Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy

1. PHẠM NGOC BI              Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ

2. NGUYỄN THỊ HIỀN        Phó Bí thư thường trực Quận uỷ

3. HUỲNH VĂN THÀNH    Phó Bí thư  Quận uỷ

4. TRẦN MINH CHÂU        Ủy viên Ban Thường vụ

5. PHẠM TẤN KHOA         Ủy viên Ban Thường vụ

6. TRẦN THỊ LIÊN              Ủy viên Ban Thường vụ

7. HỒ THỊ MƯỜI                 Ủy viên Ban Thường vụ    

8. VĂN LỆ QUYÊN             Ủy viên Ban Thường vụ    

9. LÊ HỒNG SƠN                Ủy viên Ban Thường vụ    

10. NGUYỄN VĂN THỦY  Ủy viên Ban Thường vụ

Thông báo