Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ IX ( 2005 – 2010 )

***

Đại hội  Đảng bộ Quận 11 lần thứ IX ( 2005 – 2010 ) với 199 đại biểu chính thức tham dự, thay mặt cho 2715 đảng viên tiến hành từ ngày 12/10/2005 đến ngày 14/10/2005. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Dương Quan Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy - tổ công tác  Thành ủy. Đại hội đã làm việc với tinh thần nghiêm  túc, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết .

Các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận báo cáo chính trị, bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ Quận khóa VIII, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa VIII , báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng, dự thảo Điều lệ Đảng ( bổ sung, sửa đổi ), dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu  trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Quận trình Đại hội Đại hội Đảng bộ Quận 11 khóa IX

QUYẾT NGHỊ

            Điều 1 : Nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Quận khóa VIII của Đoàn chủ tịch , các ý kiến  đóng góp của đại biểu, kết luận tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX ( 2005-2010) và những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu được công bố  tại  Đại hội .

            Điều 2 : Nhất trí với mục tiêu nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm  tới ( 2005 – 2010 ), 4 chương trình trọng điểm ( gồm chương trình phát triển và quản lý đô thị, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học, chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ) và các chỉ tiêu chủ yếu .

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - sản xuất CN-TTCN, doanh thu thương mại dịch vụ tăng từ 18% trở lên, giá trị sản xuất CN – TTCN tăng bình quân hàng năm từ 7% trở lên .

- Xây dựng  mới 2000 căn hộ  để phục vụ công tác di dời tái định cư, xây dựng mới 4 trường học.

- Hoàn thành cơ bản phổ  cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010 . Huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, hiệu suất đào tạo bậc tiểu học  đạt trên 98%, bậc trung học cơ sở  đạt trên 92% .

- Xây dựng quỹ XĐGN đạt trên 10 tỷ đồng, đến năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn dưới 6 triệu đồng/người/năm .

- Giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân  10.000 luợt người/năm .

- Xây dựng trên 80% hộ gia đình văn hóa, 70% khu phố văn hóa, phấn đấu xây dựng 5 – 6 phường văn hóa .

- Giữ vững  địa bàn cơ bản không còn mua bán , tổ chức sử dụng  các chất ma túy, không  có tụ điểm  phức tạp về hình sự. Hàng năm kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án đạt từ 65% trở lên .

- Hàng năm có 80% cơ sở Đảng  vững mạnh trong sạch, có 99% đảng viên đủ tư cách, mỗi năm kết nạp 100 đảng viên mới  trở lên .

            Điều 3 : Đại hội giao cho BCH Đảng bộ Quận khóa IX căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quan Hà  UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận  Thành ủy, các ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu dự Đại hội đã được Đoàn  Chủ tịch tiếp thu, kết quả  tổng hợp ý kiến biểu quyết của Đại biểu để bổ sung chỉnh lý hoàn chỉnh văn kiện chính thức,tổ chức triển khai quán triệt và  chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX có kết quả cao  .

            Điều 4 : Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX kêu gọi toàn Đảng bộ, nhân dân trong Quận  phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, ra sức phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội  Đảng bộ Quận lần thứ IX .

Thông báo