Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010–2015

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015, tiến hành từ ngày 14/7 đến ngày 16/7/2010 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ IX (2005–2010), thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ X (2010–2015).

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ IX (2005–2010) và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 4 chương trình trọng điểm (gồm chương trình phát triển đô thị, chương trình giảm nghèo, chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn, chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở) 5 năm 2010–2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1.1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (2005–2010).      

Đại hội khẳng định:

Về kinh tế, văn hoá-xã hội:

Kinh tế có bước tăng trưởng khá, doanh thu thương mại-dịch vụ bình quân trong 5 năm 2005–2010 tăng 19,37% (chỉ tiêu 18%), giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN tăng 7,01% (chỉ tiêu 7%), hoàn thành cơ bản công tác di dời 208 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, phát triển mới 8 hợp tác xã. Đảm bảo công tác thu, chi ngân sách hàng năm cân đối, chặt chẽ, tiết kiệm. Thực hiện tốt chương trình quản lý và phát triển đô thị đạt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết; cơ bản hoàn thành việc cấp nước sạch cho các hộ dân; từng bước cải thiện môi trường sống cho nhân dân; thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng lộ giới, hẻm giới.

Thực hiện hoàn thành chương trình “Phổ cập giáo dục bậc trung học”, đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, hiệu suất đào tạo đạt chỉ tiêu đề ra, công tác xã hội hoá giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Hoàn thành chương trình “Xoá đói giảm nghèo”, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị có chuyển biến tích cực, có 80,2% hộ gia đình văn hoá, 5 phường đạt tiêu chuẩn phường văn hoá và 51/63 khu phố văn hoá; phong trào rèn luyện thể dục-thể thao có đông đảo người tham gia tập luyện.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều dưới 1%; sinh con thứ 3 giảm 0,2%/năm.

Về quốc phòng, an ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm. Xây dựng lực lượng dân quân-tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng, công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu hàng năm, tổ chức tốt diễn tập phòng thủ.

Về xây dựng hệ thống chính trị:

Luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết; hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện được tinh thần nói và làm theo nghị quyết, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các cấp uỷ đảng thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những phát sinh về tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo được yêu cầu và nội dung thực hiện các bước của cuộc vận động; tổ chức tốt việc học tập các chủ đề hàng năm, có 100% đảng viên đăng ký rèn luyện, phấn đấu; kết quả có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được quận biểu dương, qua đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về mục tiêu của cuộc vận động trong Đảng, nhân dân.

Tập trung thực hiện tốt chương trình trọng điểm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ” và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ và chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát của Quận uỷ, các cấp uỷ cơ sở được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao được ý thức của các cấp uỷ, đảng viên của các tổ chức đảng trong công tác xây dựng Đảng. Phong cách làm việc của các cấp uỷ được đổi mới, sâu sát, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt quy chế làm việc; đảm bảo vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo định hướng nhiệm vụ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, hướng hoạt động về cơ sở, xây dựng lực lượng và củng cố tổ chức; có nhiều giải pháp chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và công tác tuyên truyền trong đồng bào Hoa, đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở.

Hoạt động hội đồng nhân dân quận, phường có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao được vai trò, trách nhiệm đại biểu, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường và bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân phường qua đó đã sắp xếp bộ máy, tổ chức, thực hiện tốt công tác cải cách hành chánh, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, xử lý vi phạm; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải được duy trì nề nếp, đảm bảo đúng luật định. Công tác cải cách tư pháp đã đạt những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Về hạn chế, yếu kém:

Về kinh tế, xã hội: Phát triển kinh tế tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa thật sự bền vững; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh không đạt chỉ tiêu giao. Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm. Chất lượng công tác phổ cập giáo dục bậc trung học ở một vài phường tỷ lệ đạt thấp. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị ở một số phường chưa chuyển biến mạnh mẽ.

Về an ninh, quốc phòng: Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt; sự phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm, giao thông, trật tự đô thị giữa các ngành, đoàn thể có lúc chưa được thường xuyên.

Về xây dựng hệ thống chính trị: Một số cấp uỷ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đội lúc còn lúng túng nhất là trong việc đề ra các biện pháp làm theo. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ có hạn chế; công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị còn hụt hẫng, nhất là cán bộ trẻ; công tác quản lý cán bộ chưa chặt chẽ để xảy ra vụ việc có tiêu cực. Một số cấp uỷ, đảng viên chưa quan tâm đúng mức về công tác vận động quần chúng, chất lượng hoạt động của vài đoàn thể có mặt hạn chế, hình thức. Việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng kế hoạch về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số đơn vị chưa cụ thể.

Nguyên nhân thành tựu: Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận uỷ nêu cao được tinh thần trách nhiệm, trong lãnh đạo, chỉ đạo huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết; có sự tập trung cao chỉ đạo các giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết, 4 chương trình trọng điểm; thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Về khách quan, chưa lường hết những khó khăn, phức tạp phát sinh, nhất là tình hình biến động giá cả, khó khăn về vốn. Về chủ quan, trong chỉ đạo, điều hành một số mục tiêu, chương trình trọng điểm đôi lúc còn dàn trải, thiếu những giải pháp phối hợp đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng có mặt hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình. Một số đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn hình thức, có cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo: Một là, trong chỉ đạo, điều hành huy động được sức mạnh tổng hợp để thực hiện 4 chương trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm. Hai là, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dài hạn, kịp thời đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hoá trình độ của cán bộ, mạnh dạn bố trí, đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Ba là, thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, dự họp sinh hoạt chi bộ, tạo được sự chuyển biến và nâng cao được chất lượng trong sinh hoạt, hoạt động của chi bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở. Bốn là, tích cực triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là sau khi thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận và phường đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

1.2- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP TRONG 5 NĂM 2010–2015.

Đại hội nhất trí:

Trong những năm tới cùng với sự phát triển chung của thành phố, quận tiếp tục phát huy các nguồn lực trong dân và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai một số dự án trọng điểm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hình thành các trung tâm thương mại. Tuy nhiên, do quận có diện tích đất tự nhiên hạn hẹp, mật độ dân số cao, mức sống của một bộ phận dân cư còn thấp, đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ là những thách thức lớn đến quá trình xây dựng phát triển của quận, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ sẽ tập trung nỗ lực lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra:

Mục tiêu tổng quát:

Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, tiếp tục cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, nhà ở, các khu trung tâm thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN tăng bình quân 10%/năm, doanh thu thương mại-dịch vụ tăng bình quân 20%/năm; hoàn thành dự toán thu-chi ngân sách được giao hàng năm; huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; nâng chuẩn tỉ lệ phổ cập bậc trung học tăng hàng năm đạt 1%; số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá hàng năm 80–85%, xây dựng 30% phường đạt chuẩn phường văn hoá, 80% khu phố văn hoá cấp thành phố, 90% chung cư văn hoá đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tập luyện thể dục-thể thao thường xuyên đạt 26% tổng số dân trong quận; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%/năm, sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2%/năm; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm; năm 2015 cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm; hàng năm giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá án hình sự đạt từ 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; có 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, có 20% cơ sở đảng tiêu biểu, không có cơ sở đảng yếu kém; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 600 đảng viên; có 35% cán bộ là nguồn dự bị được bố trí các chức danh chủ chốt quận và phường; có ít nhất 90% phường, 95% đơn vị hành chính-sự nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

Kinh tế-tài chính: Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án Quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006–2010, tầm nhìn đến 2015; triển khai tốt cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại-dịch vụ trên 5 tuyến đường lớn. Tăng cường công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu ngân sách. Đảm bảo chỉ tiêu thu-chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Phát triển và quản lý đô thị: Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển đô thị. Đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án trọng điểm; thực hiện dự án cụm chung cư Lý Thường Kiệt (Phường 7), khu 5,8ha (Phường 3), xây dựng 300 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; dự án mở rộng 2 nút giao thông Lãnh Binh Thăng–Tôn Thất Hiệp và Bình Thới–Lãnh Binh Thăng–Ông Ích Khiêm, phối hợp thực hiện vòng xoay Lê Đại Hành–3 Tháng 2–Lãnh Binh Thăng­–Phó Cơ Điều và các tuyến đường theo quy hoạch. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở cơ quan, trường học, xây dựng một số nhà văn hoá phường, liên phường, tụ điểm sinh hoạt văn hoá. Tăng cường công tác cải cách hành chánh và quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng không phép; thường xuyên thực hiện việc sắp xếp trật tự lòng lề đường gắn với thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; thực hiện tốt việc cấp giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho nhân dân.

Văn hoá-xã hội: 

Tập trung các biện pháp nâng chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp ba môi trường giáo dục; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ giáo viên; thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hoá hàng năm. Triển khai thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tuyên truyền, phòng chống các loại dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chính sách về dân số, kế hoạch hoá gia đình, đảm bảo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%/năm, sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2%/năm. Thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội gắn với từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống cho nhân dân, chăm lo tốt gia đình chính sách, dân nghèo; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết việc làm và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình trọng điểm giảm nghèo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm.

An ninh, quốc phòng: Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, phát triển lực lượng quần chúng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng tổ dân phố tự quản, khu phố an toàn, phường lành mạnh, kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo chương trình quy định. Xây dựng lực lượng dân quân-tự vệ, tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt diễn tập phòng thủ, hoàn thành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Công tác tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chánh. Tăng cường củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và điều hành của bộ máy hành chính quận, phường; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng hoạt động của ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng luật định; triển khai thực hiện kế hoạch về chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp, tập trung củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Công tác xây dựng Đảng:

Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp công tác giáo dục chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; phát huy dân chủ trong công tác tư tưởng, xây dựng tinh thần nói và làm theo nghị quyết, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư trong công tác tư tưởng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, công tác nghiên cứu dư luận xã hội, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chủ đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, việc “làm theo”, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân điển hình tập thể, cá nhân làm tốt.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, chiến đấu và giáo dục; tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và những đơn vị yếu kém; chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Triển khai chương trình trọng điểm quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn, thực hiện đồng bộ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, thực hiện chính sách cán bộ; đảm bảo các chức danh cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn, chính trị đạt chuẩn. Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời xử lý các vi phạm kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng đúng quy định. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của các cấp uỷ, tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tổ chức tốt việc đi cơ sở, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết.

Công tác vận động quần chúng: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào, chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là đổi mới hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác vận động nhân dân; thực hiện chương trình trọng điểm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hoá để thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khoá IX, từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban chấp hành Đảng bộ Quận khoá X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản để báo cáo về Ban thường vụ Thành uỷ.

4. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X gồm 43 đồng chí, bầu trực tiếp đồng chí Dương Công Khanh làm Bí thư Quận uỷ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 7 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Quận khoá X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban thường vụ Thành uỷ và các ban Thành uỷ có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Thành uỷ và ý kiến đóng góp của đại biểu; giao cho Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X căn cứ vào nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, chỉnh lý và ban hành văn kiện chính thức của đại hội; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

                                                                                                 Quận 11, ngày 16 tháng 7 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ X

Thông báo