Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ 1 (1977-1979)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 11 (Chỉ định)

(1975 – 1977 )

*

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm)

2/ Huỳnh Văn Cang (Tư Cang)

3/ Nguyễn Thị Nhiệp (Út Vân)

4/ Nguyễn Văn Thịnh (Mười Thái)

5/ Đoàn Văn Phán (Ba Lự)

6/ Trần Ngọc Mậu

7/ Trần Xuân Kỷ

8/ Nguyễn Văn Hát

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch UB MTTQ quận

Trưởng Ban Tổ chức, kiểm tra

Trưởng Ban Tuyên huấn

Chính uỷ Trung đoàn 1 quân quản

Trưởng Công an quận

Quận đội trưởng

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

9/ Võ Quốc Thông

10/ Trần Thị Mai (Chín Minh)

11/ Đặng Thiện

12/ Trần Văn Khắc

13/ Hồ Thị Cừu (Hai Hoà)

14/ Hứa Khánh Phát (Tư Mập)

15/ Nguyễn Trung Trực

16/ Nguyễn Thanh Trầm

Chính trị viên quận đội

Chủ tịch Hội phụ nữ quận

Chánh Văn phòng quận uỷ

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Ủy viên UBND quận

Phó Chủ tịch UB MTTQ quận

Trung đoàn trưởng trung đoàn 1 q. quản

Quận đội phó

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 11

Nhiệm kỳ 1 (1977-1979)

*

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Đỗ Thị Hữu Bích

2/ Huỳnh Văn Cang

3/ Nguyễn Thị Nhiệp

4/ Nguyễn Minh Nhật

5/ Đoàn Văn Phán (Ba Lự)

6/ Lê Minh Cảnh

7/ Huỳnh Ngọc Ẩn

8/ Võ Quốc Thông

9/ Trần Minh Tâm

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Phó Bí thư thường trực

Trưởng Ban kiểm tra quận uỷ

Chủ tịch UB MTTQ quận

Trưởng Công an quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chính trị viên quận đội

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

10/ Nguyễn Hữu Hiền

11/ Phạm Văn Nhiều

12/ Hồ Thị Cừu (Hai Hoà)

13/ Trần Văn Khắc

14/ Phan Văn Tâm

15/ Nguyễn Thanh Trầm

16/ Nguyễn Thị Mai (Chín Minh)

17/ Nguyễn Thị Sung

18/ Lê Phước Đặng

19/ Hồ Dũng Cảm

20/ Nguyễn Thế Vinh

21/ Phó Hồng

22/ Trương Thanh Danh

23/ Đặng Thiện

24/ Hứa Khánh Phát

25/ Trần Văn Nhịn

26/ Hứa Minh Thuân

27/ Nguyễn Kim Tuyến

28/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Ban Cải tạo quận

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận

Hội trưởng Hội phụ nữ quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Quận đội trưởng

Trưởng phòng thương nghiệp BH-TH

Phó Ban kiểm tra quận uỷ

Thư ký công đoàn quận

Phụ trách Phòng công nghiệp quận

Chánh Văn phòng quận uỷ

Phó Ban Tuyên huấn quận uỷ

Trưởng Phòng Thanh tra quận

Phụ trách Ban qui hoạch-KH quận

Phụ trách kinh tế mới quận

Bí thư phường 16

Bí thư phường 6

Bí thư phường 11

Trưởng Phòng Giáo dục quận

Thông báo