Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu

BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ 2005 - 2010

  Tổng số đại biểu:               199

  Tổng số phiếu biểu quyết:   199 

Stt

Chỉ tiêu

Nhất trí

Không nhất trí

Số phiếu

Tỷ lệ

Số phiếu

Tỷ lệ

1

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 7% trở lên

189

95%

10

5%

2

Doanh thu thương mại dịch vụ tăng từ 18% trở lên

195

98%

4

2%

3

Xây dựng mới 2000 căn hộ

198

99,5%

1

0,5%

4

Xây dựng mới 4 trường học. Huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt trên 98%, bậc trung học cơ sở đạt trên 92%.

187

94%

12

6%

5

Phấn đấu cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010

164

82,4%

35

17,6%

6

Xây dựng 80% hộ gia đình văn hóa; xây dựng 70% khu phố văn hóa; xây dựng 5-6 phường văn hóa

161

80,9%

38

19,1%

7

Giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân 10.000 lượt người/năm

175

87,9%

24

12,1%

8

Đến năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn dưới 6 triệu đồng/người/năm

186

93,5 %

13

6,5%

9

Giữ vững địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm. Phấn đấu kéo giảm bình quân hàng năm 5% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án đạt 65% trở lên.

188

94,5%

11

5,5%

10

Hàng năm có 80% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh

192

96,5%

7

3,5%

11

Hàng năm có 99% Đảng viên đủ tư cách, trong đó có từ 20-30% được biểu dương.

190

95,5%

9

4,5%

12

Mỗi năm kết nạp 100 Đảng viên mới.

190

95,5%

9

4,5%

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHIỆM KỲ 2005 - 2010

 I. Các chỉ tiêu được đại biểu thống nhất hoàn toàn

    Không có

II. Các chỉ tiêu có ý kiến khác

1. Giá trị SXCN

- Đề nghị nâng lên 8%:

1 ý kiến

- Đề nghị nâng lên 9%

2 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

7 ý kiến

2. Doanh thu TMDV

- Đề nghị 15%:

1 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

3 ý kiến

3. Xây dựng mới 2000 căn hộ

- Chưa rõ giải pháp thực hiện nên không đồng ý:

1 ý kiến

4. Xây dựng mới 4 trường học

* Về xây mới trường học:

- Đề nghị xây dựng mới từ 6 đến 8 trường, tăng 1 đến 2 trường ở bậc tiểu học

1 ý kiến

* Về hiệu suất đào tạo

- Hiệu suất đào tạo của tiểu học phải là 100%:

2 ý kiến

- Chỉ tiêu 92% bậc THCS khó đạt:

1 ý kiến

- Đề nghị nâng hiệu suất đào tạo bậc THCS lên 96%:

1 ý kiến

- Khó đạt vì đời sống nhân dân còn khó khăn

1 ý kiến

- Chỉ tiêu về hiệu suất đào tạo cao:

1 ý kiến

* Về huy động trẻ đến trường

- Chưa có giải pháp huy động trẻ 6 tuổi đi học:

1 ý kiến

* Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

5 ý kiến

5. Hoàn thành phổ cập bậc trung học

- Khó hoàn thành:

1 ý kiến

- Cần tính toán đến yếu tố người Hoa trong chỉ tiêu:

1 ý kiến

- Cơ bản là bao nhiêu:

1 ý kiến

- Đề nghị năm 2008 hoàn thành:

2 ý kiến

- Đề nghị năm 2009 hoàn thành:

3 ý kiến

- Đề nghị đầu năm 2010 hoàn thành:

1 ý kiến

- Đề nghị năm 2015 hoàn thành:

1 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

25 ý kiến

6. Xây dựng gia đình văn hóa

- Tăng phường Văn hóa lên 8 phường:

1 ý kiến

- Còn băn khoăn về thực chất

1 ý kiến

- Chỉ tiêu đề ra chỉ chạy theo thành tích

1 ý kiến

- Đề nghị đề ra chỉ tiêu xây dựng con người văn hóa:

1 ý kiến

- Đề nghị chỉ tiêu:

Gia đình Văn hóa:    70%:

3 ý kiến

80%:

1 ý kiến

80% là thấp:

1 ý kiến

Khu phố văn hóa:     60%:

3 ý kiến

70%:

1 ý kiến

trên 50%

1 ý kiến

- Chỉ tiêu 5-6 phường văn hóa là cao, chỉ nên từ 3-4 phường:

5 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

19 ý kiến

7. Giới thiệu việc làm

- Không có cơ sở để thống kê số liệu:

1 ý kiến

- Đề nghị chỉ tiêu từ 5.000 đến 7.000

1 ý kiến

- Chỉ nên ghi là xác nhận (chứ không giải quyết việc làm):

3 ý kiến

- Đề nghị tách rõ chỉ tiêu giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm:

1 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

18 ý kiến

8. Cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn 6 triệu

- Đề nghị đến 2010:

3 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

10 ý kiến

9. Giữ vững địa bàn

* Về tỷ lệ phá án:

- Đề nghị nâng tỷ lệ phá án trên 90%:

1 ý kiến

- Tỷ lệ phá án chỉ nên là 60% vì 65% là khó đạt:

2 ý kiến

* Về tỷ lệ kéo giảm

- Kéo giảm 5% khó đạt

1 ý kiến

- Không đưa tỷ lệ kéo giảm 5% số vụ phạm pháp:

1 ý kiến

- Tỷ lệ kéo giảm là số vụ phạm pháp là 10%:

1 ý kiến

* Tỷ lệ mà chỉ tiêu nêu là thấp:

1 ý kiến

* Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

4 ý kiến

10. C­ơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh

- Chỉ tiêu trong chương trình trọng điểm là 85%

1 ý kiến

- Đề nghị tăng chỉ tiêu là 90%:

2 ý kiến

- Đề nghị chỉ tiêu là trên 80%:

1 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

3 ý kiến

11. Đảng viên đủ tư cách và đựoc biểu dương

* Về chỉ tiêu Đảng viên được biểu dương:

- Đề nghị tăng chỉ tiêu Đảng viên được biểu dương từ 40 – 50%:

1 ý kiến

- Đề nghị tăng chỉ tiêu Đảng viên được biểu dương từ 30 – 40%:

1 ý kiến

- Không nên đưa chỉ tiêu Đảng viên được biểu dương:

1 ý kiến

* Về chỉ tiêu Đảng viên đủ tư cách

- Đề nghị chỉ tiêu 100% Đảng viên đủ tư cách vì nếu không đủ tư cách cần đưa ngay ra khỏi Đảng:

1 ý kiến

- Đề nghị chỉ tiêu Đảng viên đủ tư cách là 95%:

1 ý kiến

* Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

4 ý kiến

12. Kết nạp Đảng viên mới

- Đề nghị chỉ tiêu chung của nhiệm kỳ là 500 Đảng viên mới:

1 ý kiến

- Không đồng ý nhưng không đề xuất nội dung khác:

8 ý kiến

Thông báo