Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Xây dựng năng lực pháp luật cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện hợp tác quốc tế

Quang cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, đánh giá tình hình thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoàn thiện dự thảo báo cáo trước khi trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW; nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu mới đặt ra, đề xuất định hướng nhiệm vụ hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới, từ đó hoàn thiện và làm sâu sắc hơn dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, Chỉ thị số 39 có vai trò quan trọng trong xác định cụ thể các định hướng, nguyên tắc và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp vụ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kết quả tổng kết Chỉ thị sẽ góp phần đề xuất với Ban Bí thư về định hướng, chính sách công tác đối ngoại, cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Nhấn mạnh tinh thần của Chỉ thị 39 đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có sự thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đặt ra trong hợp tác quốc tế là phải kết hợp được những hợp tác và đề cao cảnh giác, phòng ngừa tác động, can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và tăng cường xây dựng năng lực pháp luật cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện hợp tác quốc tế, xây dựng và thực hiện các cơ chế, giải pháp bảo đảm sự chủ động, làm chủ có hiệu quả hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp ngay từ khâu đề xuất đến tổ chức thực hiện, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý cần đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo hướng thực chất, giao trách nhiệm và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho các cơ quan nhà nước quản lý; tính toán thiết thực, hiệu quả các dự án tham gia hợp tác với nước ngoài, công khai, minh bạch trong việc phân bổ các đối tượng thụ hưởng, gắn hoạt động hợp tác với bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động hợp tác với nước ngoài.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo