Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến nay, trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Đảng bộ và Nhân dân Quận 4 đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, Quận đã phát huy được lợi thế là một bộ phận của khu vực trung tâm thành phố, kết nối khu đô thị mới Nam Thành phố; đời sống Nhân dân được nâng lên; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; diện mạo đô thị của Quận thay đổi khá toàn diện và sâu sắc thông qua việc chỉnh trang đô thị; chăm lo đầu tư giáo dục và y tế; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2010 - 2015 là “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa về tư duy và hành động; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tính năng động sáng tạo của Nhân dân để tiếp tục xây dựng Quận 4 sớm đạt được mục tiêu “Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, xứng đáng là một trong những quận trung tâm của Thành phố mang tên Bác Hồ”. Quá trình thực hiện Nghị quyết, toàn Đảng bộ thể hiện quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG:

1. Kinh tế, ngân sách:

1.1. Kinh tế:

Kinh tế Quận 4 duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng phát triển thương mại - dịch vụ. Doanh thu các ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23%, tỉ trọng thương mại - dịch vụ 83% trong tổng cơ cấu kinh tế của Quận, tăng 3% so với chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ([1]).

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế được tăng cường vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa linh hoạt tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút và mở rộng quy mô sản xuất, từ 1.453 doanh nghiệp đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 2.577 doanh nghiệp, tăng 70%; các giải pháp phát triển kinh tế đồng loạt được triển khai, lãnh đạo Quận thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh; công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị đã tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế nhất là các ngành thương mại - dịch vụ.

1.2. Ngân sách:

Quận đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện thu chi ngân sách đúng qui định, đảm bảo kịp thời và đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quận. Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được tập trung, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10,61% ([2]). Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng giảm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách, tăng dần tỉ lệ chi cho đầu tư phát triển, ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội và phát triển kinh tế trọng tâm([3]).

Mặt hạn chế:

Ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng nhanh nhưng qui mô doanh nghiệp nhỏ, lẻ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp không đạt chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế chậm phục hồi; các khoản thu điều tiết để lại ngân sách Quận không đạt chỉ tiêu hàng năm.

2. Công tác phát triển hạ tầng và quản lý đô thị:

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Đầu tư xây dựng cơ bản được xác định là nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, vừa chỉnh trang, phát triển đô thị. Tổng đầu tư xây dựng cơ bản là 1.762 tỷ, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách 1.504 tỷ, tăng 25,33% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Quận đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng 19 công trình phúc lợi xã hội([4]); xây dựng 1.443 căn hộ, trong đó có 825 căn hộ phục vụ tái định cư.

2.2. Quản lý và phát triển đô thị:

Được đảm bảo thực hiện theo quy hoạch, kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh. Quận đã hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thực hiện công bố và quản lý đô thị theo quy hoạch đến Nhân dân; hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, diện tích sàn nhà ở bình quân của người dân tăng lên, đảm bảo chỉ tiêu hộ dân có nước sạch([5]).

Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, được tập trung thực hiện gắn với công tác chỉnh trang đô thị và thông qua các chương trình, dự án phát triển hệ thống giao thông, giảm ngập nước, tăng cường công tác xử lý chất thải y tế, nước thải([6]), đã cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước do mưa và triều cường ở một số tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn Quận, kiểm soát và ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới.

Mặt hạn chế:

So với chỉ tiêu Nghị quyết, tổng đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 44,05%; số căn hộ phục vụ tái định cư đạt tỉ lệ 41,23%.

Công tác quản lý, phát triển đô thị còn nhiều bất cập, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chưa đồng bộ; các dự án phát triển giao thông và giảm ngập nước có tổng mức đầu tư lớn nhưng do chủ trương thắt chặt tài chính tín dụng, cắt giảm chi phí đầu tư nên chậm triển khai.

Khu vực phía Nam Quận phát triển còn chậm, chưa hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Hành chính Quận và trụ sở Ủy ban Nhân dân của 3/15 phường.

Chưa thực hiện được phương thức Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư để phát triển hệ thống giao thông.

Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng 3.500 căn hộ chưa đạt chỉ tiêu do thiếu vốn và chưa dự báo được những khó khăn của thị trường bất động sản. Số căn hộ giải tỏa, di dời phục vụ thi công các dự án thực hiện còn chậm([7]).

3. Văn hóa xã hội:

Tiếp tục có bước phát triển, tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng thực chất hơn, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng.

3.1. Xây dựng đời sống văn hóa:

Gắn với việc chỉnh trang đô thị, Quận đã quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng các điểm sáng văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa cho Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai hiệu quả, từng bước tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào của Quận và 15 phường tổ chức bình xét công khai các danh hiệu văn hóa, các chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành và vượt([8]).

Thông qua các phong trào, các hoạt động ở khu dân cư, đã phát huy tính cộng đồng, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nghĩa tình, giúp nhau vượt khó.

3.2. Thực hiện chính sách xã hội:

Công tác chăm lo, giải quyết chính sách ưu đãi đối với người và gia đình có công với nước được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định([9]). Phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, xây dựng nhà tình nghĩa... thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn ngày càng thiết thực, hiệu quả, đã có 100% hộ chính sách trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo vươn lên khá.

Việc thực hiện chương trình “Giảm nghèo – tăng hộ khá” gắn với Cuộc vận động “Vì người nghèo” đạt kết quả tích cực, bằng các giải pháp đồng bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp hộ nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững([10]). Trong điều kiện khó khăn nhưng với quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, Quận tiếp tục đề ra các chủ trương trợ giúp hộ nghèo tiếp cận vốn, giải quyết các vấn đề xã hội, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề… nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm([11]).

Công tác giáo dục bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, hoạt động đào tạo nghề được thực hiện tốt; Quận tiếp tục duy trì tổ chức Sàn giao dịch việc làm, “Ngày hội giải quyết việc làm, giới thiệu học nghề”, tạo môi trường và điều kiện để người lao động có việc làm, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua số việc làm giới thiệu bình quân là 5.489 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70,11%.

3.3. Giáo dục:

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ được giữ vững, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra([12]), tập trung xây dựng hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể chất học sinh. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đạt 100%, trên chuẩn đạt 82,17%.

3.4. Y tế:

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã tạo được chuyển biến rõ rệt; chất lượng dân số được nâng lên; chương trình chăm sóc sức khỏe, các mục tiêu quốc gia, chương trình bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; công tác phòng, chống dịch bệnh; củng cố mạng lưới y tế dự phòng; phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế, công tác xã hội hóa y tế… được triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả, góp phần phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn Quận, kéo giảm số ca mắc bệnh dịch so với cùng kỳ, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc tập thể([13]). Toàn Quận có 12/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, Bệnh viện Quận 4 được mở rộng, tăng số giường nội trú. Qui mô Bệnh viện và Trung tâm Y tế Dự phòng được nâng lên hạng II; hệ thống y tế tư nhân được quản lý chặt chẽ.

