết bị thu gom rác dân lập. Xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận.

Nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo quận và các tổ công tác phường trong công tác tuyên truyền vận động, thực hiện hiệu quả Kế hoạch giải tỏa các khu nghĩa trang, khu thổ mộ xen cài trong khu dân cư; huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các công trình phúc lợi xã hội theo quy hoạch được duyệt.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm; kịp thời phát hiện các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng.

III- Về quản lý, phát triển đô thị bền vững

1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị

Triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận Gò Vấp gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng và an ninh; đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh những nội dung thiếu tính khả thi của các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã ban hành; xử lý hành vi vi phạm lấn, chiếm lòng, lề đường, vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai…

Hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy hoạch, kế hoạch theo đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; xác định mốc giới theo đồ án quy hoạch chi tiết, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch.

Thực hiện tốt công tác công khai quy hoạch và cung cấp các thông tin về phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn quận để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của xã hội.

2. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư, phát huy hiệu quả quỹ phát triển hạ tầng, khuyến khích thực hiện dự án gắn với việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực; tăng quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đầu tư kết nối giao thông từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện các công trình, chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội và chương trình chỉnh trang đô thị. Chủ động phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các quận liên quan để phát triển giao thông đồng bộ, mở rộng các tuyến đường chính.

Vận động Nhân dân đóng góp kinh phí duy tu, mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” kết hợp với các dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư kết hợp với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Xây dựng cơ cấu giáo dục theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, bảo đảm tính phân luồng rõ rệt, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho người học.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở gắn với hướng nghiệp, đào tạo nghề. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đề cao đạo đức, trách nhiệm, chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để đảm bảo đến năm 2020 cung cấp đủ số lượng giáo viên cho các cấp học, ngành học.

Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được 06 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 02 trường mầm non, 02 trường Tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở; mỗi cấp học có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn tiên tiến hội nhập quốc tế.

2. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần Nhân dân.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân; chú trọng phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống nhà văn hóa. Tăng cường huy động xã hội hóa trong xây dựng, hoạt động của thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, nâng cao trách nhiệm tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đối với hoạt động văn hóa ở cơ sở.

3. Phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao.

Đầu tư xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho hoạt động thể dục thể thao. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, thu hút lực lượng huấn luyện viên giỏi đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên thành tích cao; tập trung đầu tư những bộ môn thể dục thể thao thế mạnh.

Phát động, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao gắn với phong trào rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi; tập trung phát triển các môn thể thao phong trào. Phấn đấu đến năm 2020 có 40% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư trang thiết bị luyện tập ngoài trời tại các khu vực công cộng.

4. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, tăng cường công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới phòng chống dịch bệnh. Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; đầu tư trang thiết bị, đảm bảo trạm y tế các phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và đủ năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật được giao.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho ngành y tế quận. Tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, y bác sĩ. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, dịch vụ bác sĩ gia đình.

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển nền đông y để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay tại cộng đồng. Quan tâm việc thành lập, nâng cao chất lượng các phòng khám, chẩn trị đông y, triển khai ứng dụng, kết hợp y học hiện đại với đông y trên địa bàn.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế, dịch vụ y tế trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Huy động toàn xã hội tham gia công tác truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cung cấp các dịch vụ dân số với những hình thức phù hợp quy hoạch phát triển ngành y tế.

V- Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chú trọng giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống gia đình chính sách, người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; chăm lo phụng dưỡng chu đáo Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nâng cao mức sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện đúng, đủ chính sách về bảo hiểm xã hội.

VI- Về đảm bảo quốc phòng và an ninh; cải cách tư pháp

1. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp quận, phường; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm cả 2 cấp, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2%; nâng cao chất lượng giao quân; bảo đảm các chính sách hậu phương quân đội.

Xây dựng lực lượng Bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định. Xây dựng kế hoạch huy động, huấn luyện cho các đối tượng hàng năm đạt chất lượng, chỉ tiêu thành phố giao.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt kế hoạch, quy hoạch và xây dựng các công trình, kế hoạch phòng thủ đã được phê duyệt.

2. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quận.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thành ủy về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng bộ Thành phố và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tập trung thực hiện công tác giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Đổi mới phương thức xây dựng, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chuyển hóa địa bàn.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, đối tượng, địa bàn, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng; giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp lao động tập thể, các vụ khiếu kiện đông người.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, hỗ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức trong sáng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội, không để công tác thụ lý hồ sơ dẫn đến tình trạng quá hạn, tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các quy định pháp luật của Nhân dân.

