Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ IX được tiến hành từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2005, với 178 đại biểu chính thức tham dự đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới và đoàn kết.

Sau khi nghe trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ VIII, Bản tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đóng góp vào nội dung văn kiện trình Đại hội; trên cơ sở kết quả phiếu biểu quyết những chỉ tiêu chủ yếu và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đại hội thống nhất thông qua các bao cáo quan trọng đã được trình bày cùng với 5 đề cương chuyên đề xây dựng quận do tiểu ban nội dung soạn thảo và giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội.

Tuy nhiên, về Báo cáo chính trị, Đại hội đã nhấn mạnh thêm và nhất trí cao một số nội dung chủ yếu như sau :

I. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM KỲ VIII (2000 – 2005) :

1. Về thành tựu :

Trong 5 năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Đảng bộ và nhân dân quận 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đề ra. Quận 4 đã có nhiều thay đổi khá toàn diện và sâu sắc. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và phát triển đúng định hướng theo cơ cấu dịch vụ, thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế và ngân sách đều thực hiện tốt. Chương trình kiến thiết đô thị có bước chuyển biến tích cực và là thành tựu quan trọng, điểm nhấn nổi bật góp phần biến đổi nhanh bộ mặt đô thị của quận 4. Hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng phát triển đa dạng và phong phú, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục, y tế và thể dục thể thao có nhiều thành tích xuất sắc; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự xã hội có nhiều tiến bộ, công tác quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, trên lĩnh vực tư pháp bước đầu được cải cách và chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố ngày càng trong sạch và vững mạnh.

2. Về tồn tại :

Bên cnh vic khng định nhng thành tu đã đạt được, vi tinh thn thng thn, Đại hi đã nêu ra những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII cụ thể như : Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định, việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh tế còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư cải tạo, xây dựng nhiều nhưng không đều và vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, quy hoạch còn chậm, quản lý đô thị còn một số mặt còn hạn chế. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm tuy có giảm, nhưng các vụ trộm cắp, cướp giật có nơi, có lúc còn xảy ra, chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm. Hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới. Năng lực điều hành, hiệu quả quản lý Nhà nước và cải cách hành chính còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có lúc, có nơi vẫn còn có biểu hiện hành chính hóa, chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên còn thấp. Tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh về số lượng và chất lượng chưa cao.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT :

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành qủa đạt được trong việc thực hiện mục tiêu 5 biến đổi trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo là ra sức xây dựng quận 4 tiến lên “GIÀU ĐẸP – VĂN MINH – HIỆN ĐẠI – NGHĨA TÌNH” và trở thành một trong những quận trung tâm của Thành phố, với các nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2005 – 2010 như sau :

1/ Tập trung đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang, kiến thiết đô thị một cách toàn diện và đồng bộ trên địa bàn quận, tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hệ thống giao thông, xây dựng quận 4 sớm trở thành quận đô thị văn minh hiện đại và là một trong những quận trung tâm của thành phố.

2/ Tiếp tục phát huy các tiềm năng kinh tế hiện có theo cơ cấu đã định hướng là dịch vụ - thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng quận thành quận dịch vụ, ưu tiên đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại và tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý để thu hút tối đa các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn quận 4.

3/ Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân về vật chất và tinh thần, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phấn đấu thí điểm xây dựng quận 4 đạt chuẩn là Quận văn hóa.

4/ Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; tăng cường thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng và quân sự địa phương, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, bảo vệ tốt các mục tiêu và khu vực trọng điểm trên địa bàn nhằm xây dựng quận 4 là quận vững mạnh về an ninh quốc phòng.

5/ Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể quần chúng.

II. CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU :

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát Đại hội đã thống nhất đề ra các công trình trọng điểm và chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2005 – 2010 gồm :

1. Các công trình trọng điểm được xác định :

1.1/ Xây dựng Quận đô thị văn minh hiện đại.

1.2/ Xây dựng Quận dịch vụ.

1.3/ Xây dựng Quận văn hóa.

1.4/ Xây dựng Quận vững mạnh về an ninh và quốc phòng.

1.5/ Xây dựng Quận có hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện :

2.1/ Xây dựng các khu đô thị mới ở phường 1; liên phường 2 – 3; liên phường 2 – 5; liên phường 6, 8, 10 và phường 18. Thực hiện giai đoạn 1 và 2 của dự án Công viên Hồ Khánh Hội. Giải tỏa di dời 2.000 căn hộ và phấn đấu xây dựng mới 10.000 căn hộ.

