Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ I (1998 – 2000)

A- NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN

I- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ:

Trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghị quyết Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, BCH Đảng bộ luôn nghiêm túc trong nghiên cứu quán triệt nội dung nghị quyết và nhận thức đúng đắn chủ trương quan điểm, đường lối chính trị của Đảng. Vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), tin tưởng tuyệt đối vài vai trò lãnh đạo của Đảng; thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng trong hoạt động thực tiễn. Khi tiếp thu các nghị quyết của Đảng cấp trên, BCH đều xây dựng chương trính hành động sát hợp với tình hình của quận để tổ chức thực hiện.

Trong Đảng bộ nơi nào đảng viên có biểu hiện dao động, nhận thức lệch lạc, mơ hồ về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, có biểu hiện giảm sút niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng đều được BCH – BTV chỉ đạo cho các cấp uỷ cơ sở tuỳ theo mức độ mà phân tích, giáo dục, hoặc phê bình nghiêm khắc, uốn nắn kịp thời không để dẫn tới tình hình nghiêm trọng trong Đảng bộ.

II- ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG:

Mỗi UV BCH đều có ý thức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, năng động, khắc phục nhiều khó khăn trong công tác cũng như hoàn cảnh cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, BCH luôn có ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ và chính từ nội bộ đoàn kết tốt đã tạo được sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo. Mỗi đồng chí đều có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức, tự giác chấp hành điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết của Đảng. Trong công tác cũng như trong sinh hoạt cá nhân luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, chưa có phát hiện tham ô trong các đồng chí UV BCH. Tham gia tốt các phong trào tại nơi cư trú, gương mẫu trong việc xây dựng gia đình văn hoá.

Trong hoạt động, BCH luôn có mối quan hệ gắn bó với các cấp uỷ cơ sở, với nhân dân. Luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để quyết định những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách đúng đắn.

Qua đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTW 5, TW 6 (lần 2), 100% UV BCH đều đạt đảng viên đủ tư cách trong đó có 22 đống chí  đã phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên được đảng bộ quận khen.

III- CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BCH, BTV QUẬN UỶ:

Trong lãnh đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, BCH luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định đúng mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có xây dựng quy chế hoạt động và thực hiện đúng quy chế, tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV TU, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và được cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình địa phương. Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ hợp BCH, BTV Quận uỷ.

Sau mỗi kỳ họp, BCH đều có ra nghị quyết để tổ chức thực hiện. Các nghị quyết quý, 6 tháng, năm của BCH đều được phổ biến triển khai đến các chi  đảng bộ cơ sở và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trong lãnh đạo có phân công nhiệm vụ cụ thể các UV BCH ngoài việc lãnh đạo đơn vị mình đang công tác còn được phân công theo dõi, phụ trách một số đơn vị, cơ sở Đảng của Đảng bộ. tập trung hơn đến công tác kiểm tra, thông qua công tác kiểm tra, những nhiệm vụ nào phù hợp, tác động tốt, tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát huy, những vấn đề gì chưa phù hợp hoặc có ách tắc trong tổ chức thực hiện thì kịp thời tìm biện pháp thích hợp để tháo gỡ, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, BCH rất quan tâm đến công tác sơ tổng kết, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, qua công tác sơ, tổng kết các phong trào, nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch để đánh giá hiệu quả của quá trình thực hiện, xác định đúng mặt mạnh, mặt yếu và những nguyên nhân, trên cơ sở đó mà rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo. Công tác sơ tổng kết đã cổ vũ động viên tinh thần cho những đơn vị, cá nhân làm tốt, biểu dương, khen thưởng nhân rộng những điển hình tiên tiến đồng thời cũng giúp những đơn vị, cá nhân chưa làm tốt, chưa tích cực rút được kinh nghiệm.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cấp trên, với tinh thần đoàn kết, tích cực, ý thức trách nhiệm và tinh thần khắc phục khó khăn, BCH Đảng bộ quận đã cơ bản  hoàn thành nhiệm vụ được Đảng bộ giao phó, xứng đáng với niềm tin của nhân dân quận 9.

IV- LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ:

1- Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội:

Trên cơ sở quy hoạch của Thành phố về hướng phát triển của quận 9 là quận đô thị sinh thái, căn cứ vào tiềm năng của quận, Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã xác định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận là: dịch vụ, du lịch, công nghiệp, TTCN, nông nghiệp, và đề ra những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. BTV QU đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện bằng việc xây dựng các nghị quyết hằng năm, 9 tháng, 6 tháng, quý được BCH Đảng bộ thông qua và tổ chức thực hiện. Ngoài ra còn chỉ đạo xây dựng để trình BCH ra các nghị quyết chuyên đề:

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị Thành uỷ lần 7 và định hướng phát triển các ngành du lịch thương mại chủ yếu trên địa bàn quận 9 đến năm 2000.

