Thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành, bại của cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò lãnh đạo cách mạng, đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII là: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ."

Đẩy mạnh đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ

Đánh giá chung về đội ngũ cán bộ, Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9 khóa X, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Trình độ, năng lực, kiến thức về kinh tế thị trường, luật pháp, ngoại ngữ, khả năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội của không ít cán bộ vẫn còn bất cập; khả năng dự báo và định hướng sự phát triển vẫn còn yếu,” một bộ phận cán bộ chủ quan, tự mãn, bảo thủ, trì trệ, mắc bệnh thành tích; số khác thiếu tâm huyết với công việc, thiếu gương mẫu, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức tự phê bình và phê bình và tính chiến đấu kém; lợi dụng chức quyền để vun vén lợi ích cá nhân.

Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII), đã phân tích đánh giá cụ thể và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.”

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, tuy số lượng có tăng lên, nhưng chất lượng cán bộ lại không đồng đều giữa các ngành, các lĩnh vực chuyên môn, các địa phương; còn ít các cán bộ chuyên gia đầu ngành giỏi, và thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn chiến lược.

Bên cạnh đó, dưới tác động của cơ chế thị trường, cũng như ý thức rèn luyện phấn đấu hạn chế, đã dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, thậm chí biến chất; không ít cán bộ động cơ làm việc không tích cực, đã sa vào chủ nghĩa cá nhân, thiếu bản lĩnh, không thực hiện tốt và đúng chức phận, nhiệm vụ được giao, thậm chí còn có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Có những cán bộ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã bất chấp nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, của tổ chức, cơ quan, đơn vị, vi phạm kỷ luật của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của các đoàn thể chính trị-xã hội, gây bất bình trong dư luận, làm mất niềm tin trong nhân dân, giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng...

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, đến quá trình tự rèn luyện, đến công tác sử dụng, đánh giá, thưởng-phạt, giám sát kiểm tra. Mặc dù trong những năm qua, công tác chính sách cán bộ đã có nhiều đổi mới, góp phần khuyến khích cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chính sách với cán bộ cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể còn thiên về đãi ngộ theo chức vụ, đẩy đến tâm lý phấn đấu làm lãnh đạo chứ ít chú ý thành các chuyên gia; không ít chính sách còn mang tính bình quân, chưa đồng bộ, thiếu thống nhất giữa các cấp, các ngành, các đối tượng cán bộ, chưa thực sự là công cụ tạo động lực để khuyến khích thu hút người có năng lực, trình độ thực sự cho công việc.

Ông Hà dẫn chứng việc đổi mới phân định cán bộ của ta thành công chức và viên chức, song các chính sách đãi ngộ đi theo không kịp thời, thống nhất, đồng bộ. Các cán bộ được xem là công chức chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý lại được chú ý thi nâng ngạch hàng năm, trong khi đó cán bộ được chuyển sang ngạch viên chức, do chậm chễ trong triển khai thực hiện, nhiều năm sau không được thi nâng ngạch, ảnh hưởng đến động lực phấn đấu.

Với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi trình độ của cán bộ phải có sự thay đổi cả về phương pháp tư duy tiếp cận, tốc độ xử lý trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải nhanh nhạy, kịp thời, mới đảm trách được các vị trí lãnh đạo. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cần đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ có phẩm chất chính trị mà phải hội đủ năng lực, trình độ chuyên môn.

Phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Hà cho rằng người lãnh đạo, quản lý trong điều kiện mới vừa là chủ thể có những phẩm chất phù hợp với xã hội hiện đại, vừa có đủ năng lực để lãnh đạo, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Người lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn mới này phải làm chủ các phương tiện khoa học-công nghệ hiện đại, nắm chắc cơ cấu và phương thức vận hành của nền kinh tế thị trường, của cơ cấu, tổ chức, vận hành của xã hội hiện đại; luôn phải chủ động trong công việc, bên cạnh khả năng làm việc sáng tạo, độc lập, là việc duy trì kỷ luật và hợp tác, chia sẻ trong thực thi nhiệm vụ, phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Hà nêu quan điểm.

Thực học để có thực lực, thực tài

Theo giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược là một tổng hợp, một sự kết tinh từ nhiều năng lực khác nhau trí tuệ, tư tưởng lý luận, hoạt động thực tiễn, thực hành lý luận và tổng kết thực tiễn để vừa kiểm nghiệm lý luận vừa phát hiện lý luận mới, nhạy cảm với cái mới, thúc đẩy đổi mới, có năng lực thuyết phục, cảm hóa, truyền cảm hứng tới mọi người, có năng lực tổ chức thực hiện, lôi cuốn mọi người, gây dựng phong trào, dẫn dắt hành động. Đó còn là năng lực dự báo, ra quyết định và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm.

Năng lực cán bộ lãnh đạo là sự tương tác giữa tầm nhìn và hành động, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn, giữa khoa học với đạo đức và văn hóa, trong đó có cả năng lực biết ra quyết định đúng lúc cần thiết, không bỏ lỡ thời cơ, vượt qua thách thức, tạo thời cơ mới, tự tin, sáng suốt nhưng khiêm nhường, biết nghiêm khắc mà cũng biết bao dung, khoan dung - không phải chỉ là sự độ lượng mà còn là bản lĩnh chấp nhận những khác biệt, thống nhất trong những cái khác biệt, nhưng không từ bỏ nguyên tắc và lợi ích chung, nhất quán nhưng linh hoạt mềm dẻo “dĩ bất biến ứng vạn biến.”

Để tạo ra những người có năng lực thực chất đó, giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo cho rằng trong giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải quán triệt phương châm “thực học để có thực lực,” để tinh thông chuyên môn nghiệp vụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, phải “thạo chính trị, giỏi chuyên môn,” nhờ đó mới “thực nghiệp” và trở nên “thực tài.”

Đây là yêu cầu rất cao và thực chất đối với việc học và hành của cán bộ, đặc biệt ở cấp chiến lược. Triết lý giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách chỉ dẫn cải cách giáo dục ở nước ta phải hướng tới mục tiêu đào tạo con người, bồi đắp phẩm giá nhân cách ở đời và làm người, thân dân - dân chủ và chính tâm - cần kiệm liêm chính. Đó là triết lý “thực học-thực lực-thực nghiệp và thực tài.” Đây cũng là những thước đo đánh giá năng lực thực sự của cán bộ để thực sự tương xứng với bằng cấp mà xã hội thừa nhận, trao cho họ.

Cơ chế “đánh giá hai chiều”

Theo ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, để góp phần đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới, qua đó sử dụng cán bộ đúng năng lực, sở trường, cần bổ sung tiêu chí đánh giá quá trình công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược.

Ông Trung phân tích, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược là những người đều kinh qua một số chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Vì thế, ngoài tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả, mức độ hoàn thành các chức danh, chức vụ được Đảng, Nhà nước giao trước đó, nhất là trước khi đề bạt, bổ nhiệm vị trí cao hơn hay đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược.

Bác Hồ đã chỉ rõ: “... xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ,” “... trước khi cất nhắc cán bộ phải nhận xét rõ ràng, chẳng những xem xét công tác của họ mà phải xem xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào, mà còn phải xem xét đối với người khác thế nào. Ta nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ mà còn phải biết khuyết điểm của họ, không nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc mà phải xem công việc của họ từ trước đến nay.”

Nếu nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược mà quán triệt và thực hiện được như lời Bác Hồ dạy thì việc bố trí cán bộ sẽ đúng đắn hơn nhiều, ông Trung đánh giá.

Vấn đề nữa, đánh giá cán bộ cấp chiến lược cần gắn với cơ chế “đánh giá hai chiều”: cấp trên đánh giá cấp dưới, cấp dưới góp ý đánh giá cấp trên.

Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược hằng năm, từng nhiệm kỳ thực hiện được trong thực tế và bảo đảm tính khách quan, cần xây dựng quy chế của cơ chế này, ông Nguyễn Thế Trung lập luận. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận xét, đánh giá cán bộ diện mình quản lý cũng để cán bộ diện mình quản lý được góp ý đánh giá từng thành viên của mình.

Thường trực Chính phủ nhận xét, đánh giá các thành viên Chính phủ là để các thành viên Chính phủ được góp ý đánh giá các đồng chí thường trực Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá lãnh đạo các ủy ban là để cán bộ lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội được góp ý đánh giá các đồng chí Thường vụ Quốc hội...