2.2/ Xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm hành chính quận, trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân 15 phường và một số cơ quan tư pháp quận.

2.3/ Phấn đấu duy trì giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 13%-14% (ưu tiên cho các ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp sạch, tinh, kỹ thuật cao).

2.4/ Đẩy mạnh doanh thu ngành Thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm 15% - 17%. Trong đó, doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng từ 7% – 10%. Tập trung ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ, phục vụ cảng, hàng hải, vận chuyển giao nhận ngoại thương; dịch vụ thương mại kinh doanh bất động sản (nhà ở, văn phòng cho thuê…); dịch vụ đô thị; bước đầu hình thành phát triển dịch vụ ngân hàng, tài chánh, du lịch, công nghệ điện tử, văn hóa, giáo dục, vui chơi giải trí…

2.5/ Về ngân sách, tiếp tục thu đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Phấn đấu mỗi năm tăng thu 16% và thu chi đúng theo luật ngân sách.

2.6/ Nâng trình độ dân trí bình quân của người dân lên lớp 10 vào năm 2010, tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học trên toàn quận.

2.7/ Phấn đấu đến cuối năm 2006 có 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa, xây dựng 100% tổ dân phố văn hóa (trong đó có một tổ phó văn hóa), có 15/15 phường ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng phường văn hóa, 51/51 khu phố ra mắt xây dựng khu phố văn hóa, 2/3 khu phố, phường, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Cố gắng đến năm 2010, quận 4 cơ bản đạt tiêu chuẩn quận văn hóa.

2.8/ Phấn đấu hàng năm tổ chức dạy nghề cho 5.000 lượt người và giới thiệu giải quyết việc làm hàng năm cho hơn 4.500 lao động. Phấn đấu đến năm 2008 cơ bản hoàn thành giảm hộ nghèo giai đoạn 2. Tăng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo mỗi năm 500 triệu đồng.

2.9/ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 10/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia và mở rộng Trung tâm Y tế quận.

2.10/ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “3 giảm” của Thành phố và “6 giảm” của quận. Thường xuyên tăng cường các biện pháp phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch về an ninh - quốc phòng trên địa bàn giáp ranh giữa quận 4 với quận 1 và quận 7. Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 7% - 10%, tỷ lệ phá án từ 70% - 75% (trong đó trọng án 95% - 100%). Kiên quyết đấu tranh phòng chống đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là không để phát sinh mới các tụ điểm ma túy trên địa bàn.

2.11/ Thường xuyên tăng cường công tác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, công tác huấn luyện quân sự và các phương án diễn tập phòng thủ trên địa bàn. Phấn đấu hàng năm đều nâng cao thành tích trong các kỳ hội thao quốc phòng cấp Thành phố; xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,8% dân số, lực lượng tự vệ đạt 15% - 20% trên tổng số cán bộ, công chức và người lao động; công tác tuyển quân đều đạt 100% chỉ tiêu được giao hàng năm và không ngừng nâng cao chất lượng chính trị trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

2.12/ Tiếp tục thực hiện cải cách và nâng cao chất lượng hoạt động ngành tư pháp. Phấn đấu đảm bảo bố trí đủ cán bộ chủ chốt cho các cơ quan tư pháp, tăng cường đủ biên chế và các chức danh tư pháp đều phải đạt trình độ đại học, trình độ nghiệp vụ và trình độ trung cấp chính trị trở lên.

2.13/ Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phấn đấu hàng năm có trên 75% cơ sở Đảng trong sạch và vững mạnh, hơn 30% đảng viên tiêu biểu được biểu dương cấp quận và phát triển trên 100 đảng viên mới.

2.14/ Không ngừng phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Ứng dụng và quản lý dịch vụ hành chính công, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 : 2000 tại UBND quận và thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa” tại UBND 15 phường.

2.15/ Thường xuyên phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phấn đấu hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều được xếp loại khá và xuất sắc, không có đơn vị trung bình và yếu kém. Đến cuối nhiệm kỳ, số lượng và chất lượng của các đoàn viên, hội viên được nâng lên một bước mới rõ rệt, thể hiện thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

*

* *

Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 nhiệm kỳ IX có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ và toàn thể nhân dân quận 4 với kết quả cao nhất.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 4

NHIỆM KỲ IX (2005 – 2010)

Thông báo