Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Quyết định Về chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I

THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

*

Số 531 – QĐNS/TU

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 3 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I

-          Căn cứ Điều 13 Chương II Điều lệ Đảng:

-          Xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 tại công văn số 14/CV-QU ngày 7.3.1998, có biên bản kết quả bầu cử của Đại hội nhiệm kỳ I kèm theo:

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Chuẩn y danh sách BCH Đảng bộ quận 9 khóa I (1998 – 2000) gồm các đồng chí giữ các chức vụ sau đây:

1. Đ/c Nguyễn Thanh Tư

 Bí thư

2. Đ/c Lê Văn Vĩnh

 Phó Bí thư

3. Đ/c Lê Thành Đại

 Phó Bí thư

4. Đ/c Võ Kim Minh

Ủy viên thường vụ

5. Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ủy viên thường vụ

6. Đ/c Nguyễn Thị Lê

Ủy viên thường vụ

7. Đ/c Nguyễn Thế Hòa

Ủy viên thường vụ

8. Đ/c Huỳnh Văn Hồng

Ủy viên thường vụ

9. Đ/c Võ Thành Danh

Ủy viên thường vụ

10. Đ/c Nguyễn Văn Minh

Ủy viên thường vụ

11. Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh

Ủy viên Ban chấp hành

12. Đ/c Nguyễn Văn Chuyền

Ủy viên Ban chấp hành

13. Đ/c Phan Văn Cường

Ủy viên Ban chấp hành

14. Đ/c Nguyễn Văn Đô

Ủy viên Ban chấp hành

15. Đ/c Lê Văn Được

Ủy viên Ban chấp hành

16. Đ/c Võ Văn Hoang

Ủy viên Ban chấp hành

17. Đ/c Võ Văn Hoàng

Ủy viên Ban chấp hành

18. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng

Ủy viên Ban chấp hành

19. Đ/c Phan Nguyễn Như Khuê

Ủy viên Ban chấp hành

20. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương

Ủy viên Ban chấp hành

21. Đ/c Cao Văn Minh  

Ủy viên Ban chấp hành

22. Đ/c Lê Trọng Sang

Ủy viên Ban chấp hành

23. Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn

Ủy viên Ban chấp hành

24. Đ/c Nguyễn Thị Súng

Ủy viên Ban chấp hành

25. Đ/c Lê Thị Tám

Ủy viên Ban chấp hành

26. Đ/c Lê Xuân Thạch

Ủy viên Ban chấp hành

27. Đ/c Lâm Thị Ngọc Thu

Ủy viên Ban chấp hành

28. Đ/c Trần Thế Thuận

Ủy viên Ban chấp hành

29. Đ/c Dương Văn Tý

Ủy viên Ban chấp hành

30. Đ/c Nguyễn Văn Út

Ủy viên Ban chấp hành

31. Đ/c Dương Thị Thu Vân

Ủy viên Ban chấp hành

Điều 2: Ban tổ chức Thành ủy, BCH Đảng bộ quận 9, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

      T/M BAN THƯỜNG VỤ               

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC         

VÕ VĂN CƯƠNG                  

Thông báo