Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010

Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 với 193 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.788 đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Quận tiến hành từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2005 đã làm việc thật khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết.

Đại hội đã nghiên cứu và nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận, báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu dự Đại hội đã được tổng hợp và kết quả bỏ phiếu biểu quyết một số nội dung quan trọng, những chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị. Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010.

                                         

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung của báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận cùng những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu đã được biểu quyết thống nhất bằng phiếu và được công bố trước Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận Bình Tân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng lần X, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

3. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IX (2005 - 2010) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn Quận Bình Tân, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Thông báo