Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ V (1989 – 1991)

1/ Đoàn Văn Khuy

2/ Trần Văn Nhịn

3/ Đặng Thiện

4/ Phan Thị Thanh Liên

5/ Phạm Thành Quang

6/ Cao Minh Châu

7/ Nguyễn Hùng Tánh

8/ Ngô Thái Cư

9/ Nguyễn Thành Út

10/ Nguyễn Công Văn

11/ Quách Tố Dung

Bí thư Quận uỷ

Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư-Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ

CN UB Kiểm tra Quận uỷ

Trưởng Ban Tuyên huấn Quận uỷ

Chủ tịch UB MTTQ quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Công an quận

Chỉ huy trưởng BCHQS quận

Phó Chủ tịch UBND quận

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Hà Văn Bầu

13/ Nguyễn Trung Bộ

14/ Nguyễn Văn Ca

15/ Hồ Dũng Cảm

16/ Phạm Thị Cẩn

17/ Đỗ Phan Châu

18/ Nguyễn Thanh Chiến

19/ Nguyễn Thị Dung

20/ Đoàn Văn Đô

21/ Nguyễn Thị Thu Hà

22/ Nguyễn Hữu Hiền

23/ Dương Thế Hiền

24/ Hà Thị Hiệp

25/ Phan Thế Hoàng

26/ Hồ Duy Hùng

27/ Huỳnh Văn Lô

28/ Ngô Thị Mận

29/ Nguyễn Văn Mạnh

30/ Võ Thị Mỹ

31/ Hồ Văn Ngoan

32/ Nguyễn Tiến Nguyên

33/ Trần Công San

34/ Lê Nhật Tân

35/ Bùi Thiện Tích

36/ Nguyễn Thanh Tuấn

37/ Nguyễn Thế Vinh

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Chánh VP UBND quận

Trưởng Ban Thanh tra quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Hội Trưởng Hội LH phụ nữ quận

Bí thư phường 4

Phó phòng y tế quận

Bí thư phường 10

Viện trưởng VKSND quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Phòng TK-KH quận

Trưởng phòng giáo dục quận

GĐ Công ty xuất khẩu

Chánh Văn phòng quận uỷ

GĐ xí nghiệp cơ khí Hùng Vương

Trưởng phòng tài chính

Chánh án Toà án quận

Trưởng phòng Thuế quận

Trưởng phòng VHTT quận

GĐ xí nghiệp Tiên Tiến

Thư ký UBND quận

Bí thư quận đoàn

Trưởng phòng TCCQ quận

Bí thư phường 5

Trưởng phòng Công nghiệp quận

Thông báo