Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã họp từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 8 năm 2010. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ 2005 - 2010, Báo cáo tổng hợp ý kiến của chi, đảng bộ cơ sở, các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí đại diện Thường vụ Thành ủy; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

I/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2010 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

1/ Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010, đại hội khẳng định

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra:

Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, bình quân đạt 21,03%/năm, vượt 5,03% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 24,34%/năm, thương mại - dịch vụ tăng bình quân 18,53%/năm, nông nghiệp tăng bình quân 4,54%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 25,34%/năm, vượt 10,34% so chỉ tiêu. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội được tích cực triển khai thực hiện; quản lý đô thị, nông thôn, xây dựng, bảo vệ môi trường được tăng cường chấn chỉnh và tạo sự chuyển biến bước đầu. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung mạnh mẽ.

Giáo dục, y tế, dạy nghề, lao động thương binh xã hội cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra, các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, phổ cập giáo dục đạt kết quả khá tốt; lĩnh vực văn hóa - thể dục thể thao có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng lên.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu “03 giảm” có chuyển biến tích cực; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” từng bước được củng cố và phát triển. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức cán bộ có chuyển biến mạnh mẽ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, chú trọng cán bộ trẻ tăng cường về cơ sở; công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất; kết nạp đảng viên vượt 59% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào nề nếp.

Bộ máy chính quyền từ huyện đến xã - thị trấn được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước có bước nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai đồng bộ với các biện pháp cụ thể, trọng tâm là phòng ngừa và ngăn chặn.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được mở rộng và phát triển; giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức không ngừng tăng lên về số lượng, chất lượng; các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện trên nhiều mặt. Mặt trận - đoàn thể được kiện toàn, củng cố có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở; xây dựng, phát triển nhiều loại hình tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia tạo điều kiện phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế

Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa đi vào chiều sâu; thu hút đầu tư chưa tương xứng tiềm năng của huyện; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đáp ứng được tốc độ phát triển; công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng còn chậm. Nhiều chỉ tiêu ấp - khu phố văn hóa, xây dựng nhà văn hóa, trường học, bệnh viện, sân vận động chưa đạt, mạng lưới trường lớp ở khu vực đô thị hóa chưa đáp ứng số lượng học sinh tăng nhanh.

Tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự được kéo giảm nhưng chưa vững chắc, tệ nạn ma túy, nguy cơ cháy nổ, đơn thư khiếu nại, đình công, lãng công có chiều hướng gia tăng. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ùn tắc giao thông chưa có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông, tỷ lệ người chết và bị thương vẫn còn cao; trình độ chính trị lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên còn thấp.

Việc triển khai học tập nghị quyết ở các chi, đảng bộ cơ sở chưa đi vào chiều sâu, chưa thâm nhập vào quần chúng, phương pháp truyền đạt còn thiếu sinh động, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa đồng đều, chưa rộng khắp. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; việc vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể, công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Về nguyên nhân

Nguyên nhân thành tựu: được sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Nguyên nhân hạn chế:

Về khách quan: do địa bàn rộng, giáp ranh nhiều quận, huyện và đang trong quá trình đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh. Một số chính sách của Nhà nước liên quan đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực còn nhiều bất cập. Tình hình thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh liên tục xảy ra.

Về chủ quan: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy có lúc, có nơi còn thiếu kiên quyết, chưa đề ra được những chủ trương đột phá. Điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực còn lúng túng; một bộ phận cán bộ các cơ quan chuyên môn còn thụ động, chưa phát huy hết vai trò tham mưu. Công tác cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ. Chưa phát huy đúng mức sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 05 năm qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, phát triển kinh tế phải gắn với vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường.

Thứ hai, trong chỉ đạo, điều hành phải chủ động, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân; có chọn lựa trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn đưa ra các giải pháp mang tính đột phá và tập trung dồn sức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức tinh thông nghiệp vụ, trong sạch, vững mạnh nhằm đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách, đặc biệt là quá trình thực hiện các dự án trọng điểm.

