Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ II (1979-1983)

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Phạm Văn Hùng

2/ Huỳnh Văn Cang

3/ Đoàn Văn Khuy

4/ Trần Văn Nhì

5/ Huỳnh Công Bền

6/ Nguyễn Văn Ngân

7/ Lê Minh Cảnh

8/ Huỳnh Ngọc Ẩn

9/ Võ Quốc Thông

10/ Nguyễn Văn Lự

11/ Lê Thị Hạnh

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Phó Bí thư thường trực

Trưởng Ban Tuyên huấn

CN. UBKT quận uỷ

Quận đội trưởng

Trưởng Công an quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch UB MTTQ quận

Trưởng Ban kinh tế mới

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Trần Minh Tâm

13/ Nguyễn Hữu Hiền

14/ Nguyễn Thị Mai (Chín Minh)

15/ Nguyễn Thế Vinh

16/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

17/ Trương Thanh Danh

18/ Đoàn Văn Đô

19/ Cao Minh Châu

20/ Trần Công San

21/ Nguyễn Văn Khinh

22/ Bùi Tiến An

23/ Ngô Tấn Quân

24/ Bùi Thị Hạnh

25/ Nguyễn Văn Trung

26/ Nguyễn Thanh Khiết

27/ Trần Văn Ất

28/ Trần Văn Nhịn

29/ Hứa Minh Thuân

30/ Hồng Minh Tư

31/ Phó Hồng

32/ Đặng Thiện

33/ Hồ Dũng Cảm

34/ Nguyễn Bá Lộc

35/ Nguyễn Tân

Chính trị viên quận đội

GĐ Nông trường Duyên Hải

Trưởng phòng TN-BH-TH quận

Chánh Văn phòng quận uỷ

Trưởng Phòng Giáo dục

Trưởng Ban Thanh tra quận

Viện trưởng VKS quận

Trưởng phòng VHTT quận

Bí thư phường 10

Bí thư phường 14

Bí thư phường 13

Bí thư quận đoàn

Bí thư phường 18

Bí thư phường 11

Hội trưởng Hội phụ nữ quận

Bí thư phường 15

Bí thư phường 16

Bí thư phường 6

Bí thư phường 21

Phó Ban Tuyên huấn quận uỷ

Trưởng phòng kế hoạch

Trưởng Ban Công nghiệp

Ủy viên thư ký UBND quận

Phó BCH Công an quận

Thông báo