Để lấy được ý kiến, nhận xét đánh giá cán bộ theo cơ chế “hai chiều” trên một cách khách quan, cơ quan chức năng cần tham mưu trình Bộ Chính trị bổ sung quy chế và phải thiết kế được mẫu phiếu nhận xét phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ một cách khoa học, hiệu quả.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý hằng năm nên kết hợp với hội nghị sơ kết, tổng kết và bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đây là một kênh thông tin quan trọng góp phần nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược khách quan và khắc phục phần nào tình trạng nể nang trong phê bình góp ý xây dựng, phân loại cán bộ. Điều quan trọng nhất của việc lấy được nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo cơ chế “hai chiều” là tạo được động lực để mỗi cán bộ cấp chiến lược phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt hơn, ông Trung nêu quan điểm.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” thì công tác cán bộ là khâu “then chốt” của “then chốt.” Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, để qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Theo TTXVN

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 17/10/2018

* Sáng 17/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018); 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam với nội dung “Gia đình - Hạnh phúc và giá trị”. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên trao đổi một số nội dung, khía cạnh, góc nhìn về gia đình và các giá trị: Gia đình phải là nơi cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ của các thành viên; quan trọng nhất trong gia đình là phải biết lắng nghe lẫn nhau, cha mẹ lắng nghe và hiểu con cái; tuyệt đối không bạo lực bằng lời nói như: Chỉ trích, so sánh, đổ lỗi, yêu sách; cha mẹ cần cùng con, giúp con khám phá bản thân mình thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá…; giúp con hình thành thói quen đọc sách để trau dồi kiến thức, năng lực, hoàn thiện nhân cách, thanh lọc tâm hồn… có cuộc sống hạnh phúc và xây dựng những gia đình hạnh phúc. (Xuân Thanh)

* Sáng 17/10, Quận ủy Quận 7 tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2018 với chuyên đề “thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước”, với một số nội dung về tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác ngoại giao nhân dân... Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, khả năng vận dụng và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. (Thương Lâm)

* Sáng 17/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã tiến hành giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chợ tạm Cô Giang, Quận 1. Chợ tạm Cô Giang có 349 hộ kinh doanh, trong đó có 93 hộ kinh doanh các ngành hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý chợ phối hợp với UBND, Trạm Y tế phường phát 300 tờ rơi truyền thông về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đến các tiểu thương; thường xuyên kiểm tra, vận động tiểu thương thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, niêm yết giá…(Ngọc Tiến)

* Trưa 17/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết: Từ ngày 1/11, giá vé xe buýt trên tuyến Công viên 23/9 - Bến xe Củ Chi (MST 13) và tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi (MST 94) tăng từ 7.000 đồng/lượt hành khách lên 10.000 đồng/lượt hành khách. Vé tập dành cho đối tượng học sinh, sinh viên là 112.500 đồng/1 tập 30 vé. (Đình Lý)

* Sáng 17/10, UBND huyện Hóc Môn khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho 150 Cán bộ, công chức các phòng ban, chiến sĩ công an, quân sự huyện phụ trách theo dõi lĩnh vực công tác dân tộc. Các học viên được thông tin các nội dung: Phát huy vai trò Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở TP; Công tác dân tộc ở TPHCM giai đoạn hiện nay và Chính sách dân tộc đặc thù trên địa bàn TP… (Tường Vy)

* Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án nhà máy xử lý rác được quy hoạch tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi; giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu thầu thực hiện dự án xử lý rác đối với 2 bãi chôn lấp ngoài khu quy hoạch đã đóng cửa (Gò Cát và Đông Thạnh) theo đúng quy định pháp luật hiện hành. (Đình Lý).

* Chiều 16/10, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ký kết Đề án Thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo tại ba bệnh viện. Việc ký kết nhằm mục tiêu liên kết các đơn vị ghép tạng tại TPHCM để có sự điều phối nguồn tạng hiến cho những người cần thiết, trong đó chú trọng đến vấn đề ưu tiên nguồn tạng hiến cho trẻ em; đồng thời xây dựng hệ thống ghép tạng cho các bệnh viện đóng trên địa bàn TP. (S.Hải).

* Ngày 16/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H754, H755. Lớp gồm 107 học viên, trong khóa học, các học viên sẽ được trang bị và tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị và nhà nước pháp luật; nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; quản lý hành chính nhà nước,… (Trần Thanh).

* Ngày 16/10, Đảng ủy Quân sự TPHCM đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 400 cán bộ, sĩ quan, trung - cao cấp thuộc các tổ chức cơ sở Đảng LLVT TP. Tại hội nghị, đại biểu được thông tin về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ tại khai mạc và bế mạc Hội nghị; tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác... (Đỗ Linh).

Tin vắn ngày 16/10/2018

* Sáng 16/10, tại Hội trường Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phía Nam, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý - đối tượng 4 năm 2018 cho 140 học viên là cán bộ, lãnh đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức, thông tin mới, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. (Nguyên Bình)

* Sáng 16/10, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc trên địa bàn Quân khu 7. Trong thời gian 2 ngày, học viên nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Xây dựng thôn, bản vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Hồ Tấn Chí)