Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 11

NHIỆM KỲ VIII (2000 – 2005)

(Do đ/c Lê Trọng Hiếu – Phó Bí thư Quận uỷ đọc tại Đại hội ngày 12 tháng 10 năm 2005)

------------------

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm 33 đồng chí và BCH bầu Ban Thường vụ 11 đồng chí. Giữa nhiệm kỳ BTV Thành uỷ chỉ đạo tăng số lượng BCH lên 35 đ/c. Trong nhiệm kỳ có 10 đ/c (5 đ/c uỷ viên BTV) được điều động luân chuyển công tác về Thành phố và 3 đ/c uỷ viên BTV được nghỉ hưu; Thành uỷ chỉ định bổ sung 11 đ/c vào BCH, 1 đ/c vào BTV. Đến cuối nhiệm kỳ BCH có 31 đ/c, BTV 9 đ/c. Trước tình hình có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, BCH Đảng bộ quận (Quận uỷ) đã nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết đạt được những thành tựu quan trọng. Bản kiểm điểm này, Quận uỷ xin kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ như sau:

I. QUẬN UỶ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VIII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA CẤP TRÊN:

Ưu điểm:        

- Trong lãnh đạo, đã thể hiện quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện có kết quả các chỉ tiêu,  nhiệm vụ đề ra, tạo được sự chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực.

- Quận uỷ đã bám sát tình hình thực tế, đề ra nghị quyết, chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ-sản xuất CN-TTCN. Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp nắm vững chủ trương, chính sách phát triển sản xuất kinh doanh của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu của chương trình đạt  kết quả tốt: nhịp độ tăng trưởng sản xuất CN-TTCN bình quân hàng năm là 9,6% (vượt 1,6% so với chỉ tiêu), thương mại dịch vụ tăng 16,8% (vượt 4,8%). Hoàn thành việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng thành lập 15 hợp tác xã đạt 100% chỉ tiêu.

- Tập trung cao trong chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các mục tiêu của chương trình quản lý và phát triển đô thị: Quận uỷ chỉ đạo quyết liệt việc giải toả khu trường đua Phú Thọ, thường xuyên đeo bám nắm tình hình, chỉ đạo dân chủ công khai rộng rãi, kiên trì tuyên truyền vận động; kịp thời giải quyết phát sinh và  khiếu nại của công dân. Các đồng chí trong TTQU-UBND đã thường xuyên kiểm tra tiến độ, các bước thực hiện, duy trì hội ý giao ban nắm tình hình, dành thời gian trực tiếp gặp giải quyết những bức xúc, khiếu nại của một số người dân, đã hạn chế phát sinh, khiếu nại tập thể, khiếu kiện đông người. Chỉ đạo thực hiện giải toả mở rộng 2 nút giao thông, các tuyến đường Lạc Long Quân, Lê Đại Hành; các khu vực Cầu Mé, trường Đề Thám; cải tạo đường Lý Thường Kiệt–Lữ Gia. Tích cực thực hiện các công trình xây dựng nhà ở, xây dựng nâng cấp trụ sở uỷ ban, quân sự, y tế ở các phường; vượt chỉ tiêu xây dựng, nâng cấp các trường học. Hoàn thành qui hoạch chi tiết của 16 phường, rà soát kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Đầm Sen, các tuyến đường dự phóng. Tăng cường công tác quản lý đô thị; quan tâm chỉ đạo vận động huy động sức dân xây dựng các công trình hạ tầng, nâng cấp chỉnh trang các hẻm, vĩa hè, từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Quận, tác động tích cực cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

- Quận uỷ đã xây dựng triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm như: phát triển văn hoá; phát triển giáo dục; xoá đói giảm nghèo; đạt được nhiều kết quả tốt theo chỉ tiêu chương trình đề ra. Đối với chương trình phát triển văn hoá, Quận uỷ lấy xây dựng “gia đình văn hoá” làm cơ bản để từ đó xây dựng khu phố văn hoá, phường văn hoá. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tăng cường công tác quản lý văn hoá, tập trung lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có kết quả tốt. Chương trình xoá đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách thực hiện có hiệu quả cao, cơ bản hoàn thành xoá nghèo chuẩn dưới 3 triệu trên địa bàn quận trước thời gian 2 năm (2003), tiếp tục chỉ đạo thực hiện xoá nghèo chuẩn dưới 6 triệu, đến cuối năm 2005 cơ bản xoá nghèo chuẩn dưới 4 triệu cho 837 hộ.