3.5. Thể dục thể thao:

Các phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên được duy trì, ngày càng phát triển và mở rộng, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; tỉ lệ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27,41%/tổng số dân. Ngành Thể dục thể thao của Quận luôn giữ vững thành tích và xếp thứ hạng cao trong phong trào thi đua của ngành Thể dục thể thao Thành phố.

Mặt hạn chế:

Chất lượng xây dựng Khu phố văn hóa, Phường văn minh đô thị ở một số đơn vị chưa cao.

Tiến độ xây dựng trường lớp chưa đạt chỉ tiêu đề ra nên chưa đáp ứng yêu cầu huy động 100% học sinh học 02 buổi/ngày (mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 87,3%, trung học cơ sở đạt 81,1%).

Chưa có nhiều giải pháp đột phá để giảm nghèo bền vững; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách chưa thường xuyên. Tỉ lệ hộ nghèo của Quận theo mức chuẩn 16 triệu đồng/người/năm trở xuống cao hơn tỉ lệ chung toàn Thành phố.

- Chất lượng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

- Tỉ lệ trẻ được tiêm chủng đủ 08 loại vắc-xin là 97,16% chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tình hình dịch bệnh tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tập trung chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa quyết liệt.

4. Quốc phòng, an ninh và tư pháp:

4.1. Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương:

Luôn được chú trọng thường xuyên, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, quốc phòng, kinh tế ngay từ cơ sở. Hàng năm, Quận thực hiện tốt các kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân luôn được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên.

Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đều đạt chỉ tiêu, trong đó tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4% trở lên.

Lực lượng dự bị động viên được quan tâm nâng cao chất lượng; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp([14]). Chất lượng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng và tham gia Hội thao đạt thứ hạng cao. Lực lượng quân sự thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ được duy trì thường xuyên, có nề nếp.

4.2. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Luôn được giữ vững, ổn định, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia; Quận chỉ đạo tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỉ lệ phá án, tệ nạn xã hội được đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới([15]). Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh gắn với việc duy trì phối hợp thực hiện kế hoạch liên tịch giữa các địa bàn giáp ranh; hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên được củng cố.

Về tình hình tội phạm ma túy, so với nhiệm kỳ trước số vụ điều tra khởi tố tăng lên, người nghiện ma túy bị phát hiện kịp thời và đưa vào xử lý đúng theo quy định pháp luật([16]).

Về tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương). Trật tự lòng lề đường được tăng cường kiểm tra và xử lý, hạn chế ùn tắc giao thông, ngăn chặn cơ bản tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra đua xe trái phép.

Công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm chỉ đạo, ý thức phòng cháy và trách nhiệm chữa cháy của người dân được nâng lên, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố từng bước nâng cao chất lượng, góp phần trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm.

4.3. Công tác tư pháp:

Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật được đầu tư, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chất lượng cải cách tư pháp tại các cơ quan tố tụng và cán bộ làm công tác tư pháp ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều thực hiện đúng pháp luật, không có oan sai, sót lọt tội phạm; công tác giam giữ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được quan tâm xử lý kịp thời; so với nhiệm kỳ trước, giải quyết tin báo tố giác tội phạm tăng lên, tập trung nhiều tin liên quan về xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm sức khỏe, tính mạng người dân([17]), riêng tin báo về gây rối trật tự công cộng được ngăn chặn và kéo giảm.

Mặt hạn chế:

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân còn thấp, có thời điểm hiệu quả hoạt động chưa cao.

Tỷ lệ điều tra khám phá trọng án chưa đạt chỉ tiêu đề ra, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa phát huy hiệu quả.

Công tác giáo dục kiến thức pháp luật chưa kịp thời đổi mới về hình thức tuyên truyền.

II. XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUẬN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN VỮNG MẠNH:

1. Về xây dựng Đảng:

1.1. Công tác tư tưởng chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Được tập trung thực hiện có chiều sâu; đổi mới phương pháp tuyên truyền, công tác nghiên cứu dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị và thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Qua các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy đã củng cố lập trường tư tưởng của cán bộ, đảng viên, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân. Quận đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X.

Chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được quan tâm đầu tư, đổi mới phương pháp giảng dạy bồi dưỡng lý luận chính trị; phát huy vai trò của Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong triển khai, quán triệt nghị quyết gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức học tập của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cấp ủy các cơ sở Đảng triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều cách làm phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu; kịp thời sơ kết biểu dương, khen thưởng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu([18]), mô hình mới, cách làm hay, qua đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng thực hiện trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thông qua các hoạt động, đã tạo được sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc và chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Mặt hạn chế:

Công tác tư tưởng chính trị có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên thiếu tính thường xuyên, liên tục, chưa thật sự trở thành giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Một số cấp ủy chưa xác định đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên chưa xây dựng được nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nội dung đăng ký làm theo của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể, dẫn đến tình trạng lúng túng khi bình xét, đề nghị biểu dương các gương tiêu biểu.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ:

Toàn Quận hiện nay có 40 Đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 23 Đảng bộ với 196 chi bộ trực thuộc và 17 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên hiện nay là 3.339 đảng viên, tăng 23,16 %([19]).

Kiện toàn, sắp xếp và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số cơ sở Đảng theo hướng tinh gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng nhằm đảm bảo và phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng – đoàn thể, Đảng bộ cơ quan Chính quyền, Đảng bộ Doanh nghiệp, 15 chi bộ cơ quan phường theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có nhiều chuyển biến về số lượng và chất lượng([20]). Hoạt động của đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp, nâng dần chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên; tập trung xây dựng và thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Qua đó, chất lượng hoạt động của hầu hết các chi bộ có những bước chuyển biến tích cực, nhất là sự chuyển biến rõ nét của các chi bộ còn yếu kém, nề nếp sinh hoạt chi bộ đã được bảo đảm, có chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề và phát huy trách nhiệm tự phê bình, phê bình của đảng viên trong sinh hoạt đảng; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được cải tiến, đánh giá đúng thực chất, sát với thực tế([21]).

Công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chú trọng chất lượng kết nạp, đảm bảo đúng quy trình; công tác quản lý đảng viên, quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ gắn với thực hiện nhận xét đảng viên của địa phương nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung thực hiện công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo đúng quy trình([22]), công khai và dân chủ, đảm bảo tỉ lệ cán bộ trẻ, cơ cấu cán bộ nữ, cơ cấu 03 độ tuổi trong cấp ủy theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện gắn với công tác quy hoạch cán bộ và theo tiêu chuẩn chức danh đã được quy hoạch; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, từ đó chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ cán bộ.

Nhận thức đúng và thực hiện công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên toàn diện ở các khâu, các mặt công tác, từ đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt cán bộ; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên đến đãi ngộ vật chất và động viên tinh thần kịp thời, đúng đối tượng đã tạo động lực cho cán bộ, đảng viên tham gia vào các hoạt động, đóng góp vào công việc chung của Đảng bộ Quận.

Mặt hạn chế:

- Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở các tổ chức Đảng thuộc địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn hạn chế; tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng thấp so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu sang đảng bồi dưỡng, kết nạp.

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định; việc luân chuyển cán bộ làm công tác đảng, chính quyền sang công tác mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và ngược lại có lúc chưa tạo được sự đồng thuận, cá biệt có trường hợp bị kỷ luật; một số cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, bố trí về công tác ở cơ sở chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng và thời gian để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ trọng tâm của Quận. Hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, tuân thủ các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thi hành Điều lệ Đảng; vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở khu phố; triển khai thực hiện các chương trình, chính sách xã hội chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo; công tác phòng, chống tham nhũng, phí trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn thu trong dân; việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường; việc lãnh đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, đạt hiệu quả ngăn ngừa vi phạm, đồng thời đạt được yêu cầu vừa ngăn chặn sai phạm, vừa phát hiện được nhiều nhân tố mới tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần nâng chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm, số đảng viên vi phạm bị kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước([23]).

Mặt hạn chế:

Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa toàn diện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chưa nhiều.

Một vài cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, nên việc quan tâm lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có lúc có nơi thiếu tập trung, nội dung kiểm tra, giám sát chưa sát hợp với tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị.

Sau kết quả kiểm tra, giám sát, một số lãnh đạo cấp ủy Đảng cơ sở chưa thật sự quan tâm đến việc lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót qua các kết luận kiểm tra, giám sát, từ đó hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao.

1.4. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:

Được Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng trọng tâm, từ khâu triển khai quán triệt đến tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết đến đảng viên của toàn Đảng bộ Quận để thống nhất về nhận thức và thực hiện tốt các yêu cầu đề ra.

Việc tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chu đáo, chặt chẽ từ quận đến cơ sở với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất, khách quan, không nể nang, né tránh; phương pháp tiến hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm, kết quả bước đầu đã có nhiều tập thể và cá nhân chủ động tự nhìn nhận, soi rọi, điều chỉnh suy nghĩ, hành động để vững vàng hơn trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác quy hoạch, bố trí, điều động cán bộ đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch trên tinh thần phát huy dân chủ thực sự; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng rõ nét; nhiều vấn đề bức xúc của Nhân dân được giải quyết kịp thời với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm.

Mặt hạn chế:

Một số đơn vị, cấp ủy trong quá trình triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chưa cụ thể, thiếu đầu tư nghiên cứu, có nơi khi xây dựng giải pháp khắc phục khuyết điểm không xuất phát từ thực tiễn đơn vị, còn tình trạng dựa vào kế hoạch chung của Quận.

2. Về xây dựng chính quyền:

Quận đã triển khai kế hoạch “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”, kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các đơn vị thuộc Quận, thực hiện “Bản mô tả công việc” của cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận về cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2010 – 2015 đạt hiệu quả.

Bộ máy chính quyền từ quận đến phường được tập trung kiện toàn tổ chức, hoạt động ngày càng đổi mới và có hiệu quả hơn, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận 4, tập trung trên các lĩnh vực địa chính, xây dựng, tư pháp, hộ tịch, chứng thực, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực, từng bước xây dựng bộ máy hành chính thật sự hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đảm bảo công khai minh bạch khách quan. Quận đã ban hành và thực hiện nghiêm quy chế đào tạo, bồi dưỡng; quy trình tuyển dụng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp quận đến cơ sở; bên cạnh đó ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý để làm cơ sở cho việc đề bạt, bố trí cán bộ và xây dựng ý thức tự giác học tập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận; chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị([24]).

Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào nề nếp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và tác phong nghiệp vụ; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng được tăng cường thực hiện, nội dung thanh tra tập trung vào lĩnh vực quản lý thu, chi tài chính; trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng cơ bản... Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý kỷ luật nghiêm minh và kiến nghị thu hồi đầy đủ số tiền vi phạm nộp ngân sách([25]). Nhìn chung, công tác thanh tra đã góp phần phòng, chống tham nhũng, phí, ổn định trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Mặt hạn chế:

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

Vẫn còn cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức, viên chức chưa đạt chuẩn theo quy định. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

3. Về công tác vận động Nhân dân:

Phương thức lãnh đạo của Quận về công tác vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở. Quận đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/QU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X về “Công tác vận động Nhân dân giai đoạn 2010 – 2015”, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giải quyết tốt những lo lắng, bức xúc trong Nhân dân. Quận ủy xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Quận, Chương trình hành động số 14-CTr/QU về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa XI), qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp ủy đối với công tác vận động Nhân dân trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy chú trọng tăng cường nắm tình hình dư luận Nhân dân, giải quyết các kiến nghị của dân, không để phát sinh tình trạng khiếu nại, tụ tập đông người gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp được tổ chức tại Quận, phường mỗi năm 02 lần, hầu hết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đã được trả lời và giải quyết thỏa đáng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày một lan tỏa, huy động được mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, là điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội mở rộng tập hợp và phát triển đoàn viên, hội viên. Quy chế dân chủ cơ sở được các cấp ủy chú trọng nhiều hơn thông qua các hoạt động công khai minh bạch, dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động chăm lo đời sống Nhân dân, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trợ vốn làm kinh tế, an sinh xã hội… góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận. Đối với hoạt động tôn giáo, Quận ủy lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo được diễn ra đúng quy định pháp luật với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, tạo mối quan hệ gần gũi, tôn trọng giữa các tôn giáo với chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều đóng góp tích cực đối với các hoạt động an sinh xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Công tác đối ngoại Nhân dân luôn được chú trọng, quan tâm thông qua các buổi gặp gỡ, họp mặt giữa lãnh đạo Quận với kiều bào về thăm quê hương; xây dựng mối quan hệ tình cảm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tích cực tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, từ thiện, ngày càng gắn bó với quê hương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận. Tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức và doanh nhân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội, đoàn viên, hội viên; phát huy có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Quận: tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” (nay là cuộc vận động “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”), “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động các nguồn lực chăm lo tốt an sinh xã hội với nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho diện chính sách và người nghèo như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa chống dột, cấp học bổng và phương tiện học tập, bảo hiểm y tế, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt…; tập hợp ý kiến cử tri, nguyện vọng của Nhân dân chuyển đến các cơ quan chính quyền giải quyết và giám sát, đôn đốc kết quả giải quyết; vai trò giám sát của Mặt trận ngày càng được khẳng định, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền trên lĩnh vực cải cách hành chính, các dự án chỉnh trang đô thị, giải quyết kiến nghị của Nhân dân, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, góp phần đáng kể vào việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Liên đoàn Lao động Quận: Quận đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU của Thành ủy và Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” phù hợp với đặc điểm tình hình của Quận. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, người lao động thông qua việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở; các chính sách cho người lao động luôn được quan tâm; giải quyết tốt mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, do đó không để phát sinh công, đình công trên địa bàn; thông qua các hoạt động các công đoàn cơ sở được củng cố và phát triển mạnh mẽ([26]).

