Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội

 

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX (2005 - 2010)

***

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ IX với 191 đại biểu chính thức, thay mặt cho 4.433 đảng viên, tiến hành từ ngày 13 tháng 9 đến  16 tháng 9 năm 2005 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghiên cứu, nghe trình bày Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII, bản tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố; trên cơ sở  ý kiến thảo luận của Đại hội đã được tổng hợp và kết quả phiếu biểu quyết những vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị được công bố.

QUYẾT NGHỊ

1-   Thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị đã biểu quyết bằng phiếu và được công bố kết quả tại Đại hội.

2-   Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận 3 đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội X của Đảng, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

3-   Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố; tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy và các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.

4-   Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt toàn Đảng bộ và nhân dân quận 3; đồng thời tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ IX góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

 

   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ IX

Thông báo