Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Kiến nghị

Kính gởi:

- Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố

- Ủy ban Nhân dân Thành phố

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 tiến hành trong hai ngày: 03 và nhằm quyết định mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Quận trong ba năm (1998 – 2000).

Qua quá trình thảo luận, đại biểu đã nhất trí cao với những mục tiêu và nhiệm vụ mà thành phố giao cho Quận trong thời gian tới. Để tạo điều kiện cho Quận thực hiện tốt các yêu cầu xây dựng và phát triển thành một Quận đô thị, Đại hội xin kiến nghị đến Thành ủy và UBND Thành phố xem xét có ý kiến giải quyết các vấn đề sau đây:

VỀ VẤN ĐỀ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

1. Kiến nghị thành phố sớm xem xét và phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của Quận trong giai đoạn 1997 – 2010, nhằm làm cơ sở pháp lý cho Quận quản lý và tiến hành xây dựng theo định hướng đã được duyệt.

2. Để giúp cho Quận sớm có các quy hoạch chi tiết, kiến nghị Thành phố nên có cơ chế ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết cho cơ quan Văn phòng Kiến trúc sư Trưởng sau khi có ý kiến thống nhất của Quận và các ngành có liên quan, trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được Thành phố phê duyệt. Hiện nay, nhu cầu quy hoạch chi tiết ngày càng nhiều, mà UBND Thành phố thì không thể xét duyệt liên tục được, do đó thường làm chậm trễ cho việc thực hiện của cấp dưới, gây tình trạng xây dựng hỗn loạn trên địa bàn dân cư và ách tắc trong việc xét giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhân dân.

3. Đối với các danh mục công trình xây dựng cơ bản hàng năm mà Quận đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố có thông báo chính thức mức phân bổ kinh phí đầu tư cho Quận trong năm kế hoạch là được bao nhiêu theo khả năng cân đối của ngân sách Thành phố. Còn nhu cầu xây dựng cơ bản dôi ra, thì UBND Thành phố cho phép Quận được chủ động kêu gọi đầu tư và đổi lại quyền sử dụng đất tương ứng cho đơn vị đầu tư. Có như vậy, thì mới nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa của Quận 9, đồng thời mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ được cải thiện nhanh hơn.

4. Thành phố sớm xem xét việc phân cấp, ủy quyền cho Quận được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân như đối với huyện trước đây, để sớm ổn định tình hình quản lý đất đai hiện nay.

II. VỀ VẤN ĐỀ NGÂN SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU

1. Theo luật ngân sách, thì Quận là một cấp ngân sách, được hưởng những khoản thu điều tiết theo luật định. Thực chất trên địa bàn Quận, các nguồn thu ngân sách thật sự là rất lớn, nhưng do Cục Thuế Thành phố phân cấp các đơn vị có doanh thu lớn để Thành phố thu, còn những đơn vị có doanh thu nhỏ hoặc thu rất khó khăn thì giao cho Quận, nên chỉ tiêu thu hàng năm của Quận còn thấp, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Quận. Xin kiến nghị Thành phố xem xét và phân cấp cho Quận được thu tất cả các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Quận (trừ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, công ty nước ngoài), đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp Trung ương, công ty vốn nước ngoài có nghĩa vụ đóng góp kinh phí cho địa phương hàng năm theo một tỷ lệ nhất định, để địa phương có điều kiện sửa chữa đường sá, trường học, bệnh viện và xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Kiến nghị nên giải quyết định mức chi thường xuyên cho các Quận là như nhau, Quận nào có nguồn thu vượt thì được thưởng để lại 100% để chi đầu tư phát triển. Tránh tình trạng hiện nay các Quận mới còn gặp khó khăn, nguồn thu hạn chế, định mức chi thường xuyên thấp nên không có điều kiện hoạt động thuận lợi bằng các Quận khác, tạo ra tâm lý so bì trong cán bộ – công nhân viên giữa Quận này với Quận khác,.

3. Đối với Quận mới thành lập, điều kiện và nơi làm việc, phương tiện đi lại chưa đáp ứng yêu cầu. Kiến nghị Thành phố xem xét giải quyết sớm về trụ sở làm việc cho UBND các phường mới tách, các đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu để hoạt động. Hiện nay, Quận 9 còn 3 phường chưa có trụ sở làm việc, trong đó 1 phường đi thuê nhà của dân, còn 2 phường thì làm việc chung gặp rất nhiều khó khăn, cần phải giải quyết sớm.

III. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay gây sự phản ứng gay gắt của nhân dân. Kiến nghị Thành phố có biện pháp kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nặng đã bị đưa vào sách đen và có chỉ đạo thời gian khắc phục, nhưng đến nay chưa khắc phục được mà vẫn tiếp tục gây ô nhiễm như các trại heo Nam Hòa, Phước Long, xí nghiệp Đông lạnh Cofidec v.v...

2. Kiến nghị Thành phố hỗ trợ đầu tư cho Quận một số công trình cấp thiết về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao như:

- Xây dựng mới ba trường Phổ thông Trung học ở Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Long Trường.

- Xây dựng mới 4 trường Trung học Cơ sở để thực hiện chương trình tách cấp là: Trung học Cơ sở Long Phước, Tân Phú, Phú Hữu, Tạ Uyên.

- Xây dựng một Trung tâm Kỹ thuật Hướng nghiệp Thực hành, một Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục, một Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng một Trung tâm Y tế Quận, 3 Trạm Y tế ở 3 phường mới là Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đầu tư xây dựng một bệnh viện cho Quận từ 300 – 500 giường bệnh.

- Xây dựng một Trung tâm Văn hóa, một Trung tâm Thể dục Thể thao, một Trung tâm Dạy nghề, một Trung tâm Sinh hoạt thiếu nhi, nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi, rèn luyện thân thể và nhu cầu học nghề để tìm việc làm cho thanh niên trong Quận.

- Đây là những công trình hết sức cấp thiết nhằm phục vụ cho sự phát triển của Quận 9 trước mắt và lâu dài.

- Kiến nghị Thành phố tiếp tục quan tâm trợ cấp khó khăn cho CB-CNV đang công tác ở Quận, trợ cấp cho giáo viên về dạy học ở vùng sâu, vùng xa nhằm động viên sự đóng góp của mọi người vào sự phát triển tương lai của các Quận mới.

Thông báo