Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy 11 khóa VIII

            Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII tiến hành từ ngày 2 - 4/11/2000 đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí và Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí ( 1 Bí thư và 2 Phó Bí thư ). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành phố đã điều động công tác 1 đồng chí Phó Bí thư Thường trực và 4 đồng chí Quận ủy viên; 1 đồng chí đơn vị chuyển về trực thuộc Tổng công ty của Thành phố; 2 đồng chí Phó Bí thư và Ủy viên Thường vụ nghỉ hưu trí theo chế độ; Thành ủy chỉ định 1 đ/c bổ sung Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy, và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành; Ban Chấp hành Đảng bộ bầu bổ sung 2 đ/c Phó Bí thư và 2 đ/c Ủy viên thường vụ. Như vậy Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đến giữa nhiệm kỳ ( tháng 9/2003 ) có 33 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy.

            Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã kiểm điểm đánh giá khá toàn diện mọi lĩnh vực công tác và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời đề ra một số giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong báo cáo này, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy chỉ tập trung kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chủ yếu :

SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG CẤP TRÊN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VIII.

            Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ( Quận ủy ) đã ban hành 15 Nghị quyết, 10 chương trình công tác, 1 quy chế làm việc, 1 quyết định phân công công tác trong Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Quận ủy ban hành 5 Chỉ thị, 5 Thông tri, 74 kế hoạch, 10 chương trình nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy có những ưu, khuyết  điểm chính sau đây :

1/ Ưu điểm :

            a. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội :

            - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã đề ra 5 mục tiêu chủ yếu và 6 chương trình trọng điểm, trong đó có 4 mục tiêu chủ yếu và cả 6 chương trình trọng điểm về kinh tế - xã hội ( chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình phát triển giáo dục; chương trình phát triển văn hóa; chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống gia đình chính sách; chương trình quản lý, phát triển đô thị và chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ). Thực hiện Nghị quyết Đại hội, đến Hội nghị Quận ủy lần thứ 8 ( tức một năm rưỡi sau Đại hội Đảng bộ Quận ) Quận ủy đã hoàn thành cụ thể hóa 6 chương trình trọng điểm. Đồng thời trong quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ Quận ủy đã định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện từng chương trình và những nhiệm vụ trọng tâm. Có một số chương trình theo chỉ đạo của Thành phố phải đẩy nhanh tiến độ (chương trình mục tiêu " 3 giảm ", chương trình xóa đói giảm nghèo), Quận đã tập trung chỉ đạo khá quyết liệt nên đã có sự chuyển biến khá đồng bộ từ Quận đến cơ sở.

            - Kết quả một số chương trình và chỉ tiêu đạt cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra, đó là :

·        Chương trình xóa đói giảm nghèo : đã hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ đói và kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 0,21% so với tổng số hộ dân, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Quận đề ra ( chỉ tiêu Đại hội đề ra đến năm 2005 không còn hộ đói và giảm số hộ nghèo xuống còn từ 3 - 4% số hộ dân trong Quận ).

·        Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội : đã đưa đi cai nghiện tập trung gần 1.000 đối tượng đạt trên 90%; số vụ phạm pháp hình sự hàng năm giảm 21%, trong đó tỷ lệ khám phá đạt 60% ( chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Quận đề ra phấn đấu mỗi năm giảm 20% số vụ phạm pháp hình sự,tỷ lệ khám phá đạt từ 55% trở lên; trong nhiệm kỳ giảm từ 10-15% số vụ về ma tuý)

·        Về kinh tế : việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng và giữ được tốc độ tăng trưởng liên tục hàng năm, đặc biệt về thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao ( năm 2001 tăng 16,3%, năm 2002 tăng 15,7% và 6 tháng đầu năm 2003 tăng 15,7%) ( chỉ tiêu Đại hội đề ra mỗi năm nhịp độ phát triển thương mại - dịch vụ tăng từ 12% trở lên ).

·        Việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu trên lĩnh vực Văn hóa -Xã hội đạt cao so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra.

·        Công tác quản lý và phát triển đô thị : đã hoàn thành quy hoạch chi tiết ở 14/16 phường và cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở trong toàn Quận là địa phương dẫn đầu trong Thành phố về công tác này.

·        Công tác đền bù giải tỏa và triển khai các công trình phục vụ SEA games lần thứ 22 được thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của Thành phố. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Quận thực hiện công tác quy hoạch khu Trường đua Phú Thọ trong những năm tới.

b. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh :

            - Nhận thức rõ mối quan hệ giữa ổn định chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều chỉ đạo cụ thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quận ủy đã tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 11-NQ/QU của Quận ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đồng thời ra nghị quyết số 06-NQ/QU về nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoạn 2002 - 2005. Hàng năm trong định hướng nhiệm vụ và chương trình công tác đều xác định nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu " 3 giảm " trong đó chú trọng chuyển hóa số địa bàn tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội và đưa số đối tượng nghiện hút ma túy đi cai nghiện tập trung ở các trung tâm cai nghiện của Thành phố nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn ngày càng có chuyển biến tốt.

            - Công tác quân sự địa phương liên tục nhiều năm đạt thành tích cao trong công tác huấn luyện , hội thao quốc phòng,  tổ chức diễn tập phòng thủ và hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả về số lượng và chất lượng. Quận ủy, Ban thường vụ luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang, xây dựng chi bộ công an, quân sự trực thuộc Đảng ủy phường; chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an quân sự với chi bộ Ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

            - Công tác bảo vệ và thi hành pháp luật nhất là sau khi triển khai thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã có nhiều chuyển biến tốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm và xử lý các vụ án trọng điểm, giải quyết khiếu kiện tư pháp, không để xảy ra tình trạng bắt oan sai, các cơ quan tư pháp đã được củng cố một bước để đáp ứng yêu cầu nhệm vụ cải cách tư pháp.

c.  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị :

            - Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên trong nửa nhiệm kỳ qua đã dành nhiều cuộc họp để bàn về công tác xây dựng Đảng và tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các  loại hình tổ chức cơ sở Đảng (phường, cơ quan HCSN, doanh nghiệp …) với kết quả : đã tập trung củng cố tạo sự chuyển biến ở những cơ sở Đảng yếu kém; tập trung củng cố các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhất là chi bộ khu phố, chi bộ trường học, tổ chức gặp gỡ Bí thư chi bộ khu phố, chi bộ công an, đảng viên người Hoa, đảng viên trẻ mới kết nạp, đảng viên sinh hoạt theo quy định 76/TW của Trung ương; tổ chức hội thi Bí thư chi bộ khu phố giỏi,  cử cán bộ các Ban Đảng dự sinh hoạt chi bộ khu phố; xử lý dứt điểm số vụ việc nổi cộm tồn tại kéo dài ; duy trì nền nếp phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm ; tổ chức biểu dương gia đình đảng viên tiêu biểu, cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra theo Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị và kiểm tra thực hiện các Quy định của Trung ương, Thành ủy ( Quy định 19/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Qui định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Qui định số 428/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của người có chức  vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí …). Nhìn chung các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng hàng năm đều cơ bản hoàn thành theo chương trình kế hoạch đề ra ; tình hình tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ khá ổn định.

            - Về công tác cán bộ, đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý thông qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện phát huy năng lực và trách nhiệm của cán bộ. Đã mạnh dạn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã luân chuyển 40 cán bộ, đề bạt 52 cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý, bổ nhiệm lại 155 đồng chí, cử đi học về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước 1114 đồng chí, hầu hết số cán bộ trong diện điều động, luân chuyển, bố trí lại đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

            - Về xây dựng chính quyền, đã chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế " một cửa, một dấu " và triển khai thực hiện thí điểm khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính đối với các phòng ban cấp Quận đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Qua thực hiện cải cách hành chính và thực hiện thí điểm khoán biên chế tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức được nâng lên; đã giảm nhiều thủ tục gây phiền hà, nhũng nhiễu dân ; thu nhập và đời sống của cán bộ công chức được cải thiện qua tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Đối với cấp phường qua việc quán triệt Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố và triển khai " Năm trật tự đô thị 2001 - 2002 " , " Năm trật tự kỷ cương - nếp sống văn minh đô thị 2003 " cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm của Quận và thực hiện luân chuyển cán bộ, nhìn chung công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn các phường đều có chuyển biến tiến bộ.

