Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ IX

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY NHIỆM KỲ IX

1. Đồng chí TRƯƠNG MINH NHỰT

Thành ủy viên / Bí thư Quận ủy

2. Đồng chí MAI THỊ KHA

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3. Đồng chí NGUYỄN VĂN TƯỜNG

Phó Bí thư Quận ủy

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

4. Đồng chí LÊ KIM DUNG

5. Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH TÂM

6. Đồng chí LÊ THỊ THANH HƯƠNG

7. Đồng chí LÂM TẤN THI

8. Đồng chí VỎ VĂN TRUNG

9. Đồng chí NGUYỄN THỊ CÚC

10. Đồng chí HỒ

11. Đồng chí NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Thông báo