Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 4 KHÓA VIII

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ IX

(Do Đồng chí Trương Minh Nhựt – TUV/ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ VIII trình bày)

---------------------

Trong 5 năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Đảng bộ và nhân dân quận 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đề ra. Quận 4 đã có nhiều thay đổi khá toàn diện và sâu sắc. Đại hội Đảng bộ quận lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VIII đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2005 – 2010, ra sức xây dựng, phát triển quận 4 “Giàu đẹp – Văn minh –  Hiện đại    Nghĩa tình”, tiến lên thành quận trung tâm của Thành phố.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ VIII (2000 – 2005)

------------------

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA QUẬN 4 TRONG 5 NĂM QUA.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2000 – 2005: “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đảm bảo thực sự là hạt nhân chính trị, đủ sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; tiếp tục tập trung mọi lực lượng, huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ chương trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị; tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, củng cố sắp xếp lại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của thành phố; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên một mức đáng kể, tập trung dồn sức chăm lo cho người nghèo; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng”. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã đề ra Chương trình hành động 5 mục tiêu biến đổi: từ quận nghèo trở thành quận khá và giàu theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ quận có cơ sở hạ tầng thấp kém thành quận hoàn thành việc chỉnh trang kiến thiết đô thị, cận trung tâm thành quận trung tâm Thành phố; từ quận mang danh là “vùng dất dữ” trở thành “vùng đất lành”; từ quận có trình độ dân trí thấp thành quận có trình độ dân trí khá và cao, có nếp sống lạc hậu thành nếp sống văn minh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận 4 - khóa VIII xin trình bày trước Đại hội kết quả và những biến đổi của quận 4 trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động đã đề ra :

1/ Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và phát triển đúng định hướng theo cơ cấu dịch vụ, thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế và ngân sách  đều thực hiện tốt :

1.1 Về kinh tế : Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 14% (chỉ tiêu 10% - 12%). Khu vực dân doanh tăng bình quân 15,05%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,60% (chỉ tiêu 15% - 17%). Doanh thu dịch vụ - thương mại tăng đều hàng năm, tốc độ tăng bình quân 11,10% (chỉ tiêu 13% - 15%), nhưng những năm gần đây tăng khá cao. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn vẫn phát triển đúng định hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (khu vực dịch vụ - thương mại chiếm 61,5%, khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 38,5% tỷ trọng cơ cấu tổng doanh thu trên địa bàn). Các loại hình dịch vụ đã hình thành và phát triển như : dịch vụ cảng, hàng hải, vận chuyển, giao nhận ngoại thương là mũi nhọn của quận có tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm 21,90%; các dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế... đang xuất hiện trên địa bàn và có chiều hướng phát triển. Khu vực kinh tế hợp tác xã tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh, đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân 7,55% (chỉ tiêu 5% - 10%). Đến nay đã có trên 5.000 đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế từ Trung ương, Thành phố đến cơ sở đóng trên địa bàn quận. Nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập, từ 105 đơn vị đầu nhiệm kỳ, đến nay đã có 758 doanh nghiệp (tăng 7,2 lần), với tổng số vốn hơn 1.100 tỷ đồng; các cơ sở kinh tế với hơn 3.400 đơn vị đầu nhiệm kỳ, đến nay đã có gần 5.000 đơn vị. 

Công tác quản lý nhà nước về kinh tế : Đã xây dựng và triển khai các đề án phát triển kinh tế cá thể, kinh tế hợp tác xã, chợ, trung tâm thương mại; quy hoạch các khu vực tuyến đường cho việc cấp phép kinh doanh; cải tiến thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh; phối hợp các ngành chức năng trong công tác hậu kiểm. Môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện tốt hơn.

1.2 Về ngân sách : Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được đẩy mạnh, nhất là chống thất thu, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thuế, củng cố phát huy vai trò Hội đồng tư vấn thuế các phường. Hàng năm, quận đều thu vượt chỉ tiêu Thành phố giao, tổng thu ngân sách địa phương tăng bình quân 14,89%/năm nhưng hai năm gần đây tăng gấp đôi các năm trước. Về chi ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng chế độ chính sách, ưu tiên chi cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, y tế, giáo dục, tổng chi ngân sách tăng bình quân hàng năm 10,22%.

2/ Quản lý, chỉnh trang, kiến thiết đô thị có bước chuyển biến tích cực và là thành tựu quan trọng, điểm nhấn nổi bật góp phần biến đổi nhanh bộ mặt đô thị của quận 4 :

Đã thực hiện xong quy hoạch chi tiết 13/15 phường (tỷ lệ 1/2000), đang trình Thành phố duyệt quy hoạch chi tiết 2 phường còn lại là phường 14 và 18. Đã chủ động đề nghị Thành phố điều chỉnh lại quy hoạch chung của quận và điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu vực không còn phù hợp, khai thác tối đa các quỹ đất hiện có để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đã hoàn thành cơ bản việc quy hoạch lại hệ thống giao thông nội bộ, đường hẻm, mạng lưới điện và cấp thoát nước cho 51/51 khu phố của 15 phường. Về công tác quản lý đô thị, đã cấp giấy phép xây dựng và sửa chữa hơn 2.000 căn nhà, hạn chế tối đa tình trạng xây nhà không phép và trái phép. Hoàn tất việc chỉnh đổi số nhà hơn 20.000 căn và cấp hơn 11.000 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở.

Chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị thực hiện theo hướng đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội theo quy hoạch được duyệt. Ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông (tham gia cùng với Thành phố hoàn thành xây dựng 2 cầu : Ông Lãnh và Kinh Tẻ; chuẩn bị hoàn thành cầu Tân Thuận 2 và đã khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ); kết hợp giải quyết từng bước các trọng điểm ô nhiễm môi sinh, môi trường, sắp xếp, bố trí lại dân cư và xây dựng nhà ở mới (phục vụ cho công tác tái định cư, các dự án giải tỏa trên địa bàn quận và nhu cầu về nhà ở). Quận đã đền bù, giải tỏa 1.600 căn nhà (trong đó có hơn 700 căn nhà trên và ven kênh rạch, đã vận động di dời được 4/19 doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất ô nhiễm nặng ra khỏi địa bàn). Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản khá lớn (28 dự án) : 1.850 tỷ đồng (tăng 29,98% so với nhiệm kỳ trước). Đã tham gia cùng Thành phố xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 40/47 công trình giao thông, văn hóa - xã hội, y tế. Nhiều khu dân cư và nhà ở mới khang trang được hình thành với hơn 1.500 căn hộ như : khu dân cư Khánh Hội, khu dân cư phường 6, lô B1, B2, B3, B4, B5 (chung cư phường 3). Đặc biệt là những chung cư cao tầng, hiện đại (trên 10 tầng) như B5 (phường 3), H1 Hoàng Diệu (phường 9), 3 lô chung cư M1, M2, M3, 2 lô chung cư Khánh Hội (phường 1)… được xây dựng nhằm phục vụ tái định cư, nhu cầu nhà ở và dịch vụ, thương mại. 

3/ Hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng phát triển đa dạng và phong phú, đời sống tinh thần nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt cao, nhất là trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và thể dục thể thao.

Tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII), sự nghiệp văn hóa thông tin được phát triển phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng góp phần đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa, định hướng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh cho nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, đem lại kết quả tích cực. Đến nay toàn quận đã có 49/51 khu phố (96,07%), 10/15 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa (66,66%); 42 đơn vị, cơ quan, trường học đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa; có 91,50% gia đình được công nhận đạt 6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa (28.526/31.176 hộ gia đình), có 23/51 khu phố được công nhận là khu dân cư xuất sắc (45,09%), 27/51 khu phố (52,94%), 2 chung cư (phường 3 và 6) được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chợ Xóm Chiếu được công nhận chợ văn minh thương nghiệp, Trung tâm y tế được công nhận bệnh viện văn minh y đức, 150/170 đơn vị (88,29%) được công nhận công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn. Phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục phát triển, toàn quận đã bình chọn hơn 15.000 lượt người tốt việc tốt ở 3 cấp; trong đó bình quân hàng năm có trên 280 gương được bình chọn cấp quận, 20 gương được bình chọn cấp Thành phố.

Các chính sách xã hội đã được tập trung quan tâm giải quyết, góp phần cải thiện và nâng cao từng bước đời sống của nhân dân. Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và chương trình “Vì người nghèo” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và chăm lo cho người nghèo. Đã hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1 vào năm 2003 và điều tra khảo sát chuẩn nghèo giai đoạn 2. Tính đến nay, quận đã xây dựng được 40 căn nhà tình nghĩa, 288 căn nhà tình thương, chống dột 193 căn nhà thuộc diện chính sách và dân nghèo; lắp điện kế cho 167 hộ nghèo, xây nhà vệ sinh tự hoại cho 412 hộ; cấp học bổng 1.245 suất với tổng kinh phí 2,27 tỷ đồng, cấp bảo hiểm y tế cho 4.710 lượt người/năm, tặng 191 sổ tiết kiệm cho diện chính sách, đỡ đầu thường xuyên cho thương binh 1/4 và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề và giải quyết việc làm bình quân 10.000 lượt người/năm. Đã vận động trên 9 tỷ đồng để chăm lo thường xuyên cho 1.769 người thuộc diện chính sách và trên 1.000 hộ dân nghèo. Hoàn thành cơ bản chương trình nước sạch cho các khu dân cư (đạt 98,2% tổng số hộ dân); di dời hơn 40% nhà trên và ven kênh rạch, xóa hơn 80% nhà vệ sinh trên và ven kênh rạch.

Chất lượng giáo dục được nâng cao toàn diện, là đơn vị mạnh của Thành phố (được xếp hạng 4 trong các quận, huyện toàn thành). Tỷ lệ huy động học sinh vào các lớp đầu cấp đạt yêu cầu đề ra, tỉ lệ học sinh thi tốt nghiệp các cấp luôn giữ vị trí cao trong Thành phố. Bình quân hàng năm huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Trên 70% học sinh tiểu học, 50% học sinh THCS học 2 buổi/ngày. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học 98,80%, Trung học cơ sở 84,93%. Khống chế tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc tiểu học là 0,28%, cấp Trung học cơ sở 1,41%. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng chuẩn hóa và trên chuẩn ngày càng nhiều. Quận đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, đến cuối năm 2005 đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học và cũng đã cơ bản hoàn thành quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục, quy hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường lớp đến năm 2010.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ y tế được bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn và quản lý. Quận đã xây dựng đưa vào hoạt động trung tâm y tế, trung tâm sơ cấp cứu, trung tâm hiến máu nhân đạo với quy mô, phương tiện khám và chữa bệnh tương đối hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Công tác chăm lo sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được quan tâm thường xuyên (còn 7%). Tỷ lệ tiêm chủng phòng các bệnh nguy hiểm ở trẻ em đạt 100%. Công tác dân số - gia đình - trẻ em được thực hiện tốt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,75%.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục duy trì và phát triển, giữ vững là đơn vị mạnh của Thành phố. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng được nâng cao (18,20% dân số đã tham gia  tập luyện thể dục thể thao thường xuyên). Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì với chất lượng tốt hơn. Lực lượng vận động viên năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng ngày càng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Tổng số huy chương đạt được đã tăng 1,7 lần. Việc tổ chức giải thi đấu các cấp tăng hàng năm, cơ sở vật chất được trang bị ngày càng đạt tiêu chuẩn, trình độ tổ chức giải được nâng lên, góp phần tổ chức thành công bộ môn Cờ Vua SEA Games 22.

4/ Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của khối nội chính.

Trên cơ sở quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ quận thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng đạt kết quả cơ bản như sau:

Về an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội có nhiều tiến bộ, đã tích cực chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, mở nhiều đợt tấn công, triệt phá nhiều vụ án hình sự, hàng trăm tổ chức, mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy… Đặc biệt, trong vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, quận đã tích cực cùng với Thành phố và Trung ương tham gia phá án và xử lý nghiêm các cán bộ, chiến sĩ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân quận đã thiếu trách nhiệm và có dính líu đến việc bao che, bảo kê cho hoạt động của băng nhóm này trên địa bàn quận. Đã phát huy vai trò của quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu “3 giảm” của Thành phố và “6 giảm” của quận. Số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kéo giảm đáng kể (năm 2000 : 252 vụ, năm 2001 : 250, năm 2002 : 236, năm 2003 : 192, năm 2004 : 187); đến cuối nhiệm kỳ đã giảm được 25,79% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 72% (chỉ tiêu 70% - 75%), trọng án đạt 100% (chỉ tiêu 95%). Thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, đã tập trung hầu hết đối tượng nghiện vào cơ sở chữa bệnh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các địa bàn trọng điểm được tập trung chuyển hóa, đã cơ bản xóa các tụ điểm ma túy, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận. Đã có nhiều biện pháp đấu tranh chống tội phạm kinh tế, xử lý 231 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm kinh tế khác. Hệ thống an ninh cơ sở được củng cố về số lượng và chất lượng. Công tác bảo vệ nội bộ, giữ gìn bí mật, phòng chống cháy nổ được quan tâm thực hiện tốt hơn. Mô hình cụm liên phường, liên quận giáp ranh (quận 1, quận 7), ký kết liên tịch giữa các ban ngành, đoàn thể với công an, quân sự được nhân rộng và phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm.

Về công tác quốc phòng toàn dân và quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Đã xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thiện các phương án bảo vệ và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến tại chỗ. Hàng năm đều tăng cường công tác huấn luyện, tổ chức hội thao, diễn tập các phương án phòng thủ cơ bản của quận và phường trong tình hình mới. Công tác xây dựng lực lượng võ trang thường trực, quân dự bị động viên và dân quân tự vệ được chú trọng. Đã có nhiều cố gắng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống của lực lượng võ trang và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 4,1% (chỉ tiêu là 3%), trong đó, dân quân đạt 2,62% và tự vệ đạt 19,72%, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ 8,60%, đoàn viên 32%. Công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu.

Các cơ quan trong khối nội chính không ngừng được củng cố và hoàn thiện về tổ chức, đã xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động, tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân… Chất lượng công tác tư pháp ngày càng được nâng lên, trong đó, khâu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều thực hiện đúng pháp luật, hạn chế được tình trạng oan sai. Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5/ Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và ngày càng trong sạch, vững mạnh :

5.1 Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đẩy mạnh :

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện rõ nét ở các mặt như sau: Việc tổ chức nghiên cứu và quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được gắn liền với các đợt học tập, các cuộc hội thảo, hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng tham gia. Gắn việc giáo dục đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới với việc đăng ký thực hiện nội dung phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội được quan tâm thường xuyên làm cho nhận thức tư tưởng chính trị của đại đa số cán bộ, đảng viên được nâng cao, xây dựng được ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các diễn biến tiêu cực về tư tưởng nảy sinh trong một số ít đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hoạt động mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở khá đều tay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Lực lượng được đảm bảo về số lượng và củng cố về chất lượng. Hàng năm, đều được tập huấn về nghiệp vụ công tác tuyên truyền và cập nhật, bổ sung các kiến thức mới về lý luận chính trị cũng như kiến thức pháp luật.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được củng cố và nâng cao chất lượng. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm là 75,50% (vượt 5,50% chỉ tiêu). Hiện nay, toàn Đảng bộ quận có 66 cơ sở Đảng (tăng 14 cơ sở Đảng) gồm 19 đảng bộ, 47 chi bộ cơ sở với 110 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tính đến tháng 6/2005 là 2.132 đồng chí (tăng 404 đồng chí so nhiệm kỳ trước). Có 216 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40, 50, 60 tuổi Đảng đạt 10,13%. Đảng viên khu vực dân cư, ngoài quốc doanh đạt tỷ lệ 14,96%. Chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiện Đảng bộ có 98,20% đảng viên đủ tư cách (tăng bình quân hàng năm 0,4%), trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm được biểu dương đạt 22,11% và đảng viên tiêu biểu 03 năm liền đạt 10%, đảng viên vi phạm tư cách là 1,77% (giảm 0,43%).

Công tác kết nạp đảng viên mới được tập trung cao. Đã phát triển được 522 đảng viên (đạt 104,40%), trong đó nữ 43,70%, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 60,70%. Hàng năm có 65,20% cơ sở đảng có nguồn kết nạp được đảng viên.

Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ đã có sự chuyển biến mạnh : Đảng bộ chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có, thường xuyên rà soát đánh giá cán bộ để có sự sắp xếp hoặc điều chỉnh bố trí cho hợp lý, mạnh dạn thay thế số cán bộ yếu, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đã tiến hành quy hoạch cán bộ dự bị diện Thành ủy quản lý là 29 đồng chí (nữ 34,48%, trẻ 37,93%), quy hoạch cán bộ dài hạn và quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh diện Quận ủy quản lý là 283 đồng chí (nữ 37,80%, trẻ 44,52%). Đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là 123 đồng chí (nữ đạt 28,45%), trong đó mạnh dạn bố trí, đề bạt 31 cán bộ trẻ vào các chức danh chủ chốt. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã căn cơ hơn, số cán bộ chủ chốt của quận có trình độ trung học, đại học và trên đại học đạt 97,20% (tăng 2,07%); trên 80% cán bộ, đảng viên đương chức có trình độ trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị.

Công tác kiểm tra xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ từng bước đã gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng dần, đạt hiệu quả ngăn ngừa vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý những vi phạm. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 1.047 cuộc kiểm tra; trong đó tập trung kiểm tra chấp hành Chỉ thị, nghị quyết, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên (đã kiểm tra 56 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm gồm 7 tổ chức đảng, 88 đảng viên và cấp ủy viên). Nhận và giải quyết 66 đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ đảng viên (đạt 100%). Thi hành kỷ luật 8 tập thể cấp ủy và 152 đảng viên. Nội dung sai phạm liên quan đến vụ án Trương Văn Cam gồm 6 tập thể và 22 cá nhân; sử dụng văn bằng bất hợp pháp (39 trường hợp); vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng (38 trường hợp); vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống (3 trường hợp); vi phạm về chấp hành các quy định, chính sách Nhà nước (23 trường hợp), vi phạm khác (10 trường hợp). Hình thức kỷ luật: khiển trách 63, cảnh cáo 65, cách chức 6, khai trừ 18. Quy trình xử lý kỷ luật đảm bảo đúng quy định. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng thực chất tình hình cơ sở Đảng, góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết TW 6(2), Chỉ thị 15 của Thành ủy và 19 điều đảng viên không được làm. Nâng cao trách nhiệm, xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gìn giữ phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm. Từ năm 2004 đến nay, tình hình đảng viên vi phạm đã giảm dần.

Về phương thức lãnh đạo, Đảng bộ đã không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng các hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc chặt chẽ, đúng chức năng, phân công cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

5.2 Hoạt động của bộ máy chính quyền quận và phường được kiện toàn theo hướng tinh gọn, có hiệu quả và nâng cao hiệu lực quản lý :

Vai trò của Hội đồng nhân dân quận và phường ngày càng được phát huy, thể hiện rõ hơn là cơ quan quyền lực ở địa phương. Chất lượng các kỳ họp không ngừng được nâng lên, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri được tăng cường, đã tích cực góp phần giải quyết các yêu cầu kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân và những vấn đề bức xúc, vướng mắc ở địa phương. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận và các đoàn thể ở quận, phường tương đối chặt chẽ. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền được tiến hành thường xuyên.

Hoạt động của Ủy ban nhân dân có bước chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới lề lối làm việc. Công tác cải cách hành chính gắn với khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy mang lại kết quả thiết thực. Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phát huy có chuyển biến tiến bộ hơn. Chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn quận và phường được nâng lên. Các thủ tục hành chính có liên quan đến quyền lợi, yêu cầu bức thiết của nhân dân được niêm yết rõ ràng, cụ thể tại từng đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, uốn nắn tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, nhằm giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Công tác tuyên truyền và bảo đảm thi hành pháp luật tại địa phương được coi trọng. Tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân khá tốt, góp phần hạn chế tình hình xảy ra những điểm nóng.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai khá tốt với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ở các phường, cơ quan, đơn vị, đã nâng cao nhận thức của nhân dân về phát huy dân chủ. Chính quyền được củng cố, hoạt động có hiệu quả, nhân dân nhận thức được cụ thể hơn về quyền được biết, được bàn, được kiểm tra và các hình thức để thực hiện quyền dân chủ đúng quy định của pháp luật, xây dựng cộng đồng và xây dựng địa phương ổn định và phát triển. Từ đó tạo ra phong trào dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân của nhân dân.