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết TW III (khoá 8) và nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Thành uỷ (khoá 6) về phát huy nội lực, cần kiệm để xây dựng  địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000 trên địa bàn quận 9.

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị Thành uỷ lần 7 (khoá 6) về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn quận 9 đến năm 2000.

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần II của BCH TW Đảng khoá 8 về giáo dục đào tạo.

- Nghị quyết BCH Đảng bộ về giải pháp thực hiện Nghị quyết Thành uỷ lần 5 về giảm mật độ dân số.

- Chương trình hành động về chính sách giải quyết đối với đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của BCH TU về công tác quy hoạch đến bù khi thu hồi đất, tái bố trí dân cư trên địa bàn quận 9.

- Chỉ đạo 2 doanh nghiệp là công ty Dịch vụ kỹ thuật cây trồng và Công ty TM XNK Thủ Đức tiến hành hoàn thành việc cổ phần hoá, hiện nay đang hoạt động có hiệu quả. Đang chỉ đạo Công ty Lâm Viên lập đề án để cổ phần hoá.

- Chỉ đạo việc thu – chi ngân sách đúng luật, thu đúng, thu đủ và tiết kiệm chi một cách hợp lý.

Với từng chương trình đều tổ chức quán triệt nội dung, biện pháp thực hiện cho tất cả  cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các ban ngành chức năng tổ chức thực hiện.

Ngoài ra BCH còn chỉ đạo UBND quận tổ chức gặp gỡ với giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh của quận, thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn quận để công bố quy hoạch, xác định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của những năm trước mắt và lâu dài để mời gọi các thành phần kinh tế đến đầu tư tại quận trên các lãnh vực.

BCH còn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp y tế - giáo dục, thực hiện nhiều chính sách xã hội với các chương trình XĐGN, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, chương trình xây dựng ấp, khu phố văn hoá, cùng nhiều hoạt động xã hội khác.

Với sự nỗ lực của mình BCH đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1998 – 2000 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong các nghị quyết, chương trình. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong lãnh đạo, chỉ đạo BCH – BTV QU luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, vào nhu cầu cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, đi sát cơ sở để điều hành những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương.

2- Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng:

Ngoài việc triển khia nhiệm vụ quốc phòng an ninh hàng năm, BCH đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 1997 – 2000. Triển khai quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và xây dựng chương trình hành động của BCH.

Trong chỉ đạo BCH rất coi trọng việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, BCH – BTV thường xuyên chỉ đạo để xây dựng chính quyền trong sạch, tăng cường pháp chế bằng việc tuyên truyền và thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vụ khiếu kiện, các điểm nóng. Lãnh đạo tốt công tác tuyển quân hàng năm, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu 100%. Tăng cường công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chỉ đạo việc tổ chức phối hợp 4 lực lượng ở quận và các phường, hiện nay công tác phối hợp này phát huy tác dụng rất tốt. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, chương trình thông tin thời sự… đã phổ biến tình hình an ninh chính trị để cán bộ đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm:

Sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ I, BCH đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về: “Chống tham nhũng” và triển khai thực hiện đến các chi đảng bộ cơ sở. Thnàh lập Ban Chỉ đạo chống tham nhũng của quận và các đảng bộ cơ sở, tổ chức học tập các pháp lệnh: công chức, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong CBCNVC của quận. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng cấp trên và Nghị quyết  “Chống tham nhũng”, BCH đã lãnh đạo,  chỉ đạo việc chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm trong Đảng bộ, khi có dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên đều được BCH – BTV chỉ đạo kiểm tra, than tra để làm rõ, chỉ đạo xử lý tương đối kịp thời, nghiêm minh.

Chỉ đạo chi ngân sách với tinh thần hợp lý tiết kiệm, có định mức chi tiêu, sử dụng tài sản công như: điện thoại, xăng, xe, văn phòng phẩm… đa số cán bộ, đảng viên có tinh thần tiết kiệm trong sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua còn có dư luận xung quanh việc cán bộ gây phiền hà cho dân, đòi hối lộ (ở Tổ tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Uỷ ban, Phòng QLĐT, một vài cán bộ QLĐT, cán bộ thuộc UBND ở một vài phường…), khi nắm được dư luận, BCH – BTV đều có chỉ đạo UBKT QU, cấp uỷ cơ sở kiểm tra làm rõ và xử lý kịp thời khi có vi phạm.