2/ Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm tới, Đại hội nhất trí

2.1/ Mục tiêu tổng quát: tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo quy hoạch, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp thoát nước, mạng lưới giáo dục, y tế; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt an sinh xã hội, giảm nghèo, tăng hộ khá; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

2.2/ Chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 27%/năm. Trong đó:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp bình quân đạt 30%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành thương mại - dịch vụ bình quân đạt 22%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp bình quân đạt 5%/năm.

2. Tỷ trọng ngành công nghiệp 81%, thương mại - dịch vụ 16%, nông nghiệp 3%.

3. Tốc độ thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 25%/năm.

4. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trong 05 năm là 2.500 tỷ đồng.

5. Phấn đấu 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

6. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung đạt 100%.

7. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được phát hiện và xử lý theo quy định đạt 100%.

8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 1,17%/năm.

9. Đến cuối năm 2015, phấn đấu đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân.

10. Xây dựng 70% ấp - khu phố văn hóa; 85% hộ gia đình văn hóa.

11. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ từ 1% trở lên so với tổng dân số, trong đó đảng viên đạt tỷ lệ từ 18% trở lên, đoàn viên đạt từ 75% trở lên; kiện toàn 100% đầu mối biên chế các đơn vị dự bị động viên, trong đó đảng viên đạt 8% trở lên, đoàn viên đạt 55% trở lên. Tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 2%. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an hàng năm cấp xã - thị trấn đạt 25 - 30% đầu mối đơn vị tham gia.

12. Kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5 - 10% so nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ khám phá án chung từ 65 - 70%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

13. Phấn đấu xây dựng 16/16 xã - thị trấn không còn tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy và giải quyết cơ bản người nghiện ma túy, mại dâm.

14. Thành lập 10 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân.

15. Có ít nhất 75% chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 15% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

16. Kết nạp 1.250 đảng viên.

17. Hàng năm, có 100% tổ chức mặt trận - đoàn thể huyện đạt vững mạnh.

2.3/ Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh

a/ Phát triển kinh tế

Nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại - nông nghiệp”; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả và bền vững; ưu tiên phát triển các ngành cơ khí chế tạo máy, điện tử, tin học và sản xuất vật liệu; phát triển mạnh các ngành dịch vụ giá trị cao; hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị xanh, sạch, bền vững; tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng nhà ở đô thị, nông thôn. Đầu tư mạnh mẽ hạ tầng kỹ thuật, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tăng nhanh nguồn lực tài chính, đảm bảo cân đối phục vụ các hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.

Giải pháp:

Sớm đưa vào khai thác các khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu, cụm công nghiệp còn lại theo quy hoạch được duyệt, đẩy nhanh đầu tư giao thông kết nối với các khu công nghiệp.

Sắp xếp, ổn định hành lang thương mại - dịch vụ dọc các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đường Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Hữu Trí. Quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ cao cấp dọc đại lộ Võ Văn Kiệt giai đoạn 1, giai đoạn 2; đoạn nối đại lộ Nguyễn Văn Linh với đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Kêu gọi, thu hút đầu tư các loại hình trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông thôn, chợ tại các xã đô thị hóa; sớm triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc; mở rộng công viên Văn hóa Láng Le; dự án Khu du lịch sinh thái tuyến Tân Kiên - Tân Túc - Tân Nhựt - Bình Lợi - Lê Minh Xuân.

Tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn gắn với chế biến sản phẩm và xử lý chất thải; ứng dụng công nghệ sinh học và cơ giới hóa trong nông nghiệp, hoàn thành chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở xã Tân Kiên, Tân Nhựt. Đến năm 2015, hoàn thành xây dựng 05 xã Nông thôn mới, trong đó xã Tân Nhựt hoàn thành vào năm 2012; xây dựng các phương án chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tập trung đầu tư nâng cấp các công trình đê bao thủy lợi; hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và phát triển các hình thức hợp tác dịch vụ; đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện chủ trương đổi đất lấy hạ tầng kỹ thuật, đầu tư theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư từ ngân sách; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, theo dõi và đánh giá chất lượng công trình; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thi công và giải ngân các dự án.

Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước) và các qui chế quản lý phù hợp kèm theo. Khẩn trương công bố quy hoạch đã được phê duyệt; đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000; tăng cường các biện pháp xử lý kiên quyết, đồng bộ và triệt để các vi phạm về xây dựng, đất đai; thực hiện chỉnh trang đô thị dọc Quốc lộ 1A, Khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân Túc, các điểm dân cư trên các tuyến đường giao thông lớn; kêu gọi đầu tư phát triển các khu dân cư đô thị mới.

Kiên quyết xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường; ưu tiên triển khai các dự án đầu tư về cải thiện môi trường; hoàn thành căn bản việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, chăn nuôi gây ô nhiễm; thường xuyên giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài. Tăng cường quản lý thu, thực hiện thu đúng, thu đủ. Chi ngân sách theo dự toán, theo quy định và định mức chi tiêu, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

b/ Về văn hóa xã hội

Nhiệm vụ: nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo mục tiêu nâng cao dân trí về mọi mặt, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ năng chuyên môn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo chuẩn mới, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, có công cách mạng. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị, tôn trọng pháp luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng và chuyên nghiệp.

Giải pháp:

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục; có chính sách thực hiện đề án thu hút giáo viên về công tác tại huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ học tập, giảng dạy. Đẩy mạnh xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia, tiếp tục triển khai chương trình xã hội hóa giáo dục, dạy nghề. Khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm; miễn, giảm học phí và có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo. Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, không để xảy ra bạo lực học đường.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình; chú trọng đối tượng vị thành niên, thanh niên và người dân ở vùng nông thôn. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển ngành y tế; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các chương trình sức khỏe của Thành phố. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân. Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; nâng cao y đức gắn với đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong khám, chữa bệnh. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống nghiện ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS. Xây dựng mới Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện và 6 trạm y tế tại các xã Hưng Long, An Phú Tây, Bình Lợi, Qui Đức, Vĩnh Lộc B, Phong Phú.

Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu về hỗ trợ, giải quyết việc làm. Phối hợp các ngành thành phố, các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà lưu trú cho công nhân. Chú trọng dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người sau cai nghiện. Đặc biệt, dạy nghề cho nông dân, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Hoàn thiện quy hoạch triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa và các công trình di tích lịch sử, ưu tiên những công trình văn hóa, di tích lịch sử, mang tính biểu trưng và có tính giáo dục truyền thống. Bảo dưỡng, duy tu hệ thống phát thanh, cải tiến nội dung và tăng số lượng phát hành tuần tin Bình Chánh, đảm bảo đến từng ấp - khu phố và từng bước phát hành sâu rộng trong nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao trong nhân dân.

c/ Về quốc phòng - an ninh

Nhiệm vụ: tiếp tục tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng quy hoạch đất quốc phòng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ theo quy định; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, nâng tỷ lệ đảng viên chính thức thi hành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng thủ sát với tình hình và yêu cầu vận hành cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp trong xử lý các tình huống. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động nắm và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Giải pháp:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đến các tầng lớp nhân dân. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng các chi bộ Quân sự, tổ Đảng trong lực lượng vũ trang. Chú trọng củng cố hoạt động Đoàn trong lực lượng dự bị động viên.

Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các ban ngành, đoàn thể, nhất là chính quyền xã, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tập trung lãnh đạo đấu tranh ngăn chặn tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự, tăng cường công tác điều tra khám phá án. Chú trọng điều tra, xử lý kịp thời các vụ án phức tạp có tính thời sự nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh công tác xét xử, giải quyết các án, đặc biệt là dân sự, đảm bảo đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng luật định.

d/ Thực hiện chương trình, công trình trọng điểm

Chương trình trọng điểm: Chương trình xây dựng xã Nông thôn mới (phấn đấu xây dựng 05 xã Nông thôn mới). Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Chương trình tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường.

Công trình trọng điểm: xây dựng Trung tâm hành chính huyện. Xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ Mậu Thân 1968. Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt và đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Xây dựng hệ thống thủy lợi Khu B - xã Bình Lợi. Xây dựng cầu kênh Xáng Ngang (Bình Lợi - Lê Minh Xuân). Xây dựng Bệnh viện Bình Chánh. Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện. Xây dựng Khu tái định cư 12ha - xã Đa Phước.

2.4/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

a/ Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Nhiệm vụ: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy, cấp ủy cơ sở; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Giải pháp:

Cải tiến nội dung, hình thức học tập, phổ biến tuyên truyền, giáo dục chính trị, thông tin thời sự phù hợp với từng loại đối tượng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường nghiên cứu nắm bắt, giải quyết kịp thời dư luận xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tăng cường trách nhiệm của Đảng bộ khối doanh nghiệp tư nhân, các Đảng ủy xã, thị trấn trong thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Rà soát, điều chỉnh biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng phù hợp từng loại hình để đảm bảo đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã - thị trấn, Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng gắn với Quy định “về những điều đảng viên không được làm”; xử lý kịp thời, chính xác các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Củng cố nhân sự gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở.

Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở. Phân công trách nhiệm các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban Huyện ủy dành thời gian đi cơ sở để nắm thực tế công tác xây dựng Đảng.

b/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

Nhiệm vụ:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền huyện và cơ sở; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhất là kỹ năng quản lý điều hành, thực hiện công vụ, đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính công, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; tạo chuyển biến mạnh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giải pháp:

Công khai, minh bạch quy trình tuyển dụng công chức hành chính. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, tăng cường, bổ sung cán bộ trẻ có trình độ, năng lực để tạo động lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy hành chính những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý từ huyện đến xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí và quản lý hành chính một cách hiệu quả nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức an tâm công tác.

Thực hiện triệt để “4 công khai”: công khai trình tự, thủ tục; công khai hồ sơ biểu mẫu; công khai thời gian và công khai lệ phí. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng hiệu quả và thiết thực; tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tế; giảm thời gian hội họp, giảm các hoạt động mang tính hình thức, không đem lại hiệu quả thiết thực.

Bổ sung đủ biên chế cho các cơ quan tư pháp nhất là lực lượng điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp huyện và cán bộ tư pháp, hộ tịch, xã, thị trấn. Có chủ trương khuyến khích hỗ trợ cán bộ các cơ quan tư pháp tự học nâng cao trình độ phục vụ công tác. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc rà soát giải quyết cơ bản án dân sự, thi hành án dân sự tồn đọng quá hạn, đơn khiếu kiện về tư pháp.

Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; nhất là các lĩnh vực trọng yếu như: quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước.

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và hiệu lực của công tác giám sát cộng đồng, thường xuyên đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời khiếu tố, khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật, nhất là khiếu kiện liên quan đến các dự án.

c/ Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh

Nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo”. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng trong thực hiện công tác vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Giải pháp:

Tiến hành kiểm tra, sơ kết thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về công tác dân tộc, tôn giáo; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phối hợp giải quyết các bức xúc của dân, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đền bù giải tỏa, nhà, đất, tranh chấp lao động không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở từng địa phương, đơn vị. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; xây dựng, mở rộng các tổ chức và hoạt động tự quản của nhân dân; nâng cao tính tự giác của đoàn viên, hội viên và xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động quần chúng tích cực thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; chương trình mục tiêu “3 giảm”, quỹ vì người nghèo; phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; phong trào phụ nữ tích cực học tập sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thanh niên xung kích vì cộng đồng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào nhân dân hiến đất làm đường giao thông… góp phần nâng chất Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Tiếp tục triển khai các biện pháp chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng mặt trận - đoàn thể và các hội quần chúng vững mạnh nhằm phát huy tốt vai trò mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

II/ Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX nhiệm kỳ 2005 - 2010. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

III/ Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của chi, đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV/ Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của huyện Bình Chánh anh hùng.

Thông báo