-          Về công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể : Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạovà định kỳ làm việc với khối vận theo quy chế. Trong công tác vận động quần chúng đã gắn công tác tuyên truyền  vận động với việc chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của quần chúng làm tăng tính hiệu quả của công tác vận động quần chúng với kết quả nổi bật là đã góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”, chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, công tác đền bù giải tỏa thực hiện các dự án trọng điểm của Quận. Với kết quả đó, công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể của Quận trong nửa nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến rõ nét được Ban Dân vận Thành ủy và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Thành phố đánh giá cao.

 2/ Hạn chế thiếu sót :

a. Đối với Ban chấp hành :

-          Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng trách nhiệm tham gia vào sự lãnh đạo chung của mỗi Quận ủy viên chưa thể hiện đồng đều, rõ nét, làm ảnh hưởng nhất định đến sự lãnh đạo chung của Ban Chấp hành nhất là ở một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn như : công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, công tác phổ cập giáo dục bậc trung học, giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thi hành án dân sự…

-          Một vài khối công tác của Ban Chấp hành họp chưa đều, chất lượng sinh hoạt và tham mưu tư vấn cho Ban Chấp hành còn hạn chế ở một số lĩnh vực.

b. Đối với Ban Thường vụ Quận ủy :

Những hạn chế, thiếu sót trên các lĩnh vực công tác trong nửa nhiệm kỳ qua chủ yếu thuộc về trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy, đó là :

-          Việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và việc giải quyết tình trạng sản xuất gây ô nhiễm, nhất là kế hoạch xây dựng khu công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm còn chậm so với kế hoạch (năm 2003 có quan tâm chỉ đạo nên bước đầu đã có sự chuyển động tích cực).

-          Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, việc triển khai các quy định của Nhà nước ra dân chưa kịp thời và chưa sâu, quản lý trật tự trong xây dựng còn để xảy ra nhiều sai phạm , chỉ đạo xử lý chưa kịp thời và còn thiếu kiên quyết (xây dựng không phép, sai phép).

-          Tiến độ triển khai một số dự án về nhà ở còn chậm, dẫn đến khả năng khó có thể hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nhà ở theo nghị quyết Đại hội đề ra và chỉ đạo kiểm tra về chất lượng một số dự án thiếu thường xuyên vì vậy chưa kịp thời chấn chỉnh để bảo đảm chất lượng các công trình.

-          Việc chỉ đạo "Năm trật tự đô thị 2001 - 2002" và "Năm trật tự kỷ cương -Nếp sống văn minh đô thị năm 2003" tuy có đạt được một số kết quả nhưng so với yêu cầu vẫn còn thấp.

-          Chất lượng giáo dục tuy có tiến bộ nhưng hiệu suất đào tạo còn thấp; công tác phổ cập giáo dục chưa căn cơ vững chắc và còn gặp nhiều khó khăn nhất là phổ cập bậc trung học; việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và số trường tổ chức học 2 buổi/ ngày còn thấp so với chỉ đạo của thành phố.

-          An ninh chính trị - trật tự ATXH được giữ vững, tuy nhiên số vụ trộm cắp, cướp giật vẫn còn cao; tệ nạn xã hội và một số hoạt động tội phạm có tổ chức còn diễn biến phức tạp.

-          Công tác cải cách hành chính ở một số Phường còn yếu. Kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước chưa nghiêm. Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện trên một số mặt vẫn còn là khâu yếu.

-          Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều tiến bộ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhưng chất lượng hoạt động của một số tổ chức đoàn-hội ở cơ sở còn yếu; việc xây dựng tổ chức chính trị ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn chậm; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị cả về số lượng và chất lượng.

-          Trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị và học tập quán triệt Nghị quyết có tiến bộ. Song, hình thức, biện pháp tiến hành vẫn còn nặng về phổ biến, chưa dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận liên hệ thực tế; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cả 2 cấp Quận và cơ sở còn mỏng và chưa được quan tâm đúng mức; việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm ở một số cơ sở đảng chưa phản ảnh đúng thực chất; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là ở loại hình doanh nghiệp; công tác quản lý đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (cán bộ người Hoa, cán bộ đoàn thể) và công tác phát triển Đảng ở một số cơ sở Đảng còn hạn chế, có cơ sở Đảng nhiều năm không phát triển được đảng viên; công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa được quan  tâm đúng mức.

II. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG :

1. Đối với Ban Chấp hành :

 Ưu điểm :

- Quận ủy làm việc theo quy chế, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ Hội nghị theo quy định của Điều lệ Đảng.

-          Nhìn chung, các đồng chí Quận ủy viên đều quan tâm cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, có ý thức tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của bản thân và gia đình, tận tụy với công việc, sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với quần chúng.

-          Các đồng chí Quận ủy viên được phân công tham gia các tổ công tác, phân công theo dõi Phường và các lĩnh vực công tác đều thể hiện trách nhiệm trong công việc, được cơ sở tín nhiệm.

 Hạn chế thiếu sót:

-          Một số đồng chí Quận ủy viên còn ít đi cơ sở.

-          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 2 Quận ủy viên bị thi hành kỷ luật (1 cảnh cáo, 1 khiển trách) và 2 Quận ủy viên bị phê bình, chủ yếu do thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý các loại quỹ không đúng quy định.

2/ Đối với Ban Thường vụ Quận ủy :

Ưu điểm :

-          Giữ được sự đoàn kết thống nhất, luôn nêu cao đấu tranh tự phê bình và phê bình  trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

-          Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo đúng quy chế làm việc và chương trình đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy xác định trong chương trình công tác nửa nhiệm kỳ, chương trình công tác năm và hàng quý.

-          Trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa bám vào chương trình công tác, vừa tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ giải quyết những khó khăn của cơ sở, chính vì vậy những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong các năm đều đạt kết quả cao và không để xảy ra những vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

-          Thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp với Thường trực HĐND- UBND Quận. Thường xuyên giao ban hội ý lãnh đạo để kịp thời giải quyết những công tác quan trọng và những bức xúc của địa phương, cơ sở.

-          Chuẩn bị tốt nội dung trình các Hội nghị Ban Chấp hành; thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo lên cấp trên và thông báo tình hình, giao ban với cơ sở (kể cả họp mặt định kỳ với các đ/c đảng viên nghỉ hưu).

-          Khi có thay đổi nhân sự trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy, đã kịp thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Quận ủy trên các lĩnh vực công tác.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Quận ủy trong nửa nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục có nhiều đổi mới; lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc đạt hiệu quả cao hơn nhiệm kỳ trước; một số thiếu sót tồn tại của các khóa trước đã từng bước được khắc phục như : giảm bớt hội họp; tăng cường công tác kiểm tra của Đảng; thường xuyên tổ chức gặp gỡ cấp ủy cơ sở để nắm bắt tình hình, tổ chức nền nếp tiếp đảng viên - CBCC hàng tuần; nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết; 6 chương trình trọng điểm của Quận được chỉ đạo chặt chẽ và có phân công cá nhân phụ trách, một số chương trình đạt kết quả cao.

b. Hạn chế thiếu sót :

-          Do có sự thay đổi một số chức danh chủ chốt trong Ban Thường vụ Quận ủy (thay đổi chức danh 2 Phó Bí thư và 2 ủy viên Ban Thường vụ) nên phần nào có ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành chung của Ban Thường vụ.

-          Ban Thường vụ thiếu dự lường để chủ động ngăn ngừa nên để xảy ra 2 trường hợp Quận ủy viên bị xử lý kỷ luật và 2 Quận ủy viên bị phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

-          Mặc dù đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp làm việc nhưng hội họp vẫn còn nhiều, chất lượng một số cuộc họp và Hội nghị chưa cao; tình trạng một số cán bộ, đảng viên đi họp, dự hội nghị, tham dự các đợt học tập chính trị, nghị quyết … đi trễ, về sớm và bỏ họp không lý do tuy đã có chấn chỉnh nhưng vẫn chưa chuyển biến tích cực.

*

*       *

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy xin nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trước Đảng bộ về quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong hai năm rưỡi qua. Từ những ưu, khuyết điểm nêu trên cùng với những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn được nêu trong báo cáo giữa nhiệm kỳ, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy sẽ đề ra những biện pháp, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại với ý thức trách nhiệm cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII và các chỉ đạo của Thành phố, lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2005.

Thông báo