5.3 Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, mở rộng và tăng cường :

Công tác dân vận của Đảng bộ quận có nhiều đổi mới, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu vào việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đã phát huy tốt vai trò hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và các hội quần chúng.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”“Vì người nghèo” góp phần chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tăng cường vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực vận động nhân dân thực hiện chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội”. Thông qua các hoạt động, Mặt trận đã khẳng định được vai trò là cơ sở chính trị, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và chính quyền nhân dân.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Tiếp tục tập trung củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, mở rộng tập hợp thanh niên, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình công tác, hướng mạnh về cơ sở. Đoàn Thanh niên đã có nhiều tìm tòi, thử nghiệm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phong trào thanh, thiếu niên có những khởi sắc. Chất lượng cán bộ đoàn và đoàn viên, hội viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 7.000 đoàn viên (đạt 140%), 8.085 hội viên (đạt 137,75%) thành lập được 189 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, 30 chi đoàn, chi hội trong các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh, có 266 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Liên đoàn Lao động tiếp tục được củng cố vững mạnh, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, tay nghề cho công nhân, viên chức. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ lao động ở các công ty, xí nghiệp, nhất là ở khu vực ngoài quốc doanh. Đồng thời, đi sâu vào chăm lo những quyền lợi thiết thân của công nhân, viên chức như : việc làm, dạy nghề, trợ vốn, giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 5.209 đoàn viên (đạt 104,18%), thành lập mới 27 công đoàn cơ sở, trong đó có 21 công đoàn cơ sở DNTN; đã giới thiệu 826 đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cơ sở Đảng, trong đó 284 người đã được kết nạp vào đảng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động và khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”6 chương trình công tác trọng tâm, Hội đã tuyên truyền vận động chị em phát huy phẩm chất của phụ nữ trong thời kỳ mới, thực hiện tốt chính sách lao động phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình no ấm – bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc; giúp chị em từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từng bước nâng cao vị trí phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Qua các phong trào của giới, đã phát triển được 20.118 hội viên (đạt 189,97% chỉ tiêu nghị quyết), xây dựng 58 câu lạc bộ - đội nhóm với 738 thành viên.

Hội Cựu Chiến binh thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động , có nhiều phong trào thi đua thiết thực, động viên, phát huy sự đóng góp của hội viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã phối hợp cùng Mặt trận, đoàn thể và các ngành thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu tấm gương sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Bằng gương người thật việc thật, Hội đã tích cực giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ.

Hoạt động của các hội quần chúng : Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ chính trị và Thông tri 05-TT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, 5 năm qua, các Hội quần chúng liên tục tổ chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng thiết thực, động viên phát huy sự đóng góp của hội viên vào sự nghiệp xây dựng quận, góp phần tích cực vào việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp quần chúng. Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Người cao tuổi, Cựu tù chính trị, Ban đại diện Hưu trí của quận đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào các phong trào quần chúng tại địa phương. Hội Chữ thập đỏ tích cực phát động các phong trào xã hội nhân đạo từ thiện, vận động hiến máu nhân đạo, tổ chức “bữa cơm người già”, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí. Hội Khuyến học cùng các đoàn thể nhân dân thực hiện khá tốt công tác khuyến học, khuyến tài và không ngừng được mở rộng ở các địa bàn dân cư, các cơ quan, xí nghiệp góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng “Gia đình hiếu học”. Hội Luật gia tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác tư pháp, tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân.

II. NHỮNG TỒN TẠI, YẾU KÉM : 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII còn những tồn tại, yếu kém :

1/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định, việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh tế còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Dịch vụ - thương mại là xu hướng phát triển của quận nhưng còn ở quy mô nhỏ, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã và các dự án ngoài quận còn chậm.

2/ Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư cải tạo, xây dựng nhiều nhưng không đều, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, quy hoạch còn chậm, quản lý đô thị còn một số mặt hạn chế. Một số công trình, dự án đề ra nhưng chưa thực hiện được, cả khu vực phía của quận (phường 14, 15, 16, 18) vẫn chưa có điều kiện để phát triển. Năng lực quản lý Nhà nước về đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là trong công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị (cả quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch phát triển ngành).

3/ Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Tình trạng không có hoặc thiếu việc làm còn nhiều, nhất là thanh niên đến tuổi lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao (9%). Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực dịch vụ văn hóa chưa theo kịp với yêu cầu phát triển của xã hội; việc xây dựng các thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của người dân còn thiếu, chưa đồng bộ; mạng lưới y tế cơ sở tuy đã củng cố nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thiết yếu. Trường lớp xây dựng nhiều nhưng vẫn chưa bảo đảm yêu cầu (học bán trú, nhất là học 2 buổi/ngày); tệ nạn xã hội, nếp sống văn minh đô thị còn một số mặt cần phải quan tâm.

4/ An ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm tuy có giảm, nhưng các vụ trộm cắp, cướp giật còn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng tại cộng đồng còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp có lúc còn lúng túng. Công tác thi hành án dân sự đạt tỷ lệ thấp, tai nạn giao thông và nguy cơ cháy nổ còn cao; chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ còn hạn chế.

5/ Hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới. Một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế về vai trò lãnh đạo toàn diện. Bên cạnh đại bộ phận cán bộ, đảng viên vững vàng, sống trong sạch, lành mạnh, cá biệt vẫn còn một số trường hợp giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, ý thức chấp hành chưa nghiêm, thiếu tu dưỡng về đạo đức lối sống. Công tác cán bộ tuy được đầu tư nhiều, nhưng vẫn còn hụt hẫng ở một số cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy cơ sở chưa có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả và chưa phát hiện kịp thời sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Năng lực điều hành, hiệu quả quản lý Nhà nước và cải cách hành chính còn hạn chế. Tuy có nhiều tiến bộ so với trước đây, song hoạt động của bộ máy Nhà nước còn một số vấn đề cần phải quan tâm. Tình trạng quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, trì trệ còn xảy ra trong các cơ quan công quyền, một số cán bộ, công chức trình độ năng lực còn hạn chế nên chưa giải quyết nhanh và hiệu quả đối với một số nhu cầu bức xúc của dân.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có lúc, có nơi còn biểu hiện hành chính hóa. Chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên còn thấp. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đủ mạnh để có thể tham gia một số vụ việc có tình huống phức tạp. Các tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được xây dựng đủ số lượng và chất lượng chưa cao.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU :

1/ Nguyên nhân :

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 4 - khóa VIII, về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn có nhiều bước tiến quan trọng đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị của quận 4. Có được những kết quả đó là nhờ vào sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ; tinh thần trách nhiệm, vượt khó, sáng tạo, năng động của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quận 4.

Những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua là do hệ thống chính trị chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng chưa được phát huy đúng mức; phương thức lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước còn thiếu những biện pháp hữu hiệu và đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đề ra.

 2/ Bài học kinh nghiệm chủ yếu :

Từ những kết quả đạt được và những thiếu sót, tồn tại của nhiệm kỳ VIII, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau :

2.1 Có chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, biết khai thác, phát huy lợi thế của quận, trong chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, năng động, sáng tạo, kiên trì đeo bám mục tiêu đã đề ra với quyết tâm cao, tổ chức thực hiện đồng bộ là yếu tố quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua. Quận ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gồm 5 mục tiêu biến đổi, 25 công trình, kế hoạch, đề án; vận dụng và sáng tạo các chương trình nhiệm vụ của cấp trên như: mũi nhọn kinh tế dịch vụ cảng, hàng hải; chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị (xây dựng công ty Dịch vụ công ích có hiệu quả cao trong hoạt động phát triển đô thị); xây dựng các mô hình văn hóa ở cơ sở và chuẩn bị xây dựng thể nghiệm quận văn hóa; chương trình “6 giảm” (giảm các yếu tố phức tạp của xã hội để ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội); xác định khâu đột phá quan trọng trong từng thời điểm (30 công trình kỷ niệm 30 năm giải phóng). Đồng thời, biết kế thừa những kinh nghiệm từ nghị quyết đại hội của cấp ủy các nhiệm kỳ trước, phát huy được sự hỗ trợ giúp đỡ của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành thành phố, chủ động liên kết, hợp tác với các đơn vị, các quận huyện bạn (kể cả các đơn vị Trung ương và nước ngoài); gắn kết quận 4 với các khu vực đô thị mới của Thành phố về kinh tế, xã hội, giao thông, bố trí lại dân cư… Trên cơ sở chương trình hành động của Quận ủy, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành chương trình hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Qua triển khai thực hiện đã phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo, khơi dậy sức lực, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần quan trọng cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận.

