Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3

Từ ngày 26/12 đến ngày , Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ 6 (vòng II) đã tiến hành và đi đến Nghị quyết như sau:

1- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ khoá V về tổng kết 2 năm (89 – 91) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ V và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong 5 năm 1991 – 1995 và những định hướng trong 2 năm 1992 – 1993. Đại hội giao cho Ban Chấp hành khoá VI căn cứ vào ý kiến thảo luận của Đại biểu tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện trong thời gian sớm nhất.

2- Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng và định lượng đã được biểu quyết bằng phiếu trong Đại hội.

3- Đại hội giao cho ban Chấp hành đảng bộ khoá VI sớm triển khai các Nghị quyết của Đại hội trong toàn Đảng bộ để cụ thể hoá vào các Nghị quyết Đại hội các cơ sở Đảng trong quận.

Trong 6 tháng đầu năm 1992 xây dựng xong và triển khai thực hiện các chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh trên địa bàn, công tác quần chúng và công tác tư tưởng, công tác cán bộ, chú ý phát huy năng lực trí tuệ của cán bộ hưu trí để giúp Quận uỷ trên các lĩnh vực hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ 6 và góp phần thực hiện thắng lới Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 5.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

                                                             QUẬN 3 LẦN THỨ VI

                                                                      (VÒNG 2)

 

Thông báo