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận: với nhiều chương trình hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả đã tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Quận 4 “Vừa hồng, vừa chuyên” thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Đất Cảng học và làm theo lời Bác” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Các hoạt động chăm lo, phát huy vai trò của thanh niên qua phong trào “Năm xung kích và bốn đồng hành” cùng phong trào thanh niên tình nguyện đã nâng cao hình ảnh tổ chức Đoàn - Hội - Đội, tạo được dấu ấn xã hội tốt, đã góp phần mở rộng, tập hợp rộng rãi thanh thiếu nhi tham gia([27]). Điểm nổi bật nhiệm kỳ qua là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Đồng đội, Nhà Thiếu nhi giữ vững thành tích thi đua là đơn vị nhiều năm dẫn đầu cụm thi đua 02 của Thành đoàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: với các hoạt động đa dạng, phong phú, đã thu hút nhiều chị, em phụ nữ tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/QU của Quận ủy thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Thành ủy và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, các cấp Hội không ngừng nỗ lực quan tâm, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, thực hiện tốt công tác phụ nữ và bình đẳng giới, quan tâm hướng dẫn, trợ vốn cho phụ nữ làm kinh tế vươn lên thoát nghèo. Qua phong trào, tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững mạnh([28]).

Hội Cựu Chiến binh Quận: tiếp tục thực hiện Kết luận 66-KL/TW thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”, làm nòng cốt trong các phong trào tại địa phương, phối hợp lực lượng công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự, giúp hội viên làm kinh tế, đến nay cơ bản không còn hội viên diện hộ nghèo. Hội Cựu Chiến binh Quận ngày càng nâng cao vai trò trách nhiệm đối với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ xây dựng các chi đoàn khu phố vững mạnh. Công tác tổ chức xây dựng Hội được chú trọng đầu tư nghiêm túc ([29]).

Các Hội quần chúng: trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm 02 Hội (Hội Doanh nghiệp và Hội Cựu thanh niên xung phong), nâng tổng số hội quần chúng hiện nay là 13 hội; các hội viên tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho các phong trào, các cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp quần chúng góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tại địa phương.

Mặt hạn chế:

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa kịp thời; trong lãnh đạo vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến việc củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, từ đó làm ảnh hưởng chung đến hoạt động phong trào của địa phương, đơn vị.

Công tác nắm tình hình Nhân dân có lúc chưa kịp thời; đội ngũ cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội tuy được quan tâm chuẩn hóa nhưng kỹ năng, kinh nghiệm công tác vận động Nhân dân của một số cán bộ vẫn còn hạn chế; vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có lúc còn thiếu chủ động; việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc còn thụ động.

Công tác liên tịch của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội với các ban ngành chính quyền, lực lượng vũ trang chưa kịp thời sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, có lúc có nơi còn hình thức, chưa đồng bộ. Vẫn còn một số hoạt động mang tính bề nổi, thiếu chiều sâu.

Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt tuy có tập trung thực hiện, triển khai xây dựng tại các khu vực đặc thù nhưng chưa phát huy hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

1. Đánh giá chung:

Năm năm qua, Quận đã cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đề ra. Diện mạo đô thị thay đổi khang trang, kết nối khu vực trung tâm Thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Nam Thành phố; kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng; đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động. Đạt được những kết quả như trên là do:

- Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Quận đã quyết liệt, kiên trì chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; đồng thời tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, cấp bách, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển đô thị, kinh tế – văn hóa - xã hội của Quận.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; phát huy lợi thế, tiềm năng phát triển của Quận; tranh thủ sự đầu tư của Thành phố, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh nhịp độ phát triển Quận.

- Quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; kiên trì củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên.

- Tăng cường công tác vận động Nhân dân trong tình hình mới, quản lý chặt chẽ của chính quyền và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, xây dựng, phát triển Quận vẫn còn những hạn chế nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận có lúc có nơi vẫn chưa theo kịp tình hình mới; chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là:

- Do việc định hướng mục tiêu, nhiệm vụ có thời điểm còn mang tính chủ quan nên một số chỉ tiêu đề ra khó có khả năng hoàn thành.

- Chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa rút ra được đúng những nguyên nhân và đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể mang tính đột phá mạnh mẽ; công tác đánh giá trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân công tổ chức thực hiện, công tác xử lý, kiểm điểm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đôi lúc thiếu kiên quyết.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của Quận và cơ sở đạt hiệu quả chưa cao; có lúc, có nơi chưa bổ sung kịp thời, số cán bộ có trình độ về chuyên môn thuộc các lĩnh vực chưa đồng bộ (nhất là lĩnh vực đô thị) nên việc bố trí cán bộ chủ chốt ở một số ngành còn gặp khó khăn.

- Công tác vận hành, bố trí tiếp cận chức danh quy hoạch còn thiếu tính chủ động. Việc luân chuyển cán bộ công tác ở các cơ quan đảng, chính quyền sang cơ quan Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và ngược lại còn hạn chế.

- Việc đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, đặc biệt là số cán bộ được bố trí chức danh cao hơn để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, uốn nắn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu tốt hơn.

2. Một số kinh nghiệm:

Một là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận cao trong Nhân dân để xây dựng Đảng bộ Quận thực sự trong sạch vững mạnh.

Hai là, bám sát tình hình thực tiễn của Quận, chủ động đề ra kế hoạch, xác định phương thức thích hợp, huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân.

Ba là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; làm tốt công tác đánh giá và bố trí cán bộ, lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân để làm thước đo năng lực cán bộ.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị là điểm nhấn, đột phá, để tạo đà phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI được tổ chức vào thời điểm đất nước và Thành phố diễn ra nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm, đồng thời đánh dấu bước phát triển 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Trong những năm tới dự báo tình hình đất nước và Thành phố có nhiều thuận lợi song cũng còn những khó khăn thách thức, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quận vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém cần phải giải quyết, khắc phục để phát triển. Trên cơ sở kế thừa mục tiêu 5 biến đổi và 3 chương trình trọng tâm của những nhiệm kỳ trước, Đảng bộ Quận 4 xác định chương trình chỉnh trang đô thị tiếp tục là điểm nhấn và là chương trình đột phá để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến trình phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, song song với việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn để thu hút đầu tư phát triển kinh tế mạnh mẽ trong thời gian tới. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm", Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ Quận tập trung, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Quận thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Phấn đấu doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23% trở lên. Cơ cấu kinh tế ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 77%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 23%.

