Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong báo cáo chính trị tại Hội nghị đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè lần VII

Ngày

TỔNG SỐ PHIẾU PHÁT RA: 197

TỔNG SỐ PHIẾU THU VÀO: 197

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Xác định cơ cấu kinh tế chung toàn Huyện: Dịch vụ - Công – Nông nghiệp

- Có 196 đại biểu đồng ý, chiếm 99,49%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%.

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 24%/năm.

- Có 192 đại biểu đồng ý, chiếm 97,46%. Không đồng ý 3, chiếm 1,52%, 2 ý kiến không rõ.

- Ý kiến phân tích thêm:

* Tối thiểu là 30%/năm. Đề nghị xây dựng chỉ tiêu bình quân phải cao hơn 30%/năm.

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15%/năm.

* Kinh tế tăng trưởng cả nước hiện nay 12%/năm; như vậy phấn đấu sẽ không đạt 24%/năm.

* Cần xây dựng chỉ tiêu bình quân khả thi hơn.

a. Phần: tốc độ tăng trưởng GTTSL khu vực Dịch vụ bình quân 30%/năm

- Có 197 đại biểu đồng ý đạt 100%

b. Tốc độ tăng trưởng GTTSL khu vực công nghiệp bình quân 20%/năm

- Có 196 đại biểu đồng ý, chiếm 99,49%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%.

- Ý kiến phân tích thêm: Chưa có cơ sở, đề nghị phấn đấu 15%/năm

c. Tốc độ tăng trưởng GTTSL khu vực Nông nghiệp bình quân 2,5%/năm.

- 195 đồng ý, chiếm 98,98%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%, 1 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đề nghị 2%/năm

* Phải có chính sách đầu tư cho nông nghiệp.

d. Phấn đấu đến năm 2000 kim ngạch XK là trên 15 triệu USD.

- 193 đồng ý, chiếm 97,96%. Không đồ ý 4, chiếm 2,03%.

- Ý kiến khác: Phấn đấu năm 2000 là 20 triệu USD.

e. Phấn đấu đến năm 2000 năng suất lúa là 3T7/ha

- 181 đồng ý, chiếm 91,87%. Không đồng ý 11, chiếm 5,58%. Có 5 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Năng suất lúa Nhà Bè đạt từ 2,5 đến 2,8 tấn/ha. Muốn đạt 3 tấn phải cải tạo giống lúa.

* 3,7 tấn là cao, khả năng không đạt nếu không phấn đấu, phải có điều kiện áp dụng theo vùng, thuỷ nông nội đồng áp dụng KHKT, về giống.

* 3 tấn là không đạt, bởi vì phèn, mặn cao, ngược lại dịch vụ và công nghiệp phát triển sẽ có ảnh hưởng cho nông nghiệp.

* Đề nghị phân loại đất để những vùng đất có năng suất cao tập trung đầu tư KHKT có trọng điểm tạo nên năng suất cao, bù lại những vùng đất năng suất thấp.

* Đề nghị phấn đấu 3,2t/ha.

* Cần quy hoạch theo vùng, đầu tư nhiều cho công tác khuyến nông.

* Phải đầu tư cơ giới hoá.

3. Phấn đấu xây dựng một số khu vực sản xuất - dịch vụ tập trung có trình độ công nghệ và trình độ quản lý cao.

- Có 191 đồng ý, chiếm 96,95%. Có 6 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Cần nói rõ thêm giải pháp, số lượng vốn cần và vấn đề cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu khu vực này.

* Muốn đạt được phải có cán bộ có phẩm chất, năng lực.

* Không nên ghi: (một số khu vực) mà đề nghị ghi rõ xây dựng mấy khu vực.

* Đề nghị nói rõ thời gian đến năm 2000 hay năm nào.

4. Phấn đấu đến năm 2000 hoàn tất việc điện khí hoá trong toàn Huyện.

- Có 197 đồng ý, đạt 100%

5. Phấn đấu hoàn chỉnh đường liên xóm - ấp, đường hẽm đô thị, bêtông hoá cầu nông thôn.

- Có 197 đại biểu đồng ý, đạt 100%

- Ý kiến khác:

* Từng xã cần có kế hoạch cố gắng thực hiện với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm vì ngân sách không đủ.

* Huyện phải hỗ trợ kinh phí, lấy đất đổi hạ tầng.

6. Phấn đấu giải quyết việc làm mỗi năm 8.000 lao động. Phấn đấu đến năm 2000 giảm lực lượng lao động không có việc làm xuống dưới 5%, chuyển 50% lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp.

- Có 192 đồng ý, chiếm 97,46%. Không đồng ý 2, chiếm 1,01%. Có 3 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Phải chuyển thêm sang ngành khác, không phải chỉ công nghiệp, chuyển dưới 70% lao động nông nghiệp sang công nghiệp và các ngành khác.

* Chỉ tiêu, giải quyết việc làm mỗi năm: 6000 lao động; chuyển 50% lao động nông nghiệp sang công nghiệp thì cao, nên từ 20-30%.

* Mỗi năm giải quyết 3000 lao động; chuyển 50% lao động NN sang CN.

* Phấn đấu giảm lực lượng lao động không có việc làm xuống dưới 5% là không có cơ sở, nên phấn đấu dưới 10%, tăng cường công tác giáo dục và đào tạo (vì văn hoá thấp).

* Đề nghị có chế độ ưu đãi, xem lại trình độ người lao động ở khu vực nông thôn.

* Có kế hoạch thống kê cụ thể và cung ứng lao động phổ thông cho các đơn vị Huyện.

* Đề nghị giải quyết việc làm mỗi năm là 10.000 lao động vì phát triển kinh tế những năm đầu ít, những năm về sau do công nghiệp phát triển chỉ tiêu này là vừa.

7. Phấn đấu đến năm 2000 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,4%

- Có 195 đồng ý, chiếm 98,98%. Có 2 ý kiến không rõ, chiếm 1,02%.

- Ý kiến khác:

* Đề nghị nêu rõ giảm 1,4% hay còn 1,4%

* Đến năm 2000, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,4%.

* Đề nghị thực hiện chế độ bồi dưỡng thêm tiền cho triệt sản nam.

8. Phấn đấu đến năm 2000 thu nhập bình quân đầu người là 8.000.000đ/người/năm

- Có 188 đồng ý, chiếm 95,43%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%. Có 8 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Cần quan tâm giải pháp giảm chênh lệch giữa đô thị và nông thôn. Thu nhập bình quân 8.000.000đ/người/năm không có cơ sở để xác định.

* Đối với xã nông thôn cần nâng lên thêm.

* Đến năm 2000 chia thu nhập bình quân tháng quá thấp.

* Khu vực nông thôn chỉ nên trên 2 triệu đồng.

* Không khả năng thực hiện, nông thôn chỉ nên trên 3 triệu đồng, đô thị là 6 trệu đồng.

* Chênh lệch thu nhập quá cao dẫn đến bất công xã hội, nông dân bỏ ruộng sang công nghiệp.

* Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực đô thị là 10 triệu đồng.

* Cần quan tâm hơn đầu tư phát triển kinh tế ở nông thôn.

* Đề nghị đừng đề ra chỉ tiêu này vì nó thể hiện giữa nông thôn và thành thị đi trái với đặc điểm XHCN.

9. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp hơn 28% vào năm 2000.

- Có 193 đồng ý, chiếm 97,96%. Không đồng ý 4, chiếm 2,03%.

- Ý kiến khác:

* Đề nghị thấp hơn 25%

* Đề nghị là 20%

* Hạ xuống 5%

* Phấn đấu từ 20-23% vào năm 2000

10. Phấn đấu đến năm 1997 không còn tình trạng ca ba và 98% trẻ em trong độ tuổi vào học lớp 1; phấn đấu đến năm 2000 có 8 xã - thị phổ cập cấp 2.

- 192 đồng ý, chiếm 97,46%. Không đồng ý 2, chiếm 1,01%. Có 3 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Đề nghị phấn đấu đạt 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1

* Hiện nay một số xã nông thôn không có khả năng đóng học phí, hệ thống đường sá đi lại khó khăn.