VII- Về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau khi kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; nắm chắc diễn biến tư tưởng của đảng viên, chủ động phát hiện, vận động, thuyết phục, đấu tranh, phê phán, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục gia đình, người thân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/QU ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Quận ủy về công tác cán bộ. Công tác quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, liên tục, vững chắc theo phương châm “mở” và “động”. Xây dựng quy trình về đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, trong đó chú trọng khâu đánh giá cán bộ đảm bảo đúng thực chất.

Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với cán bộ công chức và đảng viên, xây dựng các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan của hệ thống chính trị quận, phường; từng bước chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo, quản lý ở quận và cơ sở. Thực hiện tốt các chỉ tiêu kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng, chú trọng kết nạp đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trường học, địa bàn dân cư. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hợp tác xã.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy đủ về số lượng và chất lượng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, kiểm tra công vụ, chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phòng ngừa vi phạm.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở gắn liền với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; mở rộng tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt mục tiêu chương trình cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả; công khai minh bạch các trình tự, thủ tục giải quyết hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định của Nhà nước là khâu đột phá trong cải cách hành chính.

Tăng cường công tác tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; công khai minh bạch, cung cấp, công bố thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân đến Nhân dân; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền.

VIII- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ, phát triển quận; chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

1. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ, phát triển quận

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ chính trị và các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, trường học, bệnh viện. Mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý, đồng thời giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác vận động Nhân dân, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ; công tác vận động Nhân dân phải bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và gắn với chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo.

2. Chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên nhằm tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội và quy định về việc mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu kết nạp đảng và tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc: Đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của mặt trận; thực hiện chương trình hiệp thương thống nhất hành động hàng năm với các tổ chức thành viên và các cơ quan chính quyền, bảo đảm thống nhất trong phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, tránh trùng lắp, hình thức; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, trí tuệ của cán bộ mặt trận và Nhân dân trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc.

Liên đoàn lao động: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đội ngũ công nhân viên chức lao động nâng cao ý thức xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung phát triển đoàn viên công đoàn đạt 80% trong tổng số công nhân lao động đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân viên chức lao động. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Hội Nông dân: Tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo định hướng phát triển nông nghiệp đô thị gắn với phát huy nghề truyền thống cây cảnh, hoa kiểng, bon-sai của quận. Phối hợp cùng Hội sinh vật cảnh, Hợp tác xã hoa kiểng để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cây giống, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả lao động, giá trị sản phẩm. Xây dựng phương án tổ chức Hội nông dân phù hợp với tình hình nông dân của quận.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Gò Vấp thông qua các chương trình hành động; củng cố, nâng chất hoạt động chi đoàn, chi hội khu phố vững mạnh; quan tâm phát triển phong trào thanh thiếu nhi ở trường học, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp với nhiều hình thức tập hợp, sinh hoạt đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu, sở thích thanh thiếu nhi để đến năm 2020 nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%; thực hiện tốt công tác tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn ở địa bàn dân cư.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội qua gắn kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng chất hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm cho phù hợp với tình hình cơ sở và năng lực cán bộ, phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ hộ gia đình có hội viên phụ nữ đạt 90- 95%. Sử dụng có hiệu quả Nhà văn hóa phụ nữ nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, kỹ năng hoạt động xã hội cho cán bộ, hội viên.

Hội Cựu chiến binh: Tích cực tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp cùng Quận đoàn thực hiện mô hình “3 chi” trong xây dựng chi đoàn, chi hội thanh niên khu phố và giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; thực hiện tốt công tác phối hợp, liên tịch với các ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách và chăm lo, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân. Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

Hội Chữ thập đỏ: Thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ của hội về hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động chăm lo, hỗ trợ người già neo đơn, trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin…, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng khám đông y, vật lý trị liệu và kết hợp cùng Trung tâm y tế dự phòng chủ động phòng chống dịch bệnh, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn do thiên tai, cháy nổ; nâng chất lượng hoạt động của Đội thanh niên xung kích, Chữ thập đỏ các phường, trường học. Thực hiện tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào hiến máu nhân đạo, hiến mô, giác mạc.