2.2. Thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu Thành phố giao từ 5% trở lên; tốc độ thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách Nhà nước đạt 1.000 tỉ/năm.

2.3. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư nhà ở trên và ven kênh rạch, xây dựng mới 700.000 m2 diện tích sàn nhà ở.

2.4. Phấn đấu có trên 75% khu phố đạt chuẩn văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; phấn đấu có ít nhất 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

2.5. Huy động 100% trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 06 tuổi vào lớp 01; 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học, tỉ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học dưới 0,5%; hiệu suất đào tạo tiểu học là 99,5% trở lên, trung học cơ sở là 92% trở lên; 100% học sinh học 02 buổi/ngày; tỉ lệ giáo viên vượt chuẩn chuyên môn là 90% trở lên; cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch chức danh quản lý giáo dục có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

2.6. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc-xin cho 100% trẻ dưới 01 tuổi; xây dựng 15/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ cơ hữu; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 0,66%.

2.7. Phấn đấu tăng tỉ lệ người dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 33%.

2.8. Phấn đấu tạo việc làm mới trên 5.000 lao động/năm; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo trên 80%.

2.9. Nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến năm 2020 đạt theo tiêu chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo của Quận thấp hơn tỉ lệ hộ nghèo bình quân của Thành phố.

2.10. Kéo giảm phạm pháp hình sự thấp hơn 7,5 vụ/10.000 dân, nâng tỉ lệ điều tra khám phá án hàng năm từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng trên 95%; tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; phấn đấu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt từ 5% trở lên.

2.11. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu Thành phố giao, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% trở lên, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 21% trở lên, 100% cán bộ khu đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng dân quân là đảng viên. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao với tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ từ 3% trở lên, đoàn viên đạt 100% trong số thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

2.12. Tập trung giải quyết đúng kỳ hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, dân nguyện mới phát sinh từ 80% trở lên; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đạt 100%.

2.13. Phấn đấu hàng năm kết nạp 130 đảng viên, cả nhiệm kỳ phát triển 650 đảng viên. Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỉ lệ theo quy định, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

2.14. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG:

1. Về quản lý và phát triển đô thị:

1.1. Nhiệm vụ:

Quận tiếp tục xác định chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, là điểm nhấn, tạo đà phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong những năm tiếp theo. Hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị theo quy hoạch, kiên trì thực hiện các dự án chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị và thực hiện các tiêu chí về xây dựng, sử dụng đất để phát triển bền vững, gắn với quy hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận, đảm bảo trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

1.2. Các giải pháp chủ yếu:

- Chủ động phối hợp các Sở, ngành Thành phố sớm triển khai thực hiện các dự án đường giao thông thực hiện trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo: tuyến đường Bắc Nam đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Tôn Đản, đường Lê Văn Linh nối dài đến đường 41, mở rộng đường Đoàn Văn Bơ, kéo dài đường Hoàng Diệu từ đường Khánh Hội đến đường Nguyễn Khoái. Xây dựng công viên cây xanh dọc Kênh Tẻ và mở rộng đường Tôn Thất Thuyết. Xây dựng các công trình chống ngập để triển khai thực hiện chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn (cống ngăn triều, hồ điều tiết, xây dựng mảng xanh…).

- Kiến nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giải tỏa bồi thường: công viên Hồ Khánh Hội và cù lao Nguyễn Kiệu; tranh thủ tối đa chủ trương về nguồn vốn đầu tư của Thành phố trong việc tập trung di dời, giải tỏa toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận; chủ động xây dựng phương án đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư nhà ở trên và ven kênh Tẻ, rạch Nguyễn Kiệu, tăng cường vận động người dân đồng thuận di dời; đồng thời, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Thực hiện cấp phép xây dựng nhanh chóng, đúng quy định để người dân có điều kiện xây dựng mới nhà ở, tự cải thiện nơi ở, nâng cao chất lượng sống.

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình y tế, giáo dục, tiếp tục thực hiện chương trình nâng cấp hẻm, giảm ngập nước theo kế hoạch, tăng cường quản lý kênh rạch, phấn đấu đến năm 2020 không còn điểm ngập nước do mưa và triều cường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy hoạch, thực hiện công khai quy hoạch đến người dân. Tăng cường hiệu quả quản lý trật tự đô thị, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, tài sản đất đai và nguồn nước. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư thay thế các chung cư hư hỏng, các dự án phát triển nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, các dự án hạ tầng kỹ thuật, góp phần chỉnh trang đô thị Quận.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị đã ban hành, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án từ nguồn vốn ngân sách; tập trung thực hiện các công trình hạ tầng xã hội([30]).

- Tập trung đầu tư phát triển đô thị khu vực phía nam Quận, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực Cảng Sài Gòn chuyển đổi công năng đúng theo quy hoạch, quan tâm phát triển thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường chính của Quận.

2. Về lĩnh vực kinh tế, ngân sách:

2.1. Nhiệm vụ:

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế hợp lý gắn với cơ cấu dịch vụ - công nghiệp và xây dựng; phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, góp phần kiểm soát lạm phát. Đảm bảo yêu cầu thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

2.2. Các giải pháp chủ yếu:

- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế; tập trung phát triển các ngành thương mại dịch vụ sẵn có, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển ngành nghề giày da truyền thống của Quận; hoàn chỉnh và triển khai thực hiện các đề án quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và công dân đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất với nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp không ngừng đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Duy trì định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nắm bắt tình hình kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định và duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật, cải cách hành chính cho doanh nghiệp và tổ chức công dân.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện thu chi ngân sách đúng quy định. Quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, kịp thời xử lý những trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; tiếp tục tập huấn bồi dưỡng chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ đối với phường, gắn trách nhiệm quản lý, khai thác nguồn thu tại địa phương; quản lý các nguồn thu vận động đóng góp đúng quy định; thực hiện chi đúng dự toán, đúng đối tượng, đúng định mức và tiết kiệm. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các mặt bằng nhà đất bán đấu giá theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

3. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

3.1. Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Vì Thành phố, vì Quận 4 văn minh – sạch đẹp – an toàn”, phát triển văn hóa, xây dựng con người Quận 4 là nhân tố chủ yếu, trong đó tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Phát huy các nguồn lực, giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

3.2. Các giải pháp chủ yếu:

Về đời sống văn hóa:

- Xây dựng môi trường văn hóa để người dân Quận 4 phát triển toàn diện; tăng cường phát huy truyền thống nghĩa tình, ý chí vượt khó vươn lên của người dân Quận 4 trong đặc điểm chung của người dân Thành phố; tích cực vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; gắn với các chương trình an sinh xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện văn hóa giao thông; nâng cao chất lượng các danh hiệu phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, không để các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nhạy cảm diễn ra trên địa bàn.

- Đầu tư và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa gắn với quy hoạch xây dựng đô thị trên toàn địa bàn Quận.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ XI ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Quận.

Về giáo dục:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học. Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ dân trí trong Nhân dân, duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục toàn Quận.

- Thực hiện chuẩn hóa cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục, mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị riêng cho đội ngũ quản lý và giáo viên đang công tác tại ngành giáo dục của Quận. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, tăng cường nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài, duy trì việc xây dựng quỹ học bổng giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

- Xây dựng mới Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, củng cố, nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường. Xây dựng xã hội học tập, tạo mọi điều kiện công bằng và thuận lợi để người dân Quận 4 được học tập suốt đời.

Về y tế:

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác y tế gia đình và trẻ em. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, đảm bảo các yêu cầu kiểm soát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường quản lý hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị y tế phù hợp và thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế để đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cải tiến quy trình tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ y, bác sĩ; thực hiện công tác luân chuyển bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận 4 về công tác tại Trạm Y tế phường và ngược lại.

Về thể dục thể thao:

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất thể dục thể thao, mở rộng diện tích tập luyện thể thao, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

- Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao, gắn với tuyển chọn và đào tạo theo chương trình thể thao của Thành phố, phát triển thể thao thành tích cao phù hợp điều kiện của Quận.

Về thực hiện chính sách xã hội:

- Đầu tư các nguồn lực trong xã hội chăm lo diện chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước, gia đình liệt sĩ, thương binh, người khuyết tật, già yếu neo đơn, các đối tượng trợ cấp xã hội theo đúng quy định, đúng đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình “giảm nghèo bền vững”, thực hiện song song chuẩn nghèo thu nhập với chuẩn nghèo đa chiều, góp phần hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục và đào tạo, y tế, việc làm và bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin.

- Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau dạy nghề; phát huy vai trò của các cơ sở dạy nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội và người lao động.

4. Đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tư pháp:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trên địa bàn Quận, chủ động xử lý nhanh, kịp thời các điểm nóng phức tạp. Tăng cường kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự; tăng tỉ lệ khám phá án. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông.

4.2. Các giải pháp chủ yếu:

Về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương:

- Lãnh đạo xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

- Chú trọng nâng cao chất lượng của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

- Thường xuyên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an để hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng thủ bảo vệ địa phương. Từng bước triển khai xây dựng các công trình theo quy hoạch khu vực phòng thủ Quận; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và huấn luyện cho các đối tượng.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở; tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh nội bộ.

- Quan tâm lãnh đạo lực lượng công an làm tốt công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tổ chức diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự; giải quyết kịp thời các tranh chấp khiếu kiện, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, bầu cử các cấp, bảo vệ các ngày lễ quan trọng của đất nước và mục tiêu trọng điểm trong địa bàn.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Quận, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa, tố giác tội phạm, phát huy vai trò của các ngành đoàn thể tham gia cùng lực lượng Công an trong công tác quản lý địa bàn, giáo dục đối tượng, tập trung công tác đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm có tổ chức hoạt động; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm theo chỉ tiêu quy định.

- Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy không để phát sinh địa bàn mới, xử lý nghiêm tội phạm buôn bán ma túy, tập trung đưa tất cả đối tượng nghiện ma túy vào quản lý và xử lý theo quy định.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp tính chất địa bàn, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch giữa các ngành, phát động phong trào toàn dân xây dựng khu phố không có tội phạm, ngăn chặn kịp thời, nâng cao chất lượng xây dựng phường, khu phố, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xây dựng khu phố an toàn về phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và khắc phục ùn tắc giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền chấp hành luật giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự lòng lề đường, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông.

Về công tác tư pháp:

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó trọng tâm thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người đúng tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo công tác quản lý, giam giữ đúng pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ cao và am hiểu kiến thức pháp luật.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUẬN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên:

1.1. Công tác tư tưởng chính trị:

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và Nhân dân để tập trung thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng niềm tin lý tưởng vững chắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng và mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

- Tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy phù hợp với đặc điểm tình hình của Quận, đảm bảo 100% đảng viên đương chức và trên 95% đảng viên là cán bộ hưu trí tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực, thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội XI của Quận đề ra. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái”. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng sức đề kháng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng, việc thực hiện phải gắn với các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”. Từng ngành, từng cơ quan, cán bộ, đảng viên, thực hiện việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật cụ thể, sát thực, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động.

- Đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp Quận và lực lượng tuyên truyền viên cấp phường. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. Chỉ đạo, đầu tư biên soạn lịch sử Đảng bộ các phường giai đoạn 1930 – 2015. Biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang Quận.

- Định kỳ tổ chức công tác điều tra xã hội học trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đánh giá tình hình tư tưởng và kịp thời lãnh đạo, định hướng.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, tạo điều kiện để cán bộ trẻ về công tác tại cơ sở, qua đó cán bộ tự trang bị kỹ năng, kinh nghiệm tác nghiệp, phát huy vai trò, năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đúng năng lực, đúng quy hoạch; tăng cường luân chuyển cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền sang công tác mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và ngược lại.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Quận, phường trong công tác xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm chặt chẽ, đúng thực chất.

- Đầu tư thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt kết quả, nhất là ở các tổ chức Đảng thuộc địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Lãnh đạo thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

1.3. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

- Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo quy định Điều lệ Đảng, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, để chủ động ngăn ngừa sai phạm của tổ chức và đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng phát hiện nêu gương điển hình cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao. Kịp thời xử lý những trường hợp sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy kiểm tra cấp quận và cơ sở.

- Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, phí. Thực hiện nghiêm qui định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, phí; kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

- Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và xử lý sai phạm nếu có.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở, đảm bảo thực hiện yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền:

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện dân chủ cơ sở để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, những nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Lãnh đạo tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội Quận nâng chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, thực hiện ISO điện tử trong toàn bộ thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Luật tiếp công dân trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Quận. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu nại đông người, đơn thư vượt cấp. Đảm bảo công tác xử lý đơn thư đúng quy trình và thời gian quy định; không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, chủ động giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, dân nguyện mới phát sinh.

- Củng cố và tăng cường vai trò tham mưu của các phòng, ban chuyên môn để thực hiện tốt vai trò làm đầu mối lập quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển và thực hiện các chủ trương về chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

3. Phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận:

3.1. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân trong tình hình mới:

- Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa XI).

- Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở Đảng tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình về công tác dân vận theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Quận; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phải làm tốt công tác vận động Nhân dân.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ làm công tác dân vận. Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ làm công tác dân vận.

- Lãnh đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về ban hành một số chủ trương, nghị quyết, quyết định có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của Nhân dân.

- Lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội Quận thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận; tăng cường đổi mới công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang, làm cho chính quyền, lực lượng vũ trang ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân; xây dựng các mô hình, điển hình làm tốt công tác dân vận; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

- Tiếp tục phát huy, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chính sách, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận nâng cao đời sống; tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, tham gia có hiệu quả các phong trào tại địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng Quận, Thành phố. Tiếp tục phát huy đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ có nhiều nghiên cứu và ứng dụng thành công những thành tựu khoa học vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục phát huy sự năng động của lực lượng doanh nhân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần phát triển kinh tế của Quận.

3.2. Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Quận và hội quần chúng để tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân:

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Quận ủy và cấp ủy đối với Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội Quận, nhất là các chi đoàn, chi hội ở khu phố; trong nội dung và phương thức hoạt động, bám sát tôn chỉ hoạt động của đoàn thể mình, hướng về cơ sở; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên thông qua việc nắm chắc tình hình và quan tâm chăm lo cho đoàn viên, hội viên, công nhân, sinh viên, người lao động nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt, nòng cốt phong trào. Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận.

Mặt trận Tổ quốc Quận: lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Quận phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đề ra các biện pháp vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 2,5 tỉ đồng trở lên/năm và quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt trên 800 triệu đồng/năm.

Liên đoàn Lao động Quận: phát huy vai trò làm nồng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho công nhân, viên chức và người lao động thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, người lao động. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu phát triển trên 6.000 đoàn viên; thành lập mới ít nhất 200 tổ chức Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước; giới thiệu trên 800 đoàn viên ưu tú sang Đảng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận: chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào hoạt động tạo môi trường thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thường xuyên quan tâm tạo nguồn quy hoạch, đào tạo cán bộ từ cán bộ Đoàn. Tập trung chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên về lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, chấp hành tốt luật pháp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, đoàn viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp trên 6.000 đoàn viên, giới thiệu trên 250 đoàn viên ưu tú hàng năm, có ít nhất 30% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; mở rộng diện tập hợp thanh niên, phấn đấu phát triển trên 10.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, nâng tỉ lệ tập hợp thanh niên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 60%; phát triển ít nhất 20 chi đoàn, trên 45 chi hội doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: nâng cao vai trò Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; quan tâm đến việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, đa dạng hóa các loại hình tập hợp; phấn đấu số hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất một hội viên đạt trên 96%, tỉ lệ tập hợp phụ nữ vào hội đạt trên 75%.

Hội Cựu Chiến binh Quận: tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp đỡ hội viên cơ bản thoát nghèo; làm nòng cốt vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phấn đấu 95% hội viên đạt danh hiệu “Cựu Chiến binh gương mẫu”, tỉ lệ chi hội đạt xuất sắc trên 90%, không có chi hội hoạt động trung bình, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển trên 400 hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của Câu Lạc bộ Cựu quân nhân ở 15 phường, tỉ lệ hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt trên 40%.

Các hội quần chúng: Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí; khuyến khích các hội đăng ký sáng kiến, thực hiện các đề tài, dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, tạo môi trường và điều kiện để hội viên và Nhân dân phát huy sức lực, trí tuệ, sáng tạo đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

IV. TẬP TRUNG THỰC HIỆN 2 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM:

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra 2 chương trình trọng tâm sau đây:

1. Chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, giảm ngập nước:

Tập trung xây dựng mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông, công trình phúc lợi xã hội theo kế hoạch; chỉnh trang khu vực phía nam của Quận; đẩy nhanh công tác cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp, dự án chung cư cao tầng mới; tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, từng bước nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

2. Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020:

Tập trung cải thiện và từng bước nâng cao về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Quận, quan tâm người nghèo là gia đình chính sách và dân tộc thiểu số. Chuyển đổi từ cách tiếp cận nghèo đơn chiều sang đa chiều để đảm bảo những nhu cầu cơ bản của con người. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn Quận thấp hơn mức bình quân của Thành phố, từng bước thoát nghèo bền vững.

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, kế thừa thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 4, bằng trí tuệ, năng lực sáng tạo sẽ tiếp tục tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp– Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.([1]) Đầu nhiệm kỳ doanh thu các ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 18,30%, tỉ trọng doanh thu thương mại - dịch vụ 70%; theo phương pháp tính hiện nay, cơ cấu kinh tế của Quận ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 73,63%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 26,37%.

([2]) Tổng thu ngân sách địa phương trong 5 năm đạt 1.781,065 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 10,93%. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm 10,49%.

([3]) Tổng chi ngân sách địa phương trong 5 năm là 1.710,005 tỉ đồng, bình quân chi ngân sách địa phương hàng năm 10,68%.

([4]) Gồm 2 công trình giao thông: bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn Quận; bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho Dự án nâng cấp mở rộng đường Bến Vân Đồn, dự án mở rộng và nâng cấp hẻm thuộc phường 16, 18 với tổng diện tích là 7.000m2; 8 công trình trường học: xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Trường THCS Khánh Hội A, Trường Tiểu học Xóm Chiếu; xây dựng, mở rộng Trường THCS Tăng Bạt Hổ A; cải tạo mở rộng Trường Mầm non 2, Trường Mầm non 3, Trường Mầm non 9; mở rộng Trường Mầm non 15; 3 trạm y tế: xây dựng mới Trạm Y tế Phường 4, 9, 10; 6 trụ sở cơ quan: xây dựng mới Trụ sở Công an Phường 8, 10, 14, Trụ sở UBND Phường 10, 14, Trụ sở Đảng ủy và Khối vận Phường 2.

([5]) Đã phát triển 451.786 m2 sàn xây dựng nhà ở, nâng diện tích sàn nhà ở bình quân là 13 m2/người và hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân có nước sạch.

([6]) Lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng, 15 trạm y tế phường và trạm trung chuyển rác; di dời 20/21 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.

([7]) Giải tỏa, di dời được 554/2.000 căn, chỉ đạt 27,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nguyên nhân do thiếu vốn, tiến độ bố trí nhà tái định cư chậm.

([8]) Bình quân hàng năm toàn Quận có 88,85% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 75% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 95,89% đơn vị đạt chuẩn công sở Văn minh - Sạch đẹp - An toàn, đơn vị văn hóa và có 2/15 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

([9]) Trong 5 năm qua có 15 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 1.761 trường hợp hưởng chế độ chính sách theo quy định 62 của Chính phủ; 66 gia đình có công với nước được hỗ trợ sửa chữa chống dột nhà ở.

