Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Xử lý nghiêm các trường hợp xả lén nước thải không qua xử lý vào môi trường

TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND 24 quận - huyện thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP về thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2018.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp tập trung thực hiện quy chế phối hợp được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp về quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất và công nghiệp giữa Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP và UBND quận - huyện; giám sát chặt chẽ chất lượng chất thải, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp xả lén nước thải không qua xử lý vào môi trường. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bố trí đủ nguồn kinh phí, nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ chế chia sẻ kết quả quan trắc tự động chất lượng nước thải, khí thải cho các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời tình trạng gây ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thường xuyên, định kỳ chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xử lý các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp và thông tin kết quả đến UBND quận - huyện để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp có cơ chế phối hợp chặt chẽ với UBND các quận - huyện để giải quyết, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo