Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2005

Ban chấp hành đảng bộ quận tiếp tục khẳng định thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cùng các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ VIII xác định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ qui hoạch chi tiết và ngành nghề, tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư XDCB, tiếp tục thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong mở rộng các hẻm, đường trọng tâm, trọng điểm; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý đô thị; thực hiện cải tạo, chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng để ổn định dân cư, phấn đấu hoàn thành các khu vực quy hoạch đang thực hiện, các công trình phúc lợi công cộng, ưu tiên cải tạo xây dựng trường lớp, khu tái định cư, kiên quyết không để xảy ra và xử lý kịp thời, đúng mức mọi trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn chiếm đất công, sông rạch, vỉa hè, nơi công cộng. Thực hiện ngay việc điều tra quỹ đất, nhà ở do Nhà nước quản lý để có kế hoạch biện pháp khai thác hiệu quả, chấn chỉnh xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, sử dụng sai mục đích.

2. Tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho các thành phần kinh tế, các đối tác tham gia kinh doanh mở rộng quy mô. Duy trì sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tập trung đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp công ích phát triển, mở rộng hoạt động có hiệu quả, phát triển kinh tế theo định hướng thương mại-dịch vụ-sản xuất. Hạn chế phát triển các loại hình dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thực hiện chỉnh trang nâng cấp chợ Bà Chiểu, chuyển đổi công năng chợ Văn Thánh và khởi công xây dựng chợ Đinh Bộ Lĩnh. Khuyến khích phát triển loại hình siêu thị nhỏ trong khu dân cư. Quan tâm phát triển dịch vụ dạy nghề, thông tin, du lịch sinh thái.

3. Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tăng cường chất lượng, phục vụ yêu cầu của nhân dân về học tập và chăm sóc sức khỏe; xây dựng, nâng cấp mạng lưới trường lớp đảm bảo phục vụ cho dạy tốt, học tốt, khởi công xây dựng 01 trường PTTH ở khu dân cư Bình Hoà, có ít nhất 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đối với các công trình trường học đã được nêu trong Nghị quyết đại hội đều phải khởi công xây dựng. Từng bước, nâng chất lượng các trường lên đồng đều, góp phần giảm áp lực học sinh vào các trường trung tâm và trường trọng điểm; phát triển giáo dục thường xuyên, phấn đấu thực hiện phổ cập THPT trong thanh niên. Phát triển nhiều loại hình dạy nghề, gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Duy trì phong trào xây dựng môi trường xanh-sạch đẹp ở các cơ quan đơn vị và tổ dân phố, giảm tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc vận động qũy XĐGN, trợ vốn, đầu tư, giúp các hộ nghèo làm kinh tế gia đình nâng thu nhập, phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới mức 3% hộ dân (theo tiêu chí mới của thành phố). Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện xã hội, sẵn sàng chia xẻ với đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, chăm lo của nhà nước đối với diện chính sách và dân nghèo. Tăng cường công tác phòng chống các loại tệ nạn xã hội, giành một khoản ngân sách để hỗ trợ công tác quản lý con nghiện trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2005 xây dựng 70% hộ dân đạt gia đình văn hóa, trên 50% đạt khu phố văn hóa và tổ dân phố văn hóa, có 02 phường văn hóa. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, củng cố các phòng ban đơn vị còn yếu, xây dựng cán bộ công chức đầy đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khẩn trương lập lại kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ công chức vi phạm. Củng cố tổ dân phố về nhân sự, nền nếp sinh hoạt và phương thức hoạt động.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ đảng viên và nhân dân đề cao cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh và phát triển sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, làm trong sạch địa bàn và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp uỷ đảng. Xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng, tăng cường công tác huấn luyện quân sự và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

7. Củng cố và đẩy mạnh hoạt động mặt trận, đoàn thể, trong đó tập trung sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, đặc biệt là ở khu phố, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện chương trình 17 của Ban thường vụ thành uỷ (khoá 5) về xây dựng giai cấp công nhân Thành phố và Chỉ thị 13 của Ban thường vụ thành uỷ về một số nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Thành phố đến năm 2005. Thực hiện quy hoạch cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Tăng cường công tác vận động quần chúng; tất cả các đảng viên phải làm công tác dân vận, cấp uỷ đảng có trách nhiệm phân công, theo dõi kiểm tra, xử lý việc thực hiện công tác dân vận của các đảng viên.

8. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là ở khu vực ngoài quốc doanh và trường học, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết TW5-TW6 (lần 2) khóa VIII; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ và quần chúng cốt cán đảm bảo tất cả cán bộ công chức, đảng viên đều được học tập các chương trình giáo dục chính trị bắt buộc theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, duy trì nền nếp tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ, chi bộ và mỗi đảng viên; củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy tốt đội ngũ cán bộ hiện có, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi trường học đều có đảng viên, thành lập chi bộ ở các trường, trước mắt quan tâm ở các trường trọng điểm, trường chất lượng cao. Tăng cường công tác kiểm tra đảng, chú trọng kiểm tra việc chấp hành thực hiện Điều lệ Đảng và việc chấp hành nghị quyết của cơ sở đảng và đảng viên, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

9. Chấn chỉnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch và biện pháp thi đua thích hợp trong từng thời gian cụ thể, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào hành động cách mạng.

Thông báo