([10]) Năm 2013, Quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản Quận không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đầu năm 2014, Thành phố đề ra chuẩn nghèo mới, toàn Quận có 2.531 hộ nghèo có thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, chiếm tỉ lệ 6,29%/tổng số hộ dân, có 1.198 hộ cận nghèo thu nhập trên 16 triệu đồng đến dưới 21 triệu đồng/người/năm, chiếm tỉ lệ 2,98%/tổng số hộ dân.

([11]) Đến cuối tháng 6 năm 2015, số hộ nghèo là 363 hộ, tỉ lệ 0,9%/ tổng số hộ dân; số hộ cận nghèo là 1.195, tỉ lệ 2,97%.

([12]) Tỉ lệ huy động vào các lớp đầu cấp đạt 100%; trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; học sinh được xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở tiểu học là 0,02%, ở trung học cơ sở là 0,58%. Hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99,54%, trung học cơ sở đạt 90,44%; học sinh vào lớp 10 công lập chiếm tỉ lệ 90,75%.

([13]) Duy trì tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân hàng năm ở mức dưới 0,66%, tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 3% (chỉ tiêu 3,5%), tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc-xin đạt 97,16%.

([14]) Dân quân tự vệ đạt 1,17% so với tổng số dân, trong đó lực lượng dân quân đạt 1,04% so với tổng số dân.

([15]) Kết quả phạm pháp hình sự xảy ra 760 vụ, kéo giảm 103 vụ, tỉ lệ giảm 5,64% (chỉ tiêu 5 – 7%), điều tra khám phá đạt 70,47% (chỉ tiêu 65 – 70%); trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 12 vụ (giảm 28 vụ, giảm 70%), điều tra khám phá đạt 83,33% (chỉ tiêu 95 – 100%).

([16]) Đã phát hiện điều tra 480 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 739 đối tượng, so với nhiệm kỳ trước số vụ phát hiện tăng 10 vụ, đối tượng mua bán là người nghiện chiếm 85%, đã lập hồ sơ 1.024 người (giảm 856 người).

([17]) Trong nhiệm kỳ tăng 284 tin, trong đó tin có liên quan về xâm phạm sở hữu tài sản chiếm 71% và xâm phạm sức khỏe tính mạng người dân chiếm 14%.

([18]) Trong nhiệm kỳ qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quận có 05 tập thể và 07 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố; cấp quận có 102 tập thể và 146 cá nhân, cấp cơ sở có 66 tập thể và 200 cá nhân tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng.

(19) Đầu nhiệm kỳ toàn Quận có 68 Đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 21 Đảng bộ với 137 chi bộ trực thuộc và 47 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 2.711 đảng viên.

([20]) Hiện nay doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên đều đã thành lập tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 09 chi bộ ngoài quốc doanh, trong đó có 02 chi bộ cơ sở doanh nghiệp tư nhân, 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; đã kết nạp được 27 đảng viên ở khu vực này.

([21]) Tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 80% trở lên đối với chi bộ khu phố và 90% trở lên đối với chi bộ cơ quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 602 đảng viên (chỉ tiêu 600, đạt 100,33%); trong đó, nữ 251 trường hợp (chiếm 48%), đoàn viên có 336 trường hợp (chiếm 65%).

([22]) Đã quy hoạch 17 trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 23 trường hợp cán bộ chủ chốt diện Thành ủy quản lý, 63 trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; quy hoạch 485 trường hợp cán bộ cấp ủy cơ sở, trong đó cán bộ chủ chốt khối phường có 151 trường hợp.

([23]) Đã thi hành kỷ luật 33 trường hợp đảng viên sai phạm (giảm 07 trường hợp so với nhiệm kỳ IX), khiển trách 17, cảnh cáo 13, cách chức 01, khai trừ 02.

([24]) Trong nhiệm kỳ có 9.724 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, tỉ lệ cán bộ chuyên trách, công chức phường có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 93,99% (266/283) tăng 22,02% so với đầu nhiệm kỳ; tỉ lệ công chức trong cơ quan hành chính Quận có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 85,47% (147/172) tăng 24,58 % so với đầu nhiệm kỳ; tỉ lệ công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 57,30% (808/1.410) tăng 10,53% so với đầu nhiệm kỳ.

([25]) Trong nhiệm kỳ thanh tra 33 cuộc tại 37 đơn vị, kết quả xử lý kỷ luật 06 cá nhân, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 178.384 triệu đồng.

([26]) Thành lập mới 227 Công đoàn cơ sở đạt 151,3% Nghị quyết Đại hội, phát triển 6.453 đoàn viên đạt 184,4% Nghị quyết Đại hội, giới thiệu 850 đoàn viên ưu tú sang Đảng, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp 35,76%.

([27]) Hiện nay số đoàn viên là 6.143 tăng 23,8% so với đầu nhiệm kỳ, giới thiệu 1.760 lượt đoàn viên ưu tú sang Đảng, trong đó có 379 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt tỉ lệ 21,53%; phát triển 18.750 hội viên đạt tỉ lệ 93,75%, nâng tỉ lệ tập hợp thanh niên đạt 51,5%.

([28]) Tỉ lệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt 72%, số hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất một hội viên đạt 96,5%, giới thiệu 525 hội viên ưu tú sang Đảng.

([29]) Đã phát triển 460 hội viên, có 95 % cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, 15 phường đều có Câu lạc bộ Cựu Quân nhân với 949 hội viên.

([30]) 02 Công trình giao thông: bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Lê Văn Linh nối dài đến đường 41; phối hợp Sở ngành Thành phố thực hiện tiến độ xây dựng đường Bắc Nam (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Tôn Đản); 01 công trình hạ tầng kỹ thuật: lập dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng hồ điều tiết nước tại Công viên Hồ Khánh Hội; 05 Công trình Y tế: mở rộng và cải tạo Bệnh viện Quận; bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Quận; xây dựng Trạm Y tế Phường 6, 8, và 18; 09 Công trình trường học: xây dựng mới Trường Mầm non 3, 4, 6 và 16; xây dựng mới Trường Tiểu học Khánh Hội B, Trường Tiểu học Phường 13; xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung; xây dựng mới và mở rộng cổng Trường Trung học cơ sở Chi Lăng; xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 09 trụ sở cơ quan: Trung tâm Hành chính Quận 4; trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường 2, Phường 4 và Phường 8; xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 và Ban Chỉ huy Quân sự các Phường 1, 3, 9, 16; 04 Công trình công cộng: xây dựng Công viên Cù lao Nguyễn Kiệu; Công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 3 và giai đoạn 4); xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1); xây dựng mới Câu lạc bộ Thiếu nhi Quận 4.

Thông báo