Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã bầu 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (09 nữ); Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (gồm 01 Bí thư và 02 Phó Bí thư). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay giảm 12 đồng chí (02 nữ); trong đó: Thành phố điều động 09 đồng chí, nghỉ hưu 01 đồng chí, kỷ luật 01 đồng chí, từ trần 01 đồng chí; bổ sung 10 đồng chí (02 nữ). Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 37 đồng chí có 09 nữ (khuyết 02 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (khuyết 01 đồng chí).

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ X (2010-2015) và những lĩnh vực quan trọng chủ yếu như sau:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN X (2010 - 2015):

1. Về ưu điểm:

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quận ủy đã ban hành 18 Nghị quyết, 05 Chỉ thị, 21 Chương trình hành động, 01 Quy định, 07 Thông tư, 103 Kế hoạch, 235 Quyết định, 02 Kết luận, 01 Đề án, 203 Thông báo, 243 Báo cáo và 300 Công văn nhằm quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. Đặc biệt là tổ chức, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua các đợt nghiên cứu, học tập đã tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy phù hợp với đặc điểm tình hình của Quận, đồng thời bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X để chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đã đề ra và đã được nêu cụ thể trong Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 trình Ban Chấp hành Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó đã tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị, tăng cường chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, thực hiện từng bước có hiệu quả 03 chương trình trọng tâm của Quận gồm: chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; chương trình phát triển giao thông và giảm ngập nước và chương trình xây dựng 3.500 căn hộ trên địa bàn Quận 4. Từ đó diện mạo Quận 4 tiếp tục đổi mới khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới từ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đến hiệu quả các phong trào Nhân dân, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

2. Về hạn chế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng đều. Chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh (cả khu vực phía Nam của Quận gồm Phường 14, 15, 16, 18 vẫn chưa có điều kiện để phát triển), quản lý đô thị còn một số mặt hạn chế; hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa chưa thực chất, một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (1,58%) công tác giảm nghèo tăng hộ khá chưa bền vững. Thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ đời sống tinh thần cho người dân còn ít.

- Tình hình phạm pháp hình sự tuy có kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, số vụ trộm cắp, cướp giật còn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” từng lúc, từng nơi hiệu quả chưa cao. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tuy đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhưng chất lượng chưa đạt yêu cầu.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn những mặt hạn chế đôi lúc chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng cán bộ đảng viên, một vài đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến sai phạm xử lý kỷ luật; còn bất cập trong quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, công tác vận động Nhân dân tuy có chuyển biến tích cực có nhiều nét mới nhưng chất lượng phong trào còn chưa lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, công tác xây dựng lực lượng và chất lượng đoàn viên, hội viên còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM SAU KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI VÀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”:

1. Về ưu điểm:

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy từ quận đến cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kết luận số 01-KL/QU ngày 28 tháng 12 năm 2012 về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong đó xác định nội dung và các nhóm giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và bổ sung những vấn đề thực tiễn phát sinh gắn với vấn đề xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo khắc phục. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện chủ đề từng năm tạo sự gắn kết giữa học tập và thực hành làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở. Kết quả thực hiện đã từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cơ sở, những hạn chế, khuyết điểm do các Ban Thành ủy, Quận ủy gợi ý kiểm điểm đối với quận và cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước khắc phục, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, xây dựng chuẩn mực đạo đức tập thể, cá nhân làm căn cứ phấn đấu rèn luyện, gương mẫu đi đầu trong công tác và trong cuộc sống đồng thời phát hiện nhân rộng những gương điển hình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ đảng viên. Công tác cán bộ được đầu tư tập trung căn cơ và nề nếp hơn, sinh hoạt đảng từng bước được cải tiến nâng cao, các nguyên tắc tổ chức của Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; phong cách phương pháp lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy từng bước được cải tiến theo hướng tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng tăng cường theo hướng chất lượng và hiệu quả.

2. Về hạn chế:

Việc xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở một số cơ sở còn chung chung, thiếu cụ thể; một số nơi thực hiện chậm, thiếu đồng bộ, chưa thực sự quyết liệt nên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ tuy có đổi mới phương pháp, cách làm, ban hành nhiều quy chế nhưng mới đạt kết quả ban đầu chưa khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, còn khuyết cán bộ lãnh đạo một số đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng lúc từng nơi vẫn còn hình thức chưa thật sự hiệu quả, có nơi chỉ dừng lại ở khâu đăng ký thiếu kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Một số cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa hết lòng hết sức trong công việc; vẫn còn một số cán bộ đảng viên chưa thực sự nghiêm túc trong học tập Nghị quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

III. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

1. Về ưu điểm:

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ luôn thể hiện sự kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; giữ vững lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn học tập rèn luyện nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phản bác những luận điệu sai trái xuyên tạc đi ngược lại đường lối, quan điểm của Đảng. Tập thể Ban Chấp hành tiếp tục giữ được sự đoàn kết thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được phân công, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ luôn tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; có lối sống lành mạnh, giản dị gần gũi với cơ sở, với quần chúng; có ý thức giáo dục gia đình và người thân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được quần chúng nơi làm việc và nơi cư trú tín nhiệm; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc trong cán bộ đảng viên; nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm, không xa hoa phí, chấp hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm.

2. Về hạn chế:

Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chưa thực sự gương mẫu trong sinh hoạt, công tác tạo dư luận không tốt đã được chấn chỉnh kịp thời, cá biệt có đồng chí nhận thức trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật kém tự ý bỏ việc phải xử lý kỷ luật.

