Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 42, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát trong Đảng. Về công tác kết nạp đảng viên, đã được các đơn vị thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Đó là những nội dung được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 42, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra ngày 7/7.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Dự thảo báo cáo công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015) đến nay. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ TP đã kết nạp được 38.112 đảng viên. Hàng năm, các cấp ủy, chi bộ có kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên từ đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội để giáo dục, bồi dưỡng tạo cảm tình Đảng.

Kết quả, đảng viên kết nạp từ nguồn là phụ nữ tăng hằng năm và tăng 2,31% (so với cùng kỳ giai đoạn báo cáo năm 2011 - 2014), là công nhân trực tiếp sản xuất tăng hàng năm và tăng 1,63%; là sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an tăng 1,51%. Bên cạnh đó, số đảng viên kết nạp có trình độ học vấn trung học phổ thông tăng hàng năm và tăng 0,18%; có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học tăng hằng năm và tăng 1,85%.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, thực hiện đề ra nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội TP và cơ sở đã có sự đổi mới trong tổ chức các hoạt động, phong trào theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Qua đó, chú ý phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

Một trong những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên là kết quả kết nạp đảng viên đối với giáo viên, công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tuy có tăng về số lượng, chất lượng nhưng chưa tương xứng với số quần chúng ưu tú được giới thiệu sang tổ chức đảng xem xét kết nạp và quy mô, tốc độ phát triển tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, phương châm kết nạp đảng viên thời gian tới là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Thực hiện công tác kết nạp đảng viên gắn liền với củng cố tổ chức đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Theo đó, công tác kết nạp đảng viên sẽ làm tốt việc tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn vào Đảng, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc ít người. Chú trọng việc kết nạp đảng viên ở cơ sở trọng điểm còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Thực hiện các nhóm giải pháp bằng những công việc cụ thể, thiết thực

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Dự thảo báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, thực tiễn qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp bằng những công việc cụ thể, thiết thực.  Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên. Chú trọng giáo dục, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Coi trọng nhiệm vụ rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, tiến độ theo lộ trình đã đề ra, nổi bật là ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy định này đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ TP, đã lan tỏa, góp phần chuyển biến nhận thức của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo giải quyết công việc.

Chia sẻ về một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, phải coi trọng công tác nghiên cứu, đi sâu nắm bắt tình hình dư luận, đảm bảo không khí dân chủ trong sinh hoạt nội bộ để kịp thời nắm bắt tư tưởng, nhận thức cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, bồi đắp niềm tin.

Đề cập đến phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, tiếp tục phân tích, nhận diện đúng các biểu hiện để đề ra những giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết sàng lọc, đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Cùng với đó là tập trung giải quyết những bức xúc trong dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo chuyên đề thực hiện Quy định 1374.

Theo đó, từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 433 thông tin phản ánh từ 4 nguồn thông tin. Qua nghiên cứu, rà soát các thông tin phản ánh, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số vụ việc. Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy chỉ đạo xử lý nội dung thông tin phản ánh đối với 3.273 thông tin. Các cấp ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý 3.219/3.273 thông tin và tiếp tục xử lý 54 thông tin còn lại. Cấp ủy cấp dưới trực thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy chỉ đạo xử lý nội dung thông tin phản ánh đối với 4.798 thông tin. Các cấp ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý 4.737/4.798 thông tin và tiếp tục xử lý 61 thông tin còn lại.

Kết quả xử lý kỷ luật toàn TP là xử lý kỷ luật về Đảng đã kỷ luật 6 tổ chức đảng (khiển trách 5 tổ chức đảng, giải tán 1 tổ chức đảng) và kỷ luật 288 đảng viên (khiển trách 171 trường hợp, cảnh cáo 91 trường hợp, cách chức 17 trường hợp, khai trừ 9 trường hợp). Xử lý kỷ luật về chính quyền, 352 trường hợp (khiển trách 150 trường hợp, cảnh cáo 78 trường hợp, cách chức 20 trường hợp, 79 trường hợp khác (kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển công tác...), buộc thôi việc, sa thải 25 trường hợp). Cùng với đó là chuyển cơ quan pháp luật xử lý hình sự 4 trường hợp.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, qua nghiên cứu, rà soát các nội dung phản ánh từ 4 nguồn thông tin, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo Tổ công tác 1374 của đơn vị tiến hành thẩm tra, xác minh và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát làm rõ các vụ việc, từ đó xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc giải quyết thông tin phản ánh của từng cấp đã được phát huy, tạo được sức lan tỏa cho toàn hệ thống chính trị TP, góp phần đấu tranh ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo