Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH LẦN THỨ IX

NHIỆM KỲ 2005 -2010

------------

Đại hội đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ IX (2005 -2010) với 244 đại biểu chính thức thay mặt cho 5.575 đảng viên, tiến hành từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2005 đúng theo nguyên tắc, thủ tục của Điều lệ Đảng qui định và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ chính trị - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ quận khóa VIII, bản tổng hợp ý kiến của đảng bộ góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII; trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả phiếu biểu quyết những vấn đề quan trọng của báo cáo chính trị. Đại hội đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ IX.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo chính trị cùng những nội dung quan trọng đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận Bình Thạnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung) và Đại hội lần thứ VIII của Thành phố.

3. Giao cho Ban chấp hành đảng bộ quận khóa IX căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chí Dũng- Uỷ viên ban thường vụ thành uỷ và báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại đại hội để chỉ đạo chỉnh lý thành văn kiện Đại hội và ban hành chính thức.

4. Ban chấp hảnh đảng bộ quận khóa IX có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn đảng bộ và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội đảng bộ quận lần thứ IX (2005-2010) đề ra.

Thông báo