Các Hội quần chúng: Tăng cường quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hội. Phát huy vai trò của các hội trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA X([1]) Năm 2011: thương mại - dịch vụ chiếm 48,3%, công nghiệp - xây dựng 51,53%, nông nghiệp 0,17%. Dự báo năm 2015: thương mại - dịch vụ: 60,1%, công nghiệp - xây dựng: 39,81%, nông nghiệp: 0,09%

([2]) Chỉ tiêu Nghị quyết 12%; thực hiện năm 2010 = 12,49%; năm 2011 = 7%; năm 2012 = 9,71%; năm 2013 = 11,92%; năm 2014 = 12,57%; ước năm 2015: 12.89%; bình quân đạt 10,79%

([3]) Chỉ tiêu Nghị quyết 60%; ước thực hiện đạt 60,1%

([4]) Các loại sinh vật cảnh gồm: Kiểng bon-sai, kiểng lá, hoa lan và cá cảnh.

([5]) 26.903 lượt doanh nghiệp.

([6]) Năm 2011: 1.067 tỷ đồng; năm 2012: 1.056 tỷ đồng; năm 2013: 1.232 tỷ đồng; năm 2014: 1.378 tỷ đồng; ước năm 2015: 1.279 tỷ đồng.

([7]) Đề xuất Thành phố cho bán đấu giá 50 nhà, đất; đã thực hiện bán đấu giá 16 tài sản với số tiền 240 tỷ đồng.

([8]) Năm 2011 cấp 4.454 giấy chứng nhận; năm 2012 cấp 2.205 giấy chứng nhận; năm 2013 cấp 3.986 giấy chứng nhận; năm 2014 cấp 2.314 giấy chứng nhận; dự báo năm 2015 cấp 2.700 giấy chứng nhận; bình quân mỗi năm cấp 3.132 giấy chứng nhận.

([9]) Thu hồi hơn 03 ha đất

([10]) Trong nhiệm kỳ, đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước bình quân hàng năm hơn 220 tỷ đồng. Gồm: xây dựng Công viên Làng hoa Gò Vấp, dự án đầu tư xây dựng Công viên Văn hóa Gò Vấp, thu hồi đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phạm văn Đồng, dự án cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch và dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông. Đầu tư nâng cấp vỉa hè trục đường Quang Trung, đường Phan Văn Trị, và đường Nguyễn Oanh; thực hiện dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị tại phường 5, 14 và 15. Huy động vốn xã hội đầu tư phát triển hạ tầng bình quân 39,04 tỷ đồng/năm.

([11]) 10 trường học đã thực hiện từ nguồn vốn ngân sách gồm: trường Mầm non 11, trường Mầm non An Nhơn, trường Mầm non 5; trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trường Tiểu học Lam Sơn, trường Tiểu học phường 11, trường Tiểu học phường 15; trường Trung học cơ sở Tân Sơn, trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, trường Trung học cơ sở An Nhơn . Tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng, tăng 221 phòng học. 11 trường học đã thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa gồm: trường Hồng Hà (phường 10); trường Lam Sơn (phường 10), trường Âu Lạc (phường 17), trường Trần Cao Vân (phường 5), trường Lý Thái Tổ (phường 6 và 14); trường Đại Việt (phường 15); trường Phan Huy Ích (phường 12); trường Nguyễn Tri Phương (phường 12) trường Phùng Hưng (phường 14); trường Đào Duy Từ (phường 9); trường Đông Dương (phường 9).

([12]) Thí điểm 01 lớp từ 6 đến 12 tháng tuổi, 03 lớp từ 12 đến 18 tháng tuổi.

([13]) Ghi nhận và công nhận 87,6% khu phố văn hóa, 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Phường 1, phường 4 và phường 7).

([14]) Lập hồ sơ đề nghị và công nhận, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật; được Thành phố công nhân Di tích lịch sử Đình Hạnh Thông (phường 7) và di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Nổi (phường 5).

([15]) 100% trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục thể thao, trên 99% học sinh tham gia rèn luyện thân thể.

([16]) Giai đoạn III, giảm hộ nghèo từ 4,01% xuống còn 2,34%, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2014 - 2015 với tiêu chí thu nhập bình quân 16 triệu đồng/ người/ năm trở xuống và hộ cận nghèo trên 16 triệu đến 21 triệu đồng/người/năm (1.478 hộ nghèo tỷ lệ 0,95% và 1.633 hộ cận nghèo tỷ lệ 1,05%).

([17]) Hiện nay 16/16 Trạm y tế phường có đủ bác sĩ và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường giai đoạn 2011-2020, đạt tỷ lệ 12 giường bệnh và 10 bác sĩ/10.000 dân.

