Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

1. VĂN LỆ QUYÊN                Ủy viên Ban Thường vụ quận uỷ,

                                                 Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ.

2. TRẦN THỊ THƯ                 Quận uỷ viên,

                                                 Phó Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

3. N. THỊ MINH HỒNG         Phó Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

4. NGUYỄN THANH VIỆT  Ủy viên UBKT Quận uỷ

5. PHÙNG ĐỨC TRỊ             Ủy viên UBKT Quận uỷ

6. TRỊNH VĂN THÌNH        Ủy viên UBKT Quận uỷ

                                               ( Phó ban Tổ chức quận uỷ kiêm nhiệm)

7. HOÀNG MẠNH TIẾN      Ủy viên UBKT Quận uỷ                                               (Chánh Thanh tra Quận 3 kiêm nhiệm)

Thông báo