- Thực hiện Chương trình phát triển giáo dục: Quận uỷ tập trung củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng hệ thống chính trị trong trường học, khuyến khích xã hội hoá giáo dục. Đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp và trang bị cơ sở vật chất. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới giáo dục phổ thông. Công tác phổ cập bậc trung học được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung tuyên truyền giúp đỡ vận động học sinh ra lớp, tạo chuyển biến bước đầu.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng ghép các chương trình để xây dựng địa bàn khu dân cư thật sự an toàn. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, nhân điển hình tiên tiến, gương tốt của quần chúng trong tố giác, tham gia truy bắt tội phạm.  Tích cực chủ động thực hiện các chỉ tiêu chương trình mục tiêu 3 giảm, đấu tranh làm chuyển hoá địa bàn phức tạp, đến nay quận cơ bản quản lý được đối tượng nghiện hút ma túy, không còn tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy. Phòng chống kéo giảm tội phạm hình sự đạt kết quả khá tốt. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng công an, quân sự, tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Tổ chức tốt diễn tập phòng thủ, phòng chống biểu tình bạo loạn.

- Quận uỷ nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng là then chốt. Tập trung lãnh đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác–Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu lý tưởng CNXH, về sự nghiệp đổi mới. Kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác Đảng cho các cấp uỷ cơ sở.

- Chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện NQTW6(2) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành uỷ về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc đánh giá chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên, kiểm điểm cán bộ đúng thực chất. Tập trung củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, chỉ đạo các biện pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng, công tác xã hội có nền nếp hơn.

- Lãnh đạo công tác cán bộ: quan tâm đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ. Từng bước sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, phát huy được năng lực của cán bộ. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ qui hoạch vào các chức vụ chủ chốt để tạo môi trường rèn luyện, tiếp cận thử thách; chú trọng kết hợp 3 độ tuổi đảm bảo tính kế thừa. Tích cực chỉ đạo công tác kết nạp Đảng, các năm cuối nhiệm kỳ đều vượt chỉ tiêu. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Chủ động sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, đoàn thể. Chỉ đạo thực hiện NQTW5 (khoá IX), đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hệ thống chính trị cơ sở phường đạt yêu cầu đề ra.

- Công tác kiểm tra: lãnh đạo duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, trong đó đi sâu kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra chấp hành nghị quyết, kiểm tra thực hiện các chế độ (hội họp, thông tin, thu nộp đảng phí). Thông qua công tác kiểm tra đã giáo dục và ngăn chặn, hạn chế đảng viên vi phạm kỷ luật, giữ vững đoàn kết trong Đảng .

- Quận uỷ lãnh đạo địa phương thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND 3 cấp đạt kết quả tốt. Quan tâm lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền cấp quận, phường vững mạnh; giáo dục đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức; chống tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trên lĩnh vực nhà đất, đền bù, giải toả. Quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính và hoạt động Tổ nghiệp vụ hành chánh công. Lãnh đạo thực hiện cải cách công tác tư pháp, đầu tư sửa chữa trụ sở của Tòa án, Viện kiểm sát, bổ sung trang bị phương tiện làm việc cho cơ quan Tư pháp.

