Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 khóa VIII (2000 – 2005)

(Ban Thường vụ Thành uỷ đã chuẩn y theo Quyết định

số 1129 –QĐNS/TU ngày 13 tháng 11 năm 2000)

-----

 1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

 2. Đ/c Nguyễn Văn Quang

 3. Đ/c  Võ Thị Mỹ

 4. Đ/c Tô Thị Kim Hoa

 5. Đ/c Trần Văn Lộc

 6. Đ/c  Nguyễn Thị Kim Giác

 7. Đ/c  Triệu Hòa Hợp

 8. Đ/c Dương Công Khanh

 9. Đ/c Dương Bá Lượng

10. Đ/c Phạm Thành Quang

11. Đ/c Đào Thanh Uyên

12. Đ/c Thái Thị Thu Em

13. Đ/c Lê Văn Cuộc

14. Đ/c Lê Trọng Hiếu

15. Đ/c Phan Văn Hòa

16. Đ/c Nguyễn Văn Mai

17. Đ/c Huỳnh Chí Công

18. Đ/c Huỳnh Thị Mai

19. Đ/c Trần Văn Cường

20. Đ/c Nguyễn Văn Hiệp

21. Đ/c Hồ Duy Hùng

22. Đ/c Nguyễn Vũ Thân

23. Đ/c Đặng Thanh Bình

24. Đ/c Trần Thị Bích Liên

25. Đ/c Hà Văn Bầu

26. Đ/c Dương Văn Nhân

27. Đ/c Vũ Kim Anh

28. Đ/c La Phi Hùng

29. Đ/c Phạm Thị Xuyến

30. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh

31. Đ/c Phan Minh Châu

32. Đ/c Lã Thị Xuân Lan

33. Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ

(Khóa VIII)

(Ban Thường vụ Thành uỷ đã chuẩn y theo Quyết định

số 1129 –QĐNS/TU ngày 13 tháng 11 năm 2000)

-----

 1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà                                  Bí thư Quận uỷ

 2. Đ/c Nguyễn Văn Quang                                 Phó Bí thư Quận uỷ

 3. Đ/c  Võ Thị Mỹ                                              Phó Bí thư Quận uỷ

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

 4. Đ/c Tô Thị Kim Hoa

 5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Giác

 6. Đ/c Đào Thành Uyên 

 7. Đ/c Phạm Thành Quang

 8. Đ/c Dương Công Khanh

 9. Đ/c Trần Văn Lộc

10. Đ/c Dương Bá Lượng

11. Đ/c  Triệu Hòa Hợp

DANH SÁCH UBKT QUẬN UỶ 11

(Khóa VIII)

-----

1.       Đ/c Nguyễn Thị Kim Giác     UVBTVQU                     Chủ nhiệm

2.       Đ/c Đặng Thị Xới                                                      Phó Chủ nhiệm

3.       Đ/c Phạm Hùng                                                       Phó Chủ nhiệm

4.       Đ/c Đặng Văn Hùng                                                 Uỷ viên

5.       Đ/c Nguyễn Thị Lê Thu                                             Uỷ viên

6.       Đ/c Tô Thị Kim Hoa       UVBTVQU,               Uỷ viên

                                                         Trưởng Ban TCQU             

7.       Đ/c La Phi Hùng      QUV, Q Chánh Thanh/Q Uỷ viên             

Thông báo