([18]) Ký kết liên tịch giữa Công an quận Gò Vấp với quận 12, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và quận Tân Bình

([19]) Hàng năm bình quân giảm 3,2% số vụ tai nạn giao thông (năm 2011: giảm 2,5%, năm 2012: tăng 35,9%, năm 2013: giảm 20,75%, năm 2014: giảm 9,52%, năm 2015: ước giảm 10,53%); giảm 5,71% số người chết

([20]) dự án Công viên văn hóa, giải quyết khiếu nại của 47 hộ dân dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, chuyển hóa tình hình khu vực đất chùa Huỳnh Kim – Tế Độ.

([21]) 03 chi bộ có trên 500 lao động: công ty Huê Phong, công ty Đức Thành, công ty Sedo Vina; các doanh nghiệp: K-L, công ty Vân Khánh, công ty Hà Giang và 02 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường 16 và phường 17; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: trường Trung cấp Kỹ thuật Sài Gòn, trường Trung cấp Y dược Hồng Đức, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ; tiếp nhận 03 chi bộ: trường Trung cấp Âu Việt, công ty bảo vệ Tùng Lâm, công ty Mỹ thuật Trung ương Miền Nam; giải thể 03 chi bộ: công ty Quyết Thắng, công ty Mê Kông, công ty bảo vệ Mạnh Dũng.

([22]) Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 36% (cơ sở 33,7%; quận 38,3%); đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định; hầu hết cán bộ đảng viên đã được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, năng lực giải quyết những tình huống phát sinh tại địa phương, đơn vị

([23]) Năm 2011: 25 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 6.749 đảng viên đủ tư cách; năm 2012: 23 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 7.253 đảng viên đủ tư cách; năm 2013: 31 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 7.622 đảng viên đủ tư cách; năm 2014: 19 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 7.895 đảng viên đủ tư cách; ước năm 2015: 20 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 8.347 đảng viên đủ tư cách

([24]) Trong nhiệm kỳ kết nạp 1.120 đảng viên.

([25]) Thí điểm tại 6 phường gồm: phường 4, phường 6, phường 7, phường 8, phường 10 và phường 14

([26]) Giai đoạn 2010 – 2014: vận động Nhân dân hiến 5.319 m2 đất và 27,02 tỷ đồng

([27]) Bình quân hàng năm tổ chức tuyên dương 14 lượt, 63 tập thể, 391 cá nhân (Năm 2010: 15 lượt, 50 tập thể, 511 cá nhân; năm 2011: 10 lượt, 6 tập thể, 378 cá nhân; năm 2012: 14 lượt, 48 tập thể, 369 cá nhân; năm 2013: 16 lượt, 45 tập thể, 405 cá nhân; năm 2014: 15 lượt, 165 tập thể, 390 cá nhân).

([28]) Thành lập 503 tổ chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

([29]) Xây dựng các mô hình “Tổ công nhân tự quản”, “Khu lưu trú văn hóa”, tạo điều kiện hội nhập với cộng đồng dân cư, vận động chủ nhà trọ hỗ trợ, không nâng giá thuê phòng trọ và sử dụng điện, nước đúng giá quy định. Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu.

([30]) Số lượng đoàn viên TNCSHCM trong đội ngũ đảng viên: năm 2011: 542 đoàn viên; năm 2012: 550 đoàn viên; năm 2013: 518 đoàn viên; năm 2014: 542 đoàn viên; ước năm 2015: 570 đoàn viên.

([31]) Tỷ lệ tập hợp phụ nữ đến tháng 12/2014 đạt 52,5%

([32]) Chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 12%/năm, đạt 10,79%/năm; chỉ tiêu tăng sản xuất công nghiệp và xây dựng bình quân 7-8%/năm, đạt 5,07%/năm; chỉ tiêu tăng dịch vụ bình quân 17-18%/năm, đạt 15,94%/năm; chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15%/năm, đạt 5,06%/năm; chỉ tiêu học sinh học ngày 2 buổi 70%, đạt 55%; chỉ tiêu tỷ lệ giảm phạm pháp hình sự 3%/năm, bình quân tăng 7,32%/năm; chỉ tiêu tỷ lệ khám phá án hình sự 72%/năm, bình quân 64,12%/năm; chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông 10%/năm, bình quân 3,2%/năm.

([33]) Tư vấn đầu tư, y tế chất lượng cao, giáo dục chất lượng cao, tín dụng, bảo hiểm, ngân hàng, giải trí…

([34]) Công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến tinh lương thực, thực phẩm…

Thông báo