- Về công tác vận động quần chúng: Quận uỷ lãnh đạo đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng, thông qua hoạt động của chi bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư để gắn bó với dân, nắm tình hình trong dân, làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng; đảng viên gương mẫu, đi đầu, thuyết phục mọi người tham gia các phong trào, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Xây dựng, củng cố các đoàn thể chính trị-xã hội, quan tâm củng cố về số lượng, chất lượng đoàn vịên, hội viên trong các đoàn thể nhân dân. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Quận uỷ quan tâm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân để qua đó nhân dân tham gia thực hiện chấp hành pháp luật. Trong công tác vận động quần chúng đã gắn công tác tuyên truyền vận động với việc chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của quần chúng làm tăng tính hiệu quả của công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong thực hiện “chương trình mục tiêu 3 giảm”, chương trình “xoá đói giảm nghèo”, công tác đền bù giải toả thực hiện các dự án trọng điểm của quận.

- Chỉ đạo các cấp uỷ, đoàn thể xây dựng chương trình thực hiện NQTW7 (khoá IX) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lợi ích của quần chúng, đổi mới nội dung và phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao được trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác dân vận. Nhiều cuộc vận động và phong trào lớn được phát động với hình thức sinh động, thiết thực. Quan tâm chỉ đạo các cuộc hội thảo, hội thi “Dân vận khéo”, “nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở khu phố”, chỉ đạo sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác của các đoàn thể. Thực hiện qui chế dân chủ gắn với công tác vận động tuyên truyền ở cơ sở đã góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, chính quyền. Quan tâm công tác dân vận trong đồng bào Hoa, tín đồ tôn giáo, thúc đẩy đoàn kết, quan hệ cộng đồng.

Khuyết điểm.

- Trong học tập chính trị, quán triệt nghị quyết có tiến bộ, nhưng hình thức, biện pháp chưa phong phú. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cả 2 cấp quận và cơ sở còn mỏng, một số cơ sở đảng thiếu chặt chẽ trong việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, dẫn đến phản ảnh chưa đúng thực chất; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa thật sự là hạt nhân chính trị. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn lúng túng, gặp khó khăn. Công tác chỉ đạo để làm chuyển biến tình hình ở các chi bộ yếu kết quả còn hạn chế. Đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn biểu hiện nể nang, cá biệt có cơ sở Đảng biểu hiện mất đoàn kết. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ người Hoa còn một số mặt không theo kịp sự phát triển  tình hình. Chỉ đạo công tác giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của đảng viên có lúc không kịp thời, công tác kiểm tra của một số cơ sở Đảng chưa thật sự chủ động. Chỉ đạo việc tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tuyên truyền trong người Hoa còn hạn chế.

- Chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cơ bản thiếu sự kiên quyết về tiến độ, dẫn đến một vài công trình dự án trọng điểm thực hiện chậm. Chỉ tiêu thu thuế công thương nghiệp hàng năm không đạt chỉ tiêu thành phố giao, các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp còn dừng lại ở việc phổ biến thông tin. Biện pháp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục bậc trung học thiếu căn cơ, chưa phù hợp thực tế, hiệu quả đạt thấp. Chỉ đạo công tác quản lý đô thị, xây dựng trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường chuyển biến chưa vững chắc. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá không lành mạnh còn diễn biến phức tạp, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc có nơi chưa sâu rộng.

II. KIỂM ĐIỂM VỀ PHONG CÁCH, LỀ LỐI LÀM VIỆC, ĐẠO DỨC LỐI SỐNG:

Ưu điểm:

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Quận uỷ thể hiện sâu sát toàn diện, phát huy được vai trò của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Chỉ đạo xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, đi sâu dồn sức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện được sự năng động sáng tạo, đổi mới và chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ và của Đảng bộ. Trong chỉ đạo chú trọng việc quán triệt nhận thức đúng, đầy đủ; thông suốt tư tưởng quyết tâm thực hiện. Đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng chương trình làm việc cụ thể toàn khoá, năm, quí, tháng, tuần.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì chế độ giao ban định kỳ thông báo tình hình cho cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí. Đổi mới phong cách làm việc, giảm hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở tiếp xúc cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, gặp gỡ với bí thư chi bộ khu phố; tổ chức cho chuyên viên các Ban Quận uỷ đi dự hội nghị ở các chi bộ trực thuộc để nắm tình hình. Phát huy vai trò của các đồng chí Quận uỷ viên, kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong BCH, BTV Quận uỷ; thực hiện đúng các qui định về trách nhiệm quyền hạn của tập thể và phát huy vai trò cá nhân ở lĩnh vực cụ thể. Xử lý công việc giữa TTQU-TTHĐND-UBND không chồng chéo, bao biện; luôn thông tin kịp thời, thể hiện rõ chức năng lãnh đạo, trách nhiệm quản lý điều hành; duy trì giao ban của TTQU-TTHĐND-UBND để có sự chỉ đạo thống nhất, kịp thời xử lý công việc.

- Tăng cường chỉ đạo công tác tham mưu của các ban Đảng về xây dựng kế hoạch, triển khai và theo dõi thực hiện về sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ qua đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành.   

- Các đ/c trong Quận uỷ luôn thể hiện trách nhiệm lãnh đạo, hoàn thành được nhiệm vụ phân công, tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, có thái độ đấu tranh thẳng thắn, chân thành, những vấn đề có ý kiến khác nhau được tranh luận tạo sự thống nhất; không có khuynh hướng lệch lạc, cơ hội. Những vấn đề quan trọng có sự tập trung trí tuệ của tập thể tham gia cùng giải quyết và chịu trách nhiệm. Đa số các đồng chí trong Quận uỷ có sự nỗ lực học tập nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, thể hiện tính năng động nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình cơ sở, phát hiện vấn đề nên có nhiều ý kiến đề xuất chủ trương chỉ đạo kịp thời. Phong cách làm việc của các đồng chí Quận uỷ viên, UVTV nhiệt tình, khẩn trương, gần gũi cán bộ, luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Hầu hết các đồng chí Quận uỷ viên có quan điểm lập trường vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, chưa thấy biểu hiện quan liêu, cửa quyền, xa hoa, lãng phí, tham nhũng hoặc lợi dụng chức quyền thu vén cá nhân. Luôn gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, có tinh thần tự phê bình và đấu tranh phê bình nghiêm túc, không có tư tưởng cục bộ, bè phái. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn giáo dục, vận động người thân gia đình thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá.

Khuyết điểm:

- Trách nhiệm tham gia vào sự lãnh đạo chung của mỗi Quận uỷ viên chưa thể hiện đồng đều, một số đồng chí ít tham gia ý kiến trong hội nghị, một vài đồng chí Quận uỷ viên ít xuống dân, ít đi cơ sở nắm tình hình, không tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị BCH. Các khối công tác của Quận uỷ họp chưa đều, chất lượng sinh hoạt và tham mưu cho Quận uỷ còn hạn chế ở một số lĩnh vực.

- Một số qui chế làm việc chậm được bổ sung hoàn chỉnh, hội họp vẫn còn nhiều, nội dung chuẩn bị cho một số cuộc hội nghị thiếu thông tin, sơ sài. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đối với cơ sở chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao.

- Trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí Quận uỷ viên bị xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng đến uy tín của Quận uỷ.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm trước trọng trách được Đảng bộ tin tưởng giao phó, Quận uỷ luôn đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra. Tuy nhiên cũng có những khuyết điểm, hạn chế, Quận uỷ nghiêm túc nhận thiếu sót và tự phê bình trước Đại hội. Rất mong được các đại biểu đóng góp các mặt ưu khuyết điểm lãnh đạo của Quận uỷ nhiệm kỳ qua, đồng thời qua đó cũng giúp cho Quận uỷ khoá mới thêm kinh nghiệm lãnh đạo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Thông báo