Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của từng đảng viên

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa tổ chức hội nghị công bố dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Một trong những nét nổi bật của dự thảo Báo cáo chính trị là chủ đề của Đại hội: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Chúng ta có thể đối chiếu với chủ đề các kỳ Đại hội Đảng bộ gần đây để thấy chủ đề Đại hội lần này có sự khác biệt. Ở Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, chủ đề là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững”. Chủ đề của Đại hội X là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Một số điểm mới có thể nhận thấy:

Thứ nhất, đặt trách nhiệm nêu gương của Đảng bộ, của mỗi đảng viên trước nhân dân lên hàng đầu.

Tuy có điểm chung so với chủ đề hai kỳ Đại hội trước là đặt công tác xây dựng Đảng lên trên hết nhưng chủ đề Đại hội lần này nêu rõ vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của từng đảng viên, bảo đảm xứng đáng với niềm tin của nhân dân chứ không phải nêu gương hay năng lực lãnh đạo một cách chung chung. Nêu gương trước hết là một đặc điểm mang tính cá nhân đậm nét, dù rằng tập thể hay tổ chức cũng có giá trị nêu gương nhưng thông thường, mọi người đều đề cao vai trò nêu gương của cá nhân và sự nêu gương của tập thể cũng thường thông qua việc nêu gương của các cá nhân. Mỗi cá nhân đảng viên có nêu gương thì mới khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, các tổ chức đảng có những đảng viên thể hiện được tính chất đó thì mới phát huy được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu. Ta có thể hình dung, một tổ chức đảng gồm nhiều đảng viên không thực sự nêu gương khi ban hành các chủ trương, quyết sách có thể được người dân thực hiện nhưng tính thuyết phục không cao, ít tạo ra được sự tự giác cho người thực hiện (kể cả với quần chúng trong cơ quan, đơn vị của tổ chức đảng đó) và có thể giá trị bền vững của chủ trương đó không thể hiện được lâu dài do những vấn đề nội tại tạo nên sự không gương mẫu đó (như tham nhũng, mất đoàn kết, năng lực yếu kém, suy thoái về đạo đức lối sống…). Và, nêu gương thực sự là một yêu cầu, một đòi hỏi có tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay, với nhiều quy định cụ thể của Trung ương, của chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian gần đây.

Thứ hai, phát huy những đặc tính tốt đẹp của thành phố trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ đề Đại hội XI đã khẳng định rõ TPHCM có “truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, coi đây là một giá trị, một nét đặc sắc của thành phố. Chính vì vậy, thành phố, trước hết là Đảng bộ, sau nữa là toàn thể người dân thành phố, phải phát huy giá trị đó, truyền thống đó, đặc sắc đó. Chủ đề Đại hội lần thứ X đặt mục tiêu “xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình” tức là gắn việc xây dựng thành phố đạt được các tiêu chí về mặt tiến bộ (so với thời đại) với việc xây dựng một thành phố đậm chất nghĩa tình. Đại hội lần này, một mặt tiếp tục khẳng định giá trị của yếu tố “nghĩa tình”, nhưng mặt khác không chỉ coi nó mà một mục tiêu mà còn xem yếu tố này như một thuộc tính vốn có của thành phố, đồng thời là một thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Do đó, trong giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố phải ra sức lãnh đạo phát huy giá trị đặc sắc đó.

Thứ ba, nắm bắt sự vận động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gần như đã “gõ cửa” tất cả mọi nhà, đặc biệt là ở một thành phố phát triển năng động và nhạy bén tiếp thu cái mới như TPHCM. Đặt ra vấn đề “tận dụng thời cơ” cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 rõ ràng là có một ý nghĩa vừa thực tiễn vừa có tính định hướng cao, chứ không phải nêu theo trào lưu. Thành phố đã và đang xây dựng đô thị thông minh (và điều này được nêu rõ trong chủ đề của Đại hội), thực hiện giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh…, đều là những biểu hiện cụ thể của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong nhiệm kỳ tới, các yêu cầu về “tính chất 4.0” càng tiếp tục được đề cao và phải thể hiện cho rõ nét, cụ thể. Đây là một xu thế tất yếu, nếu chậm trễ hoặc lơ là sẽ dễ bị tụt hậu, mà tụt hậu trong bối cảnh thế giới đang diễn tiến rất nhanh thì khả năng đuổi bắt sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Thứ tư, nêu rõ mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ đề các đại hội trước đều đặt ra những mục tiêu cho nhân dân, nhưng xét cho cùng, trong mục tiêu đó, phần nhân dân được thụ hưởng là gì thì chưa được đề cập cụ thể, rõ nét. Chủ đề Đại hội lần này chốt lại bằng một thành tố rất nhân văn mà cũng rất thiết thực, đó là “vì hạnh phúc của nhân dân”. Bên cạnh “độc lập” và “tự do”, “hạnh phúc” là một trong ba thành tố của tiêu ngữ - được hiểu như là các mục tiêu – của nước ta. Hạnh phúc của nhân dân chính là sự thụ hưởng và được thụ hưởng các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đông đảo người dân, tức là phải tạo mọi điều kiện để số đông người dân thành phố được thụ hưởng các thành tựu phát triển của thành phố. Điều này đòi hỏi nhiều yếu tố, như hạn chế bất bình đẳng, mở rộng dân chủ toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo…, đều là những biểu hiện mang tính nhân văn sâu sắc. Với mục tiêu này, chúng ta nghĩ ngay đến lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Từ đó ta có thể hiểu: nếu TPHCM phát triển, hiện đại, văn minh hay TPHCM thông minh, sáng tạo… mà người dân thành phố không được hạnh phúc thì các yếu tố đó có lẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa! Do đó, chỉ 6 chữ “vì hạnh phúc của nhân dân” có thể khái quát toàn bộ ý nghĩa và giá trị của chủ đề Đại hội lần này, một chủ đề rất tiến bộ và nhân bản.

Tìm hiểu các nét mới của chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI là một trong những cách để thấy rõ trọng tâm và định hướng của kỳ đại hội lần này. Đây sẽ là một kỳ đại hội thực sự hướng đến nhân dân, vì nhân dân. Điều cần thiết tiếp theo sẽ là triển khai các điều kiện đó bằng các việc làm cụ thể, thiết thực ra sao để đạt hiệu quả.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo