Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII

            Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII tiến hành từ ngày 02/11 đến ngày 4/11/2000, sau khi nghe thảo luận các nội dung trong Đại hội, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiếp thu ý kiến của đ/c Hoàng thị Khánh - ủy viên Thường vụ Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu chỉ đạo.

QUYẾT  NGHỊ

            1/ Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên trong Đảng bộ Quận đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và báo áo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII.

            2/ Cơ bản nhất trí và thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 1996 - 2000, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2000-2005; bản kiểm điểm hơn một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (lần 2) khóa VIII và bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII.

            Về phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, Đại hội tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII với những định hướng và mục tiêu chủ yếu như sau :

-          Thống nhất 5 mục tiêu, 6 chương trình trọng điểm.

-  Cơ cấu kinh tế của Quận chuyển dịch theo hướng Thương mại dịch vụ- sản xuất CN-TTCN.

            - Giá trị sản xuất CN - TTCN bình quân hàng năm tăng từ 8% trở lên.

            - Doanh số thương mại - dịch vụ tăng 12%/năm.

            - Tổng mức đầu tư sản xuất kinh doanh tăng 50% so với thời kỳ 1996- 2000.

            - Hoàn thành sắp xếp DNNN vào năm 2002 (CPH và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp theo Nghị định 103/CP).

- Xây dựng 15 - 20 HTX.

-  Xây dựng mới 9 trường và cải tạo nâng cấp mở rộng 2 trường (gồm

xây dựng mới 4 trường Mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường phổ thông trung học và cải tạo mở rộng 2 trường PTTH Nguyễn Hiền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

            - Cải tạo nâng cấp trung tâm văn hóa Quận.

            - Hoàn thành cơ bản phổ cập PTTH từ 2-3 phường và 6 trường đạt  chuẩn quốc gia (2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS ).

            - 1-2 phường đạt chuẩn phường văn hóa; 40% khu phố văn hóa; 60%  khu phố xuất sắc; 30% chung cư văn hóa; 70% công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; 70% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

            - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,1%/năm; tỷ lệ sinh con thứ ba  dưới 6%.

            - Giải quyết việc làm bình quân 10 ngàn người/năm. Xây dựng nguồn quỹ XĐGN từ 8 tỉ đồng trở lên và giảm số hộ nghèo  xuống còn từ 3-4% tổng số hộ trong Quận.

            - Đảm bảo mức sống gia đình chính sách tối thiểu bằng mức sống trung  bình của người dân ở địa phương.

            - Cùng với Thành phố phấn đấu giải quyết 90% số hộ được dùng nước  sạch.

            - Số vụ phạm pháp hình sự hàng năm giảm 20%, trong đó tỷ lệ khám  phá đạt 55%.

            - Số vụ ma túy bình quân trong 5 năm giảm 10-15% (so với thời điểm  cuối năm 2000).

            - Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

            - 70% số cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

            - Đảng viên đủ tư cách từ 98% trở lên.

            - Mỗi năm kết nạp 100% đảng viên mới.

            - Các trường THCS và Tiểu học có chi bộ cơ sở, các trường Mầm non,  Mẫu giáo, Nhà trẻ, Trạm y tế phường đều có đảng viên.

            3/ Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII căn cứ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thành ủy, các ý kiến thảo luận đóng góp của Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu và kết quả tổng hợp biểu quyết những nội dung-mục tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII để bổ sung, chỉnh lý văn kiện và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

            4/ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân Quận nhà phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn với tinh thần "phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, xây dựng Quận 11 phát triển toàn diện" thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thông báo