4- Lãnh đạo xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng:

a- Lãnh đạo xây dựng chính quyền:

Trong lãnh đạo, BCH đã phát huy được vai trò của các UV BCH trong HĐND và UBND, lãnh đạo trên cơ sở xây dựng các Nghị quyết của BCH sát đúng với tình hình, nhiệm vụ của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó mà chỉ đạo việc cụ thể hoá để tổ chức thực hiện của HĐND và UBND. Đã lãnh đạo, tổ chức tốt cuộc bầu cử HĐND các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho cuộc bầu cử HĐND quận, phường.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Nghị quyết của BCH Đảng bộ hàng năm HĐND đã cụ thể hoá để xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát hoạt động của UBND. Hoạt động của HĐND đã làm tốt chức năng giám sát và là cơ quan quyền lực, là người đại biểu nhân dân, được cử tri tín nhiệm.

Trong lãnh đạo, BCH – BTV luôn coi trọng việc chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội – an ninh quốc phòng, thực hiện cải cách hành chính. Nơi nào cán bộ công chức có biểu hiện tiêu cực đều được kiểm tra, thanh tra làm rõ và uốn nắn. Những trường hợp vi phạm kỷ luật nghiệm trọng đều được xử lý nghiêm khắc, thay thế cán bộ kịp thời.

Nhìn chung hoạt động của HĐND và UBND các cấp có nhiều tiến bộ, thực hiện tương đối tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với xã hội bằng pháp luật. Triển khai tương đối có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội – an ninh quốc phòng hàng năm và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I.

b- Công tác vận động quần chúng:

BCH – BTV QU thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở, Ban Dân vận tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự của Mặt trận và các Đoàn thể, và xây dựng lực lượng nòng cốt. Chỉ đạo BDV và các Đoàn thể triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề của Mặt trận và các Đoàn thể. Định kỳ hàng quý, Thường trực Quận uỷ làm việc với khối vận một lần (có UBND quận, các ban Đảng, các ngành chức năng cùng dự). Nhìn chung hoạt động của BDV – MT và các Đoàn thể ngày càng  có hiệu quả. Bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp, thiết thực, Mặt trận và các Đoàn thể đã tập hợp được lực lượng quần chúng tham gia vào tổ chức mình ngày càng đông; các phong trào hành động cách mạng của quần chúng ngày càng sôi động, lan rộng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

5- Trên lĩnh vực xây dựng Đảng:

BCH – BTV QU đã tập trung  đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức, xác định đúng tầm quan trọng của công tác BVCTNB, đẩy mạnh công tác kiểm tra trong lãnh đạo.

Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên cho các đ/c UV BCH Đảng bộ, cán bộ chủ chốt của Đảng bộ và chỉ đạo việc triển khai, nghiên cứu nghị quyết cho tất cả đảng viên, xây dựng đề cương để tuyên truyền những nội dung thích hợp đến nhân dân.

Ngoài ra, BCH rất quan tâm đến hoạt động sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời sự, tổ chức và có kế hoạch chỉ đạo, các cơ sở Đảng các ngành chức năng tổ chức tốt các ngày lễ lớn hàng năm từ quận đến các tổ dân phố với nhiều hình thức và nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Công tác tổ chức và cán bộ là một nhiệm vụ rất quan trọng vì quận 9 mới thành lập, bộ máy nhân sự còn mới và thiếu, nên công tác sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự luôn được BCH xem xét một cách thận trọng, dân chủ, trọng tâm của công tác tổ chức là xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng  trong sạch vững mạnh, không có chi đảng bộ yếu kém để đủ sức lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Chỉ đạo chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 09/1998 của Chính phủ, ổn định bộ máy, nhân sự cho khối phường, chuẩn bị về mặt nhân sự để các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá. Từng bước sắp xếp thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp của quận. Nhân sự, bộ máy của các ban Đảng Quận uỷ, các phòng ban thuộc UBND quận không ngừng được củng cố.