IV. VỀ PHONG CÁCH, PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC:

1. Về ưu điểm:

Trong lãnh đạo điều hành, từng cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều phát huy tính dân chủ, trách nhiệm và tinh thần tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ từng bước có cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, trong quá trình lãnh đạo xác định nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, những mặt công tác quan trọng phát sinh từ thực tiễn để xây dựng chương trình cụ thể, phân công các nhóm trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách từng công trình trọng điểm, từng đề án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ thực hiện. Ban Chấp hành đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc chặt chẽ, đúng chức năng, phân công cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ làm việc định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy, chế độ làm việc định kỳ của Thường trực Quận ủy với các ban Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong thực hiện quy chế làm việc chú trọng phát huy trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu, chỉ đạo đúng chức trách, thẩm quyền, không bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Hàng năm có thực hiện kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với thực hiện quy chế làm việc. Thực hiện đúng các quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các đồng chí Ban Chấp hành đều được phân công phụ trách cơ sở, Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ thực hiện chế độ đi cơ sở đột xuất và làm việc định kỳ với cơ sở qua đó kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ để chỉ đạo chấn chỉnh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở. Từng bước đổi mới nâng cao chất lượng các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hội nghị của quận theo hướng hiệu quả thiết thực tránh hình thức; từng bước đổi mới phương pháp triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở một cách thực chất. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các ban ngành ở thành phố và cơ sở.

2. Về hạn chế:

Một số Ủy viên Ban Chấp hành tham gia góp ý vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành còn hạn chế.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tuy có xác định những vấn đề trọng tâm nhưng trong tổ chức thực hiện đôi lúc còn thể hiện dàn đều, thiếu tập trung chỉ đạo quyết liệt mang tính đột phá như trong lĩnh vực công tác cán bộ, kinh tế, đô thị…

Phương pháp công tác, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tuy có cải tiến nhưng chưa thực sự khoa học, có lúc chưa sát, thiếu nhạy bén và kịp thời, chưa phát huy hết trí tuệ của tập thể, cá nhân nên có vấn đề dù đã phát hiện nhưng chậm khắc phục; trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn ít đề ra nội dung chuyên đề để thảo luận sâu kỹ tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề bức xúc trọng tâm của quận. Công tác kiểm tra, giám sát tuy được tập trung chỉ đạo hơn nhưng chất lượng có lúc có nơi chưa cao, chưa đạt yêu cầu.

Chất lượng các cuộc hội nghị tuy được cải thiện một bước nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, hội họp còn nhiều, hiệu quả chưa cao; chưa có biện pháp xử lý thích hợp những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ chậm, không đạt yêu cầu.

Việc thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng trong các cuộc họp của Ban Chấp hành tuy có triển khai nhưng chưa đạt yêu cầu.

V. NGUYÊN NHÂN NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

1. Nguyên nhân khách quan:

Do tình tình suy thoái kinh tế toàn cầu và trong nước đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng đóng băng bất động sản kéo dài huy động vốn khó khăn… làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, phát triển đô thị của quận.

2. Nguyên nhân chủ quan:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có lúc còn chủ quan thiếu tầm nhìn bao quát, toàn diện mang tính chất lâu dài, công tác dự báo chưa đầy đủ nhất là dự báo những khó khăn dẫn đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch có lúc chưa sát hợp, tính khả thi không cao; việc điều hành có lúc có nơi chưa cụ thể, thiếu kiên quyết chưa phát huy hết trí tuệ tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc thảo luận đóng góp xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ nên một số chương trình kế hoạch đề ra thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa được đầu tư đúng mức, thiếu kế hoạch lâu dài, đồng bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ từng ngành, từng đơn vị nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, việc bố trí cán bộ một số nơi còn chậm, chấp vá, chất lượng đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa đạt yêu cầu đáp ứng tình hình mới. Từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của quận.

Công tác lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận đối với cấp ủy cơ sở, các ngành, đơn vị chưa thường xuyên nhất là các lĩnh vực quan trọng của quận.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY ƯU ĐIỂM KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

Từ những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế được nêu trong nội dung kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế như sau:

1. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, Nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thông qua thực tiễn cơ sở kịp thời phát hiện những tấm gương của tập thể, cá nhân để nhân rộng điển hình.

2. Tiếp tục chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là tạo sự đột phá có hiệu quả trong công tác cán bộ.

3. Tập trung chỉ đạo tạo sự đổi mới và đột phá trong công tác cán bộ; thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tạo nguồn cán bộ kế thừa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ sung, điều động, bố trí và luân chuyển cán bộ của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ như hiện nay.

4. Xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác vận động nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và những vấn đề mới phát sinh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp khắc phục, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và đề ra những giải pháp khắc phục những vấn đề mới phát sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, từng bước đẩy lùi ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên.

6. Tăng cường công tác nghiên cứu tổng kết đánh giá thực tiễn tình hình, qua đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể sát hợp, xây dựng chương trình, Nghị quyết kế hoạch thực hiện đảm bảo khả thi và hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đồng thời chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm nhất định.

7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc nghiên cứu, góp ý hiến kế đề ra những giải pháp khả thi hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

8. Tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, cải tiến lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo hiệu quả thiết thực; thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở.

9. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng và hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Sau kiểm tra chỉ đạo những biện pháp xử lý thích hợp; chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có), đồng thời chú ý phát hiện những gương điển hình, cách làm tốt của tập thể, cá nhân để nhân rộng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và Ban Thường vụ Quận ủy xin nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân Quận 4 trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 4 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Thông báo