2.2 Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra ngăn ngừa sai phạm. Phối kết hợp giữa kiểm tra Đảng với Thanh tra Nhà nước tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo uốn nắn giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2.3 Phải ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Không ngừng củng cố hệ thống chính trị, thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt : chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết trong các cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

2.4 Công tác cán bộ có vị trí đặc biệt quan trọng. Quan tâm chăm lo tạo nguồn cán bộ, tích cực đào tạo toàn diện cả về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn thích ứng với thời kỳ mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ phải đi đôi với việc kịp thời thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ
CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU TRONG 5 NĂM  (2006 – 2010)
--------------------
 

Đại hội Đại biểu của Đảng bộ quận 4 lần thứ IX được tổ chức vào thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đảng bộ và nhân dân trong quận vừa trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, trong đó có 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Phát huy thành quả đạt được nhiệm kỳ qua, Đại hội lần này đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm 2006 – 2010 như sau :

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT :

Để góp sức cùng thành phố và cả nước thực hiện mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là : đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, chủ động hòa nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khẳng định quyết tâm ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo là xây dựng quận 4 tiến lên : “Giàu đẹp – Văn minh - Hiện đại – Nghĩa tình” và trở thành một trong những quận trung tâm của thành phố, với nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2005 – 2010 như sau :

1/ Tập trung đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang, kiến thiết đô thị một cách toàn diện và đồng bộ trên địa bàn quận, tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hệ thống giao thông, xây dựng quận 4 sớm trở thành quận đô thị văn minh hiện đại và là một trong những quận trung tâm của thành phố.

2/ Tiếp tục phát huy các tiềm năng kinh tế hiện có theo cơ cấu đã định hướng là dịch vụ - thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng quận thành quận dịch vụ, ưu tiên đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại và tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý để thu hút tối đa các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn quận 4.

3/ Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân về vật chất và tinh thần, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phấn đấu thí điểm xây dựng quận 4 đạt chuẩn là Quận văn hóa.

4/ Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự -  an toàn xã hội; tăng cường thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng và quân sự địa phương, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, bảo vệ tốt các mục tiêu và khu vực trọng điểm trên địa bàn nhằm xây dựng quận 4 là quận vững mạnh về an ninh quốc phòng.

5/ Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể quần chúng.

II. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ QUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 5 NĂM 2006 – 2010 :

1/ Về quản lý và phát triển đô thị :

Trong 5 năm tới quận xác định nhiệm vụ chỉnh trang, kiến thiết đô thị là đòn bẫy, là khâu đột phá, là điểm nhấn, là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng. Tiếp tục thực hiện chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị theo hướng cải tạo, nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch chung và chi tiết đã điều chỉnh. Phối hợp với Thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ, xây dựng mới cầu Khánh Hội, cầu Calmette; xây dựng đường Bến Vân Đồn, Hoàng Diệu (nối dài), đường Lê Văn Linh (từ Tân Vĩnh đến Nguyễn Hữu Hào); xây dựng các khu dân cư mới ở phường 1, liên phường 2 – 3, liên phường 2 – 5, liên phường 6, 8, 10 và phường 18, thực hiện giai đoạn 1 và 2 công viên hồ Khánh Hội. Mở rộng hình thức liên doanh liên kết để triển khai xây dựng các cụm công nghiệp, khu dân cư (Phú Mỹ - quận 7; Nhơn Trạch - Đồng Nai; Bến Lức - Long An)... Tiếp tục đầu tư xây dựng các chung cư cao tầng hiện đại, cao cấp cho các thành phần xã hội; ngoài ra còn dành quỹ nhà ở phục vụ cho người tái định cư, người có thu nhập thấp, cán bộ viên chức, giáo viên. Đồng thời, dành một tỷ lệ thích hợp cho các công trình phúc lợi công cộng, văn hóa – xã hội, siêu thị, trung tâm thương mại, các dịch vụ tổng hợp, cao ốc văn phòng. Hoàn chỉnh xây dựng Trung tâm hành chính quận và công sở 15 phường. Việc chỉnh trang kiến thiết đô thị phải trên nguyên tắc nâng cao giá trị sử dụng đất đô thị, tạo vốn cho chỉnh trang, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của người dân và lợi ích xã hội; bảo đảm tiêu chuẩn đô thị hiện đại, đồng bộ và hài hòa. Tăng cường quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường, công viên, cây xanh. Hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho toàn bộ dân cư trên địa bàn. Xóa nhà ở, nhà vệ sinh trên và ven kênh rạch để cơ bản xóa các khu vực ô nhiễm môi trường và nhà cửa lụp xụp.

Các giải pháp chủ yếu :

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng và hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất (tỷ lệ 1/2.000). Đối với các đơn vị Trung ương và Thành phố đóng trên địa bàn, khi chuyển đổi công năng, phải tuân thủ theo quy hoạch chung của quận và Thành phố. Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo tiến độ thành phố quy định, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cấp phép xây dựng, giải quyết nhu cầu chỉnh trang, sửa chữa nhà ở của nhân dân. Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm kênh rạch, đất công.

Xây dựng phương án khai thác và sử dụng quỹ đất của quận có hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, tranh thủ sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân và các ngành Thành phố, huy động nhiều nguồn lực xã hội ở các thành phần kinh tế trong và ngoài quận (kể cả nước ngoài) tham gia vào chương trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị của quận. Chú ý đẩy nhanh tốc độ thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Ưu tiên cho công tác điều chỉnh quy hoạch các công trình phúc lợi công cộng như : trường học, các chung cư cao tầng, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh.

Tiếp tục củng cố bộ máy các đơn vị liên quan có đủ năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nâng chất lượng công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị : trật tự, văn minh, hiện đại.

2/ Về phát triển kinh tế :

Tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế của quận tạo điều kiện đưa tốc độ tăng trưởng cao hơn, gắn liền với việc chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế trên địa bàn theo hướng Dịch vụ - thương mại (chiếm tỷ trọng 70%). Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 13% - 14% (ưu tiên cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sạch, tinh, kỹ thuật cao). Doanh thu hoạt động ngành dịch vụ - thương mại tăng từ 15% - 17%. Doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng từ 7% - 10%. Tập trung ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ : phục vụ cảng, hàng hải, vận chuyển và giao nhận ngoại thương; dịch vụ thương mại; kinh doanh bất động sản (nhà ở, văn phòng cho thuê…), dịch vụ đô thị, bước đầu hình thành và phát triển các dịch vụ: ngân hàng, tài chính, du lịch, công nghệ điện tử, văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí…

Về ngân sách : tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện thu chi ngân sách. Tổ chức triển khai, vận động, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng pháp luật. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch hàng năm, nhất là các khoản thu được điều tiết để lại ngân sách quận, đảm bảo kịp thời và đầy đủ các khoản chi thường xuyên và đột xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thu ngân sách hàng năm tăng 16%.