Trong công tác tổ chức, BCH, BTV QU chú trọng việc tập trung củng cố một số cơ sở Đảng , cơ quan, đơn vị hoạt động kém hiệu quả, cán bộ chủ chốt năng lực yếu, những đơn vị mà nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ (Long Bình, Phước Long A, Hiệp Phú, Tăng Nhơ Phú A, Tân Phú, Hội LHPN, Hội Nông dân, Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng UBND…) đều được tập trung giải quyết, đến nay nhìn chung đã khắc phục những yếu kém, vươn lên hoàn thành được nhiệm vụ.

BCH đã tập trung chỉ đạo cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW 5, TW 6 (lần 2) từ BTV QU đến các cơ sở Đảng. Thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, BCH xây dựng chương trình hành động thực hiện NQTW 5, TW 6 (lần 2) có kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện đến tất cả các chi đảng bộ, qua quá trình triển khai, thực hiện cho thấy thái độ thực hiện nghiêm túc, dân chủ đạt kết quả tốt.

Trong công tác tuyển dụng, bố trí, đề bạt và thực hiện chính sách với cán bộ hợp lý, hiệu quả, đúng chế độ, tạo được sự đồng tình trong cán bộ đảng viên. Thực hiện quy hoạch cán bộ diện Thành uỷ quản lý và chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ diện Quận uỷ quản lý. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, cán bộ được đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, trong nhiệm kỳ có trên 1.000 lượt cán bộ đảng viên được đào tạo dài hạn và ngắn hạn. Ngoài năng lực chuyên môn, BCH cũng đặt ra những yêu cầu về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ đảng viên để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Một số cán bộ không đáp ứng  được yêu cầu nhiệm vụ đều được thay thế, điều động hợp lý, kịp thời.

Trong nhiệm kỳ BCH tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác phát triển Đảng, xem đây là một trong những tiêu chuẩn xem xét cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Có Chỉ thị của Quận uỷ và mở hội nghị chuyên đề quán triệt, thảo luận trong đội ngũ cán bộ chủ chốt đã tạo sự chuyển động rõ nét, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đại hội. Đảng viên mới kết nạp hầu hết phát huy tác dụng tốt, tích cực trong phấn đấu, rèn luyện và công tác.

Trong lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ: đã triển khai quán triệt Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Quy định 75 của Trung ương, có thể nói nhận thức của cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên, nhất là đối với các cấp uỷ cơ sở. Trong quản lý bố trí, đề bạt cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, bầu cử HĐND, phát triển đảng viên mới đều có xem xét chặt chẽ vấn đề lịch sử chính trị. Chỉ đạo Ban bảo vệ chính trị nội bộ quận sưu tra toàn bộ lịch sử chính trị của cán bộ chủ chốt của quận, đến nay cơ bản đã hoàn tất.

BCH, BTVQU đã tập trung hơn đối với công tác kiểm tra, xác định lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra. Chỉ đạo kiện toàn, củng cố UBKT Đảng từ quận đến cơ sở, tập trung củng cố các UBKT hoạt động yếu, Quyết định quy chế hoạt động của UBKT, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, UBKT tăng cường và thường xuyên kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nếu có dấu hiệu vi phạm phải được kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Kết hợp công tác kiểm tra Đảng với cuộc vận động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm theo chương trình chống tham nhũng của BCH.

Do tập trung đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng, nên năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhận thức chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, của các cấp uỷ cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, thể hiện cụ thể bằng việc các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện của từng cấp uỷ Đảng ngày càng có chất lượng, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng tại các cơ quan đơn vị trong toàn quận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

B- NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU:

1- Lãnh đạo phát triển kinh tế của quận như Nghị quyết đại hội xác định tuy bước đầu đã định hình nhưng sự chuyển dịch chưa rõ nét và còn chậm; một số nghị quyết, nhiệm vụ, chương trình kết quả thực hiện còn hạn chế (phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình thực hiện Nghị quyết TW II, chương trình xoá vùng nghèo, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, cải cách hành chính)…

2- Chưa có biện pháp đồng bộ và hiệu quả để giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc như: lao động thiếu việc làm, trẻ bỏ học, ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội (đặc biệt là tệ nạn ma tuý); chưa có biện pháp hiệu quả để quản lý lao động nhập cư.

3- Mặc dù có chương trình hành động thực hiện NQTW 5, và rất tập trung trong chỉ đạo nhưng đời sống văn hoá cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chưa có chuyển biến rõ nét.

4- Công tác chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chưa được tập trung trong chỉ đạo nên hiệu quả chưa cao.  Về khách quan tổ chức của BCĐ chống tham nhũng trực thuộc Quận uỷ hay Uỷ ban chưa có sự thống nhất và ổn định, thay đổi liên tục nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo thực hiện chương trình chống tham nhũng của BCH.

5- Một số tổ chức cơ sở Đảng do cấp uỷ yếu hoặc do nội bộ chưa có sự thống nhất cao trên một số vấn đề nên hoạt động kém hiệu quả nhưng chậm chỉ đạo xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm để kéo dài.

6- Trong công tác cán bộ việc đề bạt, bố trí cán bộ một số trường hợp không đảm đương được nhiệm vụ nhưng chậm thay thế.

7- Công tác vận động quần chúng ở cơ sở chưa được BCH quan tâm chỉ đạo đúng mức dẫn đến việc tập hợp quần chúng chưa thật rộng rãi, nội dung phương thức hoạt động chưa có tính thuyết phục. Chất lượng của lực lượng chính trị nòng cốt ở một số lĩnh vực chưa cao.

8- Tuy có sự phân công các UV BCH phụ trách các đơn vị cơ sở nhưng một số đồng chí chưa phát huy tốt vai trò của mình, một số ít đồng chí phát huy vai trò của 01 UV BCH chưa rõ, ít tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết của BCH, vai trò lãnh đạo tại đơn vị mình công tác còn bộc lộ nhiều hạn chế.

C- NGUYÊN NHÂN

1- Nguyên nhân của những ưu điểm:

Hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đã được BCH lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt (có một số chỉ tiêu có sự điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện được sự phê duyệt của UBND Thành phố) là do:

- BCH đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong quá trình xây dựng nghị quyết cũng như trong tổ chức thực hiện, có ý thức chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV TU, UBND Thành phố, tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và sinh hoạt BCH, có quy chế và thực hiện đúng quy chế trong hoạt động.

- Các nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội, của BCH sát với yêu cầu của nhân dân và được quán triệt trong cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và đồng tâm trong tổ chức thực hiện, tuyên truyền và vận động được quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng nên có sức mạnh trong tổ chức thực hiện.

- Mạnh dạn tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm quản lý kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở… nhiều địa phương đơn vị có mô hình tiên tiến, rút được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên nhiều mặt.

2- Nguyên nhân của khuyết điểm:

- Công tác kiểm tra trong tổ chức thực hiện thiếu sâu sát nên một số nhiệm vụ tiến độ thực hiện chậm hoặc trong thực hiện có vướng mắc chưa được phát hiện kịp thời để tháo gỡ; một số nhiệm vụ BCH, BTV không kiên quyết trong chỉ đạo tháo gỡ khi có vướng mắc (bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, xây dựng cơ bản, chương trình xoá đói vùng nghèo, vấn đề phòng chống tệ nạn ma tuý, trẻ lưu ban, bỏ học…).

- Chưa thật sự chủ động tạo lực hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế do một số ngành chức năng chưa thông suốt về tư tưởng chỉ đạo trên lĩnh vực này, trong tổ chức thực hiện còn thờ ơ, chưa năng động tích cực hoặc gây phiền hà cho người có vốn muốn đầu tư vào quận 9, nhưng BCH, BTV thiếu kiên quyết trong chỉ đạo.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực: phát triển dịch vụ - du lịch; phát triển sản xuất nông nghiệp; quản lý đô thị còn lúng túng trong biện pháp thực hiện và một số đồng chí được phân công chưa làm hết trách nhiệm.

- Chưa thật chủ động và kiên quyết trong bố trí cán bộ, ở một số trường hợp còn mang tính chắp vá, một số đơn vị chưa có cán bộ dự bị có thể thay thế ngay nên gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ; vấn đề đào tạo cán bộ chưa có kế hoạch đồng bộ dẫn đến một số đơn vị có cán bộ đi học nhiều hoặc 01 cán bộ nhưng học nhiều chương trình nên thời gian giải quyết công việc của cơ quan gặp khó khăn, ách tắc.

Một vài đồng chí UV BCH tinh thần trách nhiệm chưa cao, hạn chế về năng lực, thiếu sâu sát cơ sở.

Ngoài những nguyên nhân chủ quan trên, còn có sự tác động rất lớn với các yếu tố khách quan: quận mới thành lập, điều kiện, cơ sở hạ tầng thấp kém, nhiều chính sách, cơ chế chưa thật phù hợp với địa phương, quận đã có nhiều kiến nghị nhưng chậm được Trung ương, Thành phố giải quyết; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhất là ở khối phường, khu phố chưa tương xứng.

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Thông báo