Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Triển khai học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh hội nghị học tập

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/7, quận Tân Bình tổ chức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Hội nghị còn giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận Tân Bình nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về đường lối đổi mới của Đảng.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND quận cùng hơn 500 cán bộ chủ chốt quận.

Hội nghị đã được PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: Chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào. Ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu, có ý nghĩa lịch sử…

Sau hội nghị học tập cấp quận, các đảng bộ, chi bộ cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội trong quận sẽ triển khai học tập thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận.

Nguyễn Hồng Quang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo