Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Lãnh đạo Quận Bình Thạnh

 

Họ tên: Đinh Thị Lang

Năm sinh: 1954

Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh

Ngày tham gia cách mạng: 08-1975

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

- Học vấn: 12/12

- Chính trị: Cử nhân Mác - Lênin

Chức vụ: Bí thư Quận ủy

Họ tên: Nguyễn Quốc Hùng

Năm sinh:

Quê quán: Kiên Giang

Ngày tham gia cách mạng: 02-1982

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

-  Học vấn: Đại học

-  Chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm sinh: .

Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày tham gia cách mạng: 05-1972.

Ngày vào Đảng: .

Trình độ

-Học vấn: Đại học.

-Chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Quận.

Thông báo