* Đồng ý phổ cập cấp 1 đến năm 1997 đạt 98%, cần xem lại đến năm 2000 việc phổ cập cấp II có khả thi không, vì điều kiện kinh tế của các gia đình nông thôn còn thấp.

* Cần phải lo thủ tục sớm các công trình Huyện đã đề nghị.

* Muốn đạt chỉ tiêu này phải cải tổ phòng giáo dục, bố trí cán bộ có năng lực, nhiệt tình đi sâu các xã nông thôn.

* Cần có thời gian rộng hơn mới thực hiện được.

11. Phấn đấu đến năm 2000 đấu tranh làm chuyển hoá cơ bản tình hình tệ nạn xã hội và văn hoá độc hại trên địa bàn Huyện.

- Có 189 đồng ý, chiếm 95,93%. Không đồng ý 3, chiếm 1,52%. Có 5 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Cần thực hiện tức thời bảo đảm thuận lợi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Đề nghị có biện pháp cụ thể, có nghị quyết chuyên đề, phân công cụ thể chính quyền, có kiểm tra mới đạt.

* Rút ngắn thời gian đến năm 1997 hoặc sớm hơn.

* Phải chuyển nhanh trong năm 1998.

* Năm 1996-1997 xoá sạch tệ nạn xã hội.

* Đề nghị ghi rõ không còn quán bia ôm, đèn mờ.

* Vấn đề này đã chậm, cần khẩn trương ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt.

* Phải có chương trình, kế hoạch làm thường xuyên liên tục và kiên quyết, có sơ tổng kết và theo dõi chỉ đạo chặt chẽ đối với các ngành chuyên môn và xã thị.

12. Phấn đấu đến năm 2000 có trên 80% hộ đạt 3 tiêu chuẩn nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.

- Có 195 đồng ý, chiếm 98,98%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%. Có 1 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* 80% là cao vì hiện nay Huyện chỉ có 2000 hộ đạt tiêu chuẩn, 70% là vừa.

13. Phấn đấu đến năm 2000 có 80% xã đạt khá, mạnh, 20% trung bình, không có loại yếu.

- Có 197 đại biểu đồng ý, đạt 100%

14. Phấn đấu đến năm 2000, 50% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, số còn lại đạt loại khá, không có Chi, đảng bộ yếu kém.

- Có 192 đồng ý, chiếm 97,46%. Không đồng ý 3, chiếm 1,52%. Có 2 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Đề nghị phấn đấu 40% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

* Cần nâng 80% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, còn lại là khá.

* Đề nghị 70% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

15. Phấn đấu hàng năm bình quân 70% cơ sở Đảng làm tốt công tác phát triển Đảng.

- Có 191 đồng ý, chiếm 96,95%. Không đồng ý 4, chiếm 2,03%. Có 2 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Phấn đấu 90% cơ sở làm tốt công tác phát triển Đảng.

* Khó đạt 70% cơ sở làm tốt công tác phát triển Đảng.

16. Phấn đấu đến năm 2000 đạt 98% đảng viên đủ tư cách, trong đó 2/3 đảng viên phấn đấu tốt.

- Có 194 đồng ý, chiếm 98,47%. Không đồng ý 1, chiếm 0,51%. Có 2 ý kiến không rõ.

- Ý kiến khác:

* Đề nghị 100% đảng viên đủ tư cách.

17. Phấn đấu hàng năm xây dựng tổ chức công đoàn ở khu vực ngoài quốc doanh đạt 100%

- Có 190 đồng ý, chiếm 96,44%. Không đồng ý 3, chiếm 1,52%. Có 4 ý kiến không rõ.

18. Phấn đấu đến năm 2000 có 70% các tổ chức MTTQ, Đoàn thể đạt vững mạnh, số còn lại là khá, không có yếu kém.

- Có 196 đồng ý, chiếm 99,49%. Có 1 ý kiến không rõ, chiếm 0,51%.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHÀ BÈ

Thông báo