Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Quyết định về chuẩn y BCH Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ II (2000 – 2005)

 

- Căn cứ Điều 13 Chương II Điều lệ Đảng;

- Xét đề nghị của Quận uỷ Quận 9 tại công văn số 01-CV/TV ngày 17/11/2000 và Biên bản bầu cử kèm theo, có sự nhất trí của Ban Tổ chức Thành uỷ;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y BCH Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ II (2000 – 2005) gồm các đ/c sau:

1- Đ/c Lê Văn Vĩnh         Giữ chức Bí thư

2- Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm     Giữ chức Phó Bí thư Thường trực

3- Đ/c Lê Thành Đại       Giữ chức Phó Bí thư

4- Đ/c Võ Kim Minh        Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

5- Đ/c Nguyễn Thế Hoà  Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

6- Đ/c Nguyễn Thị Lệ      Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

7- Đ/c Phan Nguyễn Như Khuê               Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

8- Đ/c Võ Văn Hoang     Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

9- Đ/c Huỳnh Văn Hồng  Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

10- Đ/c Nguyễn Đình Thưởng      Giữ chức Uỷ viên Thường vụ

11- Đ/c Võ Thành Chất   Giữ chức Quận Uỷ viên

12- Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương  Giữ chức Quận Uỷ viên

13- Đ/c Nguyễn Văn Chuyền       Giữ chức Quận Uỷ viên

14- Đ/c Phan Văn Cường           Giữ chức Quận Uỷ viên

15- Đ/c Nguyễn Văn Đô  Giữ chức Quận Uỷ viên

16- Đ/c Võ Văn Hoàng    Giữ chức Quận Uỷ viên

17- Đ/c Cao Văn Minh    Giữ chức Quận Uỷ viên

18- Đ/c Nguyễn Văn Minh           Giữ chức Quận Uỷ viên

19- Đ/c Lê Trọng Sang    Giữ chức Quận Uỷ viên

20- Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn            Giữ chức Quận Uỷ viên

21- Đ/c Nguyễn Thị Súng            Giữ chức Quận Uỷ viên

22- Đ/c Lê Thị Tám         Giữ chức Quận Uỷ viên

23- Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh            Giữ chức Quận Uỷ viên

24- Đ/c Lê Xuân Thạch   Giữ chức Quận Uỷ viên

25- Đ/c Nguyễn Văn Thành         Giữ chức Quận Uỷ viên

26- Đ/c Lâm Thị Ngọc Thu          Giữ chức Quận Uỷ viên

27- Đ/c Trần Thế Thuận Giữ chức Quận Uỷ viên

28- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng     Giữ chức Quận Uỷ viên

29- Đ/c Nguyễn Văn Út   Giữ chức Quận Uỷ viên

30- Đ/c Dương Thị Thu Vân        Giữ chức Quận Uỷ viên

31- Đ/c Nguyễn Chiến Chinh       Giữ chức Quận Uỷ viên

Điều 2: Ban Tổ chức Thành uỷ, Quận uỷ Quận 9 các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trên thi hành quyết định này.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

VÕ VĂN CƯƠNG

Thông báo