Các giải pháp chủ yếu :

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và công dân đầu tư với nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh. Khuyến khích việc đầu tư từ bên ngoài vào. Ưu tiên phát triển các ngành nghề truyền thống, các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của quận. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, đề án quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng.

Tổ chức thông tin công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của quận, định hướng phát triển kinh tế, để mời gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế. Chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với Cảng Sài Gòn tổ chức các ngành dịch vụ, thương mại, khi cảng du lịch được hình thành. Khuyến khích đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc nâng chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện trong hợp tác liên doanh sản xuất với nước ngoài, giao lưu mua bán với thị trường các nước.

Thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp để nắm tình hình và giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cơ chế quản lý; tích cực hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và các quy định mới. Tập trung nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế vào các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển.

Tập trung khai thác các nguồn thuế theo phương châm thu đúng, thu đủ, hạn chế đọng thuế kéo dài. Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách và có nguồn gốc ngân sách, nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chống lãng phí, tiêu cực ngay từ khi chuẩn bị đầu tư đến quyết toán công trình.

3/ Tích cực chăm lo giáo dục văn hóa - xã hội để nâng cao chất lượng sống toàn diện cho nhân dân :

3.1 Về giáo dục : Nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học. Tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học tập trong môi trường giáo dục lành mạnh với chỉ tiêu cụ thể : huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp Một, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp Sáu; tỉ lệ bỏ học ở tiểu học dưới 0,2%;  tỉ lệ bỏ học ở trung học cơ sở dưới 1,5%; hiệu suất đào tạo ở tiểu học đạt trên 99%, hiệu suất đào tạo ở trung học cơ sở đạt trên 88%; phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 75% giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn, 90% giáo viên trung học cơ sở đạt trên chuẩn; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học trên toàn quận; nâng trình độ dân trí của người dân quận 4 lên lớp 10 vào năm 2010. Hoàn thành việc xây dựng đề án qui hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tập trung thực hiện chương trình xây dựng trường lớp giai đoạn 2005 – 2010, đáp ứng từng bước yêu cầu học 2 buổi/ngày của học sinh các cấp học và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các ngành học. Xây dựng xong trường tiểu học phường 9, trường tiểu học Đặng Trần Côn, trường THPT Nguyễn Khuyến. Nâng cấp thêm từ 5 đến 10 trường cũ hoặc xây dựng mới trường đạt chuẩn quốc gia.

Các giải pháp chủ yếu :

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức chính trị. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học, chú ý khuyến khích phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để tạo nguồn nhân lực đa dạng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong trường học, phấn đấu phát triển đảng viên đạt tỉ lệ trên 15% và 100% trường có chi bộ Đảng vào năm 2010.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nghiên cứu thực hiện mô hình trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, tăng cường nhiều hình thức khuyến học, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập, tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời.

3.2 Về văn hóa, thể dục thể thao : Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác, bảo tồn các di sản văn hóa, di tích lịch sử. Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa; xây dựng hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở và cấp quận, môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa của người dân trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đời sống của nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức để lôi cuốn cộng đồng dân cư tham gia thiết thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu đến năm 2010, quận 4 cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của một “Quận văn hóa”; trong đó có 2/3 khu phố, phường, đơn vị cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ đạt chuẩn văn hóa; xây dựng các tổ dân phố văn hóa và phân công thêm một tổ phó văn hóa. Hàng năm có 100% số gia đình đăng ký gia đình văn hóa và có 95% đạt chuẩn.

Duy trì tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 20%. Phấn đấu nâng vị trí xếp hạng về thể dục thể thao trong thành phố.

Các giải pháp chủ yếu :

Phát triển đa dạng đời sống văn hóa theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của quận, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa đô thị. Phát huy phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các chương trình xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh nơi công cộng, làm cho môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh hơn ở từng khu phố, từng cơ quan và từng gia đình, duy trì kết quả xây dựng khu phố văn hóa, phường văn hóa và quận văn hóa.

Tiếp tục quy hoạch các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển của quận, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa – văn nghệ, chú ý đến phát triển hoạt động văn nghệ quần chúng. Triển khai xây dựng mới Trung tâm văn hóa quận và Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên tại khu vực công viên hồ Khánh Hội, các thiết chế văn hóa tại khu phố, phường và quận.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng vận động viên năng khiếu một số môn là thế mạnh của quận; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho ngành thể dục thể thao; nâng cao trình độ tổ chức và thi đấu các giải. Hoàn thành cơ bản việc xây dựng khu thể thao công viên hồ Khánh Hội. Đẩy mạnh xã hội hóa về thể dục thể thao.

3.3 Dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân : Đây là một trong những mục tiêu xã hội hàng đầu của Đảng bộ quận 4. Dạy nghề và giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân. Bằng nhiều giải pháp, cố gắng phấn đấu hàng năm tổ chức dạy nghề cho 5.000 lượt người, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động. Khuyến khích người dân có ý thức tự vươn lên làm giàu chính đáng. Kết hợp chương trình xóa đói giảm nghèo với chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Phấn đấu đến năm 2008 cơ bản hoàn thành giảm hộ nghèo giai đoạn 2. Tăng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo mỗi năm 500 triệu đồng.

Các giải pháp chủ yếu :

Về dạy nghề và giải quyết việc làm : Đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề. Chú ý phát triển cân đối loại hình đào tạo ngắn hạn, dài hạn để phù hợp với trình độ, nhu cầu học nghề của người lao động, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa của nền kinh tế thị trường. Thực hiện chính sách miễn giảm, trợ vốn học nghề cho diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, dân nghèo.

Về xóa đói giảm nghèo : Bằng nhiều hình thức, phải huy động được ở mức cao nhất sức mạnh toàn dân, tiết kiệm ngân sách, tiêu dùng cá nhân để bổ sung, phát triển nguồn vốn. Tăng cường các biện pháp định hướng, giúp đỡ cho người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách chăm lo xã hội đối với các hộ trong chương trình. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong chương trình “Vì người nghèo”. Thực hiện có hiệu quả lộ trình giảm nghèo giai đoạn 2 đến năm 2008.

Chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng. Thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công, vận động sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực trong xã hội để có thêm điều kiện chăm lo đời sống ngày càng tốt hơn cho diện chính sách, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo đời sống của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, người có công với nước, gia đình thương binh liệt sĩ.

3.4 Chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện chính sách dân số - gia đình - trẻ em trong thời kỳ mới : Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm y tế quận và trạm y tế phường. Phấn đấu để nhân dân trong quận được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao. Nâng cao vệ sinh môi trường sống, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2010 có ít nhất 10/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp hơn 7%; trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đạt tỉ lệ 100%. Thực hiện tốt Chương trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh các chương trình về dân số - gia đình và trẻ em. Thực hiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh thấp, nâng cao chất lượng dân số, quản lý cơ số dân vững chắc. Duy trì tỷ lệ phát triển dân số hàng năm dưới 1%.

Các giải pháp chủ yếu :

Nâng cao chất lượng điều trị bệnh tại trung tâm y tế quận và tại các trạm y tế phường. Tiếp tục cải tiến chất lượng phục vụ bảo hiểm y tế. Chú ý phát triển xã hội hóa dịch vụ y tế để có điều kiện trang bị phương tiện hiện đại, nhất là khâu xét nghiệm, chẩn đoán y khoa. Đầu tư nâng cấp xây dựng trung tâm y tế, các trạm y tế phường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ.

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, trong đó khống chế và đẩy lùi bệnh lao, hạn chế tốc độ phát triển bệnh HIV-AIDS. Cải thiện có hiệu quả tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai các vấn đề sức khoẻ và môi trường lao động; có chế độ chăm lo khám và chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, lồng ghép dân số với xây dựng, phát triển gia đình. Chăm sóc giáo dục trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

4/ Về an ninh - quốc phòng :

Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự - an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 8 – khóa IX và các nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy về an ninh - quốc phòng. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân sự và các cơ quan tư pháp. Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng phát triển vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị, xã hội, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “3 giảm” của Thành phố và “6 giảm” của quận. Phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm từ 7% - 10%, phá án đạt từ 70% - 75%, riêng trọng án đạt từ 90% - 95%. Tiếp tục đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Triển khai tốt kế hoạch giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện. Chống kẹt xe nội thị và phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận. Phấn đấu có 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tự quản. Thực hiện tốt chuyển hóa địa bàn, có biện pháp phối hợp các đơn vị địa bàn giáp ranh, ngăn chặn đối tượng vãng lai hoạt động phạm pháp tại quận 4 và đối tượng của quận 4 đi hoạt động nơi khác; không để băng nhóm hình thành và hoạt động trên địa bàn.

Về công tác quân sự địa phương, cần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định 19/NĐ-CP và Chỉ thị 58/CT-TTg về “Công tác quốc phòng” và “Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Chú trọng đến công tác sẵn sàng chiến đấu; kịp thời củng cố, bổ sung các phương án diễn tập phòng thủ, các kế hoạch tác chiến trị an, bảo vệ các mục tiêu quan trọng sát hợp với địa phương. Coi trọng công tác xây dựng lực lượng, nhất là dân quân tự vệ, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, phối hợp cùng lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Phấn đấu tổ chức đủ số quân trong lực lượng dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 1,8% dân số. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu và không ngửng nâng cao chất lượng chính trị trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14-CT/TU ngày 26/3/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo công tác thực thi pháp luật ngày càng nghiêm minh và hiệu quả

Các giải pháp chủ yếu :

Tiếp tục thực hiện Nghị định 09/CP của Chính phủ và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường các cơ sở chính trị và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, các phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc. Không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng Công an, Quân sự từ quận đến phường vững về chính trị - tư tưởng, mạnh về tổ chức kỷ luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về kỹ - chiến thuật, có sức chiến đấu cao.

Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chắc đối tượng và địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn - xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội. Chống mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và văn hóa - tư tưởng. Coi trọng công tác xây dựng lực lượng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường có năng lực nghiệp vụ, chủ động tham mưu trên lĩnh vực quân sự tại phường; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh quân sự - quốc phòng địa phương hàng năm ở 15 phường. Cùng các ngành chức năng, làm tham mưu giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo quản tốt phương tiện và trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ quan quân sự quận và phường theo Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động nghiệp vụ giữa các ngành nội chính chặt chẽ và đồng bộ. Coi trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, pháp lệnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, truy quét triệt phá kịp thời các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, xét xử nghiêm minh các vụ vi phạm, làm lành mạnh môi trường xã hội. Phát huy vai trò của từng người dân, từng tổ dân phố, khu phố tham gia đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội.

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NGÀY CÀNG TRONG SẠCH VÀ VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG KỊP THỜI YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI :

Trong 5 năm tới tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận trong sạch và vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng và tính tiên phong của người đảng viên; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

1/ Xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng :

1.1 Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tế của cán bộ, đảng viên. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động. Đảm bảo đảng viên nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, những điều đảng viên không được làm.

Các cấp ủy và tổ chức Đảng nắm vững và chủ động làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ, nhân dân, kịp thời giúp đỡ và giáo dục đối với những cán bộ, đảng viên có nhận thức mơ hồ, lệch lạc về chính trị. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng theo Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

1.2 Tăng cường giữ vững nguyên tắc tổ chức và xây dựng Đảng, phát huy tốt dân chủ nội bộ, vai trò lãnh đạo tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân. Các cấp ủy cơ sở và đảng viên phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, đấu tranh và xây dựng giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Thường xuyên giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường thực hiện Quy định 76-QĐ/TW và giữ vững tốt mối liên hệ giữa đảng viên với quần chúng nơi cư trú, gắn với việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phấn đấu hàng năm có trên 75% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hơn 30% đảng viên tiêu biểu cấp quận và cơ sở. Không ngừng nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên mới, phấn đấu mỗi năm phát triển trên 100 đảng viên.

1.3 Tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ : Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, cấp ủy Đảng phải quan tâm chăm lo xây dựng thật tốt đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt. Chú trọng hơn nữa đội ngũ cán bộ kế thừa “vừa hồng, vừa chuyên”. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, quản lý, đánh giá cán bộ, phát hiện và đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ; làm tốt hơn nữa chủ trương tạo nguồn cán bộ dài hạn. Tạo điều kiện để cán bộ trẻ cống hiến và trưởng thành, phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ đạt từ 20% trở lên trong các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Từ nay đến năm 2010, tiêu chuẩn hóa nhanh các chức danh cán bộ, phấn đấu 80% cán bộ, đảng viên đương chức có trình độ trung cấp về lý luận chính trị, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận có trình độ cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị, có trình độ đại học về một chuyên ngành nhất định và sử dụng thành thạo vi tính và ngoại ngữ trình độ A trở lên. Dành 5% ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

1.4 Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng : nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm cá nhân; lãnh đạo toàn diện đi đôi với chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm các công việc một cách sâu sát và cụ thể; tăng cường phát huy dân chủ và tính chủ động của cơ sở, giảm hội họp, công văn, giấy tờ không cần thiết.

Ngăn ngừa kịp thời, kiên quyết xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng : Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại thiếu sót nhằm tạo sự chuyển biến về vai trò lãnh đạo. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy đảng coi trọng công tác quản lý đảng viên, biểu dương các gương sáng đảng viên và cơ sở Đảng tiêu biểu. Phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, nếu có phải kịp thời củng cố. Cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ khu phố, bộ phận, nhất là cải tiến việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo theo hướng cụ thể, ngắn gọn, sát hợp tình hình địa phương, đơn vị, giảm bớt hội họp, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghị quyết; rà soát, bổ sung, kiểm tra việc thực hiện qui chế làm việc, tạo thành nề nếp làm việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch.

1.5 Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng : Kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và của mọi đảng viên. Các tổ chức Đảng, trước hết là các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra. Kịp thời xử lý những trường hợp sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Công tác kiểm tra kỷ luật phải có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; phải kết hợp chặt chẽ công tác thanh tra của quận và thanh tra nhân dân ở cơ sở để có kết luận rõ ràng và xử lý đúng mức. Củng cố, kiện toàn bộ máy kiểm tra cấp quận và cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị tốt, công tâm, trong sạch, đủ năng lực, kể cả năng lực kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách Đảng, thực hiện Pháp lệnh công chức, Quy định 19-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; tích cực xác minh, kết luận, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng.

2/ Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước :

Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân thực sự là đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực ở địa phương. Thực hiện tốt chức năng giám sát thực hiện nghị quyết về kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của các cơ quan chính quyền ở địa phương, tham gia tốt việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ra sức xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, tăng cường kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chủ động tổ chức công việc và kịp thời giải quyết đúng quy định.

Củng cố và tăng cường vai trò tham mưu của các phòng ban chức năng, nhất là phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên Môi trường; Ban Quản lý dự án thực hiện tốt vai trò làm đầu mối lập quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển, tính toán và thực hiện các chủ trương về đầu tư, quyết toán công trình nhanh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kỹ năng quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở : Xây dựng Quy chế dân chủ cụ thể để thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực có hiệu quả. Xây dựng và thực hiện có kết quả quy chế ở 100% các cơ quan, xí nghiệp, quy ước ở 100% tổ dân phố. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ phải thành một nề nếp thường xuyên trong mọi hoạt động. Phát huy dân chủ phải đi liền với bảo đảm kỷ cương pháp luật. Chính quyền các cấp phải thực hiện tốt hơn nữa chế độ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

3/ Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể :

Tăng cường đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của nhân dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng. Thực hiện đồng bộ các chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ (qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cấp quận và cơ sở) và giữ vững kỷ cương trong xã hội. Gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vận động quần chúng với việc tạo mọi điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, mang lại lợi ích cho mình, cho cộng đồng. Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của công dân, tạo sự phát triển lành mạnh, hài hòa và ổn định của toàn xã hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức từ quận đến cơ sở, phát triển mạnh lực lượng chính trị nòng cốt; quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và có chính sách chăm lo cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác vận động quần chúng cho cán bộ làm công tác dân vận ở cấp quận và cơ sở. Thực hiện tốt quy định của Thành ủy về việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng và công tác xã hội, đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức về công tác vận động quần chúng thông qua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội, các đoàn thể chính trị, xã hội, các dân tộc, tôn giáo… cùng hướng theo đường lối của Đảng, thống nhất quan điểm và hành động, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh hai cuộc vận động “Vì người nghèo” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải thật sự là cơ sở chính trị, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản : Coi trọng việc chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội. Tạo mọi điều kiện cho thanh niên phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập hợp thanh niên trong các tổ chức của Đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực. Phấn đấu phát triển 8.000 đoàn viên, 10.000 hội viên, 200 chi hội câu lạc bộ đội nhóm, 15 chi đoàn, 25 chi hội ngoài quốc doanh, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 40%.

Đối với Liên đoàn lao động : Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, trưởng thành về chính trị, có trình độ tổ chức, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có khả năng tiếp nhận và sử dụng công nghệ hiện đại, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức, kỷ luật, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Đẩy mạnh việc phát triển đảng trong công nhân, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân. Phấn đấu phát triển 1.500 đoàn viên, thành lập mới 30 công đoàn cơ sở, chú trọng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đủ điều kiện.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ : Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề nghiệp, trợ vốn, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, chăm lo sức khoẻ phụ nữ, trẻ em. Củng cố và nâng chất lượng hoạt động của Hội, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới trong xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp theo lứa tuổi, ngành nghề. Phấn đấu phát triển 10.000 hội viên và xây dựng cơ sở tổ hội vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đào tạo cán bộ kế thừa cho Đảng. Phấn đấu đạt 50% số hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên là hội viên.

Đối với Hội Cựu Chiến binh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, làm vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nêu gương và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh gắn liền với thực hiện tốt các phong trào “Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu”, "Gia đình Cựu chiến binh tiến bộ”. Phát triển 500 hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đạt 85 - 90%.

Hoạt động của các hội quần chúng : tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Các hội quần chúng chủ động củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng thiết thực, góp phần tích cực vào việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp quần chúng ở địa phương. Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Người Cao tuổi, Cựu tù chính trị và tù binh, Hưu trí, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào các phong trào quần chúng tại địa phương. Hội Chữ thập đỏ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội nhân đạo, đẩy mạnh hoạt động Trung tâm hiến máu nhân đạo, Trung tâm sơ cấp cứu và phòng khám từ thiện. Hội Khuyến học tiếp tục góp phần tích cực thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, mở rộng ở các địa bàn dân cư, các cơ quan, xí nghiệp góp phần tích cực trong việc xây dựng “xã hội học tập”, “Gia đình hiếu học”. Hội Luật gia nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác tư pháp, tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân. Đối với đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện và phát huy mọi tiềm năng của đồng bào để phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao điều kiện sống. Đối với đồng bào là tín đồ các tôn giáo, phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đề cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực động viên, giúp đỡ đồng bào nâng cao đời sống, tham gia các sinh hoạt xã hội, công tác từ thiện nhân đạo. Thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo và dân tộc trên địa bàn quận.

Các giải pháp chủ yếu :

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể, các hội quần chúng. Đổi mới phong cách làm việc của cấp ủy, các ban, cơ quan tham mưu cho cấp ủy. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận, tiếp tục đổi mới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chú trọng đối thoại, công khai trong việc thực hiện các dự án quy hoạch, giải tỏa trên địa bàn quận.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương trong quản lý đô thị. Ứng dụng và quản lý dịch vụ hành chính công đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2000 tại Ủy ban nhân dân quận và thực hiện cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường theo sự phân công và phân cấp.

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở tích cực chăm lo công tác dân vận, coi đây là một trong những nội dung lãnh đạo. Mọi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức Nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng theo hướng chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân các giới. Hoạt động của các đoàn thể hướng mạnh xuống địa bàn dân cư, khu phố và từng hộ gia đình. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong các giới và các tôn giáo đạt được thực chất và hiệu quả cao.

IV. TẬP TRUNG THỰC HIỆN 5 CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM :

Để tiếp tục thực hiện “5 mục tiêu biến đổi” của Nghị quyết Đại hội VIII, nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) và những năm tiếp theo. Toàn Đảng bộ ra sức tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 5 công trình trọng điểm như sau :

1/ Công trình xây dựng quận đô thị văn minh hiện đại.

2/ Công trình xây dựng quận dịch vụ.

3/ Công trình xây dựng quận văn hóa.

4/ Công trình xây dựng quận vững mạnh về an ninh và quốc phòng.

5/ Công trình xây dựng quận có hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh.

*

*           *

Với truyền thống đoàn kết và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân quận 4 ra sức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ, không ngừng tiến lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX đã đề ra.

Thông báo