Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ðại hội Ðảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 đến ngày 07 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 - lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 và các chương trình trọng điểm nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội khẳng định:

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Quận đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đề ra các chủ trương thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Thành ủy, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng điểm theo nghị quyết, đạt được 13/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế duy trì tốc độ phát triển hợp lý, thực hiện đạt chỉ tiêu của Đề án quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng phát triển thương mại - dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao; cân đối tốt thu - chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm về phát triển, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, trụ sở cơ quan, trường học; phê duyệt và công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và chi tiết, quy hoạch hẻm giới; phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn được kéo giảm.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp ba môi trường giáo dục, công tác phổ cập giáo dục. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật được thực hiện tốt; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho các đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hoàn thành chương trình trọng điểm "Giảm nghèo - Tăng hộ khá" trước thời hạn, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2014-2015 và chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quận ủy, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu của chương trình đề ra; lực lượng vũ trang thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ và chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm; nâng cao được chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường; thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt đi cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng và thực hiện tốt kết luận về thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đạt 100% các đầu việc đề ra, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và các cơ quan Nhà nước.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo yêu cầu đề ra; tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập chủ đề hàng năm; xây dựng tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên; tổ chức làm điểm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình mới, cách làm hay, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quận ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kịp thời đấu tranh, phê phán với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quan điểm nhận thức sai trái của một số ít cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Tập trung thực hiện tốt Chương trình trọng điểm “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo, rèn luyện, thử thách.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác đánh giá, thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ đúng thực chất. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm.

Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác vận động Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy được vai trò của các đoàn thể, Nhân dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng. Thực hiện đạt kết quả tốt chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở.

Về hạn chế, khuyết điểm:

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn để đề ra chỉ tiêu thực hiện huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục bậc trung học chưa sát thực tế và chỉ tiêu của cấp trên. Một số hộ nghèo ra khỏi chương trình nhưng chưa thật sự bền vững; tình trạng việc làm của lao động nghèo thiếu ổn định.

Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số ít cán bộ, công chức chưa thể hiện tốt ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, trình độ ở một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lĩnh vực chưa đạt yêu cầu dẫn đến một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong một số cấp ủy, đơn vị chưa sâu sắc. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, trách nhiệm công dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được đồng bộ, phát triển phong trào chưa đều.

Việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cơ sở đảng còn hạn chế; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhân dân chưa được sâu rộng; việc chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đạo đức, làm theo, chọn làm điểm và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế ở một vài đơn vị chưa sát với thực trạng tình hình, hiệu quả đạt chưa cao.

Chưa kịp thời xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể nên có khó khăn trong bố trí, đề bạt cán bộ; việc luân chuyển cán bộ công tác đảng, chính quyền sang công tác đoàn thể còn ít và ngược lại; việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng còn hạn chế. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị có mặt hạn chế, còn lúng túng trong việc đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề. Một số ít cơ sở đảng chưa thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát để đơn vị xảy ra sai phạm, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Một số cấp ủy đảng chưa tập trung lãnh đạo tốt công tác vận động Nhân dân, đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo quy định. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu, có lĩnh vực còn hành chính hóa.

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm:

Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết có lúc chưa thật tập trung quyết liệt; trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có mặt hạn chế, có lúc chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình.

Vai trò người đứng đầu của một số đơn vị chưa thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ sự nỗ lực, tự giác rèn luyện.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ quận rút ra những kinh nghiệm:

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân nhân ở địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Về mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 và các chương trình trọng điểm, Đại hội nhất trí:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, con người. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 14%/năm (theo giá cố định năm 2010).

(2) Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước thành phố giao hàng năm. Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách quận hàng năm. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

(3) Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 98% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

(4) Hàng năm số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt từ 85% trở lên; 30 -35% phường được công nhận phường văn minh đô thị; 80% khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 90% chung cư được công nhận chung cư văn hoá; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Có từ 28 - 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

(5) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm, trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

(6) Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

(7) Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Hàng năm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố đề ra, nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; hàng năm phấn đấu kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu 90% phường, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh - trật tự”. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để ùn tắc giao thông quá 15 phút.

(8) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Kết nạp 650 đảng viên.

(9) Có 100% cán bộ, công chức diện Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định của Thành ủy.

Các chương trình trọng điểm:

1/ Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 - 2020: Mục tiêu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quận tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

2/ Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015 - 2020: Mục tiêu phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, mở rộng hẻm,…), đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại khu Trường đua Phú Thọ.

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

(1) Tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế; tuyên truyền, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường lớn, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp nhà cao tầng, mở rộng hệ thống bán lẻ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, chi ngân sách.

(2) Thực hiện tốt các chỉ tiêu quy hoạch về kiến trúc đô thị đã được phê duyệt và chương trình phát triển nhà ở định hướng đến năm 2020; thực hiện chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị, quản lý tốt quy hoạch chi tiết gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất cho công trình công cộng và phúc lợi xã hội. Tập trung các nguồn lực, nhất là khai thác nguồn vốn từ việc sắp xếp bán nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cân đối nguồn vốn hàng năm thực hiện các danh mục công trình đã xác định trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Tạo điều kiện để tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện dự án Khu phức hợp Đầm Sen (Phường 3). Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung thực hiện mở rộng nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm; Lãnh Binh Thăng - Lê Đại Hành - 3/2 - Phó Cơ Điều; cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa); thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình, đường vành đai Đầm Sen. Xây dựng mới 6 trường học, cơ quan và cải tạo mở rộng 1 trường học. Đầu tư xây dựng công viên khu Trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu nhi, công viên đường Dương Đình Nghệ. Xây dựng mới 250 căn nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

(3) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, coi trọng việc giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên. Giữ vững tỷ lệ phổ cập mầm non, các bậc học, huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế; phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện “Đề án mạng lưới trường lớp” đã được phê duyệt; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy - học, chuẩn hóa các trường theo quy định. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thiết chế văn hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và từng gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, Nhà văn hoá phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình văn hóa trong đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, phòng khám bác sĩ gia đình; phấn đấu các Trạm Y tế phường có bác sĩ. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tập trung giải quyết tốt an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người có việc làm và thu nhập ổn định; huy động các nguồn lực để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của Thành phố; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn trong xã hội, cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm; tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cán bộ chuyên môn cho Trung tâm Dạy nghề quận, gắn kết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhu cầu người lao động trên địa bàn. Xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy - mại dâm, thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện.

(4) Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, chủ động đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm hạn chế gia tăng các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các biện pháp tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới; tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm.

(5) Nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của quận, phường; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp điều kiện, chức năng, nhiệm vụ chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch hoạt động theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức; kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sai phạm, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định trong tiếp công dân, đi cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp; đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

(6) Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện mục tiêu, các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng. Tăng cường lãnh đạo thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả chủ đề hàng năm; kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân làm tốt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, giáo dục truyền thống, biển - đảo, biên giới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ, quy chế làm việc trong từng tổ chức, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mỗi năm thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động cấp ủy, sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ hàng năm đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng ở địa bàn dân cư, đoàn viên thanh niên, người Hoa, nhất là ngành giáo dục, y tế và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, xây dựng thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ; quy trình quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí cán bộ nữ, trẻ, người Hoa vào các chức danh cán bộ chủ chốt. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học. Thường xuyên đi cơ sở, duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với Nhân dân.

(7) Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục hành chính hoá, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, công tác vận động người Hoa, người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận.

8/ Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khoá X. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong nhiệm 2015 - 2020.

9/ Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

10/ Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 42 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

11/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong đời sống Nhân dân Quận 